Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
23/11/2001 първо гласуване

  Становище
  по законопроект № 102-01-27/13.11.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, внесен от Министерския съвет
  Становище
  по законопроект № 102-01-27/13.11.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, внесен от Министерския съвет
  На редовното си заседание, проведено на 21 ноември 2001 г., с участието на представител на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът цели усъвършенстване на нормативната уредба на експортното застраховане и по-пълното й хармонизиране с европейското законодателство и с международната практика в тази област.
  Законопроектът разширява обхвата на експортното застраховане, като осигурява възможност за застраховане на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производството на стоки за износ или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, което съответства на Анекса на Директива на Съвета 98/29/ЕС. Създава се възможност за сключване на договори за сметка на държавата за презастраховане на рисковете с чуждестранни презастрахователни дружества, когато това е от взаимен интерес.
  Друго достойнство на законопроекта е, че с него се урежда размерът на акционерното участие на държавата в “Българска агенция за експортно застраховане” АД, което осигурява реализирането на държавната политика в областта на външнотърговския обмен.
  Законопроектът въвежда понятията “пазарен” и “непазарен” риск в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз. По този начин се установява принципът, че държавата подкрепя по правило застраховането срещу непазарен риск, а при пазарните рискове се намесва само по изключение.
  Въвеждат се промени в състава и правомощията на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, които подобряват условията за финансиране на износа и гарантират интересите на застрахованите.
  Разширяват се възможностите за извършване на услуги от “Българската агенция за експортно застраховане” АД. Променя се режимът за нейното финансиране и отчетност, което съответства на действащата система за управление на държавния бюджет и на изискванията на правото на Европейския съюз. Прави се ясно и последователно разграничаване на дейността на агенцията по този закон, която е за сметка на държавата, от дейността й по Закона за застраховането.
  При обсъждане на законопроекта народните представители поставиха въпросите за обема на застрахователната дейност; рисковете, покривани от “Българската агенция за експортно застраховане” АД и механизмите за тяхната оценка; финансирането на “Българската агенция за експортно застраховане” АД; пречките пред експортното застраховане и легалните средства, чрез които то ще се облекчи.
  След проведената дискусия и в резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, внесен от Министерския съвет.
  21 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума