Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структури и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА И ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА на 08.09.2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-11/21.09.2017 г.  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА И ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА на 08.09.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 20.09.2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от Ивелина Веселинова Василева, Менда Кирилова Стоянова и Диана Иванова Йорданова. Законопроектът беше представен от г-жа Диана Йорданова – народен представител, вносител на законопроекта. Експертно становище по законопроекта изложиха г-н Иван Иванов - директор на Дирекция "Централно координационно звено" в Администрацията на Министерски съвет и г-жа Мария Банева - началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в същата Дирекция.

  I. С настоящия проект на закон се предлагат промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Съгласно предоставените от вносителите мотиви се налагат изменения в конкретни разпоредби с цел тяхното прецизиране и отстраняването в максимална степен на риска от различен подход в отделни процеси при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).


  II. С промените на ЗУСЕСИФ се цели обезпечаването на принципа на финансовото управление по отношение и на националното съфинансиране предвидено по програмите, осигурено чрез трансфер от централния бюджет. Чрез промените в чл. 1, ал. 2 се предвижда да се въведе унифициран подход, при който правилата, по които се управляват средствата от ЕСИФ да могат да бъдат прилагани и към националното съфинансиране. Вносителите посочват, че систематично то е уредено в Закона за публичните финанси (ЗПФ) и чрез промените в чл.1, дефинирани в Допълнителните и заключителните разпоредби на законопроекта, се цели преодоляване на уредбата в ЗПФ, която третира за национално съфинансиране и собствения принос на бенефициентите. Това би следвало да доведе до отстраняването на вероятността да бъде изопачен принципът при извършването на финансови корекции, т.е. да се възстанови вредата от извършеното нарушение без това да има санкционен характер за бенефициента.


  III. Промените в чл. 64 и чл. 75 целят да се постигне по-добра финансова дисциплина и защита на публичния принос. В случаите, където има съмнения за нередност и в тези, при които се извършва финансова корекция при вече установена такава се предвижда регламентиране на изплащането на безвъзмездната финансова помощ (БФП).

  Законопроектът също така предвижда рационализирането на административната практика. Чрез изменение в чл. 36 се дава възможност на управляващите органи сами да определят срока, в който бенефициентите следва да представят съответни доказателства при получаването на БФП. В настоящата редакция на закона този срок е фиксиран на 10 дни. В тази връзка следва да се има предвид, че често са налице обективни причини, поради които бенефициентите не са в състояние да осигурят необходимите документи в 10-дневен срок, а това може да се превърне в причина за отказ на БФП.


  IV. Не на последно място следва да се отбележи, че е направено и предложение за определяне на отделен размер на съдебната такса при оспорване на решението за прекратяване на производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на етап административно съответствие и допустимост. Вносителите посочват, че промяната е необходима, поради нормативна празнота по отношение на съдебната такса при оспорване на решение за прекратяване. В досегашната практика на съда се прилага по аналогия таксата определена за оспорване на индивидуалните административни актове, а нейният размер е необосновано висок при оспорване на такъв тип решения.

  В проведената след представянето на законопроекта дискусия участие взеха народните представители г-н Иван Иванов, г-н Кристиан Вигенин, г-н Петър Петров, г-жа Ивелина Василева. Бяха зададени редица въпроси по отношение на предвижданите изменения. Председателят на КЕВКЕФ информира, че са постъпили становища от членовете на Обществения съвет към комисията и следва те да бъдат взети предвид при гласуването. Вносителите увериха, че не възразяват срокът за внасяне на предложения по законопроекта да се разшири между първо и второ четене и текстовете по отворените въпроси да бъдат прецизирани.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, (с 3 гласа „за” и 5 гласа „въздържал се”) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА И ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА на 08.09.2017 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума