Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
17/05/2017
  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне и обсъждане на проект за Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
  2. Представяне на напредъка в подготовката за Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) от д-р Младен Ламбев, координатор на Парламентарното измерение.
  3. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 1


  На 17 май 2017 г., сряда, от 13,30 ч. се проведе първото редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. То беше открито и председателствано от председателя на Комисията – господин Кристиан Вигенин.
  Списък на присъстващите членове на Комисията и на гостите се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Имаме кворум и можем да започнем заседанието.
  Предлагам следния:

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне и обсъждане на проект за Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
  2. Представяне на напредъка в подготовката за Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) от д-р Младен Ламбев, координатор на Парламентарното измерение.
  3. Разни.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:

  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ.
  Предлагам да приемаме член по член.
  От чл. 1 до чл. 5 няма допълнителни предложения.
  Който е съгласен да приемем тази част от Правилата, моля да гласува.
  За – 8, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 6 има предложения от Ивелина Василева – в ал. 1 изразът „въпросите на Европейския съюз“ да стане „въпросите, свързани с Европейския съюз“.
  Според мен предложението е коректно.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 8, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По-нататък по текстовете до чл. 7 включително няма предложения.
  Който е съгласен с текстовете, моля да гласува.
  За – 8, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 8 има предложение на Джема Грозданова и Ивелина Василева, които предлагат следната редакция на ал. 1:
  „(1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове осъществява наблюдение по подготовка и организацията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“
  Смятам предложението за коректно. Има ли съображения? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 8, против и въздържали се – няма.
  По същия член има предложение от Петър Петров. Той предлага да се добави текст: „Контролът и наблюдението обхващат целия период на Председателството до 31 декември 2018 г.“
  Смятам, че това не е необходимо да се добавя в нашите правила, тъй като говорим за подготовката и организацията на Българското председателство.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Смятам, че когато по дадена точка има две предложения, те следва да бъдат прочетени. Едното може да бъде прието с 6 гласа, а другото – със 7. По отношение на текста, който съм предложил, смятам, че Комисията не трябва да се ограничи само с подготовката. Не знам кой освен Комисията може да контролира тази подготовка. Освен нас следва да бъде министър Лиляна Павлова. Тя обаче не може да контролира господин Томислав Дончев, защото ѝ е началник. Затова държа формулировката, която съм дал, да бъде гласувана. Предмет на Тройното председателство е да се контролира нашето Българско председателство.
  В края на месец юни ще се приемат приоритетите на Тройното председателство. Кой ще контролира тези приоритети? Не трябва да се допуска реализиране на приоритети, които не съответстват. Каква ще е нашата позиция в тройката, която ще взема решения за целия 18-месечен период? Ние трябва да участваме при формулирането на тези приоритети. Смятам да направим уговорката, че контролът на приоритетите започва от деня на функционирането на Комисията и ще продължи до изготвянето на доклада, доколкото знам, до февруари 2019 г. Затова настоявам да се гласува този текст, в който да бъде включена думата „контрол“.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Предложението на Джема Грозданова и Ивелина Василева не противоречи на Вашето. Смисълът е, че „парламентарен контрол“ е специфична функция на народните представители. По принцип в текста може да остане думата „контрол“.
  Бих предложил след текста да добавим: „както и изпълнението на цялата 18-месечна програма на Триото от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г.“
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Ние не сме си поставили за цел да извършваме контрол, но се обосновах, че няма кой друг да контролира.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Предложението ни с госпожа Грозданова е редакционно. Парламентарният контрол е функция на народните представители, затова предлагаме „контрол и наблюдение“.
  Подкрепям и предложението за обхвата на подготовката, организацията, провеждането и отчитането и програмата на Триото.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Предлагам ал. 1 да придобие следния вид:
  „(1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове осъществява контрол и наблюдение по подготовката, организацията, провеждането и отчитането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., както и изпълнението на цялата 18-месечна програма на Триото от 1 юли 2017 до 31 декември 2018 г.“
  Който е съгласен с тази редакция на чл. 8, ал. 1, моля да гласува.
  За – 8, против и въздържали се – няма.
  По чл. 8, ал. 2 има предложение на Петър Петров: „В изпълнение на ал. 1 Комисията провежда редовни изслушвания – и тук той предлага да се вмъкне „в края на всеки месец“ – на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, както и на някои от институциите, отговорни за изпълнението на мерките от…“ и така нататък.
  Според мен не бива да се ограничаваме с „някои от институциите“. Имаме право да изслушаме всички институции по наша преценка. Тази добавка не е необходима.
  Трябва да видим какви редакции ще претърпи българската подготовка. По този начин ще знаем какви са структурите, които подлежат на изслушване от наша страна. Ние ще обхванем всички тематични области на подготовката. Мнението ми е предложението да не бъде прието.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Имах предвид, че в първата или втората сряда на месеца ще имаме парламентарен контрол на съответните министри. Предполагам, че в началото на месеца тук ще бъде поканен министърът господин Дончев. Той ще покани директора на Координиращата дирекция по Председателството и нещата биха могли да приключат. Бих искал да разделя нещата. Ние можем да ги питаме за някои неща, но Комисията ни съвместява две функции – едната е за европейските въпроси, а другата – за контрола на европейските фондове. Искам да разделим нещата, за да не изостават работите, защото са много сложни.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Други мнения? Няма.
  Смятам, че не бива сами да се ограничаваме – дали да бъде накрая, или в началото на месеца. Ние сме поканили госпожа Павлова. Вероятно не следващата, а по-следващата седмица ще бъде при нас. Ако трябва, ще идва два пъти в месеца.
  Предлагам да гласуваме текста, както е.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Имайки предвид Вашите доводи, оттеглям предложението си.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Това не означава, че ще контролираме по-малко госпожа Павлова.
  Който е съгласен текстът да остане както е предложен, моля да гласува.
  За – 8, против и въздържали се – няма. Приема се.
  Господин Петров предлага нова ал. 3:
  „(3) В изпълнение на ал. 1 Комисията поканва главния секретар на Народното събрание през месец септември 2017 г. да представи Плана за дейностите, включени в Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в съответствие с Решение на Министерския съвет № 965 от 14 ноември 2016 г. Комисията контролира изпълнението на представения от главния секретар план, като докладва всеки месец за напредък в подготовката и провеждането на Председателството на България в неговото Парламентарно измерение.“
  Смятам, че не е добре във Вътрешните ни правила да залагаме такива конкретни дати.
  Второ, предстои да се прецизира как по-нататък ще продължи работата в подготовката и провеждане и дали точно главният секретар ще отговаря за това.
  Трето, още днес сме поканили координатора, за да докладва докъде сме стигнали. Една от основните задачи на Комисията ще бъде да следи Парламентарното измерение.
  Не бива нашата дейност да се базира на решението на Министерския съвет.
  Бих предложил господин Петров да оттегли това предложение, защото тези въпроси са с постоянен срок за Комисията.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Имах предвид, че имаме сериозно изоставане по обективни обстоятелства. Процедурите в Народното събрание, свързани с обучението и организацията се координираха от главния секретар, но той вече е на друга работа. Има нов главен секретар. Сега не е ясно дали главният секретар или председателят на Комисията по европейските въпроси ще бъде координатор. Главният секретар има целия административен апарат, за да може да извършва тези дейности. Народното събрание обаче има скромен състав, който трябва да се справи с огромната работа. В другите страни са подготвили парламентите си много по-отдавна. След това председателство България вече няма да е същата. Затова съм поставил в Правилника ние да наблюдаваме какво става в Народното събрание във връзка с подготовката. Не може госпожа Павлова да идва и да ни казва какво да правим. Затова настоявам текстът да остане. Можем да го променим, но да има текст, който да ни дава възможност да наблюдаваме какво става в рамките на нашата институция.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: В Комисията ние можем да извикаме главния секретар и другите, които подпомагат тези дейности. Нека се уточним, че ако главният секретар продължи да координира тази дейност, периодично можем да го викаме да докладва. Според мен това не е необходимо изрично да бъде записано в нашите Правила.
  Който е съгласен това допълнение с ал. 3 да бъде включено в нашите Правила, моля да гласува.
  За – 1, против – 1, въздържали се – 6.
  Предложението не е прието.
  По чл. 9 няма предложения.
  Който е съгласен с чл. 9, моля да гласува.
  За – 8, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 10 господин Петров предлага добавка към текста:
  „Образуването на постоянни и временни работни групи да бъде поискано от председателя или минимум двама народни представители, които в определен срок получават и разработват …“
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Трябва да има правила, по които да се предлага. Ако има повече предложения, човек се чуди дали народните представители да не бъдат трима, за да не бъдем залети от предложения. Имал съм предвид да бъдат ограничени. Да дадем пълномощия на председателя, тъй като той държи връзка с останалите комисии и други институции. Затова той да може да предлага създаването на временни комисии.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Не бяхме сигурни за характера на предложението. Такава временна работна група се съгласува с цялата Комисия. Мисля, че не е нужно да записваме чия да е инициативата, но с ясното разбиране, че такава работна група се формира с решение на цялата Комисия. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание няма изрична норма за временните работни групи в комисиите. Смятате ли, че е необходимо това уточнение? Смисълът е да има ограничаване на предложенията за временни работни групи.
  Който е съгласен с предложението на господин Петров, моля да гласува.
  За – 2, против – няма, въздържали се – 7.
  Предложението не се приема.
  По чл. 11, ал. 1 и 2 няма предложения. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  В ал. 3 на чл. 11 господин Петров предлага редакция:
  „(3) Членовете на Обществения съвет се определят на паритетен принцип и участват в него като експерти на обществени начала.“
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Защо предлагам „паритетен принцип“? Може да сте били свидетели в предишната Комисия – много решения ни се предлагаха като готови. Това беше списъкът от участници в Експертния съвет. Сега при новите условия ни предстои отговорно събитие и ние трябва много внимателно да подберем съветниците. Всяка от представените партии трябва да може да предложи съветници. Не е целесъобразно да прегласуваме старите съветници. Може би няма да са подходящи.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Става въпрос за Обществения съвет, в който участват представители на различни организации. Списъкът на тези организации се утвърждава от нашата Комисия. Това не може да бъде еднолично решение на председателя. Прегледайте списъка. Ако има организации, които не са подходящи според Вас, можем да го обсъдим. Тук не става въпрос за политическо представителство, за да говорим за паритетен принцип. Понеже текстът на предложението е малко неясен, предлагам текстът да остане, както е, с уточнението, което току-що направих – че списъкът се решава от нас в Комисията и ще бъде съгласуван предварително.
  Който е съгласен текстът да остане както е, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 12 няма предложение. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 13 има предложение от господин Петров да се добави текст: „И се довежда до знанието на членовете на Комисията“. Подкрепям това предложение. Бюджетът е публичен и информацията за него ще бъде предоставена на народните представители. Ще бъдете информирани не само за бюджета, който е отпуснат на Комисията, но и периодично за изпълнението му.
  Предлагам да подкрепим текста с добавката на господин Петров.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 13, ал. 2 и по чл. 14, ал. 1 няма предложения. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По ал. 2 на чл. 14 има предложение на господин Петров: след израза, „в петък от 10,30 ч.“ да се добави „ако е необходимо“. Защо се прави тази добавка в Правилата? В изминалия мандат нашата Комисия се фокусира повече върху контрола на европейските фондове и по-малко върху европейските въпроси. Сега обаче имаме нужда от по-активно взаимодействие с други български представители и институции, които работят в тези сфери, и второ, да има повече публичност на нашата работа по тази дейност. Желанието ми е веднъж месечно да провеждаме нашите заседания не в сряда от 15,30 ч. тук, а в петък след края на заседанието на Народното събрание, преди парламентарния контрол, да провеждаме заседания, в които да участват евродепутатите. Те могат да предлагат точки в дневния ред, но никога не могат да идват в сряда в 15,30 ч., защото имат заседания в Страсбург. Ако имаме заседание в петък, ще можем да каним и наши колеги от други комисии, за да дадем повече публичност. Предлагам да подкрепите текста, както е, без допълнението „ако е необходимо“.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Имах предвид строгото спазване на реда от госпожа Цачева. Сега не знам дали господин Главчев ще прави същото. Не е целесъобразно да провеждаме заседание за половин час – от 10,30 до 11,00 ч., защото времето ще бъде малко. Ако обаче искаме да си правим редовни заседания от 10,30 ч. по начина, по който предлагате, аз съм съгласен да оттегля предложението си.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Идеята е това да са редовни заседания. Да стартират в почивката. Идеята е, че няма да нарушим Правилника. Заседанието дори да продължи малко по-дълго и да заеме малко от времето на парламентарния контрол, е нещо допустимо. Смятам, че няма да имаме възражения от председателя. Ако подкрепите предложението, мисля, че ще имаме съдействието на ръководството на Народното събрание.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Ако заседанията ще бъдат нормални, оттеглям предложението си.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря. Да гласуваме чл. 14, ал. 2. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 14, ал. 3, 4 и 5, и по чл. 15, ал. 1 няма предложения. Гласуваме.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 15, ал. 2 има предложение на господин Петров за редакция по текста, свързана с мнозинството за вземане на решения, когато Комисията започне с намален кворум, по-малко от една трета от всичките й членове. Моето мнение и на експертите е, че това ще влезе в противоречие с процедурите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Там са разписани процедурите, по които комисиите вземат решения в намален състав. Ние като Комисия не можем да си измисляме нови правила. Не казвам, че това е недопустимо като предложение, но не бива да влизаме в противоречие с Правилника. Сега нашата Комисия е от 10 членове и може да заседава с четирима, а решенията могат да с вземат с трима. Такива са правилата. Парламентът се е произнесъл.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Като Комисия не можем да избегнем, че някои хора могат да отсъстват по болест или да са в командировка. Понякога може да се налагат спешни решения, може да се наложи трима души да вземат решения.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Въпрос на отговорност е членовете да присъстват. В Правилника за разлика от преди въвеждаме ограничение – да не можеш да дойдеш, да се подпишеш и да кажеш, че гласуваш по съответните точки от дневния ред, а да можеш да кажеш как гласуваш, най-много по точката, по която вече е започнало обсъждането. Смятам за неправилно предварително да кажеш как гласуваш, без да си чул обсъжданията. Може да се наложи понякога да излезеш, но да можеш да кажеш как ще гласуваш поне по точката, която се обсъжда, но не и по следващите. Смятам, че това ще ограничи стремежа само да се подпишеш за присъствие и след това да изчезнеш. Противоречи на Правилника, но джентълменски се разбираме, че когато стане въпрос за важни решения, Комисията да може да гласува. Ще се стремим да гласуваме повече членове на Комисията, а не с намален кворум.
  По чл. 15, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 16, ал. 1 и 2 няма предложения. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 16, ал. 3 има предложение от господин Петров – когато се провежда извънредно заседание на Комисията, дневният ред да се обявява едновременно с насрочването им, но не по-късно от два часа преди започването им.
  Подкрепям предложението. Когато се налага извънредно заседание, това не е спешна медицинска помощ. Членовете на Комисията трябва да имат поне два часа, за да си планират участието.
  Който е съгласен с добавката, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 16, ал. 4 няма предложения. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 17 има предложение от Джема Грозданова и Ивелина Василева, които аз подкрепям. Ще направим уточнение на правилата, което да бъде стандартно за съвместните заседания за всички комисии, а не само за комисиите по отбрана и външни работи, а след това за останалите. По принцип заседанията на двете комисии – външната и на отбраната, са били закрити. Начинът за провеждане на съвместни заседания е един и същ. Естествено е да бъдат закрити. Това не е въпрос на нашите Вътрешни правила, затова предлагам да подкрепим предложението.
  Предлагам ал. 1 на чл. 17 да отпадне, ал. 2 на чл. 17 да стане част от чл. 18, който ще стане чл. 17 и ще добие следната редакция:
  „Чл. 17. (1) При разглеждане на въпроси от общ интерес Комисията може да провежда съвместни заседания и с други постоянни или временни парламентарни комисии. Заседанията се ръководят по споразумение от един от председателите.
  (2) При съвместно заседание всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.“
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 18 и по чл. 19, ал. 1 и 2 няма предложения. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  В ал. 3 господин Петров предлага да се добави думата „щатни“ пред думата „сътрудници“. Аз съм съгласен.
  Който е съгласен с тази добавка, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 20 господин Петров прави предложение. То е допустимо на практика.
  Продължаваме с чл. 21. Който е съгласен с чл. 20 и чл. 21, ал. 1 и 2, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По чл. 22 господин Петров предлага да се допълни текстът: „Председателстващият заседанието може да дава думата на поканените лица, след като са изслушани народните представители.“
  Моето мнение е, че формулирано по този начин, има риск да не можем да изслушаме хората, които сме поканили. След това информирано народните представители ще могат да се изкажат. Ако позволите, господин Петров, аз като председател поемам ангажимента народните представители да имат думата, когато я поискат, но да не заковаваме кои първи получават думата с конкретен текст.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Мисля, че ще спазвате това, което казвате. Имам предвид когато се дебатират спорни текстове, външните хора се изказват по няколко пъти, а народните представители не могат да вземат думата. Но Вие имате достатъчно опит и умеете да ръководите такива заседания.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Поемам ангажимента, когато тече дискусия и народен представител поиска думата, да му я дам.
  Предлагам да приемем текста без допълнението, но с уговорката, която направих. Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По Преходните и заключителните разпоредби няма предложения.
  Който е съгласен с параграфи от 1 до 6, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма. Приема се.
  Нашите Вътрешни правила са приети! Честито!
  Преминаваме към:

  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  Давам думата на д-р Ламбев да направи своята презентация.
  МЛАДЕН ЛАМБЕВ: (Прави презентация, която се прилага към протокола).
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ламбев.
  Колеги, имате думата за въпроси.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Приет е Планът за Председателството. В частта за Народното събрание по обективни причини няма записани никакви срокове. Обезпокоен съм от това. Изпълнителната власт ще вземе най-голямо участие, но ние като Народно събрание трябва да съдействаме, за да бъдат нещата обезпечени, както е в останалите парламенти. В това отношение ние сме много назад като персонал и подготовка.
  Ако не направим необходимото, ако само казваме „Няма пари, няма пари“, ще направим лошо Председателство. Как виждате като експерти кой трябва да направи Плана за дейностите в Народното събрание? В какъв срок трябва да очакваме този план да ни бъде представен? Защото на 20 юни могат да ни кажат: „Господа, ето приоритетите, ето нещата на Тройката, ще работите по това.“
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: От Секретариата направени ли са разчети относно необходимия бюджет, особено за следващата година? Финансовият министър може да каже, че няма пари, но бюджетът се гласува от Народното събрание! Може би ще бъде важно на предварителен етап да знаем какво евентуално е предвидено като увеличение за Народното събрание за този срок. това ще бъдат част от въпросите, които ще ни задават. Широката публика най-много се вълнува от това колко пари ще струва Председателството. Наша обща задача е да префокусираме нещата и да започнем да говорим по съдържанието и по политиката.
  Вторият ми въпрос е свързан с утвърждаването на Календара. Как се случва това в други парламенти? Председателят на Народното събрание ли трябва да го прави или това да стане по наша препоръка, като го утвърдим и го предложим? В периода, в който нямаше Народно събрание, Вие сте направили онова, което сте могли. Сега има Народно събрание, има Комисия. Заявените срещи са от комисии, които вече имат друг състав. Те препотвърждават ли ангажиментите? Има стъпки, които ще трябва да се извървят. Това обсъждали ли сте го и какво е Вашето предложение като хора, които са движили този процес досега?
  МЛАДЕН ЛАМБЕВ: По въпроса на господин Петров – в Плана за подготовката на Парламентарното измерение екипът на нашия Секретариат би могъл да бъде полезен дотолкова, доколкото се отнася до експертната подготовка.
  По логистиката на Председателството има съответни звена в парламента. Всяко от тях работи в рамките на своята компетентност, но не бих си позволил от името на Колегията да правя становища или оценки. Защото се отнася и за бюджета. Моята информация е, че основната част от финансирането е на централизирано ниво и е свързана преди всичко с провеждането на събития в Националния дворец на културата. От информационните материали, с които съм запознат, сега в момента се провеждат и предстои да бъдат проведени други обществени поръчки, които да касаят строително-монтажните работи и техническото обезпечаване – подаръци, културна програма и други.
  По отношение на Календара – в повечето държави, които са председателствали, ключовата комисия, която има отношение по тези въпроси, е Комисията по европейските въпроси. Моето лично мнение е, че Комисията трябва да бъде утвърдена от Комисията по европейските въпроси и предложена на ръководството на парламента – на председателя или на Председателския съвет.
  Относно задължителните четири събития – те трябва да се проведат. Форматът им е предварително зададен – и като участници, и като теми, които ще се обсъждат. За допълнителните събития по Ваша преценка може да се консултирате с председателите на новоизбраните комисии и да определят своите ангажименти към тези събития. Ако наново се стартира процесът, ако наново се включат други комисии, това доста ще забави подготовката. Благодаря.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря.
  Други въпроси? Няма.
  Да благодарим за информацията.
  Моля Вашата презентация да бъде изпратена до членовете на Комисията. През следващите дни ще поддържаме връзка, за да уточним нещата. На едно от следващите заседания трябва да имаме готовност да утвърдим Календара като Комисия по наша инициатива и той стигне до председателя, който да прецени лично или на Председателски съвет да го финализира. Благодаря.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,05 ч.)


  Стенограф:
  /Карамфил Матев/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /Кристиан Вигенин/
  Форма за търсене
  Ключова дума