Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
22/10/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г.
  На заседание, проведено на 22 октомври 2020 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г.
  На заседанието присъстваха г-н Пенчо Димитров и Катя Цветкова – представители от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, г-н Бисер Борисов – зам.-председател на Държавна агенция „Технически операции“ и представители от Държавна агенция „Национална сигурност“.
  Г-н Пенчо Димитров представи законопроекта и мотивите за неговото внасяне в частта относно предложените допълнения, касаещи прецизирането на разпоредбата на чл. 56 от Закона за устройство на територията. С предложението се урежда възможност за поставяне върху поземлени имоти на преместваеми обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, като условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на тези обекти ще се определят със заповед на министъра на отбраната, съответно на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, на председателя на Държавна агенция „Разузнаване” или на председателя на Държавна агенция „Технически операции”.
  По предложените текстове службите за сигурност изразяват подкрепата си, отчитайки че с приемането на законопроекта ще се оптимизира съществуващ режим по Закона за устройство на територията, пряко касаещ изпълнявани от тях специфични дейности, свързани със сигурността на страната.
  След проведеното обсъждане, при което народните представители изразиха подкрепата си към законопроекта, Комисията с 4 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума