Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
13/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-26/21.12.2017 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017г. Законопроектът беше представен от г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, г-жа Лиляна Арсова - главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“ на Министерството на туризма и г-жа Антоанета Чолакова – старши експерт в същата дирекция.


  I. Изменението в закона за туризма (ЗТ) се налага с цел привеждането му в съответствие с Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент, в срок най-късно до 1 януари 2018 г. Директива 2015/2302 има за цел да изясни и да модернизира обхвата на защитата на туристите чрез изменение на действащите разпоредби на ЕС за защита на потребителите и да отмени Директива 90/314/ЕИО, която е транспонирана в Закона за туризма. С нея се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на ЕС и се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения независимо от националното право, приложимо към договора. Директива (ЕС) 2015/2302 разширява и правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка.

  II. С приемането на проекта на ЗИД на ЗТ и с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2302 се цели хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в ЕС по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Това от търговска гледна точка намалява пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и турагентите, които желаят да работят в целия ЕС, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар.

  III. Чрез транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2302 се разширява правната закрила при пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. От обхвата на закона се изключват служебните пътувания, организирани от компании и закупени на основание общо споразумение.

  IV. Чрез проектозакона се цели да се намали административната тежест, както и да се засили ролята на взаимното признаване на защита в случай на несъстоятелност.

  V. За да се гарантира по-ефективен контрол за спазването на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2302, които се въвеждат в ЗТ, както и на другите изисквания на закона към туристическите дейности, са прецизирани текстовете относно начина на осъществяване на контрол.

  VI. В резултат на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2302 ще се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на ЕС, като ще се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения независимо от националното право, приложимо към договора. Би следвало да се разшири правната закрила на пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. Предвижда се хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в ЕС по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти и се очаква да се намаляват пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и туристическите агенти, които желаят да работят в целия ЕС, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар.

  В последвалата дискусия г-н Иван Иванов, член на КЕВКЕФ, отправи питане какво налага измененията в чл. 22, който предвижда промени в начина на учредяване на организация за управление на туристически район. Г-н Кристиан Вигенин, председател на КЕВКЕФ попита на каква база се определят санкциите, предвидени в законопроекта. В отговор г-жа Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма, сподели, че промяната в чл. 22, произлиза от необходимостта за намаляване на административната тежест. Що се отнася до санкциите, беше отбелязано, че те са съобразени изцяло с директивата. В заключение г-н Вигенин отбеляза, че обхватът на този закон е много голям, поради което би било добре да се прегледат още веднъж текстовете и между първо и второ четене да бъдат отразени по възможност предложенията, направени от различни общини и НПО.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума