Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
E-mail: knpa@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 144 и 146
Телефон: 02 939 3479;
Кремена Емануилова
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за работата на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата


Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда и работата на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, наричана по-нататък Комисията при XLIV Народно събрание.

Чл. 2. Комисията съдейства на народните представители при осъществяване на законодателни инициативи и парламентарен контрол свързани с дейността и.

Чл. 3. Комисията в съответствие с Конституцията и законите на Република България и ПОДНС упражнява своите правомощия в областите, които имат отношение към обхвата и:
- дейността на НАП и Агенция „Митници“;
- борба със сивата икономика и контрабандата;
- прилагането на митническото, акцизното, данъчното, осигурителното и свързаното с тях процесуално законодателство;
- органите на изпълнителната власт, правоприлагащи органи, администрации и институции, които имат отношение към предмета на комисията;
- регулаторни и контролни органи и функциите им по отношение на акцизни стоки и други стоки с висок фискален риск.

Чл. 4. Комисията се представлява от своя председател, а в негово отсъствие от заместник-председател. При липса на упълномощаване се прилага чл. 21, ал. 5, изречение второ от ПОДНС.

Чл. 5. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседани.
(2) Редовните заседания на Комисията се провеждат в четвъртък, от 16.00 часа.
(3) Заседанията на Комисията се свикват - от председателя на Комисията; по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание. Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията.
(4) Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие от заместник-председател. При липса на упълномощаване се прилага чл. 21, ал. 5, изречение второ от ПОДНС.
(5) Председателят на комисията обявява дневният ред, часа и мястото на заседанието на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред за заседанията на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.
(6) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседание кворумът не е на лице, Комисията може да заседава и при наличният състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(7) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен списък.
(8) За заседанията на Комисията се води пълен протокол.

Чл. 6. (1) Заседанията на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата са открити. По решение на Комисията отделни заседания могат да бъдат закрити.
(2) При провеждане на съвместни заседания с други парламентарни комисии се прилага принципът на открити заседания, освен ако председателят на комисията и председателите на другите участващи комисии, чиито заседания по правило са открити, не решат друго.
(3) По време на закрити заседания на Комисията се забранява използването на мобилни комуникационни средства и звукозаписни устройства от присъстващите в залата лица.
(4) По изключение заседанията на Комисията могат да се провеждат извън столицата.

Чл. 7. Комисията приема актовете си с консенсус или чрез гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване.

Чл. 8. (1) Комисията разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 118, проекти за решения, декларации и обръщения и други предложения, разпределени от председателя на Народното събрание, изготвя доклади, предложения и становища по тях, съобразно сроковете, предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 9. (1) В случаите, когато Комисията или ръководството й прецени за необходимо, държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения, справки, анализи, отчети и документи, както и становища, необходими за дейността на Комисията.
(2) Получената информация се предоставя на членовете на Комисията.

Чл. 10. Комисията получава необходимата информация за своята дейност чрез изслушвания на представители на държавни органи и институции; браншови организации; доклади; писма; становища; анализи; отчети и други писмени материали; чрез анкетни комисии и от други източници.

Чл. 11. (1) Комисията изслушва министри и ръководители на ведомства по въпроси свързани с приходните агенции, борба със сивата икономика и контрабандата. Изслушването се провежда след вземане на решение от комисията.
(2) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на Комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушват лицата по ал. 1 или техните заместници.
(3) Комисията може да покани за участие в заседанията си физически или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси.

Чл. 12. (1) Ръководството на Комисията може да изисква периодично информация за състоянието и текущата дейност на министерствата и ведомствата, осъществяващи функции и задачи в областта на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
(2) За постъпването на съответните документи се информират всички членове на Комисията.
(3) По искане на една трета от членовете на комисията, председателят е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.

Чл. 13. Всеки първи четвъртък на месеца, ресорните министри се явяват пред Комисията и отговарят на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията на самото заседание при условията и по реда на чл. 29 от ПОДНС.

Чл. 14. Председателят на Комисията организира срещи с ръководствата на органите в обхвата на чл. 3 и други, които имат отношение към дейността и.

Чл. 15. Комисията може да изслушва и членовете на Европейския парламент от Република България по въпроси от нейната компетентност.
Чл. 16. Официалните становища или позиции на Комисията се съобщават на средствата за масова информация от председателя и.

Чл. 17. Във връзка с упражняването на парламентарен контрол Комисията може да разглежда становища или да приема решения, които се изпращат за изпълнение на съответните компетентни държавни органи или институции.

Чл. 18. (1) Всеки член на Комисията има достъп до документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, с които се работи, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Всеки член на Комисията има право да се запознава с материали, съдържащи класифицирана информация само в работни помещения, които отговарят на съответните мерки на защита на класифицирана информация – регистратурите на Народно събрание и залите за провеждане на заседания.

Чл. 19. (1) В съответствие с чл. 25, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата може да образува от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) С решението за създаване на подкомисия или работна група Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата определя и числеността, задачите, срока на действие и състава й.

Чл. 20. Ръководството на Комисията може да привлича експерти по граждански договор.

Чл. 21. За неуредените в тези Вътрешни правила случаи се прилага Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 24, ал. 1 от ПОДНС и влизат в сила след приемането им от Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

Председател на
Комисия за наблюдение
на приходните агенции
и борба със сивата икономика
и контрабандата


ЕМИЛ ДИМИТРОВ