Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
14/01/2021 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г.
  На заседание, проведено на 14 януари 2021 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Велик Занчев – заместник-министър на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Христо Щерионов – директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и г-н Христо Гунчев – началник на отдел в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
  Г-н Велик Занчев представи законопроекта и мотивите за неговото внасяне в частта относно измененията и допълненията в областта на авиационната сигурност, свързани с изпълняваните специфични дейности от Държавна агенция „Национална сигурност“ за извършване на цялостна проверка за надеждност на лица, които изпълняват служебните си задължения в зоните за сигурност и от председателя й като съпредседател на съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване.
  Със законопроекта се предлага министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ръководи и контролира гражданското въздухоплаване, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ да определя с наредба условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства. Предложението произтича от Регламент за изпълнение (ЕС) №2019/947 на Комисията относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства.
  С цел постигане на съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) №2019/103 на Комисията по отношение на изясняване, хармонизиране и опростяване, както и укрепване на някои специфични мерки, свързани със сигурността на въздухоплаването се предлага Държавна агенция „Национална сигурност“ да извършва задълбочена цялостна проверка на лицата, които имат право на достъп без придружител до въздушни товари и поща, до поща и материали на въздушния превозвач, до стоки, предназначени за полета, и стоки, предназначени за летищата, на които вече са извършени проверка и контрол за сигурност и на лицата, които провеждат обучение по авиационна сигурност. Създава се и задължение за извършване на проверка на лицата, които ще заемат длъжността ръководител по сигурността на стопанските субекти, опериращи в областта на гражданското въздухоплаване, по обективни и конкретни критерии, достъпни за администрациите, които ще дадат одобрение за това.
  Със законопроекта се предвижда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на конкретно посочени органи на изпълнителната власт, да се определят реда за принуждаване на въздухоплавателно средство, нарушило правилата на закона, да извърши кацане, както и реда за разрешаване продължаването на неговия полет.
  В подкрепа на законопроекта е постъпило становище от Държавна агенция „Национална сигурност“.
  След проведеното обсъждане, Комисията с 3 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума