Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
11/06/2019

  Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г., № 809-00-1, внесен на 31.05.2018 г. и Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г., № 909-00-1, внесен на 30.05.2019 г.
  На заседание, проведено на 6 юни 2019 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения изслуша Доклади на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г. и 2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Пламен Колев – председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, г-н Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет; г-н Сотир Цацаров- Главен прокурор на Република България; г-н Красимир Ципов – зам.-министър на вътрешните работи, г-н Николай Ненков – зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и г-н Цветан Китов – председател на Държавна агенция “Технически операции“.
  От името на вносителя докладите на Националното бюро за извършената дейност през 2017 г. и 2018 г. се представиха от г-н Пламен Колев. В изпълнение чл. 34б, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства /ЗСРС/ докладите са внесени за изслушване и приемане от Народното събрание. В тях съдържат обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства /СРС/.

  I. При осъществяването на дейността си през 2017 г. Националното бюро е провело 46 заседания и е взело 780 решения. Извършило е 323 проверки на органите по чл. 13, 34н, 15 и 20 от ЗСРС за спазване процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС. Извършило е 128 проверки на дейността на ДАТО и 95 на СДТО-ДАНС.
  През 2017 г. са осъществени процедури със СРС по отношение на 2748 лица, през 2016 г. на 2749 лица, като е отчетена трайна тенденция към намаляване на броя на лицата, контролирани със СРС, спрямо предходни години. Поисканите за прилагане оперативни способи са общо 17714 бр. като през 2016 г. те са били 14382 бр. В Доклада са отразени броя на поисканите видове оперативни способи. В 261 случая СРС са използвани по отношение на обекти за установяване самоличността на лица, за които е имало данни за участието им в престъпна дейност, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗСРС. За 640 лица прилагането на СРС е започнало по реда и условията на чл. 17 от ЗСРС и за 28 лица по чл. 18 от ЗСРС. През 2016 г. лицата са били съответно 685 и 49. През 2017 г. исканията за използване на СРС са 5939, по които са постановени 1315 откази и 4624 разрешения. Най-често СРС са използвани за разкриване на престъпления по чл. 321 от НК /организирана престъпна група/, чл. 354а от НК /наркотични вещества/, чл. 234 от НК /акцизни стоки/, чл. 209 от НК /измама/, чл. 195 от НК /кражби/ и чл. 301 от НК /подкуп/. Относителният дял на заявителите към общия брой инициирани процедури е най-висок при МВР, Прокуратура, ДАНС и СВП-МО. Националното бюро е констатирало, че през 2017 г. съдебният контрол върху използването и прилагането на СРС е значително завишен, за което свидетелства по-големият брой и добре мотивирани откази. По отношение на информацията, не послужила за изготвяне на веществени доказателствени средства е направен извод, че същата се унищожава в законоустановения срок, в резултат на своевременно упражняван контрол от ръководителите на органите по чл. 13 и 20 от ЗСРС. В резултат на прилагане на СРС са изготвени 1670 бр. веществени доказателствени средства, при 1431 бр. през 2016 г.
  В доклада са посочени още данни за постъпилите сигнали за незаконосъобразно прилагане на СРС и за съдебните дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, заведени от граждани за претърпени от тях неимуществени вреди. Изложени са и съответните предложения за усъвършенстване на правната уредба на процедурите, свързани с използването на СРС.
  II. В доклада за извършената дейност през 2018 г. се отбелязва, че Националното бюро е провело 32 заседания, взело е 468 решения и е извършило 133 проверки за спазване процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез СРС. Извършило е 80 проверки на дейността на ДАТО и 73 на СДТО-ДАНС.
  През 2018 г. са използвани СРС по отношение на 3046 лица. Поисканите за прилагане оперативни способи са общо 16002 бр. В Доклада са отразени броя на поисканите видове оперативни способи. В 279 случая СРС са използвани по отношение на обекти за установяване самоличността на лица, за които е имало данни и основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежко умишлено престъпление по чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗСРС, чиито анализ на данни показва относителна стабилност на тези специфични процедури. За 607 лица прилагането на СРС е започнало по реда и условията на чл. 17 от ЗСРС и за 7 лица по чл. 18 от ЗСРС. През 2018 г. исканията за използване на СРС са 6099, по които са постановени 771 откази и 5328 разрешения. Запазва се тенденцията СРС да се използват най-често за разкриване на престъпления по чл. 321 от НК /организирана престъпна група/, чл. 354а от НК /наркотични вещества/, чл. 234 от НК /акцизни стоки/, чл. 209 от НК /измама/, чл. 195 от НК /кражби/ и чл. 301 от НК /подкуп/. Запазва се относителният дял на заявителите към общия брой инициирани процедури - МВР, Прокуратура, ДАНС и СВП-МО. Информацията, не послужила за изготвяне на веществени доказателствени средства се унищожава в законоустановения срок, а изготвените веществени доказателствени средства са 1714 бр., което увеличение свидетелства за ефективността на прилаганите СРС.
  В доклада се съдържат още данни за образуваните преписки по постъпили сигнали за незаконосъобразно прилагане на СРС, за съдебните дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, както и за изводите и предложенията за усъвършенстване на правната уредба на процедурите, свързани с използването на СРС. Посочени са и основните стратегически цели на Националното бюро за периода 2019 г. - 2024 г.

  В рамките на дискусията членовете на Комисията изразиха пълната си подкрепа за докладите, които съдържат достатъчно данни и постигат основната си цел за обективна информираност на Народното събрание и обществото за резултатите от упражнения контрол върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства.
  Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията с 4 гласа „За“, без „Против“ и „Въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме с решения Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г., № 809-00-1, внесен на 31.05.2018 г. и Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г., № 909-00-1, внесен на 30.05.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума