Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
20/06/2017 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 05/06/2017г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 05/06/2017г.

  На свое заседание, проведено на 15.06.2017г. Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 05.06.2017г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите: г-н Бойко Атанасов – зам. министър на финансите, г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, г-жа Ирена Христова – нач. на отдел в дирекция „Данъчна политика“, г-жа Анна Бъчварова – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“; от НАП: г-жа Галя Димитрова – изп. директор, г-н Александър Георгиев – зам. изпълнителен директор, г-н Иван Антонов – главен юрисконсулт в дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане“ при ЦУ на НАП, г-н Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно –осигурителна методология“ в ЦУ на НАП, г-жа Таня Атанасова - Дренска – зам. директор на дирекция „Данъчно –осигурителна методология“ в ЦУ на НАП.
  Законопроектът беше представен от г-н Бойко Атанасов, който подчерта необходимостта от въвеждане на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015г., която изменя Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, както и Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016г., касаеща задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.
  Правилата, въведени с Директива (ЕС) 2016/881, от една страна, са от съществено значение за България с оглед на по - ефективната борба с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране. От друга страна, задължителният автоматичен обмен на информация между държавите, в които многонационалните групи предприятия извършват дейност чрез свои съставни предприятия, ще стимулира тези предприятия да се откажат от определени практики за агресивно данъчно планиране, като внасят справедлив дял данъци в държавата, където е реализирана печалбата.
  С проекта на закон се предвиждат и значителни по размер имуществени санкции при неизпълнение на задълженията за подаване на отчети по държави и уведомяване, предвидени в закона. С оглед насърчаването на изпълнението на закона и за да бъдат постигнати целите на административнонаказателната отговорност, размерът на санкциите е съобразен с факта, че задължените лица са многонационални групи предприятия със значителни по размер приходи на консолидирана основа.
  Разпоредбите, с които се въвеждат горепосочените директиви, са съобразени с разработените от ОИСР правила за обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища, предварителни споразумения за ценообразуване и отчети по държави, които България следва да въведе в законодателството си като част от пакета от мерки на Приобщаващата рамка на ОИСР.
  Отменят се разпоредбите, с които в българското законодателство е въведена Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, поради замяната й с Директива (ЕС) 2015/2060 на Съвета от 10 ноември 2015 година.
  С оглед на ефективното прилагане на поети задължения от страна на Република България в областта на данъците, съгласно влезли в сила международни договори с проекта се въвеждат нови разпоредби в глава двадесет и седма "б".
  Във връзка с обмена на информация с други държави се предлага прецизиране на разпоредби относно обхвата на данъчно - осигурителната информация и основанията за разкриването й. Изрично се регламентира, че данните, получени по реда на взаимната помощ и административното сътрудничество, включително обменът на информация с други държави представляват данъчна и осигурителна информация и може да бъде разкривана само при условията и по реда, предвидени в международен договор или в съответните глави от ДОПК.
  Проектът на закон предлага допълване и прецизиране на разпоредбата на чл. 150 от Кодекса за застраховане по отношение на компетентните органи, които могат да искат разкриване на застрахователна тайна, когато при осъществяван обмен на информация с други държави се налага получаването на такава информация.
  С оглед на необходимостта от усъвършенстване и допълване на съществуващата уредба в ДОПК се предлагат изменения в чл. 19 относно отговорността на трети лица.
  Проектът предвижда още фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск да се осъществява и по отношение на акцизни стоки.
  Предвиждат се изменения и допълнения в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Въвежда се възможност за плащане чрез виртуално терминално устройство ПОС на администрирани от Националната агенция за приходите данъци и осигурителни вноски, като средствата постъпват директно по сметка на НАП в Българската народна банка. Също така се предлага нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащания в брой в страната да бъде поетапно намален от 10 000 лв. до 1000 лв. за срок от две години, като мярка за ограничаване на сивата икономика.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Християн Митев, Валентин Николов, Адлен Шевкед, Владислав Николов, Драгомир Стойнев и Дора Христова.

  След проведеното обсъждане, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата:
  - с 11 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 2 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 05/06/2017г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума