Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
06/02/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22.01.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-4/07.02.2019 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22.01.2019 г.  На свое редовно заседание, проведено на 06 февруари 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22.01.2019 г. Законопроектът беше представен от г-н Велик Занчев - Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В заседанието участваха също и г-н Веселин Василев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Мария Калева - Началник на отдел в дирекция „Правна“ към същото министерство.

  Основната цел, която си поставя законопроектът, е привеждането на Закона за железопътния транспорт в съответствие с изискванията на европейското законодателство, като в него се предвиждат редица промени. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове съобразно своята сфера на дейност разгледа тези от тях, които предвиждат транспонирането на изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г. Вносителите посочват, че Четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт съдържа важни промени, предназначени да доизградят и да подобрят функционирането на единното европейско железопътно пространство. Пакетът включва пет нормативни акта, разделени в два „стълба“: „Технически стълб“ и „Пазарен (политически) стълб“.

  Очаква се чрез законопроекта и предложените правни механизми да се постигне хармонизиране и привеждане в съответствие с европейското, национално законодателство, посредством транспониране на част от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Това следва да допринесе за разширяването на обхвата на Единното европейско железопътно пространство, така че той да се прилага и за вътрешните железопътни пазари, и реформирането на управлението на управителите на инфраструктура с цел да се осигури равен достъп до железопътна инфраструктура.

  Предвижда се и транспониране на част от Директива (ЕС) 2016/798, на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г., относно безопасността на железопътния транспорт. Това следва да допринесе за подобрен достъп до пазара на железопътни услуги чрез установяване на обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт, хармонизиране на правилата за безопасност, издаването на сертификати за безопасност на железопътните предприятия, задачите и ролите на националните органи по безопасността.

  Посредством привеждане в националното законодателство на част от Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г., относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, ще се допринесе за рационализиране на процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара или за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система. Целта е да се допринесе за приключване на изграждането на единното европейско железопътно пространство и намаляване на разходите и продължителността на процедурите за издаване на разрешения.

  Според направената оценка на въздействието на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт и изготвено становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет, съществуващите разпоредби в Закона за железопътния транспорт са в противоречие с постановките в Директива 2016/798/ЕС за безопасност и на Директива 2016/797/ЕС за оперативна съвместимост и не следва да се прилагат след изтичане на срока за транспониране. Като основен недостатък на националната уредба може да бъдат посочени разликите в разпоредбите, които не могат да се решат в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности.

  В последвалата дискусия участие взеха народните представители г-н Кристиан Вигенин, председател на КЕВКЕФ и г-н Петър Петров, заместник-председател на КЕВКЕФ.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 5 гласа „за”) на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22.01.2019 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума