Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
29/01/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г., приет на първо гласуване на 23.01.2019г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г., приет на първо гласуване на 23.01.2019г.


  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
  (ДВ, бр. 62 от 2018 г.)


  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се нов §….
  §… В заглавието на законопроекта след думата „изменение“ се добавя „и допълнение“.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:

  §… В заглавието на законопроекта след думата „изменение“ се добавя „и допълнение“.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:
  Създава се нов §...:
  §… В чл.2, ал. 2, в т. 5 думите „използването на“ се заличават, а думата „твърди“ се заменя с „твърдите“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл. 2, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. временно съхранение и/или зареждане от лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на лицето, които не подлежат на последваща продажба.“.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се § …:

  §… В чл.8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  3. В ал.3 , т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  4. В ал. 5, т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  5. В ал. 6, т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се § …:

  §… В чл.8 се правят следните изменения:
  В чл. 8, ал.2, т.3 накрая след думата „отпадъците“ се поставя точка и запетая и се добавя „изискванията по т.2, буква „б“ не се прилагат спрямо вътрешен обект, обслужващ находище за добив на подземни богатства, по смисъла на Закона за подземните богатства и обект за преработка на подземни богатства.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §…:
  § … В чл. 8 се създава ал.8:
  „(8) Изискванията на ал. 3, т. 1, 2 и 3 не се прилагат за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда. При зареждане на техника извън обекта от лицата по изречение първо се допуска превоз на нефт и продукти от нефтен произход, до 1000л. Със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност.“.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава § …:

  §… В чл.9, ал.1 придобива следната редакция:
  „(1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, при подаване на заявление за регистрация са длъжни да предоставят обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2,4 и 7.“
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл.9, ал.1 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „както и за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се нов §...:

  §… В чл. 11, т. 2 да отпадне.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се нов §...:

  §… В чл. 17, ал. 2, т.4 придобива следната редакция:
  „4. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл.17, ал. 2, т. 4 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „както и за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се нов §...:
  §… В чл.22, ал. 2, т.6 в края на изречението се добавя текста „или размера на активите;“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се §…:
  §… В чл. 24, ал. 1 се създава изречение второ: „Ограничението по предходното изречение не се прилага и когато вътрешният обект се намира в концесионната площ на находища на подземни богатства, по смисъла на Закона за подземните богатства и съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се нов §...:
  §… В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага за зареждането от вътрешен обект, който се намира на територията на концесионната площ на находище на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, които използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ“
  2. Сегашната ал. 2 става ал. 3 “
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл. 25, ал. 1, след думите „ал. 7“ се поставя нова запетая и се добавя „за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В допълнителни разпоредби, § 1, т. 7 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „както и извършване на дейност с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 1. Параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 1 август 2019 г.“.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:
  Сегашният § 1 става § …. , като в него в новото съдържание на § 8 думите „1 август“ се заменят с „1 май“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група не подкрепя предложението на вносителя за § 1.

  § 2. В § 9 от Преходните и заключителните разпоредби думите „6-месечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ се заменят с „от 1 юли 2019 г.“.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:
  Сегашният § 2 става § …., като в него думите „1 юли“ се заменят с „1 април“.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя предложението на вносителя за § 2, който става § 1.

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се раздел „Заключителна разпоредба“ с §….:
  „Заключителна разпоредба
  §... В Закона за движението по пътищата ( обн. ДВ, бр. 20 от 1999г, изм. ДВ, бр. 1 от 2000г., изм. ДВ, бр. 43 и 76 от 2002г. изм. ДВ, бр. 16 и 22 от 2003г…., изм. ДВ, бр. 105 от 2018г.), чл. 106а се изменя така:
  „Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които са регистрирани по този закон.“
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов, Станислав Иванов, Александър Ненков, Валентин Николов и Владислав Николов:

  1. Създава се подразделение „Преходна и заключителна разпоредба“ със следните параграфи:
  §… До обнародването на този закон, извършените действия в производството по регистрация по глава втора се прекратяват. Лицата, направили обезпечения, имат право на възстановяване на сумите и възстановяване на първоначалното положение. Административнонаказателните производства, започнали и продължили до обнародване на този закон се прекратяват.
  §… Този закон влиза в сила от 28.01.2019г.
  Работната група не подкрепя предложението относно първия параграф и го подкрепя по принцип за втория параграф.

  Работната група предлага да се създаде подразделение с наименование „заключителни разпоредби“ с нов § 2 и § 3:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. В § 70, т. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г.) думите „28 януари“ се заменят с „1 юли“.

  § 3. Законът влиза в сила от 28 януари 2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума