Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12.07.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-21/25.07.2018 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12.07.2018 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 25 юли 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители. Законопроектът беше представен от народния представител Александър Ненков. На заседанието присъстваха и г-жа Весела Начева - началник на политическия кабинет от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и г-н Светослав Глосов - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Настоящите изменения в Закона за пътищата са следствие от инициираните през 2015 г. законодателни мерки по изграждане и функциониране на електронната система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние на превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка).
  В мотивите по законопроекта се посочва, че действащата към момента система за събиране на такси за платено ползване на пътищата генерира приходи от хартиени винетки, които са недостатъчни за покриване на нарастващите разходи за жизнения цикъл на националната пътна мрежа. В тази връзка с оглед на необходимостта от дългосрочно и устойчиво решение, осигуряващо цялостни подобрения на ефективността на системата и предоставянето на задължителни европейски услуги за оперативна съвместимост, вносителите се позовават на доклад на Световната банка, отнасящ се до разработване на цялостна визия за въвеждането на електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване. Докладът е изготвен на 30.04.2015 г. и в него се препоръчват следните варианти за таксуване, приложими към различните категории превозни средства и се въвежда смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, които залягат в законопроекта: електронно събиране на тол такси, базирани на изминатото разстояние за местни и чуждестранни тежкотоварни ППС с обща технически допустима максималната маса над 3.5 тона, чийто размер се изчислява посредством монтирано в превозното средство бордово устройство, регистриращо данните за изминато разстояние с помощта на глобална навигационна сателитна система; маршрутна карта, базирана на изминато разстояние в рамките на определен времеви период, за който е валидна, за местни и чуждестранни тежкотоварни ППС с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона, които нямат специализирани бордови устройства или друг подходящ вид система за сателитно проследяване; таксуване с електронна винетка на база период от време на местни и чуждестранни ППС с обща технически допустима максимална маса по-малка или равна на 3.5 тона.
  Чрез създаването на смесена система за таксуване ще се очаква да се изпълнят изискванията на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. Директивата цели държавите-членки да въведат възможности за заплащане на дължимите такси, позволяващи на превозвачите да заплащат тол такси и такси за ползване 24 часа в денонощието, най-малко в главните търговски обекти, като се използват общоприетите начини на плащане, в и извън държавите-членки, в които те се прилагат.
  Вносителите посочват, че всички предложени промени целят да спомогнат за практическото приложение на европейското законодателство в областта на пътното таксуване в съответствие с Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (текст от значение за ЕИП) и Решение на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събрание на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (нотифицирано под номер C(2009) 7547) (текст от значение за ЕИП) (2009/750/ЕО). Тези изменения трябва да следва да доведат до хармонизирането между Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ) и националната услуга в Република България.
  В последвалата дискусия г-н Иван Иванов – член на КЕВКЕФ попита защо законопроектът се внася през народни представители, което на практика не дава възможност да се премине през стандартната процедура за консултации и отчитане на позициите на засегнатите страни. Г-н Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ поиска разяснение защо е необходимо таксите да се събират от частни фирми. Г-н Ненков разясни, че внасянето на законопроекти от народни представители в никакъв случай не означава, че те не са качествени, а в случая той е изработен в тясна координация с правителството. Той уточни също, че законопроектът задава само рамката, а наредбите, които на практика ще въвеждат цените на таксите, следва да преминат през обществено обсъждане. Г-н Глосов разясни начина, по който ще се събират таксите, като подчерта, че всички средства ще отиват в АПИ.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 5 гласа „за”, 1 глас „въздържал се“ и 1 глас „против”) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12.07.2018 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума