Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
11/10/2017 първо гласуване

  Доклад на Комисията по ЗИД на ЗБГ
  КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство № 754-01-49, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.07.2017г.

  Комисията по политиките за българите в чужбина на свое редовно заседание, проведено на 11.10.2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство № 754-01-49, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.07.2017г. От името на вносителите, законопроектът бе представен от Андон Дончев.
  Законопроектът предвижда подобрение на сега действащия Закон за българското гражданство, в който доказването на българския произход на кандидатите се извършва единствено с документ, издаден от български държавен орган, в конкретния случай с удостоверение, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.
  В сега действащият Закон за българското гражданство се създават съществени неудобства особено за тези лица от български произход, живеещи в държави, за които Република България е въвела визов режим. По този начин вместо да се облекчи придобиването на българско гражданство, нашите сънародници зад граница са принудени да правят не само значителни разходи за пътуване до Държавната агенция за българите в чужбина, но и да посветят на борбата с бюрократичната ни система в най-добрия случай около една година. Тежката бюрократична процедура е лишила стотици и дори хиляди наши сънародници от възможността да придобият българско гражданство и не са малко разочарованите, които са се възползвали от значително по-леката процедура и са станали поляци или унгарци.
  С предлаганото изменение на Закона за българското гражданство се внася яснота, че само при липса на документи за български произход, произхождащи от страната на произход или от българската държава, е необходимо представянето на удостоверение, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. Това значително ще облекчи процедурата по придобиване на българско гражданство от живеещи зад граница лица, които са от български произход.
  В проекта се предвижда в едномесечен срок от влизането в сила на закона, Министерския съвет да приеме Правилник за условията и реда за признаване на организации на българи, живеещи извън границите на Република България. Чрез тази мярка ще се установят нормативни правила по отношение на дейността на тези организации, както и механизми за контрол върху дейността им, както и изрично посочване на задължението на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието да мотивира решенията си по молбите за придобиване на българско гражданство, възстановяване и освобождаване, както и за отмяна на натурализация. Същото задължение е предвидено и за министъра на правосъдието за предложението по чл. 34 от закона. Това задължение произтича от изискването на Европейската конвенция за гражданството, която е в сила за Република България от 1 юни 2006 г., всички решения за гражданството да бъдат мотивирани и в писмен вид.
  Предлага се законово да се уреди въведения електронен регистър за лицата, придобили българско гражданство по натурализация, възстановили българското си гражданство и загубили българско гражданство посредством освобождаване по собствена молба, лишаване или отмяна на натурализация.
  Настоящите изменения и допълнения в Закона за българското гражданство целят хармонизиране на българското законодателство с изискванията на Европейската конвенция за гражданството, като се отчитат българските национални интереси.
  По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство са постъпили становища от Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция за българите в чужбина.
  Становищата на институциите бяха представени от: Петър Харалампиев, председател на Държавна агенция за българите в чужбина; Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, Красимир Ципов; заместник-министър на вътрешните работи и Таня Каракаш от Държавна агенция „Национална сигурност“.
  В хода на дебата отношение взе народният представител Борис Вангелов, който изрази своите опасения, че предложеният законопроект е практически неизпълним и, че с неговото приемане може да настъпи хаос при подаването и издаването на документи за придобиване на българско гражданство. Според него, промените в законопроекта няма да подействат благотворно на системата, а напротив ще я утежнят.
  В защита на законопроекта Андон Дончев посочи, че кандидатстващият за българско гражданство, дори и да притежава посочените в Закона за българите живеещи зад граница документи, не може да кандидатства без да има документ и от Държавната агенция за българите в чужбина, което на практика означава, че не може да ползва правото си, дадено му от Закона и да подаде документи направо в Министерството на правосъдието. Според него предлаганите промени и приемането на правилник за прилагането на Закона, ще дадат възможност на Държавна агенция за българите в чужбина да удостоверява български произход в по-широки рамки и параметри от посочените до този момент три документа.
  В дискусията се включи и народният представител Юлиан Ангелов, който категорично изрази своята позиция, че доказването на произход законодателно въобще не трябва да бъде в Закона за българското гражданство, защото има Закон за българите живеещи извън Република България, където са членовете, които касаят доказването на българският произход като цяло. Той изрази своите притеснения от дублирането на закони и възможността две институции да доказват едно и също нещо, като определи тази практика като неефективна.
  Народният представител Десислава Костадинова изрази позицията на колегите си от парламентарната група на ГЕРБ в Комисията, че предложените мотиви в законопроекта не са достатъчно основателни. На този етап те се въздържат от подкрепа на законопроекта, с цел да се обмисли вариант, в който наистина да се търси улеснение. Промените да се направят така, че да бъдат благоприятни за по-добрата работа и взаимодействие между отделните институции и нашите сънародници, кандидатстващи за българско гражданство.
  Народният представител Танер Али сподели пред Комисията за проблеми при издаването на документи от страна на Министерството на правосъдието и Държавната агенция за българите в чужбина. Според него липсата на комуникация между гражданите и институциите води до забавяне на процедурите и спазването на установените срокове.
  В заключение председателят на Комисията Андон Дончев въз основа на получените от институциите становища и проведената дискусия в хода на заседанието, призова народните представители да подкрепят така предложените промени.
  При последвалото гласуване, Комисията по политиките за българите в чужбина с 8 гласа - „ЗА“, 0 гласа- „ПРОТИВ“ и 9 гласа -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, не одобри Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство № 754-01-49, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.07.2017г.


  Андон Дончев
  Председател
  На Комисията
  По политиките
  За българите в чужбина
  Форма за търсене
  Ключова дума