Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България
Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България
E-mail: vk_constitution@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Вътрешни правила
за организацията и дейността на Временната комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България

Чл. 1. Временната комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, създадена с Решение на Народното събрание от 2 октомври 2020 г., наричана по-нататък „Комисията“, организира и провежда своята дейност съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и настоящите Правила.
Чл. 2. (1) Председателят представлява Комисията и организира работата ѝ.
(2) При отсъствие на председателя Комисията се ръководи от заместник-председател, а когато и той отсъства – от упълномощен член на Комисията.
(3) Дейността на Комисията може да се подпомага от експерти и технически сътрудници.
Чл. 3. (1) Комисията провежда заседания, които се свикват от нейния председател или по искане най-малко на една трета от членовете ѝ по посочени от тях въпроси за включване в дневния ред.
(2) Заседанията на Комисията се провеждат в ден и час, определени от председателя ѝ.
(3) Председателят обявява писмено дневния ред, часа и мястото на всяко заседание на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронната поща до членовете на Комисията. Дневният ред на заседанията се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане.
(4) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на Комисията един ден преди заседанието по електронната поща или на хартиен носител.
(5) Участието на членовете в заседание на Комисията се удостоверява с подпис на всеки член на Комисията в присъствен лист, който се съхранява от председателя на Комисията или от упълномощено от него лице.
Чл. 4. Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители и на поканените от Комисията лица, като времето за изказване е до 5 минути.
Чл. 5. (1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.
(2) Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване. Гласува се „за“, „против“ и „въздържал се“.
(4) За заседанията се водят пълни стенографски протоколи, както и аудиозаписи.
(5) На сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание се публикуват стенографските протоколи от заседанията й, докладите на комисията, както и становищата, постъпили по проекта.
(6) Заседанията на Комисията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 6. (1) Комисията организира кръгли маси, конференции и дебати за разглеждане на проекта на Конституция като привлича експерти по конституционно право за обсъждане на предложения проект.
(2) Комисията изпраща проекта на Конституция на всички заинтересовани страни в писмен вид или по електронната поща за предоставяне на становища.
Чл. 7. (1) Към Комисията се създава Експертен съвет, в който участват юристи с доказан професионален опит и/или научни изяви в областта на правото.
(2) Предложения за членове на Експертния съвет може да правят народни представители и парламентарни групи, неправителствени организации и професионални съсловни организации на юристите.
Чл. 8. Комисията приключва работата си с доклад, в който се отразяват становищата по проекта. След приемането му на заседание на комисията докладът се изпраща на председателя на Народното събрание.
Чл. 9. Докладът на Комисията се прилага към проекта на Конституция и служи за подпомагане дейността на Великото Народно събрание.
Чл. 10. За неуредените в тези Вътрешни правила въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 11. Настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България са приети на заседание на Комисията, проведено на 07.10.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА