Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
14/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22.10.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-34/15.11.2018 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22.10.2018 г. Законопроектът беше представен от г-н Нено Димов – министър на околната среда и водите. На заседанието присъстваха г-жа Юмит Хюсеинова и г-жа Галя Йорданова – главни експерти в дирекция „Опазване чистотата на атмосферния въздух и предотвратяването на замърсяването“ в Министерство на околната среда и водите.
  Законопроектът предвижда да транспонира част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284). Основната част от изискванията на директивата се очаква да бъдат транспонирани чрез наредба на Министерския съвет, за която настоящият проект на закон дава основание. Със законопроекта се дава основание и за създаване на мрежа за мониторинг на отрицателно въздействие на замърсяването на атмосферния въздух върху наличните типове екосистеми на територията на страната.
  Основната цел на промените в закона е да се създаде основание за постигане на националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители, както и постигане на нормите за качество на въздуха съгласно установените стандарти. Оперативните цели, които следва да постигне законопроектът включват транспонирането на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284, чрез създаване на основание за приемане на наредба на Министерския съвет, както и въвеждане на глоби и санкции при неизпълнение изискванията на Директивата. Предвижда се и създаване на информационна система за събиране на информация за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове съгласно изискването на чл.20 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуоросъдържащи парникови газове; допълване на санкционния режим със санкция за неизпълнение на изисквания на законодателството по отношение на веществата, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащите парникови газове, за които не е предвидена такава; актуализиране и прецизиране на остарели или неработещи разпоредби. Чрез законопроекта се създава правно основание за въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива (въглища и брикети), използвани за битово отопление на населението, в т.ч. определяне на орган за осъществяване на контролни функции по прилагането на тези изисквания и определяне на санкционен режим при нарушаване на изискванията за качество. Предвижда се контролните функции да бъдат възложени на длъжностни лица, оправомощени от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Конкретните изисквания за качеството на твърдите горива следва да бъдат подробно разписани в Наредба за качество на твърдите горива, която се очаква да бъде приета чрез Постановление на Министерския съвет. Чрез наредбата ще се въведат норми за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, изискванията за пакетиране и етикетиране на опаковката, както и условията, редът и начинът за контрол на качеството на твърдите горива. Законопроектът предвижда и създаване на правно основание за разработване и приемане на Национална програма за качество на атмосферния въздух. Разработване на такава програма има за основна цел подпомагането на общините при решаването на проблемите с качеството на атмосферния въздух, с които те не са в състояние да се справят самостоятелно. В момента програмата се разработва въз основа на споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, ратифицирано със закон от Народното събрание.
  Разширява се и санкционният режим спрямо кметовете, изпълняващи програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за подобряване качеството на атмосферния въздух, в случаите на непостигане на нормативните изисквания или обективни критерии за намаляване нивата на замърсяване. Вносителите посочват, че към настоящия момент планираните и изпълнявани от местните власти мерки не могат да бъдат приети за достатъчно ефективни за справяне с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух. Според вносителите една от причините затова е недостатъчната ангажираност на кметовете с този проблем. Сега съществуващият санкционен режим не е достатъчен от гледна точка активната работа на кметовете и общинските власти за изпълнението на програмите за подобряване на качеството на атмосферния въздух и за постигане на заложените в тях цели, което е наложително, предвид естеството на проблема, както и Решението на Съда на Европейския съюз по дело C-488/15, с което е установено, че България е осъдена за неспазване на нормите за фини прахови частици. Във връзка с това се налага въвеждане на обективни критерии за оценка на напредъка по постигане целите на програмите за качеството на атмосферния въздух и съответно санкциониране при тяхното неизпълнение. Не на последно място следва да се отбележи, че срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2016/2284 е бил 1 юли 2018 г.
  В последвалата дискусия г-н Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ попита министъра дали се предвижда преходен период преди да се въведат санкциите, предвидени по отношение на общините. Министър Димов разясни, че този проблем е известен повече от година и не би следвало да има изненада за общините относно мерките предвидени в законопроекта. Той добави, че санкция ще бъде налагана веднъж годишно и засяга само непредприемането на мерки от организационен характер. Г-жа Ивелина Василева – зам.-председател на КЕВКЕФ изрази своята подкрепа за законопроекта, но подчерта, че съществува необходимост от известно прецизиране между първо и второ четене. Г-н Димов се съгласи с отправените бележки и коментари и изрази готовност някои от текстовете да бъдат преразгледани и подобрени между двете гласувания.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 2 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да не приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22.10.2018 г.


  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума