Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
04/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-20/13.07.2018 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 4 юли 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г. Законопроектът беше представен от г-н Жечо Станков - Заместник-министър на енергетиката. В заседанието участваха също и г-н Николай Налбантов - Директор на Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ към Министерството на енергетиката и г-н Жеко Жеков - началник отдел в Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ към същото министерство.

  Предложенията за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ) се правят с цел пълното и точно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (Електрическата директива) и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (Газовата директива). Предложенията за изменение и допълнение целят и транспонирането на разпоредби на Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативните горива в предмета на регулиране на Закона за енергетиката.

  Първата група изменения и допълнения на действащия към настоящия момент нормативен акт целят пълно и точно транспониране в националното законодателство на изискванията на Електрическата и Газовата директива и са свързани с пропуски, установени във връзка с процедура за нарушение № 2016/2079 по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС и в изпълнение на поетия ангажимент в позиция на Република България в отговор на официално уведомително писмо № С (2016) 4519 на Европейската комисия (ЕК).

  Вторият аспект на предложената законодателна регулация е допълване на ЗЕ с текстове, с които се транспонират част от разпоредбите на Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктурата за алтернативните горива. От Генералния секретариат на ЕК е получено мотивирано становище № С (2017) 6597, свързано с нарушение № 2017/0020 относно нетранспонирани текстове на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Предложенията са в съответствие с поетия ангажимент в позицията на Република България относно нарушение № 2017/0020, изпратена до ЕК, с изменение и допълнение на ЗЕ да бъдат транспонирани част от разпоредбите на чл. 4 от Директива 2014/94/ЕС.

  С предложените промени в ЗЕ се въвеждат изискванията на чл. 4, параграфи 7,8,9,10,11 и 12 от Директива 2014/94/ЕС. Създава се необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане не електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

  Също така, със законопроекта ще се постигнат целите за ефективно и в срок осъществяване на проектите от общ интерес по смисъла на Регламент (ЕС) № 347/2013 г. на ЕП и на Съвета от 17 април 2013 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009. Законопроектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти за инвестиции по отношение на проектите, включени в списъка с проекти от общ интерес, приет с Делегиран регламент (ЕС) 2016/89 на Комисията от 18 ноември 2015 г. Законопроектът допринася за постигането на целите на европейските секторни документи, включително Стратегия „Европа 2020“ по отношение на общия енергиен пазар и сигурността на снабдяването. Тези цели се постигат с групата промени, насочени към привеждане на разпоредбите относно учредяването на необходимите вещни права в съответствие с общата регулация по Закона за собствеността (ЗС) и облекчаване на понастоящем усложнения режим за изграждане на линейни енергийни обекти.

  В последвалата дискусия г-жа Ивелина Василева, зам.-председател на КЕВКЕФ, отбеляза важността от насърчаването на използването на електрически превозни средства. В тази връзка тя зададе въпрос как на практика ще се случи изграждането на мрежа от зарядни станции и дали това ще доведе до допълнителни административни тежести. След това председателят г-н Кристиан Вигенин зададе въпрос, как се е стигнало до това, че при транспонирането на текстове от директивата са допуснати пропуски и грешки. Николай Налбантов допълни, че операторите на зарядни точки не са доставчици на електрическа енергия и поради това няма да се стига до усложнения при предоставянето на услуги. На въпроса зададен от председателя на КЕВКЕФ, г-н Налбантов отговори, че директивата от законопроекта е транспонирана с голямо закъснение в българското законодателство, което е наложило по-бърза работа по изготвянето на закона, при последвала проверка обаче са били установени сериозни пропуски.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 4 гласа „за“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума