Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
E-mail: s.georgiev@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 257
Телефон: 32-31;
Станимир Димитров Георгиев
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА НОВ ТИП БОЕН САМОЛЕТЧл. 1. (1) С тези правила се урежда редът за работата на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет (наричана по-нататък Комисията) при Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България.
(2) Комисията упражнява своите правомощия в съответствие с Конституцията и законите на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) и настоящите вътрешни правила.
Чл. 2. (1) Комисията се състои от деветнадесет народни представители, в това число председател и заместник-председател, избрани от Народното събрание на 28 юни 2017 г.
(2) Административното, организационно – техническото и експертно подпомагане на дейността на Комисията се осъществява от служители, назначени на работа в Комисията по отбрана.
Чл. 3. Комисията следва да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извършените дейности от длъжностните лица по разглеждане на постъпилите предложения от страните доставчици; отговорностите по управлението на процеса и реда за вземане на решение за завършване на процедурата по избор от Министерския съвет.
Чл. 4. Комисията се представлява от председателя ѝ, упълномощен от него заместник-председател или член на Комисията.
Чл. 5. Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават от председателя на Народното събрание по предложение на Председателя на Комисията.
Чл. 6. Комисията набира необходимата информация за своята дейност чрез изслушвания; получаване на доклади, писма, становища и други писмени материали; посещения на място; съобщения и публикации в средствата за масово осведомяване и от други източници.
Чл. 7. (1) Ръководството на Комисията организира нейната работа въз основа на възложеният мандат.
(2) Комисията изисква от държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите всички сведения, документи и становища, необходими за дейността и.
(3) Председателят на комисията, или по искане на една трета от членовете, отправя искане до държавните органи, длъжностните лица от държавната и общинската администрация и граждански лица да присъстват на заседание на комисията и да отговорят на зададените им въпроси. Същите, в съответствие с Правилника за организация и дейността на Народното събрание са длъжни да се явят пред Комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговорят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.
(4) Комисията може да изслушва и външни експерти, които са поканени за мнение, становище или позиция, по въпроси от нейната компетентност и свързани с предмета и на дейност.
(5) Комисията изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се отправят чрез председателя на Народното събрание до съответните държавни органи съобразно тяхната компетентност.
(6) Комисията изготвя и внася в Народното събрание доклад за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи.
(7) Комисията информира обществеността за резултатите от своята дейност чрез своя окончателен доклад, писмени становища или официални изявления и брифинги пред медиите.
Чл. 8. (1) Документите, с които работи Комисията – входящи и изходящи, се завеждат на отчет: отделно за явните документи и за документите, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Документи на Комисията, съдържащи класифицирана информация, се съхраняват в отдел „Сигурност на информацията” на Народното събрание.
Чл. 9. (1) Заседанията на Комисията се ръководят от нейния Председател.
(2) Председателят на Комисията:
1. Свиква и ръководи заседанията ѝ.
2. Поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с председателя и заместник-председателите на Народното събрание, както и с ръководствата на другите комисии.
3. Осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с ръководствата на ведомствата от държавната администрация, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на Комисията.
4. Управлява бюджета, необходим за дейността на комисията.
5. Осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(3) При отсъствие на председателя ѝ, заседанието на Комисията се ръководи от упълномощен от него заместник-председател.
Чл. 10. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател, или по искане най-малко на една трета от членовете ѝ. Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от зам.-председателя или определен от него член.
(2) Редовните заседания на комисията се провеждат по време на сесиите на Народното събрание, в ден и час, определени от председателя ѝ. Комисията се свиква на извънредни заседания от нейния председател или от упълномощен от него член на комисията, или по искане най-малко на една трета от членовете ѝ или от председателя на Народното събрание.
(3) Дневният ред, часът и мястото на редовните заседания на Комисията се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание и по електронната поща на членовете на Комисията най-малко два дни преди тяхното провеждане.
(4) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно по подходящ начин, като включените в дневния ред материали могат да им се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.
(5) Материалите за заседанията се предоставят на членовете на Комисията от нейния секретариат, като се изпращат на електронната им поща не по-късно от 24 часа преди заседанието. В деня на заседанието материалите се предоставят и на хартиен носител на членовете на Комисията, заявили желание за това.
Чл. 11. (1) Заседанията на Комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания или част от тях да бъдат закрити, когато информацията по обсъжданите въпроси изисква това.
(2) Заседанията на Комисията се провеждат в сградите на Народното събрание.
(3) Комисията, при определени случаи по решение на ръководството, може да провежда и изнесени заседания в други държавни институции.
Чл. 12. (1) Председателят на Комисията открива заседанието, когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) При провеждане на заседание, членовете на Комисията се подписват в присъствен списък.
(3) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения от него ръководител на заседанието.
(4) Решенията на Комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(5) По време на разискванията се допускат изказвания само по съществото на разглеждания въпрос от дневния ред. При нарушаване на реда, определен с вътрешните правила за работа на Комисията, председателят има право да направи забележка, а при повторно нарушение да отнеме думата.
Чл. 13. (1) За заседанията на Комисията се водят стенографски протокол и аудиозапис.
(2) Председателят на Комисията подписва протокола.
(3) Протоколите от обсъждането се публикуват на сайта на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието.
Чл. 14. (1) Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет приключва работата си с доклад. След приемането му на заседание на Комисията, той се подписва от председателя на Комисията и се изпраща на председателя на Народното събрание.
(2) В докладът се отразяват фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи, най-съществените разисквания и изразените становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Докладът на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет е публичен и достъпен по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 15. По въпроси, неуредени с настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), приложими за постоянните и временните комисии.
Настоящите вътрешни правила на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет са разработени на основание чл. 24, ал. 1 и чл. 37, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и са приети на редовно заседание на Комисията, проведено на 05.07.2017 г.