Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
17/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 17 октомври 2018г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерство на финансите: Росица Велкова-зам.министър; от Дирекция „Данъчна политика“: Людмила Петкова – директор, Мина Янкова и Петя Копчева – началници на отдели и Татяна Накова-главен експерт; От Агенция „Митници“: Светла Генова - директор на дирекция "Акцизна дейност и методология", Светослав Владимиров - началник отдел "Разузнаване и разследване на акцизните стоки"; от Национална агенция за приходите: Александър Георгиев – зам. изп. директор и Росен Иванов - директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона, с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.
  Със законопроекта се въвеждат данъчни правила в съответствие с тези установени с Директивата, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане, с правило за ограничаване на приспадането на лихвите, правило за контролираните чуждестранни дружества, общо правило за борба със злоупотребите, данъчно облагане при напускане, несъответствия при хибридни образувания и инструменти, както и промени, свързани с прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му прилагане.
  В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за митниците, както и в други нормативни актове.
  В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, с което да отпадане задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та. Създава се и правна възможност за ползване на облекченията и от двамата родители, като целта е семействата с по-ниски доходи да ползват пълния размер на облекчението.
  Предлага се промяна в режима на облагане на придобитите парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси и повишаване на стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лв.
  По отношение на самоосигуряващите се лица се предлага подаването на годишната данъчна декларация, както и на всички други справки и декларации и справката за изплатени доходи по чл.73, ал. 1 да става само по електронен път.
  В законопроекта е заложена напълно нова концепция за премахване на хартиения носител на служебните бележки за придобития през годината облагаем доход и удържания данък на физическите лица.
  Промените в Закона за местните данъци и такси въвеждат нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.
  Промяна в облекчението за основно жилище, свързано с данъка върху недвижимите имоти - да не се прилага данъчното облекчение за основно жилище и данъкът върху недвижимите имоти да се определя в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно.
  Промените, свързани с облекчаване на административната тежест, предвиждат нотариусите при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.
  Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са във връзка с прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.
  В чл. 3, ал. 1 се създава нова т. 8 във връзка с отстраняване на затруднения с тълкуването, че не може да бъдат данъчнозадължени лица и съответно да се образува ревизионно производство спрямо лица, подали искане за възстановяване на акциз, които не са регистрирани по ЗАДС, и лицата, посочени в чл. 3, ал. 2, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз, или акцизът е бил заплатен частично. Въвежда се солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите на потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане.
  Допълнена е разпоредбата на чл. 12, ал. 1 със създаването на точка 4, относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, който е годен за пушене след проста манипулация посредством смачкване или ръчно нарязване, да спада към понятието „тютюн за пушене“ по смисъла на тези разпоредби.
  За целите на възникване на задължението за заплащане на акциз не е необходимо да има установено нарушение, включително с влязло в сила наказателно постановление, за да може да бъде извършено ревизионно производство.
  За да бъдат обхванати всички искания за възстановяване на акциз, е направено допълнение с цел еднакво третиране на лицата, подали искания за възстановяване на акциз.
  Прецизирана е разпоредбата на чл. 28 ал. 1 за определянето на данъчната основа за облагане на ароматизирани бири по скалата на Плато, като следва да се взема предвид сухият екстракт в първичната мъст, без да се отчитат добавените след приключване на ферментацията овкусители и захарен сироп.
  Създаден е специален ред за уведомяване на митническите органи за бутилирани алкохолни напитки и ограничени серии пури с колекционерска стойност.
  Предложени са промени, поради необходимостта да бъдат регламентирани случаите, в които са налице иззети, отнети или изоставени в полза на държавата дестилационни съоръжения и др., които остават на съхранение на териториите на митниците, включително след приключили съдебни производства, и чието съхранение е свързано с извършване на допълнителни разходи.
  С цел намаляване на административната тежест за лицензираните складодържатели, регистрираните получатели, временно регистрираните получатели и регистрираните изпращачи отпада необходимостта от предоставянето на митническата администрация на имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи, и спесимени на подписите им.
  Допълнението в чл. 53, ал. 3 е направено във връзка с избягване на затруднения при връчването на решения за отнет и/или прекратен лиценз, при надвишаване на годишното допустимо производство от 200 000 хектолитра бира от лице, получило удостоверение за независима малка пивоварна.
  Създава се възможност за анулиране/деактивиране на погрешно подадени искания, описи и отчети за бандероли. Предложено е и допълнение на разпоредбата с цел избягване на затруднения при усвояване на суми по банкови гаранции. Регламентира се възможността да се запечатват обекти или части от тях за определен срок от митническите органи при усвояване изцяло или частично на обезпечението, за да не се допуска генериране на допълнителни публични задължения.
  Във връзка с намаляване на административната тежест по отношение на продажбите на втечнен нефтен газ в бутилки за отопление на физически лица са предложени промени в чл. 84, ал. 7 и 8.
  Разширява се обхватът на обектите, в които се извършва търговия с тютюневи изделия и улеснение на лицата, предоставящи услуги за публикуване на обяви и съобщения, включително в електронен вид. Същевременно се обхващат и случаите, в които се предлагат за продажба и алкохолни напитки, което представлява една голяма част от предлаганите за продажба акцизни стоки чрез интернет. Задължително условие обаче е предлагането на акцизните стоки да става чрез електронен магазин, регистриран в НАП.
  Направеното предложение за промяна в разпоредбата, касаещо разширяване на кръга на подлежащите на отнемане съоръжения, цели ограничаването на възможността за извършване на противоправна дейност с акцизни стоки чрез използването на мобилни съоръжения за съхранение и транспортиране, което лишава лицата от възможността да държат и пренасят акцизни стоки.
  В Закона за митниците се предлага митническите служители да подават декларация за имущество и интереси само по реда и в сроковете по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия са предложени промени, относно техническите стандарти за защитните елементи, прилагани спрямо тютюневи изделия, като нормативно е регулирано, че бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент. Предложени са и нови разпоредби във връзка с въведеното задължение с влезлите в сила технически стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия. Генерирането на уникални идентификатори е необходимо да се извършва от трета, независима страна, която да отговаря за генерирането и издаването на уникални идентификатори на ниво потребителска опаковка и ниво голяма опаковка. Предлага се „издател на идентификатори“ да бъде печатницата на Българската народна банка, а Агенция „Митници“ да бъде компетентният орган, отговорен за функционирането на системата за проследяване на тютюневи изделия. Във връзка с въвеждане на тази системата се правят изменения и в Закона за безмитната търговия.
  Отношение по представения законопроект взеха народните представители: Адлен Шевкет, Драгомир Стойнев и Емил Димитров.

  След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 6 „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА:

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума