Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/03/2019
  1. Обсъждане на процедурни въпроси.
  2. Разглеждане на предложение за допълнително включване на актове в Годишната работна програма.
  3. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 61


  На 21 март 2019 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:


  1. Обсъждане на процедурни въпроси.
  2. Разглеждане на предложение за допълнително включване на актове в Годишната работна програма.
  3. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията Имрен Мехмедова.


  * * *

  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Уважаеми дами и господа народни представители! Добър ден на всички! Имаме необходимия кворум.
  Откривам редовното заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
  Предлагам дневният ред на днешното заседание да бъде следният:
  1. Обсъждане на процедурни въпроси.
  2. Разни.
  Колеги, имате ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не.
  Аз имам едно предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред.
  На 14 март в пленарната зала беше направено предложение от народния представител Мустафа Карадайь за включването в Проект на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. на актове на Европейския парламент. Предвид факта, че предложението не беше поставено за гласуване в пленарната зала, а Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е водеща комисия по въпросите на ЕС и е формирана на паритетен принцип, предлагам да обсъдим предложението за включване на актове в Годишната програма.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Как ще се формулира точката?
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Точката ще бъде:
  „2. Разглеждане на предложение за допълнително включване на актове в Годишната работна програма.“
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Добре, така става.
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  За – 5, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.

  Преминаваме към първата точка от дневния ред:
  ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ.
  Заповядайте.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По първата точка – обсъждане на процедурни въпроси, ние имахме обсъждане и по време на предходното заседание. Идеята беше да направим усилие и да изпълним със съдържание, да прибавим някаква добавена стойност към Доклада, който ежегодно се изготвя от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Докладът е за изпълнението на оперативните програми и програмите, финансирани от Европейското икономическо пространство и от швейцарското правителство.
  В този смисъл моето кратко предложение е: да възложим на сътрудниците към Комисията, в рамките на две седмици, да подготвят предложение за структура и формат на Доклада, който трябва да бъде изготвен. Те трябва да го съгласуват с Централното координационно звено от гледна точка на сроковете – времето, когато е най-подходящо, отчитайки отчетните периоди на оперативните програми, и докладване към Европейската комисия, ако е необходимо, предложения за изменение на вътрешния правилник за работата на Комисията. Предложението ми е да дадем един срок от две седмици и да го обсъдим на заседание на Комисията.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Това ще е бъдещият доклад за 2019 г., нали?
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Да, точно така.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: А защо бързаме да се направи за две седмици? Две седмици общо-взето са…
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Ако желаете, може и за по-дълъг срок да е. (Реплики.)
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Ако смятате, че сте способни за две седмици да го свършите…
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Ако кажете, за края на април да го направим, за да имат време.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Добре, можем да дадем срок от един месец, в рамките на който да бъдат изготвени тези предложения и да ги обсъдим в Комисията.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Като му дадем един месец, ще дойде Великден и ще разглеждаме Доклада през месец май.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Да, добре.
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Благодаря, госпожо Василева.
  Тогава ще подложа на гласуване предложението на госпожа Василева, което е да удължим срока – до края на месец април.
  За – 5, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.

  Преминаваме към втората точка:
  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА АКТОВЕ В ГОДИШНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА.
  Искам да Ви прочета предложенията по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз.
  Първото предложение е да се включи приоритет „Съюз на демократична промяна“
  Второто предложение е за Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно формата на избирателното право на Европейския съюз, допълнено с Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2018 г. относно състава на Европейския парламент.
  Третото предложение е за перспективи пред Европейския съюз.
  Четвъртото предложение е за Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа.
  Петото предложение е за Резолюция на Европейския парламент от 12 януари 2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическата рамка на Европейския съюз за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата с антиромските настроения.
  Шестото предложение е Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция на бежанците.
  Това са предложненията, като решението е да предложим на Народното събрание да разгледа предложението за допълнително включване на актовете в Годишната работна програма на Народното събрание – по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.
  Заповядайте.
  АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Всъщност нашата идея е в момента да ги предложим за гласуване в Народното събрание. Тоест до този момент това предложение не е визирано, за първи път идва в нашата комисия.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Извинете, но не разбрах какво точно питате.
  АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: На това предложение – доколкото разбрах е на господин Карадайъ и група колеги, в момента му се дава гласност в нашата комисия, тоест не е разглеждано досега в Народното събрание, имам предвид в залата.
  ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА: Да бъдат включени тези регламенти към Годишната програма.
  АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Точно така.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Предложенията, които изчете госпожа Мехмедова, бяха предложени от господин Карадайъ в пленарната зала по време на разглеждане на точката, тъй като Годишната работна програма де факто е приета. Тъй като не са изяснени съответните актове и писмено не са дадени на председателя, председателят не ги е подложил на гласуване, тоест те не са отхвърлени от залата. В крайна сметка…
  АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: И Правилникът позволява да се направи тази нова стъпка.
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Идеята е през Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове да се подложат на гласуване в залата.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Трябва да знаете, че тези актове, които се предлагат, не са допустими за разглеждане, защото излизат извън обхвата на програмата на Европейската комисия за 2019 г. и сроковете, които са по субсидиарност, вече са изтекли. Това е процедурното предложение, което правим, за да се поправи грешката в пленарната зала. (Реплика.)
  Пактът за миграция също не може да бъде включен в Годишната работна програма. Трябва да знаете, че нито един от тези актове не е допустим и особено резолюциите, които са изброени, защото по принцип не могат да бъдат включвани в която и да е Годишна работна програма.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Реално предложените пактове не влизат в обхвата на сроковете и допустимостта за разглеждане по смисъла, който е заложен в Протокол № 2 към Договора за функциониране на Европейския съюз.
  Годишната работна програма би трябвало да включва такива актове.
  Това, което сега се предлага, е не ние да се произнесем (реплика: „да го дадем на вниманието на залата“), а да предложим на залата да разгледа предложението.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Добре.
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Да, именно заради това не ги подлагаме на гласуване тук, а предлагаме да се разгледат в Народното събрание.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Да, някой трябва да ориентира залата какво всъщност трябва да се реши. Това също трябва да се знае.
  АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Затова беше полезно това, което казахте току-що.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Който и да е от Движението за права и свободи ще предложи тези актове и някой компетентен ще стане и ще каже защо залата трябва да отхвърли тези актове. Нали така?
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Да, но не знам дали не е редно чисто процедурно да се включи в и Доклада на самата Комисия, или не.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Щом държите да не се произнасяме по същество, няма как да обясняваме в Доклада това. Затова по време на дебата трябва да стане, въпреки че аз съм „против“ да се повтаря този дебат, но е явно, че процедурно няма как да стане по друг начин – затова, давай да гласуваме.
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Колеги, ако няма други изказвания, нека да гласуваме. (Реплика: „За какво гласуваме?“)
  Заповядайте, за да ни разясните.
  КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА: Искам да взема отношение по разглежданото предложение за включване на актовете към Годишната работна програма – 2019 г. Както Вие правилно отбелязахте, те са недопустими по своя характер и поради това, че сроковете са изтекли. Повечето от тях имат декларативен характер, не попадат в обхвата на Договора за функциониране на Европейския съюз.
  Също така няма основание да се счита, че резолюциите могат да бъдат включвани – както отбеляза госпожа Джема Грозданова, те и за в бъдеще биха били актове, за които не е допустимо да бъдат включвани в Годишната работна програма на Народното събрание.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: И какво искахте да кажете за становището на Комисията? Че трябва да се пояснят тези неща ли?
  КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА: Да, все пак да вземете информирано решение и да сте убедени в това, което предлагате.
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: А това, което подлагаме на гласуване, какво всъщност е тогава?
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Ние взехме точно такова предложение – да не коментираме самите предложения едно по едно, а да предложим на Народното събрание да ги разгледа. Предложението е за допълнително включване на актовете в Годишната работна програма – 2019 г. на Народното събрание. Тоест ние в момента подлагаме на гласуване Народното събрание да може да разгледа тези предложения.
  КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА: Да, просто с две думи исках да…
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Да и това ще го пише в становището от днешното заседание. Добре.
  ПРЕДС. ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Колеги, имате ли други изказвания? Не.
  Подлагам на гласуване втора точка – Народното събрание да разгледа предложенията, направени от мен по време на заседанието, за допълнително включване на актове в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз – 2019 г.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против и въздържали се – няма.
  Приема се.  Преминаваме към точка:
  РАЗНИ.
  Колеги, имате ли изказания по точката? Няма. (Реплики: „няма“.)
  Благодаря Ви.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 14,15 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИМРЕН МЕХМЕДОВА


  Стенограф:
  Мария Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума