Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани


Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Чл. 1. Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани, наричана по-нататък „Комисията“, организира и провежда своята дейност, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и настоящите Правила.

Чл. 2. (1) Председателят представлява Комисията и организира работата ѝ.
(2) При отсъствие на председателя, Комисията се ръководи от зам.-председател, а когато и той отсъства – от упълномощен член на Комисията. (3) Дейността на Комисията може да се подпомага от експерти и технически сътрудници.

Чл. 3. (1) Комисията провежда заседания, които се свикват от нейния председател или по искане най-малко на една трета от членовете ѝ по посочени от тях въпроси за включване в дневния ред.
(2) Заседанията на Комисията се провеждат в ден и час, определени от председателя ѝ.
(3) Председателят обявява писмено дневния ред, часа и мястото на всяко заседание на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронната поща до членовете на Комисията. Дневният ред на заседанията се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане.
(4) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на Комисията един ден преди заседанието по електронната поща или на хартиен носител.
(5) Участието в заседание на членовете на Комисията се удостоверява с подпис на всеки член на Комисията в присъствен лист, който се съхранява от председателя на Комисията или от упълномощено от него лице.

Чл. 4. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители и на поканените от Комисията лица да вземат участие в заседанието ѝ, като времето за изказване е до 5 минути.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл. 5. (1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.
(2) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване. Гласува се „за“, „против“ и „въздържал се“.
(3) Заседанията на Комисията са открити, освен ако Комисията реши друго.
(4) За заседанията се водят пълни стенографски протоколи, както и аудиозапис.

Чл. 6. (1) Всеки член на Комисията може да покани външни лица за участие в заседание на Комисията.
(2) Членовете на Комисията, сътрудниците, експертите и другите лица, които участват в работата ѝ, са длъжни да спазват изискванията, свързани с опазването на информацията, защитена по силата на закон.
Чл. 7. Комисията получава необходимата информация за своята дейност чрез:
1. изслушвания на държавни и местни органи, длъжностни лица от държавната и общинската администрация, както и на физически лица и представители на юридически лица;
2. доклади, писма, становища и други писмени материали.

Чл. 8. (1) Комисията с решение може да покани за изслушване в заседанията си лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1, които могат да предоставят информация по обсъжданите въпроси.
(2) Комисията с решение може да покани за изслушване и външни експерти, които да изразят мнение, становище или позиция по въпроси от нейната компетентност и свързани с предмета ѝ на дейност.

Чл. 9. (1) Комисията може да изисква писмена информация по въпроси, свързани с предмета ѝ на дейност.
(2) Членовете на Комисията се информират за постъпилите документи, като при възможност им се предоставят и копия на същите.

Чл. 10. Комисията приключва работата си с окончателен доклад. След приемането му на заседание на Комисията, той се подписва от председателя на Комисията и се изпраща на председателя на Народното събрание.

Чл. 11. За неуредените в тези Вътрешни правила въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 12. Настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани са приети на заседание на Комисията, проведено на 16.01.2019г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ:
ЙОРДАН ЦОНЕВ