Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г.

3. Разни
П Р О Т О К О Л
№ 40

На 4 юли, сряда, 2018 г. от 15,30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2018 г.
3. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, и гостите се прилага към протокола.

Заседанието беше открито в 15,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове господин Кристиан Вигенин.

* * *
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Колеги, започваме днешното заседание в малко съкратен състав, но по Правилник имаме възможност да го направим. Колегите ще се присъединят – в момента са на други комисии и ги очакваме.
Предлагам дневният ред на днешното заседание да бъде следният:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2018 г.
3. Разни.
Други предложения по дневния ред има ли? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува така предложения дневен ред.
За – 4, против и въздържали се – няма.
Приема се дневният ред.

Можем да започнем с работата по точка първа от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, № 802-01-22, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 19 ЮНИ 2018 Г.
Преди да представя Законопроекта, ще представя гостите:
Жечо Станков – заместник-министър; Николай Налбантов – директор на Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“; Александрина Димитрова – държавен експерт в същата дирекция; Лучия Баклачева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“.
Заповядайте, господин Станков – имате думата.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка със Закона за енергията от възобновяеми източници, Законопроектът е разработен със следната цел: транспониране на изискванията на чл. 2 от Директива 2015/1513 (ЕО) в изпълнение на условията на Решение на Европейската комисия за държавна помощ и изпълнение на препоръки на Сметната палата.
Промените с цел транспониране на Директива 2015/1513 са насочени основно към потреблението на биогорива в транспорта и изпълнение на задължителната цел от 10% дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспортния сектор към 2020 г. Въвежда се 7%-ен праг на конвенционалните биогорива, които могат да бъдат отчитани, за изпълнението на десетпроцентния задължителен дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление – транспортът.
Втората част е свързана с изпълнението на Решение на Европейската комисия – трябва да изпълним премахването на компонентата на цената за задължения към обществото на зелената енергия, произведена в трети държави, която се консумира на територията на страната и съответно да определим размера на тази компенсация през годините от месец юли 2011 г. до момента, като сумата, събирана през този период от време, да бъде насочена за изграждане на енергийни обекти за повишаване на енергийната ни свързаност на подстанция „Марица – изток“ до подстанция „Неа Санта“ с Гърция.
Третото, както споменах, е изпълнение на препоръките на Сметната палата, към което сме се придържали. Трябва да се вменят определени задължения на Министерството на земеделието, храните и горите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Заместник-министър.
Колеги, имате ли въпроси?
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Заместник-министър! Проектът е обвързан с транспониране на европейско законодателство и, доколкото разбирам, сроковете са наистина критични, предвид че има и риск за стартиране на наказателна процедура. Безспорно текстовете са важни, до голяма степен са свързани и с целите по опазване на околната среда и изменение на климата.
Съгласно текстовете на Законопроекта е предвидено от 1 септември лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, да предлагат на пазара горива за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 обемни процента, като поне 1% от биодизела да бъде биогориво от ново поколение. В Законопроекта са представени определенията на биогоривата от ново поколение „А“ и „Б“.
Въпросът ми е следният: тъй като срокът е 1 септември, какво е наличието на подобен тип биогорива на българския пазар? Има ли производители на такъв тип биогорива?
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Василева, много коректно зададохте въпроса. По време на изготвянето на Законопроекта бяха направени редица срещи с асоциации, които представляват търговци и производители на такива горива. В тази връзка смея да твърдя, че количествата от този 1% са неголям обем, част от тях могат да бъдат произведени на територията на страната, друга – може да бъдат внесени от чужбина, естествено, това ще бъде преценено на пазарен принцип. Общото количество беше в тонове – 1600 тона нефтен еквивалент, което е незначително количество на фона на общия брой горива. Така че не очакваме проблеми и затруднения. Още веднъж, това е коментирано предварително с търговците и те са наясно със Законопроекта още от започване на работата по него.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Имате ли уточнения?
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По-скоро дуплика. Благодаря за информацията.
Надявам се, че това ще бъде стимул и за българското производство, защото това е вид екологично производство. Различни видове суровини могат да бъдат използвани, включително и отпадъчни. Надявам се, че ще се осигури възможност и българските предприятия да започнат свои инициативи за това. Благодаря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Аз също имам въпрос, господин Станков.
Бихте ли разяснили малко повече случая с решението на Европейската комисия, което след старта на процедурата за нетранспониране в срок на Директивата – тя определя и компенсация във връзка с привеждането на тази мярка, в нарушение на договора за функциониране на Европейския съюз, какво се случва с тези суми?
С промените в Закона на практика се регламентират и задължения за разпределянето на тези средства – кой, какво, как е заплащано? В края на краищата, говорим за сума – ако е точно това, което е записано – близо 600 хиляди евро. Как се поема този разход? С чий бюджет става това? На мен не ми стана съвсем ясно, ако може да уточните специално този въпрос. Благодаря.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Уважаеми господин Председател, във връзка със зададения от Вас въпрос може би е важно да уточним, че в забележката, която идва от Еврокомисията, не става въпрос за нетранспониране, а е във връзка с Регламента за държавна помощ.
Тук ще дам възможност на господин Налбантов – директор на дирекцията, да уточни къде точно Комисията е имала забележки. В този случай не говорим за нетранспониране, а просто за факта, че е събирана такса, която утежнява зеленото производство на територията на чужда страна и то трябва да бъде определено като количество и съответно инвестиране в инфраструктура, за да бъде избегнато впоследствие действие.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Разбрах, че тази компенсация не е свързана с нетранспонирането, но доколкото разбирам, проучвайки въпроса с нетранспонирането, тя намира, че и ние сме в нарушение. Така ми стана ясно от текста, но може би не е така.
Заповядайте, господин Налбантов, да разясните.
НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Благодаря, господин Председател.
Процедурата за нетранспониране е съвсем отделно нещо. В момента имаме уведомително писмо, че Директивата не е транспонирана навреме. В това се състои процедурата. Поели сме ангажимент да направим това транспониране.
Процедурата, за която стана въпрос тук, е процедура по нотификация на държавната помощ за подпомагане на електрическата енергия от ВЕИ, предоставяна със същия Закон за енергията от възобновяеми източници, който транспонира въпросната Директива 28. В момента тя се изменя с така цитираната директива.
В процеса на нотификация, на проучване от страна на Комисията, тъй като ние направихме нотификация на тази държавна помощ, през 2015 г. започна нотификацията, в 2016 г. излезе решението, направихме я, след като помощта вече беше прилагана, но без да има необходимото одобрение. Естествено, в хода на нотификацията Комисията проучва схемата, в това число и компенсаторния механизъм за финансиране на това производство, на помощта. Тъй като има компонента на цената задължения към обществото, Комисията констатира, че по отношение на енергията, която се внася от други държави – членки на Европейския съюз, това представлява нарушение на чл. 30 и чл. 110 от Договора за функциониране, независимо че крайният потребител плаща тази цена, но то е върху употребяваната енергия.
В Решението си Комисията включи ангажимент да преустановим това нарушение и да създадем компенсаторен механизъм за средствата, плащани на обществения доставчик в лицето на Националната електрическа компания за периода на предоставяне на тази помощ до отстраняването – да се изчисли размерът на това плащане, и компенсацията да бъде изплатена като средства за изграждане на междусистемни връзки, които подпомагат търговията на електроенергия между държавите – членки на Европейския съюз. Тоест развиват търговията във вътрешния пазар в рамките на Европейския съюз и стимулират обмена на такъв вид енергия. Това е, което мога да кажа.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: В допълнение, след влизането в сила на мярката, оттук нататък всеки доставчик на енергия от чужбина, удостоверявайки с необходимите документи, че тя е произведена и зелена такава, няма да се начислява такса задължения към обществото. Само на зелената компонента.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Други въпроси, коментари? Не виждам.
Ние прегледахме и таблицата за съответствията особено в частта, свързана с транспонирането на Директивата. Всъщност това е основната задача на нашата Комисия. Нямаме основания за някакви възражения.
Да преминем към гласуване.
Преди гласуването искам да уточня, че ние ще коригираме и доклада на Комисията, тъй като, както е написан, има известно объркване, което току-що изяснихме, разбира се. Колегата ще има грижата да го поправи в частта, която току-що коментирахме.
Който е съгласен да предложим на Народното събрание да подкрепи Законопроекта на първо четене, моля да гласува.
За – 4, против и въздържали се – няма.
С това Законопроектът е приет.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, № 802-01-23, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 21 ЮНИ 2018 Г.
Да направя едно уточнение – важно е за протокола: по принцип се опитваме законопроектите, по които не сме водеща комисия, да ги гледаме, след като водещата комисия се е произнесла по същество. Напоследък законодателната програма се забърза и се оказа, че в два случая не можахме да гледаме законопроекти, защото непосредствено, след като бяха гледани от водещата комисия, бяха внесени и в пленарната зала. Затова сега ние бързаме да се произнесем, пък, когато стигне до водещата Комисия, тогава…
Заповядайте, господин Станков, да ни запознаете с мотивите.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Благодаря Ви.
Благодаря Ви и за факта, че гледате Законопроекта, така важен за нас, свързан с транспониране и допълнително транспониране на нетранспонирани части от вече действащи директиви.
Няколко аспекта, отново свързани със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката:
Първият е свързан с допълнителното транспониране на нетранспонирана част от Директива 2009/73 и Директива 2009/72, свързана с пазарите на енергия от електро и природен газ, съответно въвеждат разпоредби относно забрана за прехвърляне на персонал на преносната система.
С промените се регламентира изискване към състава на надзорните органи на независимия преносен оператор, регламентира се независимостта на операторите от гледна точка за съхранение на природен газ; въвежда се възможност операторът временно да ограничи или преустанови достъпа за ползване на мрежата при определени условия.
Вторият аспект е свързан с транспониране изискванията на чл. 4 и параграфи 7, 8 ,9, 10, 11, 12 от Директива 2014/94 за разгръщане на инфраструктура от алтернативни горива. С предложените текстове се създава необходимата правна рамка по отношение на операторите за публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсваше до момента в нашето законодателство.
Законодателното предложение в частта „Глава пета – Вещни права“ въвежда в съответствие съществуващите: Закон за собствеността, Закон за устройството на територията и създава дефиниция на „линеен енергиен обект“. Идеята е, предвид големия брой проекти, които трябва да се извършват, свързани с линейна инфраструктура както газове, така и електроенергийни проекти – в съществуващото законодателство съществува проблемът да бъдат забавяни дори до десет години в зависимост от вещните права и съответните дейности – с промените ще се даде шанс тези проекти да се извършват доста по-бързо, с не толкова голяма административна тежест. Също така тези проекти ще спомогнат както за осъществяване на по-добра междусистемна свързаност, така и за повишаване на енергийната сигурност на територията на страната.
Също така в Закона се предвижда и изменение на Закона за горите. Отново ще се направи разлика между линеен енергиен обект и сервитутите, свързани с него. Важно е да споменем, че площадковите и линейните енергийни обекти ще бъдат разграничени, като за площадковите няма да се прилага новото законодателство или ще се запази старото. Единствено линейните енергийни обекти ще бъдат, така да се каже, ускорени. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря и аз.
Колеги, въпроси?
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Председател.
Моят въпрос е свързан с тема, която ми е изключително на сърце и е свързана с насърчаването и стимулирането на използването на електрически превозни средства.
В Закона, както и Вие споменахте при представянето, има включени текстове, свързани с регламентирането на дейността на така наречените оператори за публично достъпни зарядни точки. Три параграфа идентифицирах аз, свързани с електрическите превозни средства и по-скоро изграждането на мрежата от зарядни станции.
Да обясните, ако е възможно, как ще се случи това на практика? Отново казвам: моето лично разбиране, а съм убедена, че и на всички нас, е стимулиране на използването, разгръщането на мрежата и възможността да бъдат изградени повече зарядни станции. За жалост, в някои градове дори още няма такива.
Как на практика ще се случи това и няма ли да се създаде допълнителна административна тежест за разгръщането на мрежата от зарядни станции? Дали всички стъпки са отчетени – ролята на оператора, КЕВР, лицензирането на оператора, взаимоотношенията с крайните потребители? Ако може да разясните в тази посока на чисто практическо ниво как ще се случат нещата и смятате ли, че тези промени ще доведат до желаната цел от всички нас?
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря.
Ако искате да съберем и други въпроси. Аз бих задал по-скоро технически въпрос: как се оказа, че текстове от Директивата са транспонирани непълно или некоректно, че се налага да стартират процедури, съответно да правим нови промени в законодателството? Има ли някаква конкретна причина? Недоглеждане ли е, или просто не е имало възможност, когато са приемани текстовете, тази директива да се приеме в пълния й вид? Това за мен наистина е въпрос: кака така се е получило?
Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Във връзка с липсващото до момента законодателство в насока развитие на зарядните точки за електромобили за нас беше изключително важно да създадем тази законова рамка, защото към момента липсва и спираше развитието на сектора зарядни точки за електромобилност. Важно е да споменем, че в началото бяхме малко в омагьосан кръг. Това, което се предлага – зарядни точки, стока ли е, или услуга? За нас беше важно да няма административна тежест както за изграждането на зарядни станции, така и за тези, които ще ги ползват. В тази връзка ние се ограничихме и съвместно с колегите от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията дефинирахме, че когато спрете с електромобил до такава зарядна точка, то ползвате услугата да заредите своя автомобил и не трябва по никакъв начин да изпадате в договорни отношения с лицензианта на тази територия, който осъществява преноса на енергия до тази точка. Целта ни беше максимално улеснение, еквивалентно на факта – както зареждате на бензиностанция лекия си автомобил, по същия начин да е и с електромобила. Към момента Комисията за енергийно и водно регулиране няма права или задължения да провежда търгове или конкурси за такива зарядни точки, тъй като на територията на един град или извън него, на база на възможности за изграждане на такива, самите оператори ще трябва да осигурят надлежните захранвания на база на мощностите. Затова е необходимо нова законова рамка.
Може би господин Налбантов ще допълни.
НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Първо, искам да изясня, че с тези текстове сме се постарали да транспонираме напълно разпоредбите на Директивата, които регламентират дейността на тези оператори, статута на зарядните точки, взаимоотношенията им с доставчиците на енергия, мрежовите оператори, както и взаимоотношенията с ползвателите на електрически превозни средства. Отговорната институция за транспонирането на тази директива е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но тъй като нямат компетенция, действителното място на тази материя е в Закона за енергетиката. Все пак в самата директива това е раздел „снабдяване с електрическа енергия“ на този вид транспортни средства. Това, което е важно да се знае, естествено, съгласно Директивата, че дейността на операторите на зарядни точки не е дейност по Закона за енергетиката, която подлежи на лицензия, те не са доставчици на електрическа енергия, а са доставчици на услуга зареждане на електрически превозни средства.
Ползвателите на електрически превозни средства имат две възможности да получават тази услуга. Едната възможност е на база на договорни условия, включително и с други доставчици на услуги за тяхна сметка. Другата възможност е, както е записано в Директивата, адхок да ползват тази услуга, без да се налага да влизат в договорни отношения с доставчика на енергия и мрежовия оператор – доставчик на услугата ползване на мрежата.
В Закона е записано, че зарядната точка се явява обект на краен клиент на електрическа енергия във връзка с предоставяната от него услуга. Беше важно това да се регламентира в Закона, защото и в момента се изграждат зарядни точки, макар и малко, но това се осъществява на база на възможности по сегашното законодателство. Дори имаме запитвания от заинтересовани лица да изграждат такива точки – дали трябва да се лицензират като търговци на електрическа енергия, тоест дали те се явяват доставчици на електрическа енергия? Точно в тези разпоредби се урежда, че те не са такива. Така че в този смисъл, мисля, че тази регламентация създава облекчение за този вид дейност.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Извинете, господин Председател, само да допълня нещо.
Като обобщение на въпроса: да, целта ни е да дадем перспектива за развитие, но смятаме, че – това го обсъдихме и с колегите от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – закупуването на електромобили и инфраструктурата трябва да вървят ръка за ръка, успоредно. Мисля, че към момента на територията на страната има закупени малко над 400 електромобила, така че с по-нататъшното развитие и създаването на тази законодателна рамка ще се даде шанс за изграждане на нови станции и закупуване на повече автомобили. Виждайки, че технологията поевтинява, се надяваме закупуването на такива автомобили да е все по-голям приоритет както на бизнеса, така и на нормалните потребители.
Бих желал да споделя и друго – има параграфи от чл. 4, както споменах, които трябва да бъдат транспонирани допълнително чрез промени в правилата за търговия с електроенергия, което е задължение на колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране. Очакваме към месец септември те също да извършат промените и да приключим с цялото транспониране на всички параграфи, които Ви изчетох по време на основното изложение.
Във връзка с втория въпрос. Първоначалното транспониране на двете директиви е извършено отново по време на действията на господин Налбантов като директор – през 2012 г. Той каза, че има конкретен спомен защо има неизпълнение по част от транспонирането, така че, ако дадете възможност, той ще обясни.
НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Благодаря, господин Председател.
Тези две директиви са част от третия законодателен либерализационен пакет на Европейската комисия. Те бяха транспонирани през 2012 г. с доста голямо закъснение. Тогава имаше наказателна процедура, която беше в доста напреднала фаза. Общо взето процесът беше доста напрегнат.
Истината е, че материята е доста сложна. Текстовете в Директивата по отношение изискването към независимостта на операторите са доста сложни. Освен това там има три възможни модела на независимост на електропреносните оператори. Това че в България сме възприели един модел, не значи, че другите не трябва да бъдат развити в законодателството. Също така законодателството и самата директива предполагат, че ако е възприет един модел, не значи, че не може при определени обстоятелства да бъде трансформиран в друг модел.
Тогава имахме наказателна процедура. Направихме закона, имаше консултации с Комисията, прие се законът. На база на всички приети текстове в закона, в подзаконовата нормативна уредба, актове на Комисията за енергийно и водно регулиране Европейската комисия прецени, че е постигнато транспониране на Директивата и закри процедурата.
Няколко години след това, при последващ преглед, бяха установени пропуски. Пропуските са от това, че явно не сме разбрали съвсем добре изискванията на Директивата и, разбира се, имаше някои констатации на Комисията, с които те не бяха прави. Ние ги убедихме в това и те си оттеглиха претенциите по тези констатации. Други забележки приехме като основателни и прецизирахме текстовете.
Общо взето в повечето случаи това са пропуски в изисквания, които не са приложими съгласно нашия модел, но така или иначе трябва да ги има в законодателството.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Ако позволите, да допълня: основната част, която е свързана с транспонирането на двете директиви, е именно отделянето на електроенергийния системен оператор от Националната електрическа компания и разделянето на „Булгаргаз“ на „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ – ясно разделение на оператор и доставчик, за да може да изпълним третия либерализационен пакет, а останалата част е техническа. Благодаря Ви.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Само като уточняващ въпрос: да считаме ли, че текстовете, които сега предлагате, в някаква степен са консултирани предварително с Европейската комисия и няма да има… (утвърдителен отговор от зам.-министър Жечо Станков.) Ясно. Благодаря Ви.
Други въпроси? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен да предложим на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен на 21 юни, 2018 г., моля да гласува.
За – 4, против и въздържали се – няма.
С това изчерпваме и точка втора от нашия дневен ред.
Благодаря Ви, господин Станков, уважаеми гости.
Пожелаваме Ви конструктивна дискусия и в останалите комисии и особено в Комисията по енергетика, където сигурно в по-голяма степен по същество ще се обсъди този законопроект.
В точка Разни, ако Вие нямате нещо, само да Ви информирам, че съм възложил да се направи анализ, който максимално бързо да ни се предостави за това какви са правомощията конкретно на Комисията по европейските въпроси в страните – членки на Европейския съюз.
Ако колегите могат да направят някои предложения и за нас, ако не, ще си ги направим на база на този доклад.
Също така да подготвят идеи за това как да подобрим работата по контрола на европейските фондове, тоест досегашният начин на работа, не веднъж стана въпрос, не е достатъчно ефективен. Да дадат някои идеи и се надявам в началото на по-следващата седмица да го имаме и вече с Вас ще се уточним как ще процедираме от там нататък. Благодаря Ви.
Закривам заседанието.
(Закрито в 16,10 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРИСТИАН ВИГЕНИН


Стенограф:
Стефка Аличкова
Форма за търсене
Ключова дума