Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
06/02/2002 първо гласуване

  Доклад по обединени законопроекти

  № 154-01-37/31.08.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Евгения Живкова и Михаил Миков
  № 154-01-69/25.10.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Димитър Ламбовски
  № 102-01-46/28.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Във връзка с чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви представям общ законопроект за обществените поръчки, изготвен от представители на Комисията по икономическата политика и авторите на приетите на първо гласуване законопроекти по същата материя.
  Предлагам срокът за писмените предложения на народните представители за изменения и допълнения на общия законопроект да бъде 21 дни (три седмици), в съответствие с чл. 70, ал. 1 от от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  обществените поръчки
  (Обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 92 и 97 от 2000 г.)
  § 1. В чл. 1 след думата “определя” се добавя “принципите”.
  § 2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения:
  1. Буква “б” се изменя така:
  “б) дейности, свързани с въвеждането на строежите в експлоатация, в т. ч. технически контрол на проектирането и строителен надзор;”.
  2. Буква “ж” се изменя така:
  “ж) проектиране, внедряване и поддържане на хардуер и разработване, внедряване и поддържане на софтуер;”.
  3. Буква “л” се изменя така:
  “л) проектиране, включително изработване на проекти на устройствени схеми и планове, на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти, на топографски карти, на геодезически планове и мрежи, на кадастралната карта на страната и на специализирани кадастрални карти, регистри и информационни системи;”.

  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения.
  2. Точки 1 и 2 се изменят така:
  “1. държавните органи, кметовете на общини и райони, висшите училища, лечебните заведения, юридическите лица с нестопанска цел, както и други органи и организации, които се разпореждат със средства от:
  а) държавния бюджет и от извънбюджетни сметки и фондове;
  б) общинските бюджети и фондове;
  в) преотстъпени бюджетни приходи на бюджетни и нестопански организации;


  2. Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.”
  3. Създава се нова т. 3:
  “3. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;”.
  4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея преди думите “търговски дружества” се добавя “еднолични търговци“, а думата “които” се заменя с “когато”.
  5. В т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в буква “г” след думата “транспорта” се добавя “като единствен превозвач”;
  б) създава се нова буква “д”:
  “д) изграждане, поддържане и развитие на железопътната инфраструктура;”
  в) , досегашната буква “д” става буква “е” и се изменя така:
  “е) изграждане, поддържане и експлоатация на обществени далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги, или предоставяне на пощенски услуги;”.
  6. Създава се ал. 2:
  “(2) Възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите или упълномощени от тях длъжностни лица.“
  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 предлогът “по” се заменя с “на” и след запетаята се добавя “което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Кандидат за изпълнител на договор за обществена поръчка може да бъде и юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на закон, както и всяко физическо лице, упражняващо свободна професия.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Възложителят може да предвиди в решението за откриване на процедурата изискване за създаване на търговско дружество по Търговския закон, когато кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.”

  § 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. предвидени в международни споразумения, които се възлагат по:
  а) определена в тях процедура;
  б) избрана от страните и съгласувана с председателя на Държавната агенция по обществени поръчки процедура;”.
  2. Точка 4 се отменя.
  § 6. Ал. 4 на чл. 7 се изменя така:
  “(4) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, се определят с наредба на Министерски съвет, като се спазват принципите и целите на закона.”
  § 7. В чл. 8, ал. 1 т. 5 се отменя.
  § 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “31 януари” се заменят с “1 март”.
  2. В ал. 2 след думата “съдържа” се добавя “описание на предмета
  на”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Възложителят има право да открива и процедури за възлагане на обществени поръчки, които не са включени в информацията по ал. 1.”
  § 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Създава се Регистър за обществени поръчки, който се води от Държавната агенция по обществени поръчки.”
  2. В ал. 2 думите “администрацията на Министерския съвет” се заменят с “Държавната агенция по обществени поръчки”.
  § 10. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изпращането по факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило.”


  § 11. В чл. 13 ал. 5 се отменя.
  § 12. В чл. 15 т. 3 се отменя.
  § 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:


  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 3:
  аа) думите “6 месеца” се заменят с “една година”; бб) буква “в” се отменя;
  в) в буква “г” числото “20” се заменя с “30”;
  б) в т. 4:
  аа) след думите “допълнителна услуга” се добавя “или строителство”;
  бб) в буква “а” след думата “услуга” се добавя “или строителство”;
  вв) буква “б” се отменя;
  гг) в буква “в” числото “20” се заменя с “30”;
  в) точка 6 се изменя така:
  “6. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени по-ниски от пазарните при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност;”
  г) създават се т. 8, 9, 10, 11 и 12:
  “8. откритата или ограничената процедура е прекратена, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 1, т. 5, и първоначално обявените условия не са съществено променени;
  9. обект на обществената поръчка е доставка на стоки, търгувани на стокови борси, създадени и действащи по реда на Закона за стоковите борси и тържищата;
  10. поради извънредни обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, сроковете за провеждане на открита и ограничена процедура не могат да бъдат спазени;
  11. мястото на изпълнение на поръчката е извън страната и местното законодателство предвижда специална правоспособност или разрешителен режим за изпълнителя й;
  12. изпълнението на обществената поръчка за доставка или услуга може да се осъществи само от едно определено лице.”
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) В решението по ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на тази процедура, както и да осигури доказателства за наличието на съответните обстоятелства.”
  § 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:

  “(2) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.
  (3) Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка или услуга със срок на изпълнение повече от една година, а за строителство - повече от три години, възложителят е длъжен да поиска разрешение от председателя на Държавната агенция по обществени поръчки.”
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  § 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В т. 3 накрая цифрата “2” се заменя с “3”.
  2. Създават се т. 4 и 5:
  “4. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документите по чл. 24, ал. 5;
  5. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за внесена гаранция за изпълнение.”
  § 16. В чл. 19 след думата “променят” се добавя “и/или допълват”, а след запетаята се добавя “които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и”.
  § 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думата “поръчка” се добавя “с мотивирано решение”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Възложителят е длъжен да изпрати в седемдневен срок решението си за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка до Държавната агенция по обществени поръчки за вписване в регистъра.”
  § 18. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 10 се изменя така:
  “10. размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора;”.
  2. Създават се нови ал. 3 и 4:
  “(3) Когато предметът на обществената поръчка включва няколко обособени позиции, възложителят задължително посочва в решението си дали кандидатите могат да подават предложения само за една или за няколко отделни позиции.
  (4) “Когато предметът на обществената поръчка включва едновременно доставка на стоки и услуги, възложителят предвижда разумен срок за изпълнение на поръчката, с оглед необходимостта от предварителна доставка на стоките за предоставяне на услугата.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея т. 2 се отменя.
  § 19. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в т. 5 след думата “фондове” се поставя запетая и се добавя “освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 и 6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите.”
  3. В ал. 3 цифрата “2” се заличава.
  4. В ал. 4 след числото “16” се добавя “ал. 1”.
  5. Създава се ал. 5:
  “(5) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, кандидатите могат да удостоверят всички обстоятелствата по ал. 1 с декларации, но при подписването на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по ал. 1, т. 1, 3 и 5 от съответните компетентни органи.”
  § 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  2. “В предложението си кандидатът може да представи различни варианти, когато възложителят е допуснал такава възможност в документацията за участие в процедурата.”
  3. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Възложителят може да допусне възможност за представяне на различни варианти само когато критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение.”
  § 21. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 след думата “гаранция” се добавя “за участие”.
  2. В т. 8 цифрата “2” се заличава.
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по ал. 1 и 2 се представят и в легализиран превод.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение второ:

  “Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “ (6) Предлаганата цена се представя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с предложението.”
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  § 22. В чл. 28, ал. 3 думите “български физически или юридически” се заменят с “местни”.
  § 23. В чл. 29, ал. 2 след думата “поръчка” се поставя точка и думите “но не с повече от 90 календарни дни” се заличават.
  § 24. Наименованието на Раздел III се изменя така:
  “Раздел III Гаранции”.
  § 25. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се изменя
  така:
  “Условията и размерът на гаранцията се определят от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не повече от 1 на сто.”
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване. Размерът, формата и условията на гаранцията се определят от възложителя като процент от стойността на договора, но не повече от 10 на сто.”
  § 26. В чл. 31 думите “Гаранцията се представя” се заменят с “Гаранциите се представят”.
  § 27. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “гаранция” се добавя “за участие”.
  2. В т. 2 думите “до решаване на спора от съда” се заличават.
  3. Създава се ал. 2:
  “(2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителят възстановява гаранцията на кандидата, когато съдът е постановил решение, с което е признал жалбата за основателна.”

  § 28. В чл. 33 ал. 3 се отменя.
  § 29. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на възложителя;”.
  2. В ал. 4 думата “пет” се заменя със “седем”.
  3. В ал. 5 местоимението “я” се заличава, а след думата “публикува” се добавя “информация за обществената поръчка”. В изречение второ след думата “посочва” се добавя “най-малко предмета на обществената поръчка и”.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Всяка промяна в срока за подаване на предложенията трябва да бъде публикувана по реда на ал. 4, като кандидатите, представили вече предложения, се уведомяват писмено.”
  5. Създава се ал. 8:
  “(8) В случаите, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да не прилага разпоредбите на ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, но е длъжен да публикува поканата в един местен вестник и да я изпрати до Регистъра за обществени поръчки.”
  § 30. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “Цената на документацията не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване и публикуването на поканата и информацията по чл. 34, ал. 5.”
  2. В ал. 3, т. 2 след думата “поръчката” се поставя запетая и се добавя “включително на обособените позиции”.
  3. В ал. 3, т. 3 накрая се поставя точка и запетая и се създава изречение второ: “по изключение, когато предметът на поръчката не е възможно да бъде достатъчно точно описан, техническите условия могат да съдържат подобни изисквания, като задължително се добавят думите “или еквивалент”;”.
  4. В ал. 3 се създава нова т. 6:
  “6. методика за оценяване на предложенията, когато критерият за оценка е икономически най-изгодното предложение;”.
  5. Досегашната т. 6 става т. 7.
  6. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) До 15 дни преди изтичането на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя


  разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането.
  (6) Възложителят изпраща разяснението по ал. 5 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други кандидати.”
  § 31. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти към комисията и външни експерти.”
  2. Създава се ал. 6:
  “(6) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната и възложителят няма обективна възможност да приложи разпоредбите на ал. 1, 2, 3, 4 и 5, той може и да не ги прилага.”
  § 32. В чл. 38, ал. 1, т. 3 след думата “процедура” се добавя “включително”.
  § 33. В чл. 39, ал. 2 се изменя така:
  “(2) При отваряне на предложенията от комисията, могат да присъстват кандидатите, участващи в процедурата.”
  § 34. В чл. 40 се създава ал. 3:
  “(3) Възложителят уведомява писмено кандидата, който е отстранен от участие в процедурата, като посочва задължително и основанието за отстраняването му.”
  § 35. В чл. 41, ал. 3 думите “ал. 3” се заличават.
  § 36. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а (1) Предложената от кандидат за изпълнител на обществена поръчка цена се дисконтира с 10 на сто и изчислената по този начин цена се приема за оценка и сравнение на предложенията, когато:
  1. предметът на обществената поръчка е строителство и за изпълнението й кандидатът предвижда използване на:
  а) стоки от български произход на обща стойност не по-малко от 50 на сто от общата стойност на вложените стоки, и
  б) български работници и/или служители или чуждестранни лица, получили разрешение за работа в Република България при условията и по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта;

  2. предметът на обществената поръчка е доставка на стоки, включително машини, съоръжения и комплексно оборудване, и те са от български произход;
  3. предметът на обществената поръчка е предоставяне на услуги и кандидатът е местно лице и предвижда използване на български работници и/или служители, или чуждестранни лица, получили разрешение за работа в Република България при условията и по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
  (2) За доказване на българския произход на стоките кандидатът за изпълнител представя удостоверителни документи, издадени от Съюза на работодателите в България, Българската стопанска камара или Българската търговско-промишлена палата при условия и по ред, определени в Закона за митниците и в правилника за неговото прилагане.
  (3) Договорът за обществена поръчка задължително съдържа клауза, определяща неустойка в размер 25 на сто от общата стойност на обществената поръчка, в случай на неизпълнение на задълженията, с оглед на които е приложено дисконтирането.”
  § 37. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думата “конкурса” се заменя с “процедурата”.
  2. В т. 6 накрая се добавя “и предложените от тях цени”.
  3. Ал. 5 се изменя така:
  “(5) При поискване от страна на кандидат в откритата процедура, възложителят е длъжен своевременно да осигури достъп до протокола на комисията.”
  § 38. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Възложителят обявява с мотивирано решение кандидатите, класирани от комисията на първите три места, и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител, не по-късно от три работни дни след приключване работата на комисията.”
  2. В ал. 2 думите “на възложителите по чл. 4, т. 2 и 3” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Възложителят писмено уведомява кандидатите за резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията в тридневен срок от издаването на решението по ал. 1”.
  § 39. В чл. 47, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на възложителя;”  11
  § 40. В чл. 48, ал. 3, т. 5 цифрата “2” се заличава.
  § 41. В чл. 50, ал. 3 след думата “спешност” се поставя запетая и се добавя “които не са по вина на възложителя.”
  § 42. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по прякото” се заменят с “на”.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “Поканата се изпраща едновременно до кандидатите и до Държавната агенция по обществени поръчки за вписване в регистъра.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Предложения за участие в процедура на договаряне по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 могат да подават и кандидати, до които не е отправена покана. Възложителят не може да откаже да приеме и разгледа тези предложения.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) В поканата възложителят определя срок за представяне на предложенията, като в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 срокът не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни от датата на изпращане на поканата до Държавната агенция за обществени поръчки.”
  5. Създава се ал. 5:
  “(5) В случаите по чл. 16, ал. 1, т. 9 процедурата на договаряне се осъществява по правилата на търговия на съответната стокова борса при спазване изискванията на възложителя.”
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

  § 43. В глава седма заглавието на раздел I се изменя така:
  “Държавна агенция по обществени поръчки”  § 44. Член 54 се изменя така:
  “(1) Създава се Държавна агенция по обществени поръчки към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки, наричана по-нататък "агенцията".
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  (3) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър- председателя.
  (4) В дейността си председателят на агенцията се подпомага от заместник-председател, който се назначава от министър-председателя.
  (5) Председателят на агенцията представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността й.


  (6) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя.
  (7) Председателят на Държавната агенция по обществени поръчки:
  1. организира и координира осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки и съдейства за осъществяване на взаимодействие между държавните органи, възложителите, изпълнителите и професионалните сдружения и браншовите камари на изпълнителите;
  2. дава методически указания по прилагането на закона;
  3. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;
  4. при установяване на нарушения в хода на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки дава задължителни указания за отстраняването им;
  5. сезира компетентните органи за извършване на проверки по изпълнението на закона;
  6. води Регистър за обществените поръчки;
  7. утвърждава препоръчителен списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  8. организира обучението и квалификацията на експерти в сферата на обществените поръчки;
  9. одобрява образци на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  10. осъществява и координира международното сътрудничество на Република България с международни организации или с организации от други страни в областта на обществените поръчки;
  11. извършва и други дейности, възложени с този закон.
  (8) Във връзка с осъществяването на правомощията си председателят на агенцията има право да изисква от възложителите необходимата информация. Възложителите са длъжни да представят изисканата информация в определен от председателя срок.”
  § 45. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 1 и се изменя така:
  “(2) Регистърът за обществени поръчки съдържа:
  1. решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  2. поканите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;

  3. информация за сключените договори за обществена поръчка;
  4. препоръчителен списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти;
  5. годишни класации на най-добрите търговци в съответния бранш;
  6. практиката по прилагането на този закон;
  7. друга информация, определена в наредбата по ал. 4.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 2 и 3.
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Съдържанието и редът за водене на регистъра се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.”
  § 46. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Кандидатите, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки, могат да подават жалби за нарушения по този закон пред съда по реда на Закона за административното производство, съответно на Закона за Върховния административен съд.”
  2. В ал. 2 се създава ново изречение второ: “Препис от всяка жалба се изпраща до органа по чл. 57 ал.2.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Жалбите по този закон се разглеждат от съда в едномесечен срок от постъпването им.”
  § 47. В чл. 57, ал. 2 думите “Министърът на държавната администрация” се заменят с “Председателят на агенцията”.
  § 48. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “в срок 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от 3 години от извършването му.”
  2. В ал. 2 думите “или от министъра на държавната администрация в случаите по чл. 57, ал. 2” се заличават, а думата “тях” се заменя с “него”.
  § 49. Член 59 се изменя така:
  “Чл. 59. За нарушения на чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 2 на възложителя се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а лицето по чл. 4, ал. 2 се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.”
  § 50. Член 60 се изменя така:

  “Чл. 60. На възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, който възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне или приложи разпоредбата на чл. 41а, без да са налице основанията за това, се налага имуществена санкция от 5000 до 25 000 лв., а лицето по чл. 4, ал. 2 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”
  § 51. В чл. 61 след думата “органи” се добавя “или задължителните указания на председателя на Държавната агенция по обществени поръчки”.
  § 52. В чл. 62, ал. 1 след съюза “които” се добавя “не изпратят до Регистъра за обществени поръчки подлежащата на вписване информация в предвидените срокове или” и думите “от 50 до 250 лв.” се заменят с “от 200 до 1000 лв.”.
  § 53. Член 63 се изменя така:
  “Чл. 63. Възложител, който не спази изискването на чл. 17, ал. 3 или сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 18, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв.”
  § 54. Създава се чл. 64:
  “Чл. 64. (1) Когато нарушенията по чл. 59 - 63 са извършени повторно, се налага имуществена санкция или глоба в двоен размер.
  (2) По смисъла на този закон нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.”
  § 55. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се отменя.
  2. В т. 5, буква “а” накрая се добавя “от възложителя”.
  3. Точка 7 и 8 се отменят.
  4. В т. 12 след думата “препоръки” се поставя запетая и се добавя “свързани с предмета на поръчката”, думата “или” се заличава и накрая след думата “партньори” се добавя “или от браншови организации, в които кандидатът членува”.
  5. В т. 15 думите “предложените офертни цени и други условия са еднакви” се заменят с “останат по-малко от три предложения за участие в открита или ограничена процедура вследствие отстраняването на кандидат (кандидати) на основание чл. 40 и чл. 42, ал. 3.”
  6. Създават се т. 16, 17, 18 и 19:

  “16. “Допълнителна услуга или строителство” е услуга или строителство, които поради непредвидени обстоятелства станат необходими за осъществяване на предмета на основния договор.
  17. "Местно лице" е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон, физическо лице, което упражнява свободна професия, или юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на друг закон, съгласно българското законодателство.
  18. “Експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на транспорта като единствен превозвач” е налице, когато транспортната услуга се осъществява от едно лице в рамките на район от транспортната схема (общинска, областна, републиканска).
  19. "Експлоатация на летища" са дейностите по поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището, ограничаването и отстраняването на препятствия, поддържането на визуалните сигналните средства, осигуряване аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност, охраната на летището, сигурността на полетите, възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 56. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 от 2001 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 126, ал. 1 изречение четвърто и ал. 2 се отменят.
  2. В чл. 137, ал. 2 изречение четвърто и ал. 3 се отменят.
  3. В чл. 160, ал. 2 изречение второ се заличава.
  4. В чл. 230, ал. 3 след думата "имоти" запетаята се заменя с точка, а думите "когато те не са обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки" се заличават.
  § 57. Чуждестранни и български физически и юридически лица, които изпълняват мероприятия по отстраняване на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия на държавата по реда на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, са длъжни да прилагат нормите на Закона за обществените поръчки.
  § 58. До създаването на Държавна агенция по обществени поръчки органите по глава седма осъществяват правомощията и дейностите си по досегашния ред.
  § 59. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са открити или за които е взето решение за откриване преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
  § 60. Разпоредбата на чл. 41а се прилага до 31 декември 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума