Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-18/29.06.2018 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2018 г., при условията на чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г. Законопроектът беше представен от г-н Нено Димов – министър на околната среда и водите. На заседанието присъстваха и г-н Красимир Живков - заместник-министър на околната среда и водите, г-жа Силвия Димитрова - директор на дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, г-жа Илияна Тодорова - директор на дирекция „Управление на водите“, г-жа Росица Петрова държавен експерт в отдел „Управление на речните басейни“ към дирекция „Управление на водите“ и г-н Валери Георгиев началник отдел „Биологично разнообразие“ в същото министерство.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен във връзка с изпълнение на Протоколно Решение № 28 от 28 юни 2017 г. на Министерския съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. и съгласно Приоритет № 39 в областта на околната среда от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Законопроектът е изготвен и във връзка с предложения за облекчаване на бизнеса, постъпили в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
  Целите, които си поставя проектът на закон са по отношение на облекчаването на административната тежест и са свързани с намаляването броя на изискваните от заявителите документи, за които е възможно да бъдат набавяни по служебен път; опростяването на процеса за взаимодействие с други администрации; намаляването на срокове по процедури и оптимизирането на процеса по обявяване на обществен достъп до документи в рамките на процедурите.
  По отношение на европейското законодателство, законопроектът предвижда постигане на пълно съответствие на Закона за опазване на околната среда с Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) в изпълнение на препоръки на Европейската комисия.
  В последвалата дискусия г-жа Ивелина Василева - зам.-председател на КЕВКЕФ поиска министърът да представи по-детайлно законопроекта в частта, залегнала в Преходните и заключителните разпоредби, свързана със Закона за водите, където се предприема реформа, целяща привеждане на законодателството в съответствие с Рамковата директива за водите. Г-н Димов обясни, че основния момент в тази промяна е начинът, по който се определят санитарно-охранителните зони и начинът на предпазване на питейните води, тази мярка се предприема с цел запазване и гарантиране чистотата на питейната вода. По отношение на това изменение г-жа Тодорова подчерта, че то се прави, за да се запази чистотата на целите водни тела и разясни обхвата на санитарно-охранителните зони. В тази връзка министърът поясни, че основната идея е да се премине от териториално обособяване към превенция, съобразена с потенциалния риск, а не само върху определената територия. Г-н Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ на свой ред попита как се прави оценката на този риск и от кого. Г-жа Тодорова увери, че мерките, които се предприемат ще бъдат определяни в Плана за управление на речните басейни. Те подлежат на обществени обсъждания и ще бъдат разработвани от басейновите дирекции, а след това ще бъдат отбелязани в Наредба, като подзаконов нормативен акт след приемането на измененията в Закона за водите. Г-н Иван Иванов – член на КЕВКЕФ попита дали в сега предвидените изменения ще бъдат отразени забележките от решението на Върховния административен съд по казуса с яз. „Тича“ и дали ВиК Шумен ще съумее навреме да кандидатства по проектите предвидени по Оперативна програма „Околна среда“. Г-н Димов обясни, че не би трябвало да има конкретна обвързаност между кандидатстването по ОП и промените, които се правят в момента, той подчерта, че ОП ще финансира консолидираните ВиК дружества и ако изискванията са изпълнени те ще могат да кандидатстват.
  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 4 гласа „за”) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума