Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
27/09/2017 първо гласуване


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017г.

  Комисията по политиките за българите в чужбина на свое редовно заседание, проведено на 27.09.2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017г.
  От името на вносителите, законопроектът бе представен от народния представител Борис Вангелов. Той предвижда прецизиране разпоредбите в Закона за гражданската регистрация относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. След 2010г., при непроменена правна рамка е наложена административна практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система на децата, родени извън страната, ако такова не е изрично посочено в чуждестранния акт за раждане. Такова име, обаче, не се предвижда да съществува в именните системи на повечето държави по света.
  В резултат на тази практика български деца, родени от български граждани, се записват в регистъра на населението само с две имена (собствено и фамилно), както се записват натурализираните чужденци. Родителите на тези деца са принудени да защитават правата си по съдебен ред чрез съдебна процедура за промяна на име чрез добавяне на бащино име, а това е свързано с разходи на време, средства и усилия, в това число и ангажиране на адвокат. През последните години са водени десетки дела пред районни съдилища по добавяне на бащино име във вече издадени актове за раждане с две имена.
  Не са редки и случаите на деца от едни и същи родители, по-голямото родено преди 2010 г. и с добавено бащино име в акта за раждане при съставянето му, а другото родено по-късно да е вписано в регистъра на населението без бащино име поради отказ.
  С предлаганите изменения на закона за гражданската регистрация се дава възможност на родителите на дете, родено извън страната да поискат вписване на бащино име в процеса на издаване на български акт за раждане, когато такова не се съдържа в чуждестранния документ и когато родителите са заявили желание за това.
  По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация са постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция „Национална сигурност“, както и от Омбудсмана на Република България.
  В хода на дебата отношение взе главният директор на дирекция „ГРАО“ г-н Иван Гетов и народните представители Юлиан Ангелов и Маноил Манев. Господин Гетов изрази своите опасения, че предлаганата промяна може да доведе до злоупотреби, които касаят опасността от създаване на двойна самоличност. Той изрази мнение, че промяната на името води до неприятен ефект, който включва издаването на два документа с различно съдържание от различни държави, които имат доказателствена сила по отношение на името. В заключение той обобщи, че така предложените промени няма да затруднят и да натоварят допълнително служителите и структурите на ГРАО.
  В защита на законопроекта, от страна на вносителите, отношение взе народният представител Юлиан Ангелов, който призова да спазваме българската именна традиция и добави, че с предлаганите изменения се дава възможност при желание на родителите на дете, родено извън страната да бъде вписано бащино име в процеса на издаване на български акт за раждане.
  Народният представител Маноил Манев изрази своето мнение, че с предлаганите промени в Закона за гражданската регистрация се решава поредната несправедливост в работата по издаване на български документи. В изказването си той подчерта, че има положителни становища от всички институции, участващи в този процес и обърна внимание, че законопроектът е подчинен на юридическата логика за „изричното желание“ на родителите и призова членовете на комисията по политиките за българите в чужбина да го подкрепят.
  В заключение председателят на Комисията Андон Дончев въз основа на получените от институциите становища и проведения конструктивен диалог в хода на заседанието, призова народните представители да подкрепят така предложените промени.
  Въз основа на проведената дискусия и последвало гласуване, Комисията по политиките за българите в чужбина с 11 гласа - „ЗА“, 0 гласа- „ПРОТИВ“ и 3 гласа -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за гражданската регистрация, №754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017 г.  Андон Дончев
  Председател
  На Комисията
  По политиките
  За българите в чужбина
  Форма за търсене
  Ключова дума