Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
17/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-27/24.10.2018 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 17.10.2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г. Законопроектът беше представен от г-н Евгени Стоянов- заместник-министър на правосъдието.

  Със законопроектът се цели въвеждането в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (OB, L 127 от 29 април 2014 г., поправка OB, L 138 от 13 май 2014 г.) и Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (OB, L 294 от 6 ноември 2013 г.). С проекта на закон се предлага и включване на текстове в Наказателния кодекс, които са съобразени и адекватни на сегашната фактическа обстановка и механизма на извършване на деянията по противозаконното отнемане на моторни превозни средства. Предложените изменения и допълнения следва да доведат до укрепване на правилата, свързани с отнемането на активи, придобити чрез престъпна дейност; въвеждане на задължение за предоставяне на информация на обвиняемия, улесняваща избора му на адвокат, както и правото му свободно да осъществява връзка със защитника, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участието на обвиняемия; по-ефективно противодействие на престъпленията с предмет – противозаконно отнемане на моторни превозни средства.

  Транспонирането на Директива 2014/42/ЕС е необходимо, за да се създадат ясни правила и сближаване на режимите на държавите членки в областта на обезпечаването и конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност. Във връзка с нетранспонирането на Директивата по процедура за нарушение № 2016/0705 за неизпълнение от страна на Република България на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, страната ни е приканена в съответствие с чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз да предприеме необходимите мерки за въвеждането ѝ. Във връзка с изискванията на Директивата 2014/42/ЕС се предвижда в Наказателния кодекс да бъдат направени допълнения и изменения по отношение на въвеждането на дефиниции за пряка и непряка облага; оптимизиране на режима на отнемане на средства и облаги от престъпление по наказателноправен ред и др.

  В мотивите се посочва, че Директива 2013/48/ЕС установява минимални правила относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по изпълнение на европейската заповед за арест съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г., относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки и правото да бъде уведомено трето лице при задържане и осъществяване на връзка с трети лица и с консулски органи през периода на задържане. Директива 2013/48/ЕС спомага за прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално на чл. 4,6,7,47 и 48 от нея, като се основава на чл. 3,5,6 и 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. По процедура за Нарушение № 2017/0018 за неизпълнение от страна на Република България на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, е необходимо в съответствие с чл. 258 от ДФЕС да се предприемат необходимите мерки за въвеждането на Директива 2013/48/ЕС.

  В Преходните и заключителните разпоредби на настоящия законопроект се предвиждат изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, които се налагат във връзка с транспонирането на Директива 2013/48/ЕС. Вносителите посочват, че за пълното транспониране на Директивата са необходими промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат: на обвиняемия да се предоставя обща информация, улесняваща избора му на защитник, както и изрично се посочва правото му свободно да осъществява връзка със защитника си; когато задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; предлагат се разпоредби по отношение на временната дерогация за уведомяване при задържане на дете, която не следва да бъде в същия времеви срок, като при задържаните пълнолетни-в срок до 48 часа, поради особеното положение на лицата под 18-годишна възраст се предвижда дерогацията да се прилага за срок до 24 часа и незабавно ще бъде уведомявана Държавната агенция за закрила на детето и др.


  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 7 гласа „за” и 1 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума