Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
23/11/2001 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е

  по законопроект № 102-01-22/8.11.2001 г.
  за държавните помощи,
  внесен от Министерския съвет
  С Т А Н О В И Щ Е

  по законопроект № 102-01-22/8.11.2001 г.
  за държавните помощи,
  внесен от Министерския съвет
  На редовното си заседание, проведено на 21 ноември 2001 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за държавните помощи, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът цели по-нататъшно изпълнение на задълженията, поети от Република България по Европейското споразумение за асоцииране, както и във връзка със започването на преговорите с Европейския съюз по Глава 6 “Политика на конкуренция”. С него се създава правна основа за провеждането от правителството на политика в областта на държавните помощи, подобна на тази в страните от Европейския съюз. Законопроектът създава ясни и прозрачни правила и критерии за предоставянето на държавна помощ, което е от полза както за държавните органи, така и за получателите на такава помощ.
  Достойнство на законопроекта е, че с него в съответствие с правото на Европейския съюз се урежда принципна забрана за предоставяне на държавна помощ, която е в противоречие с принципа за свободна конкуренция. Уредени са изключения от общата забрана за отпускане на държавна помощ, които са съобразени с режима на държавните помощи в Европейския съюз. Тези изключения са допустими в строго определени случаи при спазване на ясни процедурни правила и критерии.
  Законопроектът очертава ясна система за наблюдение и контрол върху държавните помощи, която е подобна на тази в страните-членки на Европейския съюз.
  В съответствие с поетите по Европейското споразумение за асоцииране задължения се предвижда Република България да прилага правилото за “минимална държавна помощ”.
  При обсъждане на законопроекта беше направено предложение от народен представител опрощаването на държавни заеми и данъчни задължения да не се третира като държавна помощ.
  В резултат на проведеното гласуване - осем от народните представители гласуваха “за” законопроекта, един гласува “против”, а един се въздържа, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за държавните помощи, внесен от Министерския съвет.
  21 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума