Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14.12.2017г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 853-18-10/13.03.2018 г.

  Относно: Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14.12.2017г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14.12.2017г. Законопроектът беше представен от г-жа Светлана Ангелова – народен представител, вносител на законопроекта.


  Със законопроекта за доброволчеството се цели ясно да се определи и стимулира доброволческата дейност. Необходимостта от такъв закон се налага от факта, че са на лице трайно установени обществени отношения за осъществяване на доброволческа дейност във всички сфери на обществения живот, което налага и тяхното правно регулиране.

  Законопроектът предвижда да регламентира основните принципи на доброволческата дейност. Дадена е легална дефиниция на „доброволческа организация“, „доброволческа дейност“ и „доброволец“. Въведени са съответните разпоредби, които предвиждат участието на доброволци – български граждани и доброволци – граждани на държава – членка на Европейския съюз. Създават се необходимите предпоставки за определяне на техния правен статус. Определят се правата и задълженията на доброволците, както и на организациите, осъществяващи организирана доброволческа дейност. Определят се организациите, които имат право да осъществяват такава дейност.

  В определени случаи се предвижда застраховане на доброволеца срещу злополука или за вреди, причинени от него на трети лица. Уредени са отношенията, свързани с обучения и квалификация на доброволците. Предвидено е възстановяване на действително направени разходи от доброволеца при или по повод извършването на доброволческа дейност.

  Регламентирани са видовете доброволчество, като се дава дефиниция за краткосрочно, дългосрочно и корпоративно доброволчество. Следва да се въведе и възможността доброволческите организации да поемат здравноосигурителните вноски на доброволците, в случай че те не са осигурени на друго основание, посочено в Закона за здравното осигуряване.

  В Законопроекта е определен редът за водене на регистър на доброволците от доброволческите организации. С този регламент се постига прозрачност в уреждане на отношенията на доброволеца и съответната организация, гарантират се правата на доброволците и се осигурява защита на правата на заинтересуваните граждани.

  Чрез законопроекта следва да се въведе издаването на идентификационна карта, чрез която доброволците да се легитимират по време на извършване на дейността, както и на доброволческа книжка, която да съдържа информация за извършена доброволческа дейност, организацията, за която тя е извършена, мястото и периода на извършване, преминатите обучения и натрупаните знания и умения от доброволеца.

  В последвалата дискусия председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин отбеляза, че правната регламентация на понятието „доброволчество“ не е достатъчно ясна, като изказа опасения от възможността за създаването на условия за злоупотреби. Той отбеляза факта, че следва да се уточни статутът на доброволчеството извън страната, особено в рамките на Европейския съюз. Заместник-председателят на КЕВКЕФ, Ивелина Василева, отбеляза колко дълго е чакан този закон, с оглед на традициите в тази сфера, които има България. В отговор г-жа Ангелова подчерта, че диалогът по усъвършенстването на законопроекта продължава и в тази връзка ще бъде създадена работна група, която ще подготви и необходимите допълнения за второ четене.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14.12.2017г.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума