Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
04/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-19/13.07.2018 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Законa за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 04 юли 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г. Законопроектът беше представен от г-н Жечо Станков - Заместник-министър на енергетиката. В заседанието участваха и г-н Николай Налбантов - директор на Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, г-н Жеко Жеков - началник отдел в Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“, г-жа Александрина Димитрова - държавен експерт в Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ и г-жа Лучия Баклачева - главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Законa за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ) е разработен с цел транспонирането на изисквания на чл. 2 от Директива 2015/1513/ЕО, а също изпълнение на условията по Решение на Европейската комисия (ЕК) за Държавна помощ № С (2016) 5205 final от 04 август 2016 г. на ЕК, относно подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в България – SA.44840 (2016/NN). Законопроектът има още за цел изпълнение на препоръки на Сметна палата от Одитен доклад №0300001613 по извършен одит на изпълнението на целите на Европейския съюз и националните цели за производство и използване на биогорива за периода 01 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г.

  В действащия Закон за енергията от възобновяеми източници и подзаконовата нормативна уредба към него са транспонирани изисквания на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО). С приетата през 2015 г. Директива 2015/1513/ЕО се извършват промени в Директива 2009/28/ЕО, насочени основно към потреблението на биогорива и изпълнението на задължителната цел от 10 % дял на енергията от възобновяеми източници (ВИ) в крайното потребление на енергия в транспортния сектор към 2020 г. С цел транспонирането на изискванията на чл. 2 от Директива 2015/1513/ЕО със законопроекта се въвежда 7 % праг на конвенционалните биогорива (произведени от суровини, които са хранителни и фуражни култури или са енергийни култури, отглеждани върху земеделски земи), които могат да бъдат отчитани за изпълнение на 10 % задължителен дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта.


  В решението на Европейската комисия е определена компенсацията за периода от 1 юли 2011 г. до 30 април 2016 г., която възлиза на 1 146 965,51 лв. (588 187,44 евро). Тази сума следва да бъде допълнена с дължимата компенсация за периода от 1 май 2016 г. до влизането в сила на промените в Закона за енергетиката поради което с предстоящите законодателни промени се регламентират задълженията на:

  • Обществения доставчик, който следва да заплати на оператора на електропреносната мрежа средства в размер 1 146 965,51 лв. за периода от 01 юли 2011 г. до 30 април 2016 г. и изчислените от КЕВР средства за периода от 01 май 2016 г. до влизането в сила на този закон.
  • Комисията по енергийно и водно регулиране, която следва да определи компенсацията за периода от 01 май 2016 г. до влизането в сила на измененията на закона въз основа на количеството електрическа енергия от ВИ, постъпила в ЕЕС на Република България от съседни държави – членки на ЕС, и употребена от крайни, присъединени към тази система, и начисляваната за тези количества компонента, определена от комисията за съответните ценови периоди.
  • Оператора на електропреносната мрежа, който следва да разходва предоставените средства за изграждането на междусистемен електропровод 400 kV “Марица изток – Nea Santa”

  В изпълнение на препоръката на Одитен доклад № 0300001613 по извършен одит на изпълнението на целите на Европейския съюз и националните цели за производство и използване на биогорива, за периода от 01 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г. в проекта ЗИД на ЗЕВИ се регламентират правомощия на министъра на земеделието, храните и горите с оглед на по-добра координация при изпълнение на целите в Сектор Транспорт.

  В последвалата дискусия заместник-председателят на КЕВКЕФ г-жа Ивелина Василева зададе въпрос относно наличието на биогорива от ново поколение на българския пазар и има ли производители на такъв тип горива в страната. Г-н Станков отговори, че по време на изготвянето на законопроекта са били проведени редица срещи с различни асоциации, които са представители на търговци и производители на биогорива в България. В тази връзка той отбеляза, че количеството от 1 % биодизел не е голямо като изискван обем. Част от него може да бъде произведен на територията на страната, а друга част да бъде внасяна от чужбина.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 4 гласа „за“ на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Законa за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума