Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
04/03/2020

  Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)
  Д О К Л А Д
  Вх № 053-18-7/05.03.2020 г.

  ОТНОСНО: Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

  На свое редовно заседание, проведено на 04.03.2020 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), на основание чл. 118, глава XI от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание (ПОДНС), обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (ГРПНСЕС) за 2020 г.

  Проектът на ГРПНСЕС е разработен в съответствие с приоритетите, залегнали в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., приета с решение № 46 на Министерски съвет от 2020 г.; Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2020 г., публикувана на 29.01.2020 г. и предложенията, направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.

  Съгласно чл. 118, ал. 1 от ПОДНС, Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз е внесена в Народно събрание от Министерския съвет на 29.01.2020 г. В рамките на триседмичния срок, определен в чл. 118, ал. 2 , тя е разгледана от всички постоянни парламентарни комисии. Съгласно заложения в чл. 118, ал. 3, 14-дневен срок, КЕВКЕФ следва да изработи проект на ГРПНСЕС за 2020 г. до 4 март 2020 г.

  В своята Работна програма за 2020 г. Европейската комисия предлага 43 нови цели и 44 инициативи по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), в съответствие с шестте амбициозни цели, заложени в политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен за периода 2019 - 2024 г.:
  1. Европейска зелена сделка;
  2. Икономика в интерес на хората;
  3. Подготвена за цифровата ера Европа;
  4. Съхраняване на европейския ни начин на живот;
  5. По-силна Европа на световната сцена;
  6. Нов тласък за европейската демокрация.

  Работната програма на Европейската комисия беше представена от г-н Цветан Кюланов – и.д. ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. В заседанието участие взеха и г-жа Петя Василева – директор на Дирекция „Координация по въпросите на ЕС“, към администрацията на Министерски съвет, и г-н Владимир Недялков – държавен експерт в същата дирекция, които представиха Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз.

  Като отчита дневния ред на Европейската комисия и програмата на Тройното Председателство на Съвета на ЕС, през 2020 г. България планира да насочи усилията си към няколко високоприоритетни за страната области:
  - Европейската зелена сделка;
  - Многогодишна финансова рамка 2021 – 2027 г.;
  - Присъединяване към Шенгенското пространство;
  - Разширяване на Европейския съюз;
  - Европейски енергиен съюз;
  - Насърчаване на икономическия растеж и заетост;
  - Солидарно управление на миграцията;
  - Единен европейски цифров пазар.

  При изготвянето на проекта на Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС (2020 г.), бяха отчетени и следните съображения:
  - Проверки за съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност на европейските законодателни предложения, включени в ГРПНСЕС за 2020 г. ще бъдат извършвани чрез активно упражняване правомощията на Народното събрание съгласно Протокол №2 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС);
  - Приемането на новата работна програма не прекъсва процеса на наблюдение и контрола върху проектите на актове на институциите на Европейския съюз, включени в предишни годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на ЕС, които не са разгледани или окончателно приети;
  - В Годишната работна програма приоритетно са включени проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в европейския дневен ред, както и да участва в политическия диалог с европейските институции;
  - При необходимост, към настоящата работна програма, Комисиите на Народното събрание имат възможност да разглеждат и други документи на европейските институции (съобщения, доклади, бели и зелени книги, и др.), извън настоящата работна програма.
  - Следва да се има предвид, че във връзка с правомощията на националните парламенти по чл. 6 от Протокол № 2 на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) в проекта на ГРПНСЕС за 2020 г. не са включени предложения, направени от постоянните комисии, за включване на законодателни инициативи, при които заложеният в Протокол № 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) срок е изтекъл или ще изтече в срок до приемането на ГРПНСЕС за 2020 г.

  След състоялото се обсъждане, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 118, ал. 3 от ПОДНС предлага единодушно на Народното събрание да приеме следното решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.):  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

  Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 118, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И :
  Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.):

  ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО
  ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2020 г.)

  Народното събрание, като се ръководи от:
  - Приноса на националните парламенти за доброто функциониране на Съюза, утвърден в чл. 12 от Договора за Европейския съюз, както и ролята им за формулирането на европейските политики;
  - Спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;
  - Приоритетите, заложени в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г.
  - Нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие;

  Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Единадесета от чл. 118 до чл. 121 вкл. от ПОДНС следните проекти на актове на европейските институции:

  В тематична област – Европейски зелен пакт

  Законодателни инициативи
  1. Преглед на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;
  2. Европейски законодателен акт в областта на климата, в който ще бъде заложена целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.;
  3. Осма програма за действие за околната среда;

  Незаконодателни инициативи
  4. План за целевите стойности в областта на климата до 2030 г.;
  5. Нова стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата;
  6. Обновена стратегия за устойчиво финансиране;
  7. Стратегия „От фермата до трапезата“;
  8. Производство на енергия от възобновяеми източници в морето;
  9. Нов план за действие за кръговата икономика;
  10. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.;
  11. Нова стратегия на ЕС за горите;

  В тематична област – Европа, подготвена за цифровата ера

  Законодателни инициативи
  12. Преразглеждане на Директивата за сигурност на мрежите и информационните системи (Директива за МИС);

  Незаконодателни инициативи
  13. Стратегия за промишлеността;
  14. Стратегия за МСП;
  15. План за действие в областта на цифровото образование (актуализация);
  16. Бяла книга за изкуствения интелект;
  17. Съобщение относно мисиите за научни изследвания и иновации, провеждани в рамките на програма „Хоризонт Европа“;

  Инициативи по REFIT
  18. Преразглеждане на Препоръката относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид;

  В тематична област – Икономика в интерес на хората

  Незаконодателни инициативи
  19. Укрепване на схемата „Гаранция за младежта“;
  20. Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС;

  В тематична област – По-силна Европа на световната сцена

  Незаконодателни инициативи
  21. Подобряване на процеса на присъединяване — Надеждна перспектива за присъединяване на Западните Балкани към ЕС;
  22. Засилване на ангажимента ни към Западните Балкани — Приносът на Комисията за срещата на върха между ЕС и Западните Балкани;

  В тематична област – Утвърждаване на европейския начин на живот

  Законодателни инициативи
  23. Нов пакт за миграцията и убежището и придружаващи го законодателни предложения;
  24. Предложение за допълнителни мерки във връзка със защитата на критичната инфраструктура;
  25. Укрепване на мандата на Европол;

  Незаконодателни инициативи
  26. Нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност;
  27. Нова стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора;
  28. Стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца;

  В тематична област – Нов тласък за европейската демокрация

  Незаконодателни инициативи
  29. Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа;
  30. Годишен доклад за 2020 г. относно върховенството на закона;
  31. Нова стратегия за прилагането на Хартата на основните права;
  32. Стратегия на ЕС за правата на жертвите;
  33. Доклад за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД);
  34. Привеждане в съответствие на релевантните разпоредби на Съюза в областта на правоприлагането от гледна точка на защитата на данните;

  В тематична област – Отношения между ЕС и Обединеното кралство

  35. Инициативи, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума