Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
13/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-27/21.12.2017 г.


  Относно: Законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017г.. Законопроектът беше представен от г-н Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието и г-н Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателството“ към Министерството на правосъдието.  I. Необходимостта от въвеждане на предложените със законопроекта изменения произтича от съществуващия риск по отношение на прозрачността на информацията за лицата, притежаващи акции на приносител. Особеното при акциите на приносител е, че лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите на приносител, е титуляр на правата по тях. Това прави смяната на собственика (титуляря на правата) много лесна, като за това е необходимо единствено физическото предаване на акциите.

  II. Рискът, свързан с акциите на приносител, е идентифициран и от организацията на Работната група за финансово действие (Financial Action Task Force-FATF) във връзка с борбата срещу прането на пари и финансирането и разпространението на тероризма. Препоръките на Работната група са намерили израз в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяването използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Също така в приложение III от Директива (ЕС) 2015/849 се съдържа неизчерпателен списък на факторите и видовете доказателства за потенциално по-висок риск в случаите на разширена комплексна проверка, сред които в списъка са и дружествата, които имат номинални акционери или акции на приносител.

  III. Предложеният проект на Закон за изменение на Търговския закон предвижда премахване на възможността за акционерните дружества и за командитните дружества с акции занапред да издават акции на приносител. Издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител се заменят с поименни акции.

  IV. След приемането на законопроекта Република България ще бъде третирана като прозрачна данъчна юрисдикция и надежден партньор в общите международни усилия за предотвратяване на трансграничното укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане. Това ще се отрази благоприятно върху инвестиционния климат в Република България, а оттам – и върху всички заинтересовани страни.

  В последвалата дискусия г-н Иван Иванов, член на КЕВКЕФ, зададе въпрос дали неприлагането на европейската директива 2015/849 води след себе си санкции и също така, колко страни-членки прилагат това законодателство към днешна дата. Председателят на КЕВКЕФ, г-н Кристиан Вигенин, се поинтересува дали е достатъчен срокът от девет месеца, който се дава на дружествата да приведат своята дейност в съответствие със закона, както и колко дружества ще бъдат засегнати. Г-н Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието, отговори, че има вероятност при неприлагане на директивата да бъдат наложени санкции, както при всяка друга европейска директива. По отношение на срока от девет месеца се счита, че той би трябвало да бъде достатъчен. Г-н Любомир Талев, директор на дирекция „Съвет по законодателството“ към Министерството на правосъдието добави, че според официалния регистър дружествата са 555.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 3 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017г.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума