Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
14/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-2/16.06.2017 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 юни 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерски съвет.

  От името на вносителите в заседанието взеха участие следните представители на Министерството на финансите: г-н Бойко Атанасов – заместник-министър, г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ и г-жа Ирена Христова – началник на отдел в същата дирекция. От страна на Централното управление на НАП присъстваха г-н Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно – осигурителна методология“, г-жа Таня Атанасова-Дренска – заместник-директор в същата дирекция, както и г-н Иван Антонов – главен юрисконсулт в дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане“.
  В последвалата дискусия с въпроси и мнения се включиха народните представители Кристиан Вигенин, Ивелина Василева, Петър Петров, Иван Иванов, Имрен Мехмедова, Албена Найденова и Полина Цанкова-Христова.

  I. Предложеният проект на закон цели да въведе редица промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), насочени към синхронизирането и допълването на българското законодателство с действащите европейски норми. На първо място се транспонират правилата на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, чиито разпоредби е следвало да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2016 г. Задължителният автоматичен обмен на информация между държавите членки се очаква да доведе до по-голяма прозрачност при издаването на данъчни становища и да стимулира справедливата конкуренция в областта на данъчното облагане, като същевременно се засили ефективността на административното сътрудничество между данъчните администрации. В ДОПК се създават и правила, съгласно които по реда на автоматичния обмен изпълнителният директор на Националната агенция за приходите следва да обменя с компетентните органи на държавите-членки на ЕС и с Европейската комисия информация за предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.

  II. С втората група промени се цели да бъдат въведени разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, чийто срок за транспониране е до 4 юни 2017 г. В съответствие с изискванията на директивата трябва да се създават правила за автоматичен обмен на отчети по държави, съдържащи информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятия, които са част от многонационална група предприятия.

  III. Третата група изменения засягат разпоредбите на глава шестнадесета, раздел V от ДОПК. Във връзка със запитване EU pilot № 8223/16/TAXU на службите на Европейската комисия, свързано с въвеждане на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отменяне на Директива 77/799/ЕИО и в резултат на започналата процедура за несъответствие на българското законодателство и европейското право, текстът на чл. 143а от ДОПК следва да се поясни съобразно директивата.

  IV. Предвижда се също така да бъдат актуализирани някои разпоредби на ДОПК, поради влизането в сила на Директива (ЕС) 2015/2060 на Съвета от 10 ноември 2015 година за отмяна на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания – някои остарели норми, с които е била транспонирана Директива 2003/48/ЕО, следва да отпаднат. В допълнение се предлагат промени, въвеждащи и прецизиращи разпоредбите на Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки.

  V. Не на последно място, предложеният законопроект цели да отрази бележките и препоръките, получени в рамките на предварителния преглед на българското законодателство по прилагане на Общия стандарт за предоставяне на информация (Common Reporting Standard), извършен от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:  КРИСТИАН ВИГЕНИН
  Форма за търсене
  Ключова дума