Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
03/11/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 27.10.2020г.
  Д О К Л А Д

  за първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 27.10.2020г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 03 ноември 2020г. Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 27.10.2020 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Росица Велкова – зам.-министър на финансите и Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова – зам.-министър на финансите, която запозна народните представители с основните промени.
  Проектозаконът има за цел въвеждането в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995, приложими за трансгранична електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Всички държави членки следва да въведат изискванията на директивите най-късно до 30 юни 2021 г., като въведат правила за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; за дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии; за вътрешни дистанционни продажби; за доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.
  Предлагат се промени отнасящи се до софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), а именно да се запази използването им, но като доброволна мярка и възможност за избор от търговеца, а не като задължение, като се предвиждат редица стимули и облекчения за ползващите софтуера търговци.
  В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са инициирани промени в редица нормативни актове - Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.
  Промените в Закона за акцизите и данъчните складове касаят намаляване на административната тежест за икономическите оператори, както и промени от правно-технически характер.
  По отношение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага удължаване до 31 декември 2023 г. на срока на действие на действащото данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната, както и удължаване на срока за извършване на инвестиция на преотстъпения данък при прилагане на държавната помощ за земеделски стопани.
  На второ място се прави предложение за изменение в срока за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО от 31 март на 30 юни, като се въвежда и начална дата 1 март. В тази връзка и с цел синхронизация на разпоредбите в закона се предлагат и промени свързани с авансовото облагане с корпоративен данък, така че съответните разпоредби да са съвместими с новия срок за деклариране и плащане на годишния корпоративен данък.
  В Закона за данъците върху доходите на физическите лица е направена промяна във връзка с по-ясни правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем.
  По отношение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа, се прави предложение те да подават годишна данъчна декларация за доходите си от стопанска дейност в периода от 1 март до 30 юни.
  Предлага се въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности, с цел намаляване дела на сивата икономика и предотвратяване на възможностите за укриване на обороти и приходи от лицата, извършващи ремонтни дейности.
  В Закона за местните данъци и такси за целите на данъка върху недвижимите имоти, се предлага да отпадне изискването за представяне на предвиденото в закона удостоверение по Закона за кадастъра и имотния регистър, свързано с установяване завършването на сграда или част от нея, както и отпадане на данъка при придобиване на моторни превозни средства при прекратена регистрация на основание износ или тотална щета.
  При последвалото обсъждане на законопроекта н. п. Юлиан Ангелов запозна членовете на комисията със становище на Българска петролна и газова асоциация и изрази принципна подкрепа за предложението, което да бъде внесено между двете четения.
  След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 9 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 27.10.2020г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА

  ЮЛИАН АНГЕЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума