Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
23/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 09.10.2018г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 09.10.2018г.
  На свое редовно заседание, проведено на 18 октомври 2018г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 09.10.2018 г.
  Законопроектът беше представен от народния представител Емил Димитров.
  Противодействието на стопанските престъпления пряко или косвено винаги е било обвързано с мерките за справяне с нелегалната икономика в страната. Тя включва легални дейности, извършвани от легални субекти, с цел укриването на дължимите данъци и намаляване на разходите, нелегални дейности или дейности, извършвани от нелегални субекти и легални икономически дейности, които не се декларират пред държавните органи поради специфичния им характер, като например домашното производство на акцизни стоки. Трите разновидности на скритата икономика са тясно свързани с официалната икономика и предприемането на адекватни мерки за ограничаване на тяхното отрицателно влияние, ще окаже позитивно въздействие върху дейността на легалните субекти. Повишаването на контрола, осъществяван от НАП и Агенция „Митници" в най-рисковите области, каквито са приходите от ДДС и акцизи, дава резултати особено по отношение на неотчетените акцизи и източването на ДДС. Ключов фактор за устойчивост на резултатите е постигането на индивидуалната и специалната превенция чрез налагане на ефективни наказания на деянията с по-висока степен на обществена опасност, както и тясното взаимодействие на контролните органи с органите на Прокуратурата на Република България.
  Внесеното предложение за изменение и допълнение на чл. 234 си поставя за цел да създаде правна възможност за търсене на наказателна отговорност на лицата, произвеждащи и разпространяващи нелегално акцизни стоки и механизъм за превенция на това нелегално производство. Престъпленията по чл. 234 се извършват скрито, което налага по-активна оперативно-издирвателна и разследваща дейност. Извършителите на стопански престъпления се възползват от юридическите празноти и липсата на достатъчна оперативна информация в съответната контролираща администрация.
  Превенцията на престъпността предполага ефективно законодателство, отговарящо на съвременните обществени отношения, контролът върху акцизните стоки се сблъсква все по-често с нови предизвикателства, което налага законодателството непрекъснато да бъде актуализирано с оглед гарантиране възможността да се използват ефективни мерки за държавна принуда.
  Нелегалното производство на акцизни стоки продължава да бъде съществена част от закононарушенията в страната, като производството на алкохол и алкохолни напитки се свързва обикновено и с разпространение на акцизните стоки, които са с неясен произход, от неясна продукция, в наливно състояние, предлагани и продавани в заведения, където консумацията на алкохолни напитки е завишена, с което застрашава живота и здравето на населението.
  Специализираните акции на прокуратурата и МВР показаха, че нелегалното производство на цигари също не е непознато в България. Обръщайки внимание само на щетите за бюджета, нанесени от нелегално производство на акцизни стоки, встрани остава проблемът с технологичното оборудване за това производство. Действащите към момента нормативни регулации - контролът върху производството, продажбата и ползването на съоръжения за дестилация на алкохол не е достатъчно ефективен, а по отношение машините за производство за цигари такъв контрол изобщо не е регламентиран. Най-рисковото технологично оборудване за производство на акцизни стоки е за цигари и етилов алкохол. Предвид традициите на цигарената индустрия в страната, България е заплаха за Европа по отношение снабдяването на нелегалните фабрики с машини и квалифицирана работна ръка за производство на цигари. Нелегално производство на цигари е установено и в България. Производството и употребата на ракия в България е с традиции по-големи от тези на производството на цигари. Произведеният домашен алкохол, предназначен за семейна консумация, няма такова негативно въздействие върху бюджета, каквото би имало незаконната му продажба. Освен казаните за производство на домашна ракия, в България се произвеждат и/или продават мини дестилационни колони, с които обемът на дестилирания алкохол нараства значително. Съвсем естествено, произведеното голямо количество алкохол предполага неговата продажба, а не домашна консумация. Тези отрицателни прояви са със сравнително висока степен на обществена опасност, както от гледна точка на фиска, така и за защита живота и здравето на хората, налагат въвеждането на мерки на държавна принуда.
  С инкриминирането на незаконното държане на предмети и съоръжения, които са предназначени или могат да послужат за изграждане на съоръжения за производство на алкохол и тютюневи изделия, ще намалее рискът от нелегално производство на акцизни стоки. В съвкупност с предложението за допълване на необходимата административна регулация в Закона за акцизите и данъчните складове, инкриминирането ще повиши значително ефективността от контрола на приходните администрации, ще окаже положителен ефект върху събираемостта на приходите от косвени данъци.
  С цел създаване на нормативен ред за начина за вписване на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия, се създават разпоредбите на чл. 25, 25а и 25б от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Предвижда се създаване на публичен регистър към Министерството на икономиката, като редът и начинът за водене на регистъра ще се определят с наредба на министъра на икономиката. Предвидени са срокове и задължения за вписаните в регистъра лица. По този начин ще се повиши ефективността на извършвания контрол спрямо лицата, извършващи тези дейности.
  Отношение по представения законопроект взеха народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
  След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 09.10.2018г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА:

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума