Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансиране на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България", № 902-02-28, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2019 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 953-18-27/28.11.2019 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансиране на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България", № 902-02-28, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансиране на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България", № 902-02-28, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2019 г. Законопроектът беше представен от г-жа Венета Цветкова– директор Дирекция „ Енергийни проекти и международно сътрудничество“ към Министерство на енергетиката . В заседанието участие взеха и г-жа Ина Лазарова – заместник-изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-жа Милена Благоева - началник на отдел в дирекция „Международни финансови институции" към Министерство на финансите и г-жа Росица Димитрова - държавен експерт в дирекция „Международни финансови институции" към същото министерство.

  Проектът „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ (Проект IGB) предвижда изграждането на газопровод, който пряко ще свързва националните газопреносни мрежи на Република Гърция и Република България и ще се свързва с газопровод TAP (Trans Adriatic Pipeline).

  Необходимият финансов ресурс за финансиране на проекта се осигурява чрез безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване, европейско и национално безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, дългосрочно заемано финансиране и собствен капитал на акционерите на „Ай Си Джи Би“АД. В чл. 70, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е предвидено предоставянето на държавна гаранция по заемните споразумения във връзка с финансирането на проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.

  За осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнението на проекта на 10 октомври 2019 г. е подписан Договор за финансиране между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за заем в размер на 109 900 000 евро (214 945 717 лв.) за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“.

  Гаранционното споразумение е било подписано на 14 октомври 2019 г. в София от българска страна и на 17 октомври 2019 г. в Люксембург от страна на ЕИБ. С Гаранционното споразумение Гарантът (РБ) неотменимо и безусловно гарантира на ЕИБ своевременното плащане на всички дължими от Кредитополучателя суми по Договора за финансиране между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“.  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 7 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансиране на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България", № 902-02-28, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума