Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
03/04/2002 второ гласуване

  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА
  по законопроект № 154-01-37/31.08.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Евгения Живкова и Михаил Миков
  по законопроект № 154-01-69/25.10.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Димитър Ламбовски
  и по законопроект № 102-01-46/28.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА
  по законопроект № 154-01-37/31.08.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Евгения Живкова и Михаил Миков
  по законопроект № 154-01-69/25.10.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Димитър Ламбовски
  и по законопроект № 102-01-46/28.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  На заседанието, проведено на 3 април 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика преразгледа текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки и предлага на Народното събрание да обсъди следното:
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  В § 3, който става § 4, т. 1, буква "в" се правят следните изменения и допълнения:
  1. Подбуква "аа)" се изменя така:
  "аа) преди думите "търговски дружества" се добавя "еднолични търговци", думата "които" се заменя с "когато" и след думите "следните дейности" се добавя "въз основа на изключителни или специални права";

  2. Подбуква "гг)" се изменя така:
  "гг) досегашната буква "д" става буква "е" и се изменя така: "е) изграждане, поддържане и експлоатация на обществени далекосъобщителни мрежи, предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги или предоставяне на пощенски услуги, доколкото тези дейности се извършват при условия на монополно положение, или при компенсиране от държавни или обществени фондове за предоставянето на услуги при икономически неизгодни условия;"
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  В § 30, т. 2, буква "б" се изменя така:
  "б) точка 3 се изменя така:
  "3. технически условия за изпълнение на поръчката, включително за суровини, материали, окомплектовка, машини и съоръжения, както и за квалификация на подизпълнителите и наетите физически лица, определени с наредба, приета от Министерския съвет. Тези условия не могат да бъдат свързани с определено предприятие, патенти, полезни модели, търговски марки и марки за произход.
  4 април 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума