Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
20/02/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-22/8.11.2001 г.
  за държавните помощи,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-22/8.11.2001 г.
  за държавните помощи,
  внесен от Министерския съвет

  за второ четене

  На заседанието, проведено на 14 февруари 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за държавните помощи, постъпилите писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
  Комисията по икономическата политика подкрепя заглавието
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията по икономическата политика подкрепя заглавието
  Предмет
  Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за определяне на съвместимостта на държавните помощи с принципите на свободната конкуренция и със задълженията, поети от Република България по силата на международни договори с държави, както и с общности от държави и финансови институции, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи.
  (2) Този закон се прилага и по отношение на помощите, отпускани от държавата или чрез държавни ресурси на предприятия, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес, доколкото спазването му не прави невъзможно изпълнението на тези задачи и конкуренцията в страната не се засяга в значителна степен.
  (3) Този закон не се прилага по отношение на държавните помощи, отпускани в земеделието и в рибното стопанство, и на държавните помощи, предназначени изключително за отбранителната промишленост.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралииа Агайн:
  Член 1 се изменя така:
  “Предмет
  Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и редът за наблюдение и контрол на държавните помощи, както и за оценка на тяхната съвместимост с принципите на свободната конкуренция.
  (2) Оценката по ал. 1 се прави в съответствие със задълженията, поети от Република България по силата на международни договори.
  (3) Държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата или общината чрез държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги.
  (4) Този закон се прилага и по отношение на предприятия, на които държавата или общината предоставя специални и изключителни права ши възлага извършването на услуги от обществен интерес, освен ако спазването му не прави невъзможно изпълнението на тези задачи.
  (5) Този закон не се прилага по отношение на :
  1. държавната помощ, предоставяна в земеделието и в рибното стопанство;
  2. държавната помощ, предназначена изключително за отбранителната промишленост;
  3. помощите за отделно предприятие на обща стойност под 200 000 лв. за срок от 3 години, независимо „от формата на помощта и от органа ши лицето, които я предоставят.
  (6) Изключението по ал. 5, т. 3 не се отнася за помощи в областта на транспорта и помощи за експортно-ориентирани дейности. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Любен Корнезов:
  Член 1 се изменя така:
  “Чл. 1 (1) Държавна помощ е финансова помощ, предоставена от държавата ши чрез държавни ресурси, в резултат на която е получено предимство на пазара чрез:
  1. пряко предоставяне на средства чрез безвъзмездни помощи, заеми, прехвърляне на дружествени дялове и др.; потенциален пряк трансфер на средства ши поемане на задължения чрез гаранции по заеми и др.;
  2. освобождаване ши опрощаване на дължими по правило бюджетни приходи като фискални облекчения и данъчни кредити;
  3. предоставяне от правителството на стоки ши услуги, различни от тези за общите обществени услуги, ши закупуване на стоки от страна на правителството;
  4. прехвърляне на средства от правителството във фондове ши възлагане, ши нареждане на частна организация да осъществява дейност по предходните точки “1”, “2” и “3”, която по правило се упражнява от правителството, при условие, че практиката им не се отличава от обичайната правителствена практика.
  (2) Държавна помощ е налице, когато в резултат на практика по ал. 1 е реализирана изгода.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 1 се изменя така:
  “Предмет
  Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и редът за наблюдение и контрол на държавните помощи, както и за оценка на тяхната съвместимост с принципите на свободната конкуренция.
  (2) Оценката по ал. 1 се прави в съответствие със задълженията, поети от Република България по силата на международни договори.
  (3) Държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата или общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги.
  (4) Разпоредбите на този закон се прилагат и по отношение на помощи, предоставяни на предприятия, на които държавата или общината възлага извършването на услуги от обществен интерес, доколкото прилагането им не препятства фактически или юридически изпълнението на задачите, които са им възложени.
  (5) Този закон не се прилага по отношение на държавната
  помощ:
  1. предоставяна в земеделието и в рибното стопанство;
  2. предназначена изключително за отбранителната промишленост.
  (6) Помощите за отделно предприятие на обща стойност под 200 000 лв. за срок от 3 години, независимо от формата или източника на помощта, с изключение на помощи:
  1. за експортно-ориентирани дейности и такива, чрез които се предоставя предимство на местните пред вносните стоки;
  2. в областта на транспорта и корабостроенето;
  3. предназначени за продукти, обхванати от Протокол 2 за изделията, третирани от Договора за Европейското обединение за въглища и стомана към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Република България,
  се считат за съвместими с принципите на свободната конкуренция и за тях се прилагат само разпоредбите на Глава трета.”
  Забрана за държавна помощ
  Чл. 2. (1) Забранена е всяка помощ, предоставена от държавата или чрез държавни ресурси под каквато и да е форма, която нарушава или може да наруши свободната конкуренция чрез поставянето в по- благоприятно положение на определени предприятия или производството на определени стоки.
  (2) Забраната по ал. 1 се прилага както по отношение на индивидуалните помощи, така и за схемите за държавни помощи.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 2, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Държавната помощ се забранява. ”
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Любен Корнезов:
  Член 2 се изменя така:
  Чл. 2. Несъвместима със задълженията, поети от Република България по силата на двустранни и многостранни международни договори, е всяка държавна помощ, която нарушава или създава опасност от нарушаване на конкуренцията чрез поставяне в по- благоприятно положение на определени предприятия или производството на определени стоки, доколкото тази помощ може да повлияе на търговията между България и съответните страни или общности.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Чл. 2 се изменя така:
  “Режим за предоставяне на държавна помощ
  Чл. 2.(1) Държавна помощ може да бъде предоставена, само когато е разрешена по предвидения в този закон ред.
  (2) Режимът по ал. 1 се прилага както по отношение на индивидуалните помощи, така и по отношение на схемите за държавна помощ.”
  Глава втора
  ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЗАБРАНАТА ЗА ОТПУСКАНЕ
  НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Разпоредбите от Глава втора се обединяват с тези от Глава първа, като следващите глави се преномерират съответно.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Глава втора да отпадне.
  Помощи, съвместими със закона
  Чл. 3. Забраната по чл. 2 не се прилага за помощите, които:
  1. за отделно (за едно) предприятие са на обща стойност под 200 000 лв. за период 3 години, независимо от формата на помощта и от органа или институцията, отпускащи помощта;
  2. имат социален характер и се отпускат на индивидуални потребители, при условие че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки;
  3. са предназначени да отстранят щетите, причинени от природно бедствие или други извънредни събития.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 3 се изменя така:
  “Допустими помощи
  Чл. 3. Предоставянето на държавна помощ се разрешава, когато помощта:
  1. има социален характер и се предоставя на отделни лица, при условие че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки;
  2. е предназначена да отстрани щетите, причинени от природно бедствие или други извънредни събития. “

  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Любен Корнезов:
  Член 3 се изменя така:
  Чл. 3. Съвместима със задълженията, поети от Република България е държавната помощ, която:
  1. има социален характер и се отпуска на индивидуални потребители, при условие, че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки;
  2. е предназначена да отстрани щетите, причинени от природно бедствие или други извънредни събития.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 3 се изменя така:
  “Допустими помощи
  Чл. 3. Предоставянето на държавна помощ е допустимо, когато помощта:
  1. има социален характер и се предоставя на отделни лица, при условие че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки;
  2. е предназначена да отстрани щетите, причинени от природно бедствие или други извънредни събития. “
  Индивидуално освобождаване от забрана
  Чл. 4. Отпускането на държавна помощ може да бъде разрешено, когато помощта:
  1. насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица;
  2. подпомага изпълнението на проект със значителен икономически интерес за Република България и за страните, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи или за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република България;
  3. подпомага икономическото развитие на определени стопански дейности или обособени райони, доколкото не се променят условията на търговския обмен в противоречие с общия интерес на Република България и на държавите, както и на общностите от държави и на финансовите институции, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи;
  4. подпомага запазването на културното и историческото наследство, при положение че не засяга търговските условия и конкуренцията до степен, която е в противоречие с взаимните интереси на страните.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 4, т. 3 се изменя така:
  “3. подпомага развитието на определени стопански дейности или обособени икономически райони, доколкото не се засягат по неблагоприятен начин условията на търговския обмен между Република България и държавите, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи; ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Любен Корнезов:
  Член 4 се изменя така:
  Чл. 4. Може да бъде съвместима със задълженията, поети от Република България, държавна помощ, която:
  1. насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица;
  2. подпомага изпълнението на проект със значителен икономически интерес за Република България ши за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република България;
  3. подпомага икономическото развитие на определени стопански дейности ши обособени райони, доколкото не се променят условията на търговския обмен в противоречие с общия интерес на Република България и на държавите и общностите от държави, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи;
  4. подпомага запазването на културното и историческото наследство, при положение, че не засяга търговските условия и конкуренцията до степен, която е в противоречие с взаимните интереси на страните.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 4 се изменя така:
  “Помощи, които могат да бъдат приети за допустими
  Чл. 4. Предоставянето на държавна помощ може да бъде прието за допустимо, когато помощта:
  1. насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица;
  2. подпомага изпълнението на проект със значителен икономически интерес за Република България и за страните, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи или за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република България;
  3. подпомага развитието на определени стопански дейности или отделни икономически райони, доколкото не се засягат по неблагоприятен начин условията на търговския обмен между Република България и държавите, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи;
  4. подпомага запазването на културното и историческото наследство, при положение че не засяга търговските условия и конкуренцията до степен, която е в противоречие с взаимните интереси на страните.”
  Предложение на народните представители Атанас Папаризов и Любен Корнезов:
  Създава се нов чл. 5:
  Чл. 5. (1) Държавната помощ, предоставена за едно предприятие на обща стойност под 200 000 лв. за период от 3 години се счита за помощ де минимис. Помощта де минимис се счита за съвместима със задълженията на Република България, независимо от формата на помощта и от органа или институцията, отпускащи помощта.
  (2) Положенията на ал. 1 не се прилагат за държавна помощ за износ на стоки ши за замяна на вносни стоки със местни. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Глава трета
  ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА
  КОНКУРЕНЦИЯТА
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Глава трета става Глава втора и заглавието се изменя така: “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народните представители Атанас Папаризов и Любен Корнезов:
  Глава трета следва да бъде преработена в смисъл, че орган, компетентен за определяне съответствието на държавната помощ със задълженията на Република България, е министърът на финансите. Проучването и изготвянето на заключения може да бъде възлагано на комисията от министъра на финансите. Тя може да бъде сезирана и от заинтересовани лица.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Глава трета става Глава втора и заглавието се изменя така: “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ”
  Орган, компетентен да издава разрешения за отпускане
  на държавна помощ
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Заглавието на чл. 5 се изменя така:
  “Орган, компетентен да разрешава предоставянето
  на държавна помощ ”
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Заглавието на чл. 5 се изменя така:
  “Орган за разрешаване и контрол на държавните помощи”
  Чл. 5. Комисията за защита на конкуренцията, наричана по-нататък “комисията”, като специализиран и независим държавен орган разрешава и контролира предоставянето на държавните помощи.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  Задължение за уведомяване
  Чл. 6. Всички органи на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление или институции, които предоставят или изменят вече предоставена държавна помощ, попадаща в обхвата на този закон, са длъжни предварително да уведомят за това комисията.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 6 става чл. 7 и се изменя така:
  “Задължение за уведомяване
  Чл. 7. (1) Всеки, който предоставя или изменя вече предоставена държавна помощ, с изключение на тази по чл. 1 ал. 5, е длъжен предварително да уведоми за това комисията.
  (2) Уведомлението съдържа данни за:
  1. органа или лицето, което предоставя помощта;
  2. размера, вида и формата на помощта, както и периода на нейното действие;
  3. правното основание за предоставяне на помощта;
  4. ползвателите на помощта;
  5. други данни, посочени в Правилника за прилагането на закона. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 6 става чл. 7 и се изменя така:
  “Задължение за уведомяване
  Чл. 7. (1) Всеки, който има намерение да предостави или измени вече предоставена държавна помощ, е длъжен предварително да уведоми за това комисията.
  (2) Уведомлението съдържа данни за:
  1. органа или лицето, което предоставя помощта;
  2. размера, вида и формата на помощта, както и периода на нейното действие;
  3. правното основание за предоставяне на помощта;
  4. получателя на помощта;
  5. други данни, посочени в правилника за прилагането на
  закона.”
  Групово освобождаване от задължението за уведомяване
  Чл. 7. (1) Комисията може да постанови решение, че задължението за уведомяване не се прилага за определен вид помощи, когато те отговарят на изискванията по чл. 4.
  (2) Решението по ал. 1 влиза в сила след обнародването му в "Държавен вестник".
  (3) В решението за групово освобождаване от задължението за уведомяване комисията определя условията, при наличието на които може да се предостави помощта, както и условията, при които предоставянето е недопустимо.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 7 става чл. 8.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 7 става чл. 8 и се изменя така:
  “Групово освобождаване от
  задължението за уведомяване
  Чл. 8. (1) Комисията може да постанови решение, че задължението за уведомяване не се прилага за определен вид помощи, когато те отговарят на изискванията по чл. 3 или чл. 4.
  (2) В решението по ал.1 комисията определя условията, при наличието на които може да се предостави помощта, както и условията, при които предоставянето е недопустимо.
  (3) Решението по ал. 1 влиза в сила след обнародването му в ’’Държавен вестник”.”
  Временна забрана
  Чл. 8. До постановяване на решението, с което комисията разрешава помощта, органите или институциите не могат да я предоставят.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 8 става чл. 6 и се изменя така:
  “Временна забрана
  Чл. 6. До постановяване на решението, с което комисията разрешава помощта, тя не може да бъде предоставена, освен в случаите по чл. 10 ал. 4 или чл. 11 ал. 3. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 8 става чл. 6 и се изменя така:
  “Временна забрана
  Чл. 6. До постановяване на решението, с което комисията разрешава помощта, тя не може да бъде предоставена, освен в случаите по чл. 10, ал. 4 или чл. 11, ал. 3.”
  Образуване на производство
  Чл. 9. (1) Производството пред комисията се образува:
  1. по молба на заинтересуваните лица;
  2. по искане за издаване на разрешение за предоставяне на държавна помощ;
  3. по собствена инициатива.
  (2) Искането за издаване на разрешение за предоставяне на държавна помощ трябва да съдържа данни за:
  1. органа или институцията, предоставящи помощта;
  2. наименованието на индивидуалната помощ или схемата за помощ;
  3. правното основание;
  4. нова или съществуваща е индивидуалната помощ или схемата за помощ;
  5. целта на схемата - хоризонтална, регионална или секторна;
  6. формата на помощта - пряка или лихвена субсидия, заем при облекчени условия, данъчни облекчения, гаранция и др.;
  7. предвижда ли се възстановяване на помощта или на част от нея, в случай че проектът е успешен;
  8. периода на действие на помощта;
  9. предвиждания брой бенефициенти;
  10. други данни, които обосновават искането на разрешение.
  (3) По всяка постъпила молба, искане за издаване на разрешение за предоставяне на държавна помощ или на решение по ал. 1, т. 3 председателят на комисията образува преписка и я възлага за проучване на член на комисията - докладчик.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 9 се изменя така:
  “Образуване на производство
  Чл. 9. (1) Комисията образува производство:
  1. по постъпило уведомление по чл. 7;
  2. по писмена молба на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на този закон;
  3. по собствена инициатива в случай на нарушение на чл. 7 или чл.15, ал. 2, т. 2 и т. 3.
  (2) При непълноти и нередовности в уведомлението по ал. 1 т. 1, в 5-дневен срок от неговото постъпване се уведомява подателя за необходимостта от тяхното отстраняване. Срокът по ал. 3 започва да тече от датата на отстраняването им.
  (3) В 7-дневен срок след постъпване на уведомление или молба по ал. 1 т.1 и т. 2 или вземане на решение по ал. 1, т.3, председателят на комисията разпорежда образуването на производство, като определя член на комисията за докладчик и уведомява писмено заинтересованите лица. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 9 се изменя така:
  “Образуване на производство
  Чл. 9. (1) Комисията образува производство:
  1. по постъпило уведомление по чл. 7;
  2. по писмена молба на конкурентно предприятие, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на този закон;
  3. по собствена инициатива, в случай на нарушение на чл. 7 или чл. 15, ал. 2, т. 2 или т. 3.
  (2) В 7-дневен срок от постъпване на уведомление, молба или вземане на решение по ал. 1, председателят на комисията разпорежда образуването на производство, като определя член на комисията за докладчик и уведомява писмено съответно лицата по ал. 1, т.1 или 2, а в случаите по ал.1, т.З - предоставящия и получателя на помощта, когато това е възможно.
  (3) При непълноти и нередовности в уведомлението по ал. 1 т. 1, в 5-дневен срок от неговото постъпване комисията уведомява подателя за необходимостта от тяхното отстраняване. Срокът по ал. 2 започва да тече от датата на отстраняването им.”
  Проучване
  Чл. 10. (1) Докладчикът извършва проучване на обстоятелствата по преписката, като изисква:
  1. писмени или устни обяснения от предоставящия помощта, от предприятията и от органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, като устните обяснения се протоколират и се подписват от лицата, които са ги дали;
  2. преписи на частни или на официални документи;
  3. писмени становища от органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление.
  (2) При извършване на проучването докладчикът се подпомага от администрацията на комисията.
  (3) Фактите и обстоятелствата, установени по време на проучването, са поверителни, ако представляват производствена, търговска или друга защитена тайна.
  (4) Проучването се извършва в срок до 60 дни. Когато случаят е с фактическа и правна сложност, срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни с разпореждане на председателя на комисията.
  (5) След приключване на проучването на страните в производството се осигурява възможност да се запознаят със събраните по преписката материали.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Докладчикът извършва проверка на обстоятелствата по преписката, като може да поиска:
  1. писмени или устни обяснения от предоставящия помощта, от предприятията и от органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, като устните обяснения се протоколират и се подписват от докладчика и от лицата, които са ги дали;
  2. преписи на частни или на официални документи;
  3. писмени становища от органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление.
  2. В ал. 2 думата “проучването ” се заменя с “проверката ”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Комисията взема решение в срок до 60 дни от постъпването на уведомлението по чл. 9 ал.1 т.1. Ако в този срок комисията не се произнесе, държавната помощ може да бъде предоставена, освен ако комисията вземе решение за започване на разследване по чл. 11.”
  4. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Когато случаят не представлява фактическа и правна сложност, комисията може да се произнесе с решение в 20-дневен срок от постъпването на уведомлението по чл. 9 ал. 1 т. 1. ”
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  Член 10 се изменя така:
  “Проучване
  Чл. 10. (1) Докладчикът извършва проверка на
  обстоятелствата по преписката, като може да поиска:
  1. писмени или устни обяснения от предоставящия помощта, от предприятията и от органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, като устните обяснения се протоколират и се подписват от докладчика и от лицата, които са ги дали;
  2. преписи на частни или на официални документи;
  3. писмени становища от органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление.
  (2) При извършване на проверката докладчикът се подпомага от администрацията на комисията.
  (3) Фактите и обстоятелствата, установени по време на проучването, са поверителни, ако представляват производствена, търговска или друга защитена от закон тайна.
  (4) Комисията се произнася с решение в срок до 2 месеца от образуване на производство по чл. 9, ал.1, т.1. Ако в този срок комисията не се произнесе, държавната помощ може да бъде предоставена, освен ако комисията не е взела решение за започване на допълнително проучване по чл. 11.
  (5) Когато случаят не представлява фактическа и правна сложност, комисията може да се произнесе с решение в 20-дневен срок от образуване на производство по чл. 9, ал. 1, т. 1.
  (6) След приключване на проучването на страните в производството се осигурява възможност да се запознаят със събраните по преписката материали.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Създава се нов чл. 11:
  “Разследване
  Чл. 11. (1) Комисията решава да започне разследване, когато в резултат на проучването по реда на чл. 10 се породят съмнения, че помощта е несъвместима с принципите на свободната конкуренция.
  (2) За целта комисията публикува в Държавен вестник описание на държавната помощ и покана до всички заинтересовани лица да представят в 30-дневен срок своите становища.
  (3) Когато е започнало разследване, комисията взема решение в срок от 90 дена от решението по ал. 1. Ако в този срок комисията не се произнесе, държавната помощ може да бъде предоставена, при условие, че предоставящият помощта писмено е уведомил комисията за това и тя не се е произнесла в 15-дневен срок от получаване на уведомлението.
  (4) Когато разследването е започнало в следствие на производство по чл. 9 ал. 1 т. 2 или т. 3, срокът за вземане на решение по предходната алинея не се прилага.
  (5) След приключване на разследването на страните в производството се осигурява възможност да се запознаят със събраните по преписката материали. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов чл. 11:
  “Допълнително проучване
  Чл. 11. (1) Комисията решава да започне допълнително проучване, когато в резултат на проучването по реда на чл. 10 се породят съмнения, че помощта е несъвместима с принципите на свободната конкуренция.
  (2) Комисията публикува в Държавен вестник описание на държавната помощ и покана до всички заинтересовани лица да представят в 30-дневен срок своите становища.
  (3) Комисията се произнася с решение в срок до 3 месеца от решението по ал. 1. Ако в този срок комисията не се произнесе, държавната помощ може да бъде предоставена, при условие, че предоставящият помощта писмено е уведомил комисията за това и тя не се е произнесла в 15-дневен срок от получаване на уведомлението.
  (4) Когато производството е образувано по чл. 9, ал. 1, т. 2 или 3, срокът за вземане на решение по ал. 3 не се прилага.
  (5) След приключване на допълнителното проучване на страните в производството се осигурява възможност да се запознаят със събраните по преписката материали.”
  Изготвяне на заключение
  Чл. 11. (1) Докладчикът изготвя заключение и представя преписката на председателя на комисията.
  (2) В 7-дневен срок от представянето на преписката председателят на комисията насрочва открито заседание.
  (3) Уведомяването на заинтересуваните лица за заседанието се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) За заседанието се призовават всички лица, заинтересувани от предоставянето на държавната помощ.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 11 става чл. 12 и се изменя така:
  “Насрочване на заседание
  Чл. 12. (1) След приключване на проучването ши разследването, докладчикът представя преписката на председателя на комисията, който насрочва открито заседание на комисията в 3-дневен срок.
  (2) За заседанието се призовават всички лица, заинтересувани от предоставянето на държавната помощ и техните процесуални представители, ако има такива.
  (3) Уведомяването на лицата по ал. 2 за заседанието се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 11 става чл. 12 и се изменя така:
  “Насрочване на заседание
  Чл. 12. (1) След приключване на проучването или допълнителното проучване, докладчикът представя преписката на председателя на комисията, който насрочва открито заседание на комисията в 3-дневен срок.
  (2) За заседанието се призовават предоставящият помощта и нейният получател, когато това е възможно, а в случаите по чл. 9, ал.1, т.2 - и предприятието-конкурент, както и техните процесуални представители, ако има такива.
  (3) Уведомяването на лицата по ал.2 за заседанието се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
  Доказателства
  Чл. 12. В заседанията на комисията се допускат писмени доказателства и се изслушват обясненията на отпускащия и на получаващия помощта.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 12 става чл. 13 и накрая се добавя “, когато това е възможно.”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 12 става чл. 13 и се изменя така:
  “Доказателства
  Чл. 13. В заседанията на комисията се допускат писмени доказателства и се изслушват обясненията на лицата по чл. 12 ал.2, когато това е възможно. “
  Ред за провеждане на заседанието
  Чл. 13. (1) Заседанието на комисията започва с решаване на предварителните въпроси по преписката относно редовността на процедурата.
  (2) На лицата, призовани за заседанието, могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя на комисията.
  (3) Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени, председателят на комисията предоставя възможност на страните за изразяване на становища.
  (4) След изясняване на фактическата и правната страна по преписката председателят на комисията закрива заседанието и съобщава деня на произнасянето на комисията, като присъствалите се считат за уведомени. Денят на произнасянето е най-късно един месец след закриване на заседанието.
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 13, който става чл. 14, ал. 4 се изменя така:
  “(4) След изясняване на фактическата и правната страна по преписката председателят на комисията закрива заседанието и съобщава деня на произнасянето на комисията. Денят на произнасянето е най-късно 7 дена след закриване на заседанието. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 13 става чл. 14 и се изменя така:
  “Ред за провеждане на заседанието
  Чл. 14. (1) Заседанието на комисията започва с решаване на предварителните въпроси по преписката относно редовността на процедурата.
  (2) На лицата, призовани за заседанието, могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя на комисията.
  (3) Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени, председателят на комисията предоставя възможност на лицата по ал.2 за изразяване на становища.
  (4) След изясняване на фактическата и правната страна по преписката председателят на комисията закрива заседанието и съобщава деня на произнасянето на комисията. Комисията се произнася най-късно 7 дена след закриване на заседанието.”
  Срок за произнасяне в случаите,
  когато не е необходимо извършване на проучване
  Чл. 14. Когато не е необходимо да се извърши проучването по чл. 10, комисията може да се произнесе с решение в 20-дневен срок от постъпването на молбата, на искането за издаване на разрешение за предоставяне на държавна помощ или от решението по чл. 9, ал. 1, т. 3.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 14 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 14 да отпадне.
  Съдържание на решението
  Чл. 15. (1) Решението на комисията е писмено и съдържа:
  1. наименованието на органа, който го е издал;
  2. фактическите и правните основания за издаването му;
  3. диспозитивна част;
  4. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
  5. бележка за незабавното изпълнение на решението.

  (2) Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение. Особеното мнение се прилага към решението.
  (3) Решението на комисията подлежи на незабавно изпълнение.
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 15, който става чл. 16, в ал. 1 т. 5 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 15 става чл. 16 и се изменя така:
  “Съдържание на решението
  Чл. 16. (1) Решението на комисията е писмено и съдържа:
  1. наименованието на органа, който го е издал;
  2. фактическите и правните основания за издаването му;
  3. диспозитивна част;
  4. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
  (2) Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение. Особеното мнение се прилага към решението.
  (3) Решението на комисията подлежи на незабавно изпълнение.”
  Обжалване на решенията на комисията
  Чл. 16. (1) Решенията на комисията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (2) Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 16 става чл. 18.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за чл. 16, който става чл. 18
  Произнасяне на комисията по
  резултатите от проучването
  Чл. 17. (1) Когато в резултат на проучването комисията установи, че липсват основания за забрана по чл. 2, тя се произнася с мотивирано решение, че не е налице държавна помощ.
  (2) Когато в резултат на проучването комисията установи, че е налице държавна помощ, тя се произнася с мотивирано решение, с което:
  1. обявява, че помощта попада в обхвата на допустимите помощи по чл. 3 или 4, и разрешава отпускането й;
  2. разрешава отпускането на помощта под условие или дава задължителни предписания за използването й;
  3. обявява, че помощта е забранена, и отказва да разреши отпускането й;
  4. установява, че предоставената помощ не съответства на закона и разпорежда възстановяването й;
  5. установява, че е извършено нарушение при предоставянето на помощта, и определя вида и размера на санкцията по реда на глава шеста.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 17, който става чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “проучването ” се заменя с “производството ”.
  2. В ал. 2:
  а) думата “проучването ” се заменя с “производството
  б) точка 4 се изменя така:
  “4. Установява, че помощта е предоставена незаконосъобразно и разпореждане възстановяването й; ”
  в) точка 5 да отпадне.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Комисията с решение прекратява производството при оттегляне на уведомлението по чл. 7 или на молбата по чл. 9 ал. 1 т. 2. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народните представители
  Четин Казак и Несрин УЗУН:
  В чл. 17 се създава ал. 3:
  “(3) Препис от решението се изпраща на Министерския съвет. Когато органът, предоставящ помощта е Министерския съвет, препис от решението се изпраща на Народното събрание. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 17 става чл. 15 и се изменя така:
  “Решение на комисията
  Чл. 15. (1) Когато в резултат на производството комисията установи, че помощта не попада в обхвата на чл. 1, ал. 3, тя се произнася с мотивирано решение, че не е налице държавна помощ.
  (2) Когато в резултат на производството комисията установи, че е налице държавна помощ, тя се произнася с мотивирано решение, с което:
  1. обявява, че помощта попада в обхвата на допустимите помощи по чл. 3 или 4, и разрешава предоставянето й;
  2. разрешава предоставянето на помощта под условие или дава задължителни предписания за използването й;
  3. обявява, че помощта не е допустима, и отказва да разреши предоставянето й;
  4. установява, че помощта е предоставена незаконосъобразно и разпорежда възстановяването й, когато това е възможно.
  (3) Комисията с решение прекратява производството при оттегляне на уведомлението по чл. 7 или на молбата по чл. 9, ал. 1, т.2.
  (4) Препис от решението на комисията се изпраща на Министерския съвет. Когато органът, предоставящ помощта е
  Министерския съвет, препис от решението се изпраща на Народното събрание.”
  Възстановяване на неправомерно
  отпусната държавна помощ
  Чл. 18. (1) Комисията разпорежда незабавното възстановяване на помощта от получилото я предприятие, когато:
  1. помощта попада под общата забрана по чл. 2 или е отпусната в нарушение на решението по чл. 17, ал. 2, т. 2, 3 и 4;
  2. помощта е отпусната или използвана в нарушение на решението почл. 17, ал. 2, т. 5.
  (2) Помощта се възстановява с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 10 пункта, начислена от деня на отпускането на помощта до окончателното й възстановяване.
  (3) Контролът по изпълнението на решението по ал. 1 се осъществява от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 18, който става чл. 17, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:
  “(1) Комисията разпорежда незабавното възстановяване на помощта от получилото я предприятие, когато помощта попада под общата забрана по чл. 2 и е отпусната в нарушение на решението по чл.15, ал. 2, т. 2 и т. 3.
  (2) Помощта се възстановява заедно с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 5 пункта, начислена от деня, в който получателят на помощта е имал възможност ефективно да се ползва от нея, до деня на окончателното й възстановяване. ”
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 18 става чл. 17 и се изменя така:
  “Възстановяване на неправомерно
  предоставена държавна помощ

  Чл. 17. (1) Комисията може да разпореди възстановяване на помощта или нейната парична равностойност от получилото я предприятие в подходящ срок, когато:
  1. помощта попада в обхвата на чл. 1, ал. З и е предоставена в нарушение на решение по чл. 15, ал. 2, т. 2 или т. 3;
  2. в случаите по чл.15, ал.2, т.4.
  (2) В случаите по ал. 1 се дължи и лихва в размер на основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта, която се начислява от деня, в който получателят на помощта е имал възможност да се ползва от нея, до деня на окончателното й възстановяване. Лихвата е дължима в полза на Републиканския бюджет.”
  Давност
  Чл. 19. Не се образува производство или образуваното производство се прекратява, ако са изтекли 5 години от датата на предоставянето на помощта или от последното плащане по схема на помощ.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  Създава се нов чл. 20 със следния текст, като следващите членове се преномерират съответно:
  “Годишен отчет на комисията
  Чл. 20. В срок до 31 март на текущата година, комисията представя в Народното събрание годишен отчет за дейността си по този закон и го публикува.”

  Глава четвърта
  ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Глава четвърта става Глава трета, като заглавието се изменя така: “НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ”
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Глава четвърта става Глава трета.
  Наблюдение и осигуряване на
  прозрачност на държавните помощи
  Чл. 20. (1) Министърът на финансите е органът, отговарящ за наблюдението и прозрачността на държавните помощи на национално, областно и общинско равнище. Министърът на финансите издава наредба за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачността на държавните помощи.
  (2) Органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, както и институциите, които имат правомощие да отпускат държавни помощи под каквато и да е форма, са задължени да предоставят на министъра на финансите цялата информация, изискана от него, относно отпуснатата помощ или намеренията си за предоставяне на държавна помощ.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 20, ал. 2 думата “институциите” се заменя с “лицата” и думите “имат правомощие да ” се заличават.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Член 20 става чл. 21 и се изменя така:
  “Наблюдение и осигуряване на
  прозрачност на държавните помощи
  Чл. 21. (1) Министърът на финансите е органът, отговарящ за наблюдението и прозрачността на държавните помощи на национално, областно и общинско равнище. Министърът на финансите издава наредба за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи.
  (2) Органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, както и лицата, които предоставят държавни помощи под каквато и да е форма, са длъжни да предоставят на министъра на финансите цялата информация, изискана от него, относно предоставената помощ или намеренията си за предоставяне на държавна помощ.”
  Годишен доклад за държавните помощи
  Чл. 21. (1) Министърът на финансите изготвя консолидиран годишен доклад за държавните помощи, отпуснати в Република България, и го представя в Европейската комисия и в Комисията за защита на конкуренцията.
  (2) Органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, както и останалите институции, предоставили държавни помощи, в срок до 31 март на текущата година представят в Министерството на финансите годишен доклад за отпуснатите от тях държавни помощи на базата на отчетните данни за предходната година.
  Предложение на народните представители
  Четин Казак и Несрин УЗУН:
  В чл. 21, ал. 1 след думите “Европейската комисия” се поставя запетая и се добавя “Народното събрание, Министерския съвет ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 21 се правят следните изменения:

  1. В ал.1 думите “Европейската комисия и в Комисията за защита на конкуренцията ” се заменя с “Министерски съвет
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) В срок до 31 март на текущата година, органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, както и другите лица, които са предоставили държавна помощ, представят в Министерството на финансите годишен доклад за отпуснатите от тях държавни помощи на базата на отчетните данни за предходната година. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т. 2, а предложението по т. 1 се оттегля от народните представители
  Предложение на народните представители Атанас Папаризов и Любен Корнезов:
  Глава четвърта “Правомощия на министъра на финансите” да стане Глава втора, като в нея се правят следните изменения:
  1. В чл. 20, ал. 2 думите “органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление” се заменят с “органите на изпълнителната власт
  2. В чл. 21, ал. 1 думите “и в Комисията за защита на конкуренцията ” се заменят с “и го публикува ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т. 2 и не приема предложението по т. 1
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 21 става чл. 22 и се изменя така:
  “Годишен доклад за държавните помощи
  Чл. 22. (1) Министърът на финансите изготвя консолидиран годишен доклад за държавните помощи, предоставени в Република България, представя го по съответния ред в Народното събрание, в Министерски съвет и в Европейската комисия, и го публикува. Копие от доклада се изпраща на Комисията за защита на конкуренцията.
  (2) В срок до 31 март на текущата година, органите на централната изпълнителна власт и на местното самоуправление, както и другите лица, които са предоставили държавна помощ, представят в Министерството на финансите годишен доклад за предоставените от тях държавни помощи на базата на отчетните данни за предходната година.”
  Регистър на държавните помощи
  Чл. 22. (1) Министерството на финансите създава и поддържа регистър на държавните помощи, в който се вписват всички данни както за отпуснатите държавни помощи, така и за предложенията за отпускане на държавни помощи на национално, областно и общинско равнище.
  (2) Министерството на финансите предоставя на комисията информация за вписаните в регистъра помощи на всеки 3 месеца, както и по конкретно искане на комисията.
  (3) Комисията предоставя на Министерството на финансите:
  1. копия от постъпилите уведомления и от решенията за образуване на производство по собствена инициатива;
  2. копия от постановените решения по чл. 17, както и информация дали решението е обжалвано.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В чл. 22, ал. 2 цифрата “3 ” се заменя с “6”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 22 става чл. 23 и се изменя така:
  “Регистър на държавните помощи
  Чл. 23. (1) Министерството на финансите създава и поддържа регистър на държавните помощи, в който се вписват всички данни както за отпуснатите държавни помощи, така и за предложенията за предоставяне на държавни помощи на национално, областно и общинско равнище.
  (2) Министерството на финансите предоставя на комисията информация за вписаните в регистъра помощи на всеки 6 месеца, както и по конкретно искане на комисията.
  (3) Комисията предоставя на Министерството на финансите:
  1. копия от постъпилите уведомления и от решенията за образуване на производство по собствена инициатива;
  2. копия от постановените решения по чл. 15, както и информация дали решението е обжалвано.”
  Глава пета
  СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
  Преглед на съществуващите държавни помощи
  Чл. 23. Комисията контролира, а министърът на финансите наблюдава съществуващите индивидуални помощи и схеми за предоставяне на държавна помощ в Република България.
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Глава пета да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Глава пета да отпадне.
  Глава шеста
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Глава шеста става Глава четвърта.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Глава шеста става Глава четвърта.
  Предложение на народните представители
  Четин Казак и Несрин УЗУН:
  В Глава шеста “Административнонаказателни разпоредби” се правят следните изменения:
  1. Навсякъде думите “имуществена санкция” се заменят с “глоба ”, а думите “имуществени санкции ” се заменят с “глоби ”.
  2. Навсякъде думите “държавните органи или институции” се заменят с “лицата ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Чл. 24. (1) За нарушение при предоставянето на държавна помощ, установено с решение по чл. 17, ал. 2, т. 5, комисията налага имуществена санкция на държавните органи или институции, предоставили помощта, в полза на държавата в размер от 5000 до 200 000 лв.
  (2) При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 100 000 до 500 000 лв.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) Който предостави държавна помощ в нарушение на чл. 7 се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 5 000 до 10 000лв.”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) Който предостави държавна помощ в нарушение на чл. 6 или чл.7 се наказва с глоба в размер от 2 000 до 5 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 5 000 до 10 000 лв.”
  Чл. 25. За неизпълнение на решение по чл. 17, ал. 2, т. 2 и по чл. 18 комисията налага имуществена санкция на държавните органи и институции, предоставили помощта, както и на получателите на помощта в размер от 100 000 до 500 000 лв.
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 25 се изменя така:
  “Чл. 25. Който не изпълни решение на комисията по чл. 15, ал. 2, т. 2, 3 или 4 се наказва с глоба в размер от 5 000 до 20 000 лв. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 25 се изменя така:
  “Чл. 25. Който не изпълни решение на комисията по чл. 15, ал.2, т. 2,3 или 4 се наказва с глоба в размер от 5 000 до 20 000 лв.”
  Предложение на народния представител Гергана Грънчарова:
  Създава се нов чл. 26:
  “Чл. 26. (1) На лицата, които не представят в срок поисканите доказателства или точна информация, или не се явят лично за даване на обяснение пред комисията, се налага глоба в размер до 2000 лв.
  (2) При повторно нарушение на предходната алинея на този член на виновното лице се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
  (3) При маловажен случай за извършено нарушение по ал. 1 комисията може да наложи глоба под определения минимален размер.
  (4) Решенията на комисията, с които се налага глоба по предходните алинеи на този член подлежат на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. ”
  Досегашният чл. 26 става чл. 27.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложенията по ал. 1, 2 и 3, а предложението по ал. 4 се оттегля от народния представител
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Създава се нов чл. 26:
  “Чл. 26. (1) Който не предостави в срок поискани доказателства от комисията или не се яви лично за даване на обяснения пред нея се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 2000 до 10 000 лв.
  (3) При маловажен случай за извършено нарушение по ал. 1 на този член, комисията може да наложи глоба под определения минимален размер. ”
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов чл. 26:
  “Чл. 26. (1) Който не предостави в срок поискани доказателства от комисията или не се яви лично за даване на обяснения пред нея се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
  (3) При маловажен случай за извършено нарушение по ал. 1, комисията може да наложи глоба под определения минимален размер.”
  Чл. 26. Имуществените санкции по чл. 24 и чл. 25 се налагат с решение на комисията, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов, Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Член 26 става чл. 27 и се изменя така:
  “Чл. 27. Глобите по тази глава се налагат с решение на комисията. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 26 става чл. 27 и се изменя така:
  “Чл. 27. Глобите по тази глава се налагат с решение на комисията.”
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Създават се чл. 28 и чл. 29:
  “Чл. 28. Решенията на комисията по чл. 24 и чл. 25 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  Чл. 29. Решенията на комисията по чл. 26 подлежат на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението за създаване на чл. 28, а предложението за създаване на чл. 29 се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създават се чл. 28 със следния текст:
  “Чл. 28. Решенията на комисията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Съществуваща държавна помощ" е:
  а) всяка помощ, разрешена от Комисията за защита на конкуренцията;
  б) всяка помощ, за която се установи, че по времето, когато е била отпусната, не е представлявала държавна помощ по смисъла на действащото законодателство, а впоследствие по смисъла на този закон е държавна помощ.

  2. "Схема за помощ" е всяко действие, въз основа на което, без провеждане на допълнителни мерки за изпълнение, може да се отпусне индивидуална помощ на предприятия, както и всяко действие, въз основа на което помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да се отпусне на едно или няколко предприятия за неопределен период и/или в неопределен размер.
  3. "Индивидуална помощ" е помощта, която не е предоставена въз основа на схема за помощ.
  4. “Хоризонтална помощ” е помощта, която може да бъде предоставена във всички отрасли и във всички райони - например помощ за околна среда, помощ за научно-развойна дейност, помощ за малки и средни предприятия, помощ за заетост и квалификация и други.
  5. “Регионална помощ” е помощта, предназначена за определени райони, чиято цел е да подпомага развитието на по-слабо развитите райони, отговарящи на условията за регионална помощ предимно чрез подпомагане на първоначални инвестиции в основен капитал (земя, сгради, заводи, оборудване и др.), отнасящ се за създаване на ново предприятие или за дейности, водещи до фундаментални промени в продукта или в производствения процес в съществуващото предприятие.
  6. “Отраслова помощ” е помощта, предназначена за конкретен отрасъл (отрасли), за който се прилагат специфични правила за държавните помощи, например помощ за въгледобив, корабостроене, стоманодобив, транспорт, финансови услуги, помощ за медия и култура и др.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В § 1 на Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегшната т. 1 да отпадне. Създава се нова т. 1:
  “1. “Предприятие” е всяко физическо, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. ”
  2. Създава се нова т. 2:
  “2. “Повторно нарушение ” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на решение на комисията, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение. ”
  Досегашната т. 2 става т. 3.
  3. Досегашната т. 3 става т. 4.
  4. Досегашните т. 4, 5 и 6 да отпаднат.
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. “Предприятие” е всяко физическо, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
  2. “Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на решение на комисията, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  3. "Схема за помощ" е всяка мярка, въз основа на която, без да е необходимо някакво допълнително действие, може да се предостави:
  а) помощ на предприятия, отговарящи на предварително определени, общо формулирани критерии;
  б) помощ на едно или няколко предприятия, несвързана с конкретен проект, за неопределен период от време и/или в неопределен размер.
  4. "Индивидуална помощ" е помощта, която не е предоставена въз основа на схема за помощ.
  5. “Заинтересовано лице” е всяко лице, предприятие или асоциация, чиито интереси могат да бъдат засегнати от предоставянето на помощта, а именно - получателят на помощта, конкурентни предприятия или организации на конкурентни предприятия.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 2. Държавните помощи по чл. 2 от този закон, които съществуват към датата на влизането му в сила, в срок 3 месеца се привеждат в съответствие с изискванията на закона. За целта органите и институциите, предоставили такава помощ, следва да уведомят Комисията за защита на конкуренцията преди изтичането на този срок. В противен случай предоставената помощ се третира като несъвместима със закона.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Параграф § 2 се изменя така:
  “§ 2. (1) Държавните помощи, предоставянето на които не е приключило към момента на влизане на този закон в сила, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в четиримесечен срок. За целта всеки, който предоставя такава помощ е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията и Министъра на финансите в едномесечен срок от влизането на закона в сила.
  (2) При неспазване на задължението за уведомяване по ал. 1, предоставената помощ се третира като несъвместима със закона.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по ал. 1, а предложението по ал. 2 се
  оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф § 2 се изменя така:
  “§ 2. Държавните помощи, предоставянето на които не е приключило към влизането на този закон в сила, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в четиримесечен срок. Всеки, който предоставя такава помощ е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията и министъра на финансите в едномесечен срок от влизането на закона в сила.”
  § 3. Когато Комисията за защита на конкуренцията установи, че предоставена индивидуална помощ и/или схема на помощ не е съвместима с този закон, тя уведомява Министерството на финансите и предоставящия помощта, като в едномесечен срок изисква становище от последния. По преценка на комисията този срок може да бъде удължен при фактическа и правна сложност.
  Предложение на народните представители Валери Лимитоов.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  Параграф 3 се изменя така:
  “§ 3. За неуредените в този закон въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията. “
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народните представители Четин Казак и Несрин УЗУН:
  Създава се нов § 7:
  “§ 7. За неуредените в този закон въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 3 се изменя така:
  “§ 3. За неуредените в този закон въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията. “
  Предложение на народните представители Четин Казак и Несрин Узун:
  1. Създава се нов § 8:
  “§ 8. Заварените при влизането в сила на този закон незавършени производства по преписки за предоставяне на държавна помощ се приключват по реда и условията на този закон. ”
  2. Създава се нов § 9:
  “§ 9. В тримесечен срок от влизането в сила на настоящия закон Комисията за защита на конкуренцията постановява решения за групово освобождаване от задължението за уведомяване за помощите, които отговарят на изискванията по чл. 4. ”
  Комисията приема по принцип предложението по § 8 и не приема предложението по §9
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 4, а следващите параграфи се преномерират:
  “§ 4. Заварените при влизането в сила на този закон незавършени производства по преписки за предоставяне на държавна помощ се приключват при условията и по реда на този закон.”
  § 4. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 52 от 1998 г.; Решение № 22 на Конституционния съд на 1998 г. - бр. 112 от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 20 се отменя.
  2. В чл. 36, ал. 1, т. 2 думите "или държавни помощи" се заличават.
  3. В чл. 48, ал. 1 думите “или държавни помощи” се заличават.
  4. В чл. 49 ал. 3 се отменя.
  5. В чл. 55, ал. 1 т. 8 се отменя.
  Предложение на народните представители Валери Димитров. Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов. Недялко Калъчев и Ралица Агайн:
  В § 4 се създава нова т. 1:
  1. В чл. 7 се създава ал. 3:
  “(3) Комисията разрешава и контролира отпускането на държавни помощи при условия и по ред определен със закон ”. ” Останалите точки се преномерират.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 4 става параграф 5 и се изменя така:
  “§ 5. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 52 от 1998 г.; Решение № 22 на Конституционния съд на 1998 г. - бр. 112 от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В Чл. 7 се създава ал. 3:
  “(3) Комисията разрешава и контролира предоставянето на държавни помощи при условия и по ред определен със закон”.
  2. Член 20 се отменя.
  3. В чл. 36, ал. 1, т. 2 думите "или държавни помощи" се заличават.
  4. В чл. 48, ал. 1 думите “или държавни помощи” се заличават.
  5. В чл. 49, ал. 3 се отменя.
  6. В чл. 55, ал. 1, т. 8 се отменя.”
  § 5. Изпълнението на закона се възлага на Комисията за защита на конкуренцията и на министъра на финансите.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 5 става параграф 6 и се изменя така:
  “§ 6. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите и на Комисията за защита на конкуренцията.”
  § 6. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона.
  Предложение на народните представители Валери Димитров.
  Валентин Церовски, Константин Пенчев, Христо Механдов,
  Недялко Калъчев и Ралииа Агайн:
  В § 6 думите “Министерският съвет ” се заменят с “Комисията за защита на конкуренцията
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 6 става параграф 7 и се изменя така:
  “§ 7. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона в срок 3 месеца от обнародването на закона в “Държавен вестник”.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов параграф 8 със следното съдържание:
  § 8. Министърът на финансите издава наредбата по чл. 21, ал.1 в срок 2 месеца от влизането на закона в сила.
  § 7. Законът влиза в сила 3 месеца след датата на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 7 става параграф 9 и се изменя така:
  “§ 9. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на параграф 7, който влиза в сила от деня на обнародването на закона.”
  14 февруари 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума