Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
28/09/2018 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. с проект за решение, № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  На заседание, проведено на 27 септември 2018 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Георги Кръстев - съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, г-н Светослав Даскалов – съветник към политическия кабинет на министър-председателя, г-н Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, г-н Атанас Атанасов – председател на Държавна агенция „Разузнаване“, Капитан I ранг Иво Хасакиев – зам.-директор на Служба „Военна информация“, Генерал-майор Данчо Дяков – началник на Национална служба охрана и г-н Иван Павлов – зам.-председател на Държавна комисия по сигурността на информацията.
  От името на вносителя годишният доклад се представи от г-н Георги Кръстев. Представителите на структурите и органите от сектор Сигурност изложиха в резюме данни от докладa за извършената от тях дейност по отношение на защитата на националната сигурност на Република България.
  Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и следва структурата на актуализираната от Народното събрание през м. март 2018 г. Стратегия за национална сигурност на Република България. В доклада са отразени основните резултати от дейността на службите за сигурност във връзка със защитата на националната сигурност, като посочената информация е съобразена с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  През 2017 г. външната среда на сигурност е запазила своята сложност и динамика като процесите в световен план са продължили да катализират прояви на етнически, религиозен и политически екстремизъм. Тероризмът е останал основна заплаха за демократичните държави. Неразрешените кризи с геополитическа значимост, процесите на дестабилизация в Черноморския регион и Източното Средиземноморие, кризите в региона на Близкия изток, Северна Африка, района на САХЕЛ, Централна и Югоизточна Азия и Западните Балкани са били основен генератор на нестабилност, политически, икономически и асиметрични рискове и заплахи за страната.
  Република България е продължила активната си ангажираност с международните усилия, свързани с противодействието на тероризма и предотвратяване на насилствения екстремизъм. В тази връзка действащото българско законодателство е приведено във висока степен на съответствие с международните стандарти в областта на предотвратяването и борбата с тероризма, включително със стандартите и изискванията на конвенциите на ООН и резолюциите на Съвета за сигурност.
  Структурите от системата за защита на националната сигурност са осъществили детайлна подготовка за реализиране на ангажиментите на службите за сигурност и обществен ред в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
  За противодействие на чуждите специални служби е прилаган широк инструментариум в непосредствено сътрудничество със съюзнически и партньорски служби. Службите за сигурност са работили в непрекъснат режим на своевременно уведомяване между съюзниците по различни въпроси и провеждане на операции за постигане на споделени резултати. Висшите органи на държавна власт са информирани непрекъснато за интереси, действия и опити за посегателства на чужди специални служби срещу България.
  Управлението на системата за сигурност, базирано на приетите закони е започнало да дава позитивни резултати, изразени основно в координацията на работата на службите за сигурност и повишаване на тяхната ефективност при ограничен финансов ресурс. Службите за сигурност са продължили да срещат затруднения с оглед на финансовото им осигуряване, което е свързано с решаване на проблемите с кадровия дефицит, кадровото израстване на служителите, професионалната квалификация и материално-техническото обезпечаване.
  Дейността на Съвета по сигурността към Министерския съвет е била насочена основно към осигуряване на способности и механизми за навременно реагиране при възникване на кризисни ситуации, както и към подготовката на проект за актуализиране на Стратегията за национална сигурност на Република България.
  Националната система за защита на класифицираната информация е реализирала в пълен обем необходимите мерки за превенция, разкриване, минимизиране и отстраняване на рисковете за сигурността на информацията. В отговор на промените в средата за сигурност през отчетния период се е повишило нивото на защита на класифицираната информация по отделните видове сигурност. Констатирани са пропуски и нарушения, които не са довели до вреди за националната сигурност и интереси.
  В рамките на дискусията членовете на комисията оцениха доклада като обективен и даващ реална оценка за състоянието на националната сигурност.
  Г-н Славчо Велков обърна внимание на това, че при подготовката на доклада са взети предвид направените от него бележки при разглеждането в комисията на Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. и е добре разписан.
  Г-н Цветан Цветанов, подкрепен от членовете на комисията, отбеляза че киберсигурността, хибридните войни, информационните манипулации и дезинформацията са основните предизвикателства и заплахи в областта на националната ни сигурност. В тази връзка и като приоритетни цели в сферата на гарантиране на националната сигурност той посочи, че направените оценки, анализи и изводи не са отразени в достатъчна степен в доклада.
  По отношение на външната сигурност, г-н Цветан Цветанов изрази, че неочаквано за него в доклада не фигурират основни страни, финансиращи тероризма и участващи в разпространението на оръжия за масово унищожение.
  След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията с 4 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. с проект за решение, № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  Проект!
  РЕШЕНИЕ

  По Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума