Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
07/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017г
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017г.

  На свое редовно заседание проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда, съвместно с Комисията по енергетика, и Комисията по икономическа политика и туризъм обсъди и гласува законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите г-н Кирил Ананиев - зам.-министър на финансите, г-жа Весела Данева – директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, г-жа Вергиния Йончева – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“, г-н Ивайло Новев, главен експерт в дирекция „Национален фонд“, от Агенция „Митници“ – г-н Юлиан Мирков - заместник-директор на Агенция "Митници", г-жа Светла Генова - директор на дирекция "Акцизи", г-н Иван Борисов - държавен експерт в отдел "Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция "Стратегически анализи и прогнози" и от НАП – г-жа Милена Кръстанова - зам. изпълнителен директор, г-н Пламен Димитров – зам. директор на дирекция „Контрол“.
  Законопроектът беше представен от г-н Кирил Ананиев, който запозна членовете на Парламентарната комисия с общата рамка и приоритетите в Бюджет 2018, фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в секторите образование, отбрана и сигурност, социална политика, здравеопазване, както и провеждане на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.
  Акцент беше поставен върху заложените средствата в проектобюджета за обезпечаване последващото повишаване на ефективността и фискалния ефект на контролната дейност на Националната агенция за приходите за персонал, в размер на 299 274 000 лв. за увеличаване числеността му с двеста щатни бройки. Това е във пряка връзка с изпълнение на възложените й функции с приетите промени в Закона за акцизите и данъчните складове, чрез които се разшири обхвата на дейност на агенцията, предвид третирането на определен тип горива като стоки с висок фискален риск. Предвидени са и 44 618 100 лв. за дейности в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабандата на стоки, изпирането на пари и финансиране на тероризма.
  Предвидените средства са насочени към осигуряване условия за функционирането на администрациите с оглед изпълнение на възложените им дейности и задачи, свързани с провеждане на вътрешната и външната политика на страната във всичките им аспекти, в т.ч. и средства за българската помощ за развитие, изплащане на членския внос в международни организации, създаването и функционирането на устойчива система за постигане на максимална ефективност при събирането на данъците и осигурителните вноски, намаляване на корупцията, повишаване качеството на административните услуги, подобряване на митническия контрол, борбата срещу митническите и валутните нарушения, контрабандата и други.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Драгомир Стойнев и Валентин Николов.

  След направеното обсъждане се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 0 гласа, „Въздържали се” – 17 гласа и „Против” – 1 глас.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 11гласа, „Въздържали се” – 1 гласа и „Против” – 6 гласа.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание:
  1. да не приеме на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г., с включен проект за бюджета на Висшия съдебен съвет по чл.1 и чл.2
  2. да приеме на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет на Република България, със становище на Министерски съвет по чл.1. и чл.2 , № 702-01-38, внесен на 30.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума