Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
21/05/2002 второ гласуване

  Доклад
  по законопроект № 102-01-36/14.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на
  Закона за публично предлагане на ценни книжа,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  Доклад
  по законопроект № 102-01-36/14.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на
  Закона за публично предлагане на ценни книжа,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  На заседанията, проведени на 3,4 и 10 април 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, постъпилите писмени предложения на народени представители, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за публичното
  предлагане на ценни книжа
  (Обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г.)
  § 1. Член 1 се изменя така:
  “Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:
  1. публичното предлагане и търговията с ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, включително извън случаите на публично предлагане, както и ограничения относно разпореждането с ценни книжа, издадени чрез непублично предлагане;
  2. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, на Централния депозитар, на инвестиционните посредници, на инвестиционните и управляващите дружества, на физическите лица, които непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа, както и условията за извършване на тези дейности;
  3. изискванията към публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
  4. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 2 и 3, както и към лицата, притежаващи повече от 10 на сто от гласовете на общото събрание на лицата по т. 2 и 3, и
  5. държавният контрол за осигуряване спазването на този закон.
  (2) Целта на този закон е:
  1. осигуряване защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на ценни книжа;
  2. създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен пазар на ценни книжа;
  3. поддържане на стабилността и на общественото доверие в пазара на ценни книжа.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 2. В чл. 2, ал. 1, т. 3 след думите “други дългови ценни книжа” се поставя запетая и се добавя “както и с валутни курсове и лихвени проценти”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  ”(1) Публично предлагане на ценни книжа е едно или повече предложения за възмездно прехвърляне и/или една или повече покани за отправяне на предложение за възмездно придобиване на ценни книжа от един клас до:
  1. 50 и повече лица в продължение на една календарна година, или
  2. неопределен кръг лица, включително чрез средствата за масово осведомяване.”

  2. в ал. 3 т. 2 се изменя така:
  “2. акции се предлагат само на акционери и/или на служители в трудови правоотношения с дружеството или свързано с него лице, ако общият брой на лицата, до които се отнася предложението, е по-малък от 300.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Първично публично предлагане е и предлагането за записване на акции на учредителното събрание на дружество в процес на учредяване, когато на събранието присъстват 50 и повече лица.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 5. В чл. 6 т. 4 се изменя така:
  “4. публично предложение за възмездно придобиване или покана за отправяне на предложения за възмездно прехвърляне на ценни книжа при условията по чл. 4, освен:
  а) в случаите на търгово предлагане;
  б) когато ценните книжа не са издадени от публични дружества или други емитенти на ценни книжа.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 6. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Държавната комисия по ценните книжа, наричана по- нататък "комисията", е независим държавен орган към Министерския съвет за регулиране и контрол върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 с оглед постигане целите на този закон.
  (2) При изпълнение на своите функции комисията следва да приема ясни и последователни решения, да бъде открита и отговорна за своите действия, както и да преценява тежестта на регулативните ограничения и очакваната от тях полза и да стимулира лоялната конкуренция.”
  Предложение на народните представители Никола Николов, Димитър Йорданов. Иван Г. Иванов и Васил Василев:
  В § 6, чл. 8, ал. 2 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 6. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "комисията”, е независим държавен орган към Министерския съвет за регулиране и контрол върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 с оглед постигане целите на този закон.
  (2) При изпълнение на своите функции комисията приема ясни и последователни решения, като е открита и отговорна за своите действия, преценява тежестта на регулативните ограничения и очакваната от тях полза и стимулира лоялната конкуренция.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се § 7:
  § 7. В чл. 9, ал. 2, т. 3 думите ”т. 8” се заменят с ”т. 13.”
  § 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Комисията се състои от председател и шестима членове, които се определят и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Договорите с тях се сключват от министър- председателя за срок 5 години. Председателят и членовете на комисията продължават да изпълняват длъжностите си и след изтичането на техния мандат до освобождаването им от Министерския съвет. В едномесечен срок от изтичането на мандата на председателя и членовете на комисията Министерският съвет взема решение за назначаване на председател и членове на комисията.”
  2. В ал. 2 числото “10” се заменя с “5”.
  3. В ал. 3, т. 2 след думите “ценни книжа” се поставя запетая и се добавя “във финансите или в банковото дело”.
  4. Алинея 5 се изменя така:

  “(5) Служебна тайна е цялата информация, която е станала известна на председателя, на членовете на комисията и на служителите от административната служба във връзка с изпълнението на техните функции, с изключение на информацията, която съгласно закона следва да бъде публично оповестена или е обществено достояние. Председателят, членовете на комисията и служителите от административната служба не могат да използват служебната тайна за облагодетелстване на себе си или друго лице.”
  5. В ал. 6 думите “ал. 3” се заменят с “ал. 5”.
  6. В ал. 7 думите “служебните и търговските тайни, станали им известни по повод на работата” се заменят със “служебната тайна”.
  Предложение на народния представител Исмет Саралийски:
  В § 7, т. 2 се изменя така:
  “2. Алинея 2 да отпадне. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г. Иванов и Васил Василев:
  В § 7 т. 2 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 7 се изменя така:
  “§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Комисията се състои от председател и шестима членове, които се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Договорите с тях се сключват от министър - председателя за срок 5 години. Председателят и членовете на комисията продължават да изпълняват длъжностите си и след изтичане на техния мандат до освобождаването им от Министерския съвет. В едномесечен срок от изтичането на мандата на председателя и членовете на комисията Министерският съвет взема решение за назначаване на председател и членове на комисията. ”
  2. В ал. 2 числото “10” се заменя с “5
  2. В ал. 3, т. 2 след думите “ценни книжа ” се поставя запетая и се добавя “във финансите или в банковото дело
  4. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Служебна тайна е цялата информация, която е станала известна на председателя, на членовете на комисията и на служителите от административната служба във връзка с изпълнение на техните функции, с изключение на информацията, която е оповестена публично при условия и ред, определени в закон. ”
  5. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Председателят, членовете на комисията и служителите от административната служба не могат да разкриват служебната тайна извън определените в закона случаи, както и да я използват за облагодетелстване на себе си или друго лице, включително и след преустановяване на служебните или трудовите им правоотношения. ”
  6. Създават се нови ал. 7 и 8:
  “(7) Комисията, съответно овластени от нея лица, могат да разкриват информация по ал. 5:
  1. при условия и ред, определени в закон;
  2. която съдържа обобщени данни, без индивидуализиране на контролирани лица по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 4;
  3. в случаите предвидени в международни договори, по който страна е Република България, при условие че лицата, които получават информацията, са задължени да спазват ограничения, съответни на предвидените в ал. 6.
  (8) Разпоредбата на ал. 6 се прилага съответно и към всички други лица, които във връзка с изпълнение на своите функции са получили от комисията информация, представляваща служебна тайна. ”
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 9 като думите “служебните и търговските тайни, станали им известни по повод на работата” се заменят със “служебната тайна ”.
  8. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
  “(10) При условия и по ред, определени от комисията, председателят, членовете на комисията и служителите от административната служба са длъжни да разкриват информация за:
  1. ценни книжа, притежавани от тях, както и от техните съпрузи и непълнолетни низходящи;
  2. наличие на пряк или косвен интерес, който имат или придобиват по отношение на контролирани от комисията лица. ”
  9. Създава се ал. 11:
  “(11) Извън случаите по ал. 9, председателят, членовете на комисията или служителите от административната служба, са
  длъжни незабавно да уведомят комисията, ако във връзка с изпълнение на функциите им възникне конфликт с техен пряк или косвен интерес. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 7 става § 8 и се изменя така:
  8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията се състои от председател и шестима членове, които се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Договорите с тях се сключват от министър - председателя за срок 5 години. Председателят и членовете на комисията продължават да изпълняват длъжностите си и след изтичане на техния мандат до освобождаването им от Министерския съвет. В едномесечен срок от изтичането на мандата на председателя и членовете на комисията Министерският съвет взема решение за назначаване на председател и членове на комисията.”
  2. В ал. 3, т. 2 след думите „ценни книжа” се поставя запетая и се добавя “във финансите или в банковото дело”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Служебна тайна е цялата информация, която е станала известна на председателя, на членовете на комисията и на служителите от административната служба във връзка с изпълнение на техните функции, с изключение на информацията, която е оповестена публично при условия и по ред, определени в закон.”
  4. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Председателят, членовете на комисията и служителите от административната служба не могат да разкриват служебната тайна извън определените в закона случаи, както и да я използват за свое облагодетелстване или на друго лице, включително и след преустановяване на служебните или трудовите им правоотношения.”
  5. Създават се нови ал. 7 и 8:
  “(7) Комисията, съответно овластени от нея лица, могат да разкриват информация по ал. 5:
  1. при условия и по ред, определени в закон;
  2. която съдържа обобщени данни, без индивидуализиране на контролирани лица по чл. 1, ал. 1, т. 2,3 и 4;
  3. в случаите предвидени в международни договори, по който страна е Република България, при условие че лицата, които получават информацията, са задължени да спазват ограничения, съответни на предвидените в ал. 6.
  (8) Разпоредбата на ал. 6 се прилага съответно и към всички други лица, които във връзка с изпълнение на своите функции са получили от комисията информация, представляваща служебна тайна.”
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и думите “служебните и търговските тайни, станали им известни по повод на работата” се заменят със “служебната тайна”.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
  “(10) При условия и по ред, определени от комисията, председателят, членовете на комисията и служителите от административната служба са длъжни да разкриват информация за:
  1. ценни книжа, притежавани от тях, както и от техните съпрузи и непълнолетни низходящи;
  2. наличие на пряк или косвен интерес, който имат или придобиват по отношение на контролирани от комисията лица.”
  8. Създава се ал. 11:
  “(11) Извън случаите по ал.10, председателят, членовете на комисията или служителите от административната служба, са длъжни незабавно да уведомят комисията, ако във връзка с изпълнение на функциите им възникне конфликт с техен пряк или косвен интерес.”
  § 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Комисията огласява публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите функции. Комисията оповестява създадената практика по прилагането на закона, включително мотивите за нейната промяна.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “Закона за административното производство” се заменят със “Закона за Върховния административен съд”.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В § 8, чл. 13 се създава ал. 5:
  “(5) Председателят и членовете на комисията отговарят за вредите, които са причинили умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнение на служебните им задължения. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 8 става § 9 и се изменя така:
  § 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Комисията огласява публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите функции, както и оповестява създадената практика по прилагането на закона, включително мотивите за нейната промяна.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите ‘‘Закона за административното производство” се заменят със “Закона за Върховния административен съд”.
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Председателят и членовете на комисията отговарят за вредите, които са причинили умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнение на служебните им задължения.”
  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  “1. контролира лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 4 в случаите, предвидени в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му, за законосъобразното и правилното осъществяване на дейността им в съответствие с обществения интерес, защитата на инвеститорите и другите цели на този закон, включително като извършва проверки;”
  б) създава се нова т. 7:
  “7. има право на иск:
  а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
  б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на този закон и нормативните актове по прилагането му;
  в) за отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаване на протокола от заседание на общото събрание;”
  в) досегашната т. 7 става т. 8;
  г) създават се нови т. 9 и 10:
  “9. участва в изготвянето на счетоводните стандарти за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества и контролира съответствието на счетоводните отчети на тези лица с изискванията на закона;
  10. води публичните регистри по чл. 18, ал. 1, съдържащи информация за пазара на ценни книжа;”
  д) създава се т. 11:
  “11. приема правила за професионалната етика на комисията и административната й служба;”
  е) досегашната т. 8 става т. 12 и в нея след думите “осъществяваната дейност” се добавя “и разпространява по друг начин информация относно функционирането на пазара на ценни книжа”;
  ж) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 13 и 14.
  2. В ал. 2 след думата “закон” се добавя “и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.”
  Предложение на народните представители
  Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г. Иванов
  и Васил Василев:
  В § 9, чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 8а:
  “8а. своевременно уведомява по надлежния ред регулираните пазари за ценни книжа и другите пазарни участници за взетите решения, които имат съществено значение за тяхната дейност; ”
  2. Точка 2 да отпадне.


  Комисията по икономическата политика приема предложението по т.1 и не приема предложението по т.2.
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В § 9, чл. 15, ал. 1, т. 9 думата “счетоводните” се замества с “финансовите
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 9 става § 10 и се изменя така:
  § 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  “1. контролира лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 4 в случаите, предвидени в този закон и в актовете по прилагането му, за законосъобразното и правилното осъществяване на дейността им в съответствие с обществения интерес, защитата на инвеститорите и другите цели на този закон, включително като извършва проверки;”
  б) създава се нова т. 7:
  ‘‘7. има право на иск:
  а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
  б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на този закон и актовете по прилагането му;
  в) за отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаване на протокола от заседание на общото събрание;”
  в) досегашната т. 7 става т. 8;
  г) създават се нови т. 9,10,11 и 12:
  “9. своевременно уведомява по надлежния ред регулираните пазари на ценни книжа и другите пазарни участници за взетите решения, които имат съществено значение за тяхната дейност;

  10. участва в изготвянето на счетоводните стандарти за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества и контролира съответствието на финансовите отчети на тези лица с изискванията на закона;
  11. води публичните регистри по чл. 18, ал. 1, съдържащи информация за пазара на ценни книжа;”
  12. приема правила за професионалната етика на комисията и административната й служба;”
  д) досегашната т. 8 става т. 13 и в нея след думите „осъществяваната дейност” и в нея накрая се добавя “и разпространява по друг начин информация относно функционирането на пазара на ценни книжа”;
  е) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 14 и 15.
  2. В ал. 2 след думата “закон” се добавя “и актовете по прилагането му.”
  3. В ал. 5 числото “5” сев заменя с “14”.
  § 10. В чл. 16 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “както и да изисква проверяваните лица да се явят в сградата на комисията“
  2. В ал. 4, т. 1 накрая се добавя “или се явява в сградата на комисията;”.
  Предложение на народните представители Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г. Иванов и Васил Василев:
  Параграф 10 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 10 става § 11

  § 11. Създава се чл. 16а:
  “Чл. 16а. (1) Всяко лице, за което има данни, че може да даде сведения от съществено значение за дейността на проверявани лица по чл. 15, ал. 1 или 2, следва да даде писмени обяснения след поискване от комисията, освен ако са налице уважителни причини. Комисията изисква писмените обяснения по реда на чл. 213, ал. 2. Член 15, ал. 4 се прилага съответно.
  (2) Преди да даде писмените обяснения, лицето се предупреждава за наказателна отговорност по Наказателния кодекс, ако в писмените си обяснения съзнателно потвърди неистина или затаи истина. Лицето може да откаже да дава сведения само ако предмет на проверката е дейността на негов низходящ, възходящ, съпруг, съпруга, брат или сестра, роднини по сватовство от първа степен, както и ако със своите писмени обяснения би причинило вреда или наказателно преследване на себе си или на свои роднини, посочени в тази алинея.
  (3) Лицето има право да му бъдат заплатени направените разноски.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 11 става § 12
  § 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Комисията при и по повод изпълнение на възложените й функции има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства чрез определени със заповед на председателя длъжностни лица от административната служба.”
  Предложение на народните представители Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г. Иванов и Васил Василев:
  В § 12, т. 2, ал. 2 след думите “безвъзмезден достъп до ” се добавя “публичните
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 12 става § 13

  § 13. В чл. 18, ал. 3 се създава изречение второ:
  “Публично дружество или друг емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност се освобождава от заплащането на такси.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 13 става § 14
  § 14. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ДосегашнР1ят текст става ал. 1 и се изменя така:
  “(1) Всеки има право да преглежда водените от комисията регистри, както и да получава срещу заплащане на такса удостоверения относно вписаните в тях обстоятелства и заверени преписи от решенията на комисията.”
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Всеки има право да преглежда подадените в комисията заявления за потвърждения на проспекти, регистрация на емисии и търгови предложения заедно с приложените документи и да получава срещу заплащане на такса копия от тези документи.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 14 става § 15
  § 15. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Фондовата борса може да организира отделни пазарни сегменти за извършване на приватизация, първично публично предлагане, търгово предлагане на ценни книжа и други.”
  2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 15 става § 16
  § 16. В чл. 27, ал. 1, т. 1 думите “борсови пазари” се заменят с “пазарни сегменти”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 16 става § 17

  Предложенеи на Комисията по икономическата политика: Създава се § 18:
  § 18. В чл. 28, ал. 1 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 6”.
  § 17. В чл. 54, ал. 7 се създава изречение трето:
  “Инвестиционният посредник-банка отчита отделно паричните средства на клиенти по сделки с ценни книжа.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като § 17 става § 19
  § 18. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “капитал” се добавя “не по-малко от 250 хил. лв.”, а думите “чиито минимални размери” се заменят с “чиято”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) С наредба се определят по-високи изисквания за капитала, ако инвестиционният посредник поема емисии на ценни книжа за собствена сметка и извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка. С наредба се определят по-леки капиталови изисквания, ако инвестиционният посредник не извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари по собствена преценка без нареждания на клиента.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) Инвестиционният посредник е длъжен да отстрани посочените от комисията непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с националните счетоводни стандарти, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и в счетоводните отчети, регистри и други счетоводни документи в определен от комисията достатъчен срок.
  (6) Комисията взема решение по ал. 5 по реда на чл. 212.”
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В § 18, т. 3, ал. 5 думата «счетоводните» се заменя с «финансовите».
  Комисията по икономическата политика приема предложението

  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 18, който става § 20:
  § 20. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “капитал” се добавя “не по-малко от 250 хил. лв.”, а думите “чиито минимални размери” се заменят с “чиято”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) С наредба се определят по-високи изисквания за капитала, ако инвестиционният посредник поема емисии на ценни книжа за собствена сметка и извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка. С наредба се определят по-леки капиталови изисквания, ако инвестиционният посредник не извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари по собствена преценка без нареждане на клиента.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) Инвестиционният посредник е длъжен да отстрани посочените от комисията непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с националните счетоводни стандарти, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи в определен от комисията достатъчен срок.
  (6) Комисията взема решение по ал. 5 по реда на чл. 212.”
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  Създава се нов § 19:
  “§ 19. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Членовете на управителния орган на инвестиционния посредник, които са овластени да го представляват, могат да извършват непосредствено и сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа. В тези случаи за тях не се прилага определения с наредбата по предходната алинея ред за придобиване на правото да упражняват такава дейност. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се §18а:
  «§ 18а. Създават се нови чл. 68а и 68б:
  Чл. 68а. (1) Инвестиционният посредник е длъжен в 7-дневен срок от решението на общото събрание за неговото прекратяване или отказ от дейността, при изтичане на срока, за който е учреден, както и при настъпване на други основания за прекратяване, предвидени в неговия устав или дружествен договор, да поиска от комисията отнемане на издаденото разрешение съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1.
  (2) Заедно с искането по ал. 1 инвестиционният посредник представя и план за уреждане на отношенията с клиенти. Планът включва прехвърляне на клиентските ценни книжа, пари и други активи при посочен от клиентите инвестиционен посредник, който е дал съгласие.
  (3) Когато условието по ал. 2, изречение второ не е налице, планът следва да предвижда прехвърляне на клиентските ценни книжа, пари и други активи в депозитарна институция, включително чрез откриване на нови сметки на отделните клиенти.
  (4) Разходите по осъществяване на плана за уреждане на отношенията с клиенти са за сметка на инвестиционния посредник.
  (5) Комисията отнема разрешението на инвестиционния посредник след уреждане на отношенията с неговите клиенти.
  (6) Окръжният съд образува производството по ликвидация на инвестиционния посредник след отнемане на разрешението му за дейност от комисията.
  Чл. 68б. (1) Извън случая по чл. 68а, в срок от три работни дни от узнаване за вземането на решение за отнемане на разрешението, инвестиционния посредник уведомява своите клиенти за това решение и за възможността да посочат друг инвестиционен посредник, при когото да се прехвърлят техните ценни книжа, пари и други активи.
  (2) В срок от пет работни дни от изтичане на срока по ал. 1, инвестиционния посредник прехвърля клиентските ценни книжа, пари и други активи при условията на чл. 68а, ал. 2, изречение второ, ал. 3 и 4.
  (3) С взимане на решението за отнемане на разрешението, комисията може да задължи инвестиционния посредник да извърши действията по ал. 2 в по-кратък срок. Комисията може да задължи инвестиционния посредник по реда на чл. 212 - 215 да предприеме и други конкретни мерки за защита на интересите на неговите клиенти.
  (4) За осъществените действия по ал. 2 и 3, инвестиционният посредник уведомява:
  1. своите клиенти, в срок от три работни дни от извършването;
  2. комисията, в срок от три работни дни от изтичане на срока по ал. -2 или от изтичане на срока, предоставен с решението по ал. 3. ”
  Създава се § 18б:
  «§ 18б. В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) Инвестиционният посредник няма право да извършва сделките и дейностите по чл. 54, ал. 1 и 5 след отнемане на разрешението му за дейност, както и от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Комисията извършва проверки по реда на чл. 16 и може да прилага принудителни административни мерки по чл. 212 до заличаване на дружеството от търговския регистър, а когато то има друг предмет на дейност — до окончателното уреждане на отношенията с неговите клиенти. ”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 се отменят.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 3. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 21:
  § 21. Създават се нови чл. 68а и 68б:
  Чл. 68а. (1) Инвестиционният посредник е длъжен в 7-дневен срок от решението на общото събрание за неговото прекратяване или отказ от дейността, при изтичане на срока, за който е учреден, както и при настъпване на други основания за прекратяване, предвидени в неговия устав или дружествен договор, да поиска от комисията отнемане на издаденото разрешение съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1.
  (2) Заедно с искането по ал. 1 инвестиционният посредник представя и план за уреждане на отношенията с клиенти. Планът включва прехвърляне на клиентските ценни книжа, пари и други активи при посочен от клиентите инвестиционен посредник, който е дал съгласие.
  (3) Когато условието по ал. 2, изречение второ не е налице, планът следва да предвижда прехвърляне на клиентските ценни книжа, пари и други активи в депозитарна институция, включително чрез откриване на нови сметки на отделните клиенти.
  (4) Разходите по осъществяване на плана за уреждане на отношенията с клиенти са за сметка на инвестиционния посредник.
  (5) Комисията отнема разрешението на инвестиционния посредник след уреждане на отношенията с неговите клиенти.
  (6) Окръжният съд образува производството по ликвидация на инвестиционния посредник след отнемане на разрешението му за дейност.
  Чл. 68б. (1) Извън случая по чл. 68а, в срок от три работни дни от узнаване за вземането на решение за отнемане на разрешението, инвестиционния посредник уведомява своите клиенти за това решение и за възможността да посочат друг инвестиционен посредник, при когото да се прехвърлят техните ценни книжа, пари и други активи.
  (2) В срок от пет работни дни от изтичане на срока по ал. 1, инвестиционния посредник прехвърля клиентските ценни книжа, пари и други активи при условията на чл. 68а, ал. 2, изречение второ, ал. 3 и 4.
  (3) С взимане на решението за отнемане на разрешението, комисията може да задължи инвестиционния посредник да извърши действията по ал. 2 в по-кратък срок. Комисията може да задължи инвестиционния посредник по реда на чл. 212 - 215 да предприеме и други конкретни мерки за защита на интересите на неговите клиенти.
  (4) За осъществените действия по ал. 2 и 3, инвестиционният посредник уведомява:
  1. своите клиенти, в срок от три работни дни от извършването;
  2. комисията, в срок от три работни дни от изтичане на срока по ал. 2 или от изтичане на срока, предоставен с решението по ал. 3.”
  Създава се § 22:
  § 22. В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) Инвестиционният посредник няма право да извършва сделките и дейностите по чл. 54, ал. 1 и 5 след отнемане на разрешението му за дейност, както и от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Комисията извършва проверки по реда на чл. 16 и може да прилага принудителни административни мерки по чл. 212 до заличаване на дружеството от търговския регистър, а когато то има друг предмет на дейност - до окончателното уреждане на отношенията с неговите клиенти.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 се отменят.
  § 19. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето:
  “Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си и с ценни книжа, които са базови спрямо издадени от него български депозитарни разписки по § 1, т. 8.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на инвестиционния посредник, може да е свързано лице с инвестиционния посредник само ако клиентите са дали писмено съгласие за това. Инвестиционният посредник-банка може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Издадени от инвестиционния посредник ценни книжа, които се притежават от негови клиенти, могат да бъдат регистрирани по клиентски подсметки към сметката на инвестиционния посредник в Централния депозитар.”
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Инвестиционният посредник редовно уведомява клиентите си за паричните средства и ценните книжа, които държи за тяхна сметка, и за условията на договорите за тяхното съхраняване.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  Предложение на народните представители Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г .Иванов и Васил Василев:
  В § 19 т. 3 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 19, който става § 23;
  § 23. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя ^‘както и с ценни книжа, които са базови спрямо издадени от него български депозитарни разписки.’’
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на инвестиционния посредник, може да е свързано лице с инвестиционния посредник само ако клиентите са дали писмено съгласие за това. Инвестиционният посредник-банка може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.”

  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Издадени от инвестиционния посредник ценни книжа, които се притежават от негови клиенти, могат да бъдат регистрирани по клиентски подсметки към сметката на инвестиционния посредник в Централния депозитар.“
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Инвестиционният посредник редовно уведомява клиентите си за паричните средства и ценните книжа, които държи за тяхна сметка, и за условията на договорите за тяхното съхраняване.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  § 20. В чл. 78 ал. 4 се изменя така:
  “(4) В случаите на записване или продажба в нарушение на забраната по ал. 3, както и когато съществена информация в проспекта е невярна или в проспекта е укрита съществена информация, инвеститорът в 3-месечен срок от установяване на съответното обстоятелство, но не по- късно от една година от приключване на подписката или извършване на продажбата, може да иска придобиването на ценните книжа да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 24
  § 21. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 4 се изменя така:
  “4. за акции от увеличението на капитала на публично дружество и за свързаните с тях права, ако през предходната и текущата година не са установени нарушения, свързани със задълженията на публичното дружество за разкриване на информация по раздел IV.”
  б) точка 7 се изменя така:
  “7. за дългови ценни книжа с падеж до една година, издавани от банки на основата на привлечените от тях влогове;”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) В случая по ал. 1, т. 4 поканата за свикване на общото събрание на акционерите за вземане на решение за увеличаване на капитала, съответно съобщението за публичното предлагане на акции от новата емисия, когато решението се взема от управителния орган на публичното дружество, трябва да отговаря на изискванията на чл. 112а.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Ако не са налице условията по ал. 1, т. 4, данните по чл. 82, ал. 1 за правата трябва да се съдържат в потвърдения проспект за свързаната с тях емисия от акции.”
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) В случаите, когато няма издаден проспект, инвеститорите имат правото по чл. 78, ал. 4, ако другата информация относно публичното предлагане, разпространена от емитента или инвестиционния посредник, е невярна или е била укрита съществена информация.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 25
  § 22. Създава се чл. 79а:
  “Чл. 79а. (1) Ако през съответната календарна година се издават повече от една емисии ценни книжа от един клас, всяка от които се предлага до по-малко от 50 лица, но общият им брой адресати е повече от 50 лица, чл. 78 се прилага за емисията, която преминава този праг.
  (2) Комисията издава потвърждение на проспекта по ал. 1, ако ценните книжа от досега издадените през годината емисии отговарят на изискванията по чл. 3. Всички емисии ценни книжа по ал. 1 се регистрират в комисията като публични при условия и по ред, определени в наредба. “
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 26
  § 23. Създава се чл. 80а:
  “Чл. 80а. За неуредените с този закон случаи относно издаването на ценни книжа при условията на първично публично предлагане се прилага Търговският закон.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 27

  § 24. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Членовете на управителния орган на емитента, неговият прокурист, както и подписалият проспекта инвестиционен посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Главният счетоводител отговаря солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в счетоводните отчети на емитента, а дипломираният експерт-счетоводител - за вредите, причинени от заверените от тях счетоводни отчети.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) В случаите, когато няма издаден проспект, ал. 3 се прилага съответно за другата информация, разпространена от емитента или инвестиционния посредник във връзка с публичното предлагане.”
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 24 се изменя така:
  “§ 24. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения::
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Членовете на управителния орган на емитента, неговият прокурист, както и подписалият проспекта инвестиционен посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. ”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) В случаите, когато няма издаден проспект, ал. 3 се прилага съответно за другата информация, разпространена от емитента или инвестиционния посредник във връзка с публичното предлагане. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 24, който става § 28:
  28. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения::
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Членовете на управителния орган на емитента, неговият прокурист, както и подписалият проспекта инвестиционен посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) В случаите, когато няма издаден проспект, ал. 3 се прилага съответно за другата информация, разпространена от емитента или инвестиционния посредник във връзка с публичното предлагане.”
  § 25. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
  “Когато емитент е банка, тази сметка се открива в друга банка.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Сумите по тази сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на съда.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал.3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал.4 и в нея думите ”ал.2” се заменя с “ал.3”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 29
  § 26. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  (2) Ако в срок 3 месеца от получаване на заявлението комисията не се е произнесла окончателно, проспектът се счита за потвърден.”
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 26 да отпадне.
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 26, който става § 30:
  § 30. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  (2) Ако в срок до 3 месеца от получаване на заявлението и всички поискани от комисията документи, комисията не се е произнесла окончателно, проспектът се счита за потвърден.’’
  § 27. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “се публикува в два централни ежедневника” се заменят със “се обнародва в ’’Държавен вестник” и се публикува в един централен ежедневник”.
  2. В ал. 6 думата “проспекта” се заменя с “подадения в комисията проспект”.
  3. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Емитентът и инвестиционният посредник по чл. 78, ал. 1 не могат да правят изявления, свързани със заявеното публичното предлагане, които противоречат на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект, или съдържат съществена информация, която липсва в проспекта.”
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
  “(8) Изискванията за предоставяне на проспекта и другата, свързана с публичното предлагане информация на разположение на обществеността, за рекламите и публикациите по ал. 6, за срокове, методи и места за разпространение, за публикуване в пресата на резюме или за разпространяване на информацията чрез информационна агенция се определят с наредба.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 31.
  § 28. В глава шеста, раздел IV се създава чл. 93а:
  “Чл. 93а. (1) Отчетите и уведомленията по този раздел следва да съдържат информация, която е необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Тези отчети и уведомления не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.
  (2) Отчетите и уведомленията по този раздел се подписват от лица, които представляват емитента, като с подписа си те удостоверяват, че отчетите и уведомленията отговарят на изискванията на закона.

  (3) Членовете на управителния орган на емитента, както и неговият прокурист са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите и уведомленията по този раздел. Главният счетоводител е солидарно отговорен е лицата по предходното изречение за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни в счетоводните отчети на емитента, а дипломираният експерт-счетоводител - за вредите, причинени от заверените от тях счетоводни отчети.”
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 28 се изменя така:
  “§ 28. В раздел IV на глава шеста се създава член 93а:
  “Чл. 93а. (1) Отчетите и уведомленията по този раздел следва да съдържат информация, която е необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Тези отчети и уведомления не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.
  (2) Отчетите и уведомленията по този раздел се подписват от лица, които представляват емитента, като с подписа си те удостоверяват, че отчетите и уведомленията отговарят на изискванията на закона.
  (3) Членовете на управителния орган на емитента, както и неговият прокурист, са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи ши непълни данни в отчетите и уведомленията по този раздел. Лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството са солидарно отговорни с лицата от предходното изречение за вредите, причинени от неверни, подвеждащи ши непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 28, който става § 32:
  § 32. В раздел IV на глава шеста се създава член 93а:
  “Чл. 93а. (1) Отчетите и уведомленията по този раздел следва да съдържат информация, която е необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Тези отчети и уведомления не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.
  (2) Отчетите и уведомленията по този раздел се подписват от лица, които представляват емитента, като с подписа си те удостоверяват, че отчетите и уведомленията отговарят на изискванията на закона.
  (3) Членовете на управителния орган на емитента, както и неговият прокурист, са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите и уведомленията по този раздел. Лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството са солидарно отговорни с лицата по изречение първо за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.”
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 28а:
  “§ 28а. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Годишният отчет съдържа:
  1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет;
  2. отчет за управлението по чл. 33 от Закона за счетоводството;
  3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от комисията;
  4. данни за членовете на управителните и контролни органи на емитента;
  5. данни за лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на емитента или могат да го контролират;
  6. друга информация, определена с наредба. ”
  2. Създава се ал. 3.
  “(3) В отчета за управлението се включва и информация относно:
  1. изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ал. 2, а когато такава програма не е налице - за причините, поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните и контролни органи на емитента през изтеклата година с тези стандарти;
  2. причините, поради които дейността на управителните и контролни органи на емитента не е била в съответствие с програмата.

  съответно със стандартите по т. 1, ако такова несъответствие е
  налице;
  3. мерките, които ще бъдат предприети за преодоляване на причините по т. 2 и изпълнение на програмата за добро корпоративно
  управление;
  4. преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 33:
  “§ 33. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Годишният отчет съдържа:
  1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет;
  2. отчет за управлението по чл. 33 от Закона за счетоводството;
  3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от комисията;
  4. данни за членовете на управителните и контролни органи на емитента;
  5. данни за лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на емитента или могат да го контролират;
  6. друга информация, определена с наредба.”
  2. Създава се ал. 3.
  “(3) В отчета за управлението се включва и информация относно:
  1. изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ал. 2, а когато такава програма не е налице - за причините, поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните и контролни органи на емитента през изтеклата година с тези стандарти;
  2. причините, поради които дейността на управителните и контролни органи на емитента не е била в съответствие с програмата, съответно със стандартите по т. 1, ако такова несъответствие е налице;

  3. мерките, които се предприемат за преодоляване на причините по т. 2 и изпълнение на програмата за добро корпоративно управление;
  4. преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството.”
  § 29. В чл. 95 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “шестмесечен отчет в срок до 30 дни от края на първото финансово полугодие” се заменят с “тримесечен отчет в срок 30 дни от края на всяко тримесечие”.
  2. В ал. 2 думата “шестмесечният” се заменя с “тримесечният”.
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 29 се изменя така:
  “§ 29. В ЧЛ.95 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите “шестмесечен отчет в срок до 30 дни от края на първото финансово полугодие ” се заменят с “тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие”.
  2. В ал. 2 думите “шестмесечният ” се заменя с “тримесечният ”, думите “счетоводен отчет със съдържанието по чл. 40, ал. 1 от ЗС” се заменят с “финансов отчет със съдържанието по чл. 26, ал. 1 от ЗС” и думите “финансово полугодие ” се заменят с “тримесечие ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 29, който става § 34:
  “§ 34. В ЧЛ.95 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите “шестмесечен отчет в срок до 30 дни от края на първото финансово полугодие” се заменят с “тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие”.
  2. В ал. 2 думите “Шестмесечният” се заменя с “Тримесечният”, думите “счетоводен отчет със съдържанието по чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството” се заменят с “финансов отчет със съдържанието по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството” и думите “финансово полугодие” се заменят с “тримесечие”.
  § 30. в чл. 96 думата “шестмесечния” се заменя с “тримесечния”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 35.
  § 31. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Емитентите, които изготвят счетоводни отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, са длъжни да представят тези отчети и на комисията.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 31 се изменя така:
  “§ 31. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Емитентите, които изготвят финансови отчети в
  съответствие с международните счетоводни стандарти, са длъжни да представят тези отчети и на комисията. ”
  2. Алинея 2 се отменя. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 31, който става § 36:
  § 36. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Емитентите, които изготвят финансови отчети в
  съответствие с международните счетоводни стандарти, са длъжни да представят тези отчети и на комисията.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  § 32. В чл. 98 ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от емитента до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 3 работни дни от вписването.

  (3) Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър за публични дружества и други емитенти на ценни книжа.”
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В § 32, чл. 98, ал. 2 числото “3 ” се заменя със “7”.
  Предложението се оттегля от народните представители
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 37
  § 33. Създава се чл. 98а:
  “Чл. 98а. (1) Емитентът е длъжен да отстрани посочените от комисията непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Националните счетоводни стандарти, допуснати в отчетите и уведомленията по този раздел, както и в съответните регистри и други счетоводни документи в определен от комисията достатъчен срок.
  (2) Комисията взема решение по ал. 1 по реда на чл. 212.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 38
  § 34. Член 99 се изменя така:
  “Чл. 99. (1) В случай че ценните книжа на емитента се търгуват на регулиран пазар, емитентът уведомява и представя информацията по този раздел и на регулирания пазар в сроковете по този раздел.
  (2) Регулираният пазар дава публичност чрез своя бюлетин на информацията по ал. 1 до началото на търговията с ценни книжа в деня, следващ деня на получаването й.”
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 34 се изменя така:
  “§ 34. В чл. 99 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) В случай, че ценните книжа на емитента се търгуват на регулиран пазар, емитентът уведомява и представя информацията по този раздел и на регулирания пазар в сроковете по този раздел. ”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Регулираният пазар разпространява по достъпен за инвеститорите начин ежедневен бюлетин с информацията по ал. 1 най- късно един час преди началото на търговията с ценни книжа. ”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Регулираният пазар разпространява незабавно в извънредни издания на бюлетина информацията по ал. 1, получена след публикуване на редовния бюлетин съгласно предходната алинея до приключване на търговията с ценни книжа за деня.
  (4) Информацията по ал. 1 не може да бъде публично огласявана от емитента, както и от комисията чрез водения от нея регистър, преди нейното публикуване в бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 34, който става § 39:
  § 39. В чл. 99 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите ”тази информация” се заменят с ’’информацията по този раздел”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „2) Регулираният пазар разпространява по достъпен за инвеститорите начин ежедневен бюлетин с информацията по ал. 1 най-късно един час преди началото на търговията с ценни книжа.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  ‘‘(3) Регулираният пазар разпространява незабавно в извънредни издания на бюлетина информацията по ал. 1, получена след публикуване на редовния бюлетин съгласно ал.2 до приключване на търговията с ценни книжа за деня.
  (4) Информацията по ал. 1 не може да бъде публично огласявана от емитента, както и от комисията чрез водения от нея регистър, преди нейното публикуване в бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа.”

  § 35. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се ал. 1 и 2:
  “(1) Изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по този раздел, реда и начина на предоставянето им на комисията, както и относно публичното разпространяване на информацр1ята по този раздел се определят с наредба.
  (2) Обстоятелствата, подлежащи на разкриване от емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност, се определят с наредба.”
  2. Досегашният текст става ал. 3.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 35 се изменя така:
  “§ 35. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се ал. 1 и 2:
  “(1) Изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по този раздел, реда и начина на предоставянето им на комисията, както и относно публичното разпространяване на информацията по този раздел се определят с наредба.
  (2) Обстоятелствата, подлежащи на разкриване от емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност се определят с наредба. ”
  2. Досегашният текст става ал. 3 като думите след “т. 3” се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Условията и редът за вписване и отписване на емитенти от регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 се определят в наредба. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 35, който става § 40;
  § 40. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 1 и 2:
  “(1) Изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по този раздел, реда и начина на предоставянето им на комисията, както и относно публичното разпространяване на информацията по този раздел се определят с наредба.

  (2) Обстоятелствата, подлежащи на разкриване от емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност се определят с наредба.”
  2. Досегашният текст става ал. 3 като думите след “т. 3” се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Условията и редът за вписване и отписване на емитенти от регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 се определят в наредба.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 35а:
  § 35а. В глава шеста след чл. 100 се създава раздел V:
  “Раздел V
  Особени изисквания при първично публично предлагане на
  облигации
  Чл. 100а. (1) Първично публично предлагане на обезпечени облигации се допуска, ако емитентът е сключил договор с довереник на облигационерите. Член 208, чл. 209, ал. 2, чл. 210-213 от Търговския закон не се прилагат.
  (2) Довереникът на облигационерите действа от свое име в случаите, определени в този закон и в договора по ал. 1.
  (3) Възнаграждението на довереника е за сметка на емитента.
  (4) Изискването на ал. 1 не се прилага относно облигации, емитирани по Закона за ипотечните облигации.
  (5) Изискването на ал. 1 се прилага относно необезпечени облигации, ако това е предвидено в решението по чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за емитиране на облигационния заем.
  (6) Притежателите на облигации от една емисия или клас могат да решават въпроси от взаимен интерес на общо събрание. Общото събрание се свиква от довереника на облигационерите по реда на чл. 214 ТЗ.
  Чл. 100б. (1) Проспектът за емисията облигации трябва да съдържа:
  1. условията, при които емитентът е длъжен да изплати предсрочно облигационния заем;
  2. задължение на емитента да спазва определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем, включително максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводния баланс и коефициент на покритие на лихвените разходи с печалбата от обичайната дейност плюс разходите;
  3. условия, на които трябва да отговаря емитентът за издаване на нови облигационни емисии от същия клас.
  (2) В случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите и да предостави на комисията шестмесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко шестмесечие. Отчетът съдържа информация относно:
  а) спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на емисията, включително за спазването на определените финансови показатели;
  б) изразходване на средствата от облигационния заем;
  в) други обстоятелства, определени с наредба.
  Чл. 100в. (1) Довереникът на облигационерите е длъжен да действа в най-добър интерес на облигационерите.
  (2) Недействителни са уговорките, с които се изключва или ограничава отговорността на довереника към облигационерите в случаите на небрежност.
  (3) Довереникът не отговаря пред облигационерите за претърпените от тях вреди, когато неговите действия или бездействия са в изпълнение на решение на общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от 1/2 гласовете на облигационерите записали заема.
  Чл. 100г. (1) Довереник на облигационерите може да бъде само търговска банка със седалище в страната или банка, която извършва дейност в страната чрез клон, лицензиран от Българската народна банка.
  (2) Не може да бъде довереник на облигационерите търговска банка:
  1. която е поемател на емисията облигации или довереник по облигации от друг клас, издадени от същия емитент;
  2. която контролира пряко или непряко емитента или е контролирана пряко ши непряко от емитента на облигациите;
  3. 6 други случаи, в които е налице ти може да възникне значителен конфликт между интереса на банката ши на лице, което я контролира, и интереса на облигационерите.
  (3) В случай, че някое от обстоятелствата по ал. 2 настъпи след сключването на договора по чл. 100а, довереникът на облигационерите е длъжен незабавно да уведоми емитента на облигациите и да отстрани несъответствието със закона в срок от 30 дни от възникване на обстоятелството. Когато несъответствието не може да бъде отстранено, емитентът на облигациите е длъжен да прекрати договора с довереника на облигационерите не по-късно от 45 дни от възникване на несъответствието и да сключи нов договор по чл. 100а с друго лице. Довереникът продължава да изпълнява задълженията си към облигационерите до сключване на новия договор.
  (4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага съответно и в случаите, когато разрешението за извършване на дейност на довереника на облигационерите е отнето, взето е решение за доброволната му ликвидация или спрямо него е открито производство по несъстоятелност.
  Чл. 100д. (1) Договорът по чл. 100а трябва да определя пълно правата и задълженията на довереника на облигационерите спрямо емитента на облигациите, задълженията на довереника спрямо облигационерите, както и задълженията на емитента към довереника на облигациионерите.
  (2) Договорът по чл. 100а е част от проспекта на облигационната емисия.
  Чл. 100е. (1) Емитентът на облигациите е длъжен:
  1. да предоставя на довереника на облигационерите информацията по раздел IV в съответните срокове;
  2. да предоставя на довереника на облигационерите до 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие отчет за изпълнението на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението;
  3. да уведомява най-късно до края на следващия работен ден довереника на облигационерите за:
  а) всички промени по учреденото обезпечение на облигационната емисия, включително за съществените изменения в стойността на имуществото, предмет на обезпечението;
  б) нарушение на задължението да спазва определените в договора финансови показатели
  (2) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 и на комисията, както и на регулирания пазар на ценни книжа, където се търгуват облигациите.
  Чл. 100ж. (1) Довереникът на облигационерите е длъжен:
  1. редовно да анализира финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;
  2. в срок до 30 дни от края на всяко шестмесечие да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите и да предостави на комисията доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 1006, ал. 2, както и информация относно:
  а) състоянието на обезпеченията на облигационната емисия, когато такива условия са налице;

  б) финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;
  в) извършените от довереника действия в изпълнение на неговите задължения;
  г) наличието или липсата на обстоятелства по чл. 100г, ал. 2;
  3. редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението;
  4. да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации;
  (2) При неизпълнение на задължение на емитента съгласно условията на емисията облигации, довереникът на облигационерите е длъжен:
  1. да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите и да предостави на комисията уведомление за неизпълнението на емитента и за действията по т. 2, които довереникът ще предприеме;
  2. да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на облигационерите, включително:
  а) да изиска от емитента на облигациите да предостави допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране интересите на облигационерите;
  б) да уведоми емитента на облигациите за размера на облигационния заем, който става изискуем в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към облигационерите;
  е) да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху обезпечението на емисията облигации, в допустимите от закона случаи;
  г) да предявява искове против емитента на облигацииите;
  д) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на емитента на облигацииите.
  (3) Довереникът има право на достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява.
  Чл. 100з. (1) Вземанията на облигационерите могат да бъдат обезпечени със залог, ипотека или по друг начин, като за обезпечен кредитор се посочва довереника на облигационерите.
  (2) Търговски предприятия не могат да бъдат залагани за обезпечаване на вземанията на облигационерите.
  (3) В полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки.
  Чл. 100и. (1) Първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, се допуска след учредяване на обезпечението.
  (2) Изискванито по ал. 1 не се прилага, когато обезпечението е имущество, придобито със средства, набрани от облигационния заем. До придобиване на имуществото набраните средства се съхраняват по банкова сметка на името на довереника. Довереникът следи за учредяване на обезпечението съгласно условията на договора по чл. 100а.
  (3) При учредяването на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно до погасяване на облигационния заем, емитентът възлага на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на заложеното и ипотекирано имуществото по пазарна цена. Довереникът на облигационерите може да възложи за сметка на емитента извършването на оценка на имуществото, предмет на обезпечението и когато са налице обстоятелства, въз основа на които може да се смята, че е настъпило съществено намаление на неговата стойност.
  (4) Първоначалната оценка на обезпечението по ал. I се прилага към проспекта на емисията облигации, а в останалите случаи оценките се прилагат към отчетите на емитента за изпълнение на задълженията си по заема. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 41:
  § 41. В глава шеста след чл. 100 се създава раздел V:
  “Раздел V
  Особени изисквания при първично публично предлагане на
  облигации
  Чл. 100а. (1) Първично публично предлагане на обезпечени облигации се допуска, ако емитентът е сключил договор с довереник на облигационерите. Член 208, чл. 209, ал. 2, чл. 210-213 от Търговския закон не се прилагат.
  (2) Довереникът на облигационерите действа от свое име в случаите, определени в този закон и в договора по ал. 1.
  (3) Възнаграждението на довереника е за сметка на емитента.
  (4) Изискването на ал. 1 не се прилага относно облигации, емитирани по Закона за ипотечните облигации.
  (5) Изискването на ал. 1 се прилага относно необезпечени облигации, ако това е предвидено в решението по чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за емитиране на облигационния заем.
  (6) Притежателите на облигации от една емисия или клас могат да решават въпроси от взаимен интерес на общо събрание. Общото събрание се свиква от довереника на облигационерите по реда на чл. 214 ТЗ.

  Чл. 100б. (1) Проспектът за емисията облигации трябва да съдържа:
  1. условията, при които емитентът е длъжен да изплати предсрочно облигационния заем;
  2. задължение на емитента да спазва определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем, включително максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводния баланс и минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви;
  2. условия, на които трябва да отговаря емитентът за издаване на нови облигационни емисии от същия клас.
  (2) Коефициентът на покритие на разходите за лихви по ал.1, т.2 се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви.
  (3) В случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите и да предостави на комисията шестмесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко шестмесечие. Отчетът съдържа информация относно:
  а) спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на емисията, включително за спазването на определените финансови показатели;
  б) изразходване на средствата от облигационния заем;
  в) други обстоятелства, определени с наредба.
  Чл. 100в. (1) Довереникът на облигационерите е длъжен да действа в най-добър интерес на облигационерите.
  (2) Недействителни са уговорките, с които се изключва или ограничава отговорността на довереника към облигационерите в случаите на небрежност.
  (3) Довереникът не отговаря пред облигационерите за претърпените от тях вреди, когато неговите действия или бездействия са в изпълнение на решение на общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от 1/2 гласовете на облигационерите записали заема.
  Чл. 100г. (1) Довереник на облигационерите може да бъде само търговска банка със седалище в страната или банка, която извършва дейност в страната чрез клон, лицензиран от Българската народна банка.
  (2) Не може да бъде довереник на облигационерите търговска банка:

  1. която е поемател на емисията облигации или довереник по облигации от друг клас, издадени от същия емитент;
  2. която контролира пряко или непряко емитента или е контролирана пряко или непряко от емитента на облигациите;
  3. в други случаи, в които е налице или може да възникне значителен конфликт между интереса на банката или на лице, което я контролира, и интереса на облигационерите.
  (3) В случай, че някое от обстоятелствата по ал. 2 настъпи след сключването на договора по чл. 100а, довереникът на облигационерите е длъжен незабавно да уведоми емитента на облигациите и да отстрани несъответствието със закона в срок от 30 дни от възникване на обстоятелството. Когато несъответствието не може да бъде отстранено, емитентът на облигациите е длъжен да прекрати договора с довереника на облигационерите не по-късно от 45 дни от възникване на несъответствието и да сключи нов договор по чл. 100а с друго лице. Довереникът продължава да изпълнява задълженията си към облигационерите до сключване на новия договор.
  (4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага съответно и в случаите, когато разрешението за извършване на дейност на довереника на облигационерите е отнето, взето е решение за доброволната му ликвидация или спрямо него е открито производство по несъстоятелност.
  Чл. 100д. (1) Договорът по чл. 100а трябва да определя пълно правата и задълженията на довереника на облигационерите спрямо емитента на облигациите, задълженията на довереника спрямо облигационерите, както и задълженията на емитента към довереника на облигациионерите.
  (2) Договорът по чл. 100а е част от проспекта на облигационната емисия.
  Чл. 100е. (1) Емитентът на облигациите е длъжен:
  1. да предоставя на довереника на облигационерите информацията по раздел IV в съответните срокове;
  2. да предоставя на довереника на облигационерите до 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие отчет за изпълнението на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението;
  3. да уведомява най-късно до края на следващия работен ден довереника на облигационерите за:

  а) всички промени по учреденото обезпечение на облигационната емисия, включително за съществените изменения в стойността на имуществото, предмет на обезпечението;
  б) нарушение на задължението да спазва определените в договора финансови показатели
  (2) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 и на комисията, както и на регулирания пазар на ценни книжа, където се търгуват облигациите.
  Чл. 100ж. (1) Довереникът на облигационерите е длъжен:
  1. редовно да анализира финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;
  2. в срок до 30 дни от края на всяко шестмесечие да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите и да предостави на комисията доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 1006, ал. 2, както и информация относно:
  а) състоянието на обезпеченията на облигационната емисия, когато такива условия са налице;
  б) финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;
  в)извършените от него действия в изпълнение на задълженията
  му;
  г) наличието или липсата на обстоятелства по чл. 100г, ал. 2;
  3. редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението;
  4. да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.
  (2) При неизпълнение на задължение на емитента съгласно условията на емисията облигации, довереникът на облигационерите е длъжен:
  1. да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите и да предостави на комисията уведомление за неизпълнението на емитента и за действията по т. 2, които довереникът предприема;
  2. да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на облигационерите, включително:
  а) да изиска от емитента на облигациите да предостави допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране интересите на облигационерите;
  б) да уведоми емитента на облигациите за размера на облигационния заем, който става изискуем в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към облигационерите;
  в) да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху обезпечението на емисията облигации, в допустимите от закона случаи;
  г) да предявява искове против емитента на облигацииите;
  д) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на емитента на облигацииите.
  (3) Довереникът има право на достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява.
  Чл. 100з. (1) Вземанията на облигационерите могат да бъдат обезпечени със залог, ипотека или по друг начин, като за обезпечен кредитор се посочва довереника на облигационерите.
  (2) Търговски предприятия не могат да бъдат залагани за обезпечаване на вземанията на облигационерите.
  (3) В полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки.
  Чл. 100и. (1) Първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, се допуска след учредяване на обезпечението.
  (2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато обезпечението е имущество, придобито със средства, набрани от облигационния заем. До придобиване на имуществото набраните средства се съхраняват по банкова сметка на името на довереника. Довереникът следи за учредяване на обезпечението съгласно условията на договора по чл. 100а.
  (3) При учредяването на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно до погасяване на облигационния заем, емитентът възлага на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на заложеното и ипотекираното имуществото по пазарна цена. Довереникът на облигационерите може да възложи за сметка на емитента извършването на оценка на имуществото, предмет на обезпечението и когато са налице обстоятелства, въз основа на които може да се смята, че е настъпило съществено намаление на неговата стойност.
  (4) Първоначалната оценка на обезпечението по ал. 1 се прилага към проспекта на емисията облигации, а в останалите случаи оценките се прилагат към отчетите на емитента за изпълнение на задълженията си по заема.”
  § 36. В чл. 101, ал. 1 думите “освен при обратно изкупуване на ценни книжа от техния емитент” се заличават.
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 36 се изменя и допълва така:
  “§ 36. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 се заличават думите “освен при обратно изкупуване на ценни книжа от техния емитент ”.
  2. В ал. 2 се добавя т. 4:
  “4. са спазени изискванията на глава шеста, раздел V, когато предмет на търговия са дългови ценни книжа. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 36, който става § 42:
  § 42. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 се заличават думите “освен при обратно изкупуване на ценни книжа от техния емитент”.
  2. В ал. 2, Т.2 се изменя така:
  “2. е налице разкриване на информация и са спазени другите изисквания на глава шеста.”
  § 37. В чл. 102 ал. 3 се отменя.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 43
  § 38. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “чл. 119, ал. 5, 6 и 7 и” се заличават.
  2. Създават се нови ал. 5 и 6:
  “(5) Когато дружеството е учредено при условията на чл. 5, ал. 2 или решението за увеличаване на капитала по ал. 1, т. 1 е взето от общото събрание, в устава се посочва, че дружеството е публично. В случаите на овластяване на управителния съвет, съответно на съвета на директорите, да увеличава капитала при условията на първично публично предлагане или да регистрира емисия акции за вторично публично предлагане по

  ал.1, т. 2 в устава се посочва, че дружеството е публично от настъпване на съответното обстоятелство.
  (6) В търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър това обстоятелство.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думата “регистрация” се заменя с “вписване в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 38 се изменя и допълва така:
  “§ 38. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “чл. 119, ал. 5, 6 и 7 и” се заличават.
  2. Създават се нови ал. 5 и 6:
  “(5) Когато дружеството е учредено при условията на чл. 5, ал. 2 или решението за увеличаване на капитала по ал. 1, т. 1 е взето от общото събрание, в устава се посочва, че дружеството е публично. В случаите на овластяване на управителния съвет, съответно съвета на директорите, да увеличава капитала при условията на първично публично предлагане или да регистрира емисия акции за вторично публично предлагане по ал. 1, т. 2, в устава се посочва, че дружеството е публично от настъпване на съответното обстоятелство.
  (6) В търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър това обстоятелство. “
  3. Досегашната ал.5 става ал. 7.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 като думата “регистрация ” се заменя с “вписване и отписване от регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са дължни:

  1. да заявят за вписване в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 всяка последваща емисия от акции в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър;
  2. да поискат приемане на всяка последваща емисия от акции за търговия на регулиран пазар в 7-дневен срок от висването в регистъра по чл. 18, ал. 1, т.3. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 38, който става § 44:
  § 44. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “чл. 119, ал. 5,6 и 7 и” се заличават.
  2. Създават се нови ал. 5 и 6:
  “(5) Когато дружеството е учредено при условията на чл. 5, ал. 2 или решението за увеличаване на капитала по ал. 1, т. 1 е взето от общото събрание, в устава се посочва, че дружеството е публично. В случаите на овластяване на управителния съвет, съответно съвета на директорите, да увеличава капитала при условията на първично публично предлагане или да регистрира емисия акции за вторично публично предлагане по ал. 1, т. 2, в устава се посочва, че дружеството е публично от настъпване на съответното обстоятелство.
  (6) В търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър това обстоятелство.”
  3. Досегашната ал.5 става ал. 7.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 като думата “регистрация” се заменя с “вписване и отписване от регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са дължни:
  1. да заявят за вписване в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 всяка последваща емисия от акции в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър;
  2. да поискат приемане на всяка последваща емисия от акции за търговия на регулиран пазар в 7-дневен срок от висването в регистъра по чл. 18, ал. 1, т.3.”
  § 39. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър. Член. 174, ал. 1, т. 3, чл. 188 и чл. 192а, ал. 1, т. 2 от Търговския закон не се прилагат.”
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  “(4) Публично дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.
  (5) Публично дружество може да придобива собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала и обратно изкупуване при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.
  (6) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 5 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери.”
  Предложение на народните представители
  Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г. Иванов
  и Васил Василев:
  В § 39, т. 2, ал. 5 след думите “намаляване на капитала ” се добавя “чрез обезсилване на акции
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 39 се изменя така:
  «§ 39. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър. Член. 174, ал. 1, т. 3, чл. 188 и чл. 192а, ал. 1, т. 2 от Търговския закон не се прилагат. ”
  2. Създават се ал. 4, 5, би 7:

  “(4) Публично дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.
  (5) Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.
  (6) Публичното дружество е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 5 и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Оповестяването следва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването и е валидно за период от три сесии на регулирания пазар.
  (7) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 5 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 39, който става § 45:
  § 45. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.”
  2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
  “(4) Публично дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.
  (5) Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 1496. В този случай изискванията относно
  притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите е право на глас не се прилагат.
  (6) Публичното дружество е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 5 и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Оповестяването следва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
  (7) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 5 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай ЧЛ.149б не се прилага.
  § 40. Член 112 се изменя така:
  “Чл. 112. (1) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 от Търговския закон не се прилага.
  (2) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
  (3) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации по чл. 215, ал. 3 от Търговския закон, които не са издадени като конвертируеми.
  (4) При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя по принцип текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 40, който става § 46:
  § 46. Член 112 се изменя така:
  “Чл. 112. (1) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и ЧЛ.196. ал.3 от Търговския закон не се прилагат.
  (2) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
  (3) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.
  (4) При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон, както и чрез превръщшане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изр. 2 от Търговския закон не се прилага.
  § 41. Създават се чл. 112а, 112б, 112в и 112г:
  “Чл. 112а. (1) Ако не е издаден проспект за акции на публичното дружество, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, трябва да съдържа информация за:
  1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
  2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
  3. обща информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година;
  4. правата, които дават акциите от новата емисия;
  5. съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 и една нова акция;
  6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
  7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
  8. други данни, определени с наредбата по чл. 212 г.
  (2) Управителният съвет, съответно съветът на директорите, може да взема решение за увеличаване на капитала по ал. 1, ако е овластен за това в устава на публичното дружество и ако съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 съдържа информацията по ал. 1.
  (3) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията поканата по ал. 1, съответно съобщението за публичното предлагане по ал. 2, най- малко 14 дни преди публикуването им. Дружеството може да публикува поканата, ако в 14-дневния срок не е уведомено от комисията относно откриване на производство за прилагане на принудителна
  административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 спрямо дружеството във връзка с увеличението на неговия капитал.
  Чл. 112б. (1) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа условията по чл. 112а, ал. 1, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 56, ал. 1, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличаване на капитала в срок 3 работни дни от провеждане на общото събрание.
  (2) Право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 93. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите.
  (3) Срокът за прехвърляне на правата по чл. 112а, ал. 1, т. 5 не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.
  (4) Срокът за записване на акции по чл. 112а, ал. 1, т. 6 е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичането на срока за прехвърляне на правата.
  (5) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са приети за търговия акции на публичното дружество, е длъжен да приеме за търговия издадените от дружеството права.
  (6) На петия работен ден след изтичането на срока за прехвърляне на правата публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
  (7) Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до влизането в сила на съдебното решение за увеличаване на капитала.

  (8) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.
  (9) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар оповестява публично информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
  (10) Алинеи 1-9 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.
  (11) Публичното дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключването на подписката за нейното провеждане и за резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.
  Чл. 112в. Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на публично дружество е допустимо само ако са спазени разпоредбите на тази глава. Дружеството е длъжно да представи доказателства пред съда, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112а, чл. 1126, ал. 2, 8 и ал. 11, изречение първо, а когато решението за увеличение на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 2.
  Чл. 112г. Министерският съвет приема наредба по прилагането на чл. 112, 112а, 1126 и 112в.”
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 41 се изменя така:
  “§ 41. Създават се чл. 112а, 112б, 112в и 112г:
  “Чл. 112а. (1) Ако не е издаден проспект за акции на публичното дружество, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон трябва да съдържа информация за:
  1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
  2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
  3. обща информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година;
  4. правата, които дават акциите от новата емисия;
  5. съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 и една нова акция;
  6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;

  7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
  8. други данни, определени с наредбата по чл. 212 г.
  (2) Управителният съвет, съответно съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала по ал. 1, ако е овластен за това в устава на публичното дружество и ако съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 съдържа информацията по ал.1.
  (3) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията поканата по ал. 1, съответно съобщението за публичното предлагане по ал. 2 най- малко 14 дни преди публикуването им. Дружеството може да обнародва и публикува поканата, съответно да публикува съобщението по чл. 93, ал. 1, ако в 14-дневния срок не е уведомено от комисията относно откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 спрямо дружеството във връзка с увеличението на неговия капитал.
  Чл. 112б. (1) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа условията по чл. 112а, ал. 1, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по — малък от предвидения в чл. 56, ал. 1, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.
  (2) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взима от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 93. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по предходното изречение, въз основа на данните от книгата на акционерите.
  (3) След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след обнародване на съобщението по чл. 93, ал. 1, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие

  в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
  (4) Срокът за прехвърляне на правата по чл. 112а, ал. 1, т. 5 не може да бъде по - кратък от 14 дни и по - дълъг от 30 дни.
  (5) Срокът за записване на акции по чл. 112а, ал. 1, т. 6 е най-малко 30 дни. Началото на срокът за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
  (6) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са приети за търговия акции на публичното дружество, е длъжен да приеме за търговия издадените от дружеството права.
  (7) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
  (8) Сумите получени от продажба на права постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар и не могат да се ползват до влизане в сила на съдебното решение за увеличението на капитала.
  (9) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.
  (10) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар оповестявя публично информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
  (11) Предходните алинеи се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации
  (12) Публичното дружество уведомява комисията в срок от 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.
  Чл. 112в. Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на публично дружество е допустимо само, ако са спазени разпоредбите на тази глава. Дружеството е длъжно да представи доказателства пред съда, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112а, чл. 1126, ал. 2, 8 и ал. 11, изречение първо, а когато решението за увеличение на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 2.
  Чл. 112г. Министерският съвет приема наредба по прилагане на чл. 112, 112а, 112биП2в.”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 41, който става § 47:
  § 47. Създават се чл. 112а, 112б,112в и 112г:
  ‘‘Чл. 112а. (1) Ако не е издаден проспект за акции на публичното дружество, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон трябва да съдържа информация за:
  1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
  2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
  3. обща информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година;
  4. правата, които дават акциите от новата емисия;
  5. съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 и една нова акция;
  6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
  7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
  8. други данни, определени с наредбата по чл. 212 г.
  (2) Когато решение за увеличаване на капитала се взема от управителният съвет, съответно от съвета на директорите, съобщението за публичното предлагане по чл.93, ал.1 съдържа информацията по ал.1.
  (3) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията поканата по ал. 1, съответно съобщението за публичното предлагане по ал. 2 най- малко 14 дни преди публикуването им. Дружеството може да обнародва и публикува поканата, съответно да публикува съобщението по чл. 93, ал. 1, ако в 14-дневния срок не е уведомено от комисията относно откриване на производство за прилагане на
  принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 спрямо дружеството във връзка с увеличението на неговия капитал.
  Чл. 112б. (1) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа условията по чл. 112а, ал. 1, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по - малък от предвидения в чл. 56, ал. 1, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.
  (2) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взима от управителния орган - лицата, придобили акции най- късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 93. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо, въз основа на данните от книгата на акционерите.
  (3) След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след обнародване на съобщението по чл. 93, ал. 1, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
  (4) Срокът за прехвърляне на правата по чл. 112а, ал. 1, т. 6 не може да бъде по - кратък от 14 дни и по - дълъг от 30 дни.
  (5) Срокът за записване на акции по чл. 112а, ал. 1, т. 7 е най- малко 30 дни. Началото на срокът за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
  (6) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са приети за търговия акции на публичното дружество, е длъжен да приеме за търговия издадените от дружеството права.
  (7) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник по ал.1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
  (8) Сумите получени от продажба на права постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.
  (9) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.
  (10) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар оповестявя публично информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
  (11) Алинеи 1- 10 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.
  (12) Публичното дружество уведомява комисията в срок от 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.
  Чл. 112в. Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на публично дружество е допустимо само, ако са спазени разпоредбите на тази глава. Дружеството е длъжно да представи доказателства пред съда, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112а, чл. 1126, ал. 2, 8 и ал. 11, изречение първо, а когато решението за увеличение на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 2.
  Чл. 112г. Министерският съвет приема наредба по прилагане на чл. 112а и 1126.
  § 42. В чл. 113, ал. 1 съюзът “и” се заменя със запетая, а след думите “чл. 195” се добавя “и чл. 196, ал. 3”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 48.
  § 43. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Управителният орган на публично дружество, без да бъде изрично овластен за това от общото събрание, не може да извършва едно или повече действия или сделки, в резултат на които настъпва съществено изменение в дейността или във финансовите резултати на дружеството, когато в период една година:
  1. прехвърля, отдава под наем, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на дружеството на обща стойност над една трета, а когато действието е извършено в полза или страна по сделката са свързани с дружеството лица - над 10 на сто от стойността на активите по последния заверен от дипломиран експерт-счетоводител годишен отчет на дружеството;
  2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета, а когато задълженията възникват към свързани с дружеството лица - над 10 на сто от стойността на активите на дружеството по т. 1;
  3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят една трета, а когато длъжници на дружеството са свързани с дружеството лица - над 10 на сто от стойността на активите на дружеството по т. 1
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите на предоставяне на обезпечение по банков кредит.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на действията и сделките по ал. 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата по ал. 2, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Общото събрание на дружеството взема решение по ал. 1 в случаите на разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство от представения капитал.”
  5. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) В случай че управителният орган на дружеството е предприел действията или сделките по ал. 1, без да е надлежно овластен за това с решение на общото събрание, той е длъжен да свика извънредно общо събрание за одобряване на предприетите действия и/или сключените сделки в срок 1 месец след тяхното предприемане и/или сключване. Алинеи 2 и 3 се прилагат съответно.
  (6) Когато действието по ал. 1 е извършено в полза, съответно страна по сделката е акционер, притежаващ повече от 33 на сто от капитала на дружеството или на свързани с него лица, винаги е необходимо предварително овластяване от общото събрание.”
  Предложение на народните представители
  Ралииа Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 43 се изменя и допълва така:
  „§ 43. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
  1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
  а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
  б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;
  2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по ал.1, б. “а”, а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по ал.1, б. “б”;
  3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по ал. 1, б. “а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 10 на сто от стойността по ал. 1, б. “б”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган. ”
  3. Създава се ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:

  “(3) Стойността на придобиваното имущество по ал. 1, т. 1 е покупната му цена, на получаваното за ползване имущество - уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви.
  (4) Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период от три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1.
  (5) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете е общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:
  1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или
  2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител ши посредник по сделката, ти в чиято полза се извършват сделките ти действията;
  3. са членове на управителни ти контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.
  (6) Получаването ти предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на публично дружество трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел трети, ако имуществото:
  1. се предоставя на дружество, което притежава пряко ти непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, ши контролира публичното дружество, ти е свързано с него лице; и
  2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 1266, ал. 2 ти на съществена част от нея.
  (7) Ако условията по ал. 6, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, публичното дружество и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията по чл. 126в.

  (8) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:
  1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица
  2. на кредитиране от холдингово дружество при условия, не по- неблагоприятни от пазарните за страната;
  3. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел трети.
  (9) Обичайна дейност по ал. 8, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 43, който става § 49:
  §49. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
  1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
  а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
  б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;
  2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, б. “а”, а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по ал.1, б.
  3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, б. ‘‘а’% а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, б. “б”.

  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган.”
  3. Създават се ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
  “(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал.1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.
  (4) Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период от три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1.
  (5) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или то контролират, когато те или свързани с тях лица:
  1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или
  2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;
  3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.
  (6) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на публично дружество трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел трети, ако имуществото:
  1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице; и

  2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 1266, ал. 2 или на съществена част от нея.
  (7) Ако условията по ал. 6, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, публичното дружество и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията по чл. 126в.
  (8) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:
  1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица;
  2. на кредитиране от холдингово дружество при условия, не по- неблагоприятни от пазарните за страната;
  3. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел трети.
  (9) Обичайна дейност по ал. 8, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 43а:
  “§ 43 а. Създават се чл. 114а и 1146:
  Чл. 114а. (1) Управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките чл. 114, ал. 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание.
  (2) Общото събрание на дружеството взима решение по ал. 1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи — с обикновено мнозинство.
  (3) При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2.

  (4) Сделките по чл. 114, ал. 1 и 2 в които участват заинтересовани лица могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.
  (5) Решението по ал. 3 следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.
  Чл. 114б. (1) Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:
  1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
  2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
  3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.
  (2) Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко ши непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството ши го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по предходното изречение са длъжни да актуализират декларацията в 7- дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 50:
  § 50. Създават се чл. 114а и 114б:
  Чл. 114а. (1) Управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание.
  (2) Общото събрание на дружеството взима решение по ал. 1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.
  (3) При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2.
  (4) Сделките по чл. 114, ал. 1, т.1 и ал.2 в които участват заинтересовани лица могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.
  (5) Решението по ал. 3 следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.
  Чл. 114б. (1) Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:
  1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
  2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
  3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.
  (2) Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.”

  § 44. В чл. 115 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дружеството е длъжно да обнародва поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в “Държавен вестник” и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.”
  2. В ал. 3 след думите “поканата по ал. 2” се добавя “заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон” и се създава изречение второ:
  “Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали”.
  3. Алинея 13 се изменя така:
  “(13) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.”
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 44 се изменя така:
  “§ 44. В чл. 115 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дружеството е длъжно да обнародва поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в “Държавен вестник” и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. ”
  2. В ал. 3 след думите “поканата по ал. 2” се добавя “заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон ” и се създава изречение второ:
  “Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали ”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Членовете на управителните и контролни органи и прокуриста на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. ”
  4. Алинеи 4-13 се отменят. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението

  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 44, който става § 51:
  § 51. В чл. 115 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дружеството е длъжно да обнародва поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в ‘‘Държавен вестник” и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.”
  2. В ал. 3 след думите “Поканата по ал. 2” се добавя “заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон” и се създава изречение второ:
  “Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Членовете на управителните и контролни органи и прокуриста на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.”
  4. Алинеи 5-13 се отменят.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 44а:
  “§ 44а. Създават се чл. 115а и 115б:
  Чл. 115а. (1) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
  (2) Централният депозитар е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите по ал. 1 по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството.
  (3) След получаване на поканата по чл. 115, ал. 3 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите може да упражни правото на глас.
  Чл. 115б. (1) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115а, ал. 2 се прилага съответно.
  (2) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията. Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
  (3) След получаване на уведомлението по ал. 2 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.
  (4) До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването по ал. 2 и последния ден за сключване на сделки по ал. 3, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
  (5) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3 — месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
  (6) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 52:
  “§ 52. Създават се чл. 115а и 115б:
  Чл. 115а. (1) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
  (2) Централният депозитар е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите по ал. 1 по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството.
  (3) След получаване на поканата по чл. 115, ал. 3 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите може да упражни правото на глас.
  Чл. 115б. (1) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115а, ал. 2 се прилага съответно.
  (2) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията. Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
  (3) След получаване на уведомлението по ал. 2 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.
  (4) До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването по ал. 2 и последния ден за сключване на сделки по ал. 3, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
  (5) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3 - месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
  (6) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.
  § 45. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Навсякъде в текста на ал.3 думите “и 2” се заличават.
  3. В ал.6 думите ”ал.2” се заменят с ”ал.1”.
  4. В ал.7 думите ”ал.2” се заменят с ”ал.1”.
  5. Създава се ал. 11:
  “(11) Условията и редът за упълномощаване по инициатива на упълномощения за гласуване на общо събрание чрез пълномощник, както и условията, при които съпруг, роднина по права линия или инвестиционен посредник могат да бъдат упълномощени за това без нотариална заверка, се определят с наредба.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 53

  § 46. Създават се чл. 116а, 116б, 116в и 116г:
  “Чл.116а. За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да се избират лица, които са осъдени в Република България или в чужбина за измама, присвояване, престъпления против стопанството, против данъчната, финансовата и осигурителната система. Преди избирането им за членове на тези органи лицата декларират писмено пред органа, който ги избира, дали са налице обстоятелства по предходното изречение.
  Чл.116б. (1) Членове на управителните и контролните органи на публично дружество са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно и да полагат дължимата грижа за нарастване стойността на акциите, издадени от дружеството. Членовете на управителните и контролните органи са длъжни да предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да избягват конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно и да не участват при вземането на решения в тези случаи.
  (3) Лицата по ал. 1 са длъжни да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи до публичното оповестяване на съответните обстоятелства.
  Чл.116в. (1) Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дъжими, задължително се определят от общото събрание.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.
  (3) Гаранцията по ал. 2 може да бъде внесена в пари или в държавни ценни книжа. Видът и размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1.
  (4) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите и други подобни доходи от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.
  (5) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до попълването на пълния размер на гаранцията.
  (6) Гаранцията се освобождава:
  1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

  2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.
  (7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.
  (8) Алинеи 1-7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от надзорния съвет, съответно от съвета на директорите. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.
  Чл. 116г. (1) Управителният орган на публичното дружество е длъжен да избере директор за връзки с инвеститорите.
  (2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество.
  (3) Директорът за връзки с инвеститорите:
  1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери в периода между две общи събрания, като предоставя на акционерите информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, необходима им в качеството им на акционери;
  2. отговаря за изпращането в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
  3. води и съхранява протоколите от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
  4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и сведения на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.
  (4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.
  (5) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а и чл. 116б, ал. 2 и 3.”
  Предложение на народния представител Йордан Нихризов:
  В § 46, чл. 116а се изменя така:
  “Чл. 116а. (1) За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за присъда за, престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната системи, извършени в република България или е чужбина, освен ако не са реабилитирани. Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на тези обстоятелства със свидетелство за съдимост.
  (2) Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на публичното дружество. В този случай лицата се отстраняват от управителния или контролен орган преди изтичане на мандата им. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на народните представители Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г. Иванов и Васил Василев:
  В § 46 се правят следните изменения:
  1. Член 116а Систематичното място на предложения текст в Търговския закон.
  2. В чл. 116в, ал. 7 след думите “за предходната година” да се постави точка, а следващия текст да бъде заличен.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители Ралица Лгайн и Валери Димитров:
  Параграф 46 се изменя така:
  “§ 46. Създават се чл. 116а, 116б, 116в и 116г:
  Чл.116а. За членове на управителните и контролни органи на публично дружество не могат да се избират лица, които са осъдени в Република България или в чужбина за измама, присвояване, престъпления против стопанството, против данъчната, финансовата и осигурителната системи. Преди избирането им за членове на тези органи, лицата декларират писмено пред органа, който ги избира дали са налице обстоятелства по предходното изречение.

  Чл.116б. (1) Членове на управителните и контролни органи на публично дружество са длъжни:
  1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
  2. да проявяват лоялност към дружеството като:
  а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
  б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат — своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
  в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
  (2) Разпоредбата по ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролни органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество.
  Чл.116в. (1) Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролни органи на публично дружество, както и срокът за който са дъжими, задължително се определят от общото събрание.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни в седемдневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.
  (3) Гаранцията може да бъде внесена в пари или държавни ценни книжа. Видът и размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1.
  (4) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите и други подобни доходи от блокираните е банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.
  (5) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до попълване на пълния размер на гаранцията.
  (6) Гаранцията се освобождава:

  1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
  2. в полза на дружеството - в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.
  (7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание, при наличие на заверени от одитиран от регистриран одитор годишен финансов годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.
  (8) Предходните алинеи се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от надзорния съвет, съответно съвета на директорите. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.
  Чл.116г. (1) Управителният орган на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.
  (2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган, или прокурист на публичното дружество.
  (3) Директорът за връзки с инвеститорите:
  1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон им в качеството им на акционери или инвеститори;
  2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
  3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния органи на дружеството;
  4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;
  5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
  (4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.
  (5) Лицата, които управляват дружеството са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.
  (6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а и чл. 116б. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 46, който става § 54:
  § 54. Създават се чл. 116а, 116б,116в и 116г:
  Чл. 116а. (1) За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната системи, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.
  (2) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:
  1. служител в публичното дружество;
  2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
  3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
  4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по Т.2 и 3;
  5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.
  (3) Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на публичното дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.
  (4) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация.
  Чл.116б. (1) Членове на управителните и контролни органи на публично дружество са длъжни:
  1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
  2. да проявяват лоялност към дружеството като:
  а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
  б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
  в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
  (2) Разпоредбата по ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролни органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество.
  Чл.116в. (1) Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролни органи на публично дружество, както и срокът за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни в седемдневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.
  (3) Гаранцията се внася в лева. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по- малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1.
  (4) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.
  (5) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.
  (6) Гаранцията се освобождава:
  1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
  2. в полза на дружеството - в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.
  (7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание, при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.
  (8) Алинеи 1-7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от надзорния съвет, съответно съвета на директорите. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.
  Чл.116г. (1) Управителният орган на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.
  (2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган, или прокурист на публичното дружество.
  (3) Директорът за връзки с инвеститорите:
  1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон им в качеството им на акционери или инвеститори;
  2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
  3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния органи на дружеството;

  4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;
  5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
  (4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.
  (5) Лицата, които управляват дружеството са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.
  (6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал.1 и чл. 1166.
  § 47. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  “(1) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.”
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола по ал. 1, както и да получи от комисията копие от него.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 55
  § 48. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Лицата по ал. 1 могат:
  1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи;
  2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
  3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 2, т. 2 и 3.”
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 48 се изменя така:
  “§ 48. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Лицата по ал. 1 могат:
  1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролни органи и на прокуристи на дружеството;
  2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
  3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред. ”
  2. Създава се ал.3:
  “(3) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 2, т. 2 и 3. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 48, който става § 56:
  § 56. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Лицата по ал. 1 могат:
  1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролни органи и на прокуристи на дружеството;
  2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
  3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.”
  2. Създава се ал.3:
  ‘‘(3) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 2, т. 2 и
  3.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 48а:
  “§ 48а. Създава се чл. 118а:
  Чл. 118а. Лице, което контролира публично дружество, както и всяко друго лице, което посредством своето влияние върху публичното дружество, е склонило член на управителните или контролните му органи, или негов прокурист, да действа или да се въздържи от действие не в интерес на дружеството, отговаря солидарно за причинените на дружеството вреди. Член 118, ал. 2, т. 1 се прилага съответно. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 57:
  § 57. Създава се чл. 118а:
  Чл. 118а. Лице, което контролира публично дружество, както и всяко друго лице, което посредством своето влияние върху публичното дружество, е склонило член на управителните или контролните му органи, или негов прокурист, да действа или да се въздържи от действие не в интерес на дружеството, отговаря солидарно за причинените на дружеството вреди. Член 118, ал. 2, т. 1 се прилага съответно.
  § 49. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите “14 дни преди това:” се заличават, а в буква “а” след думите “50 лица” се добавя “14 дни преди общото събрание, както и в
  деня, към който е изготвен последният заверен от дипломиран експерт- счетоводител счетоводен отчет”;
  б) в т, 1 буква “б” и т. 2 се отменят;
  в) точка 3 се изменя така:
  “3. е осъществено търгово предлагане по чл. 149а и:
  а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение, или
  б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал; в представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистрирането в комисията на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1; търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение след това.“
  2. Алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 49 се изменя така:
  § 49. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) Точка 1 се изменя така:
  “1. общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от представения капитал при условие, че:
  а) броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години; и
  б) стойността на активите на дружеството е под 500 хил. лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса; или “
  б) Точка 2 се отменя.
  в) Досегашната т. 3 става т. 2 и се изменя така:
  “2. е осъществено търгово предлагане по чл. 149а и:
  а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение, или
  б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал. В представения капитал не се включват акциите, които търговият
  предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1. Търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил е резултат на това търгово предложение и след това. “
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) В поканата за свикване на общото събрание по ал. 1, т. 1 следва да бъдат посочени мотивите на предложението за решение за отписване на дружеството.
  3. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
  “(3) В заявлението за отписване от регистъра на комисията дружеството посочва сделките и действията, които са допринесли съществено за спадане броя на акционерите и на стойността на активите на дружеството под съответните прагове по ал. 1, т. 1. Член 91 се прилага съответно.
  (4) Комисията отказва да отпише от регистъра публично дружество, ако не са налице условията по ал. 1, т. 1 или т. 2, включително когато при тяхното осъществяване е нарушен закона. ”
  (5) С влизане в сила на решението на комисията за отписване от регистъра на публично дружество, от неговия устав отпада посочването, че дружеството е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър промяната, както и да представи актуализиран устав по реда на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон. ”
  4. Досегашните ал. 3 и4 стават съответно ал. 6 и 7.
  5. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8и9 се отменят.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 49, който става § 58:
  § 58. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) Точка 1 се изменя така:
  “1. общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от представения капитал при условие, че:
  а) броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години; и

  б) стойността на активите на дружеството е под 500 хил. лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса; или
  б) Точка 2 се отменя.
  в) Точка 3 се изменя така:
  “3. е осъществено търгово предлагане по чл. 149а и:
  а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение, или
  б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал. В представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1. Търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това. “
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) В поканата за свикване на общото събрание по ал. 1, т. 1 следва да бъдат посочени мотивите на предложението за решение за отписване на дружеството.
  3. Създават се нови ал. 3,4 и 5:
  ^^(3) В заявлението за отписване от регистъра на комисията дружеството посочва сделките и действията, които са допринесли съществено за спадане броя на акционерите и на стойността на активите на дружеството под съответните прагове по ал. 1, т. 1. Член 91 се прилага съответно.
  (4) Комисията отказва да отпише от регистъра публично дружество, ако не са налице условията по ал. 1, т. 1 или т. 2, включително когато при тяхното осъществяване е нарушен закона.”
  (5) С влизане в сила на решението на комисията за отписване от регистъра на публично дружество, от неговия устав отпада посочването, че дружеството е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър промяната, както и да представи актуализиран устав по реда на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 6 и 7.

  5. Досегашните ал. 5,6,7,8 и 9 се отменят.
  § 50. В чл. 120 след думата “дружество” се поставя запетая и се добавя “включително за формата, реда и начина на предоставяне на информацията по чл. 115, ал. 3 и чл. 117, както и за публичното разпространяване на тази информация”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 59
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 50а:
  “§ 50а. В ЧЛ.122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Вписване на преобразуването по ал. 1 в търговския регистър се допуска само след представяне в съда на писмения план за преобразуване по ал. 5 и 6, доклада на управителния орган по чл. 123, доклада на независимите експерти по чл. 124 и решението на комисията по чл. 124а, както и ако уставите на новообразуваното дружество или дружества, или на приемащото дружество при вливане, отговарят на изискванията на закона. ”
  2. В ал. 5 се правят следните изменения:
  а) в т. 2 в началото се добавят думите “справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество ” и се поставя запетая.
  б) създава се нова т. 3:
  “3. обосновка на цената по т. 2 въз основа на общоприети оценъчни методи; ”
  в) досегашните точки 3-7 стават съответно точки 4-8.
  3. Създава се ал. 9:
  “(9) Изисквания към съдържанието на обосновката по ал. 5, т. 3, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба. ”
  Създава се § 50б:
  “§ 50б. В чл. 124 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “Чл.124 (1) Планът за преобразуване трябва да бъде проверен от не повече от три независими експерта с необходимата квалификация и опит, одобрени от комисията по предложение на управителните органи на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество. Експертите съставят писмен доклад за акционерите. Разходите по експертизата са за сметка на дружествата. ”
  2. В ал. 2 думите “вещите лица ” се заменя с “експертите ” и се създава т.4:
  “4. други съществени обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по предложението за преобразуване. ”
  3. В ал. 3 думите “Всяко вещо лице ” се заменят с “Всеки експерт
  Създава се § 50в:
  “§ 50в. Създава се чл.124а:
  “Чл. 124а. (1) Планът за преобразуване и докладите по чл. 123 и 124 трябва да бъдат одобрени от комисията.
  (2) Преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество подават в комисията заявление за одобрение, като прилагат:
  1. писмените материали по ал. 1;
  2. годишните финансови отчети и докладите за дейността на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, за последните три финансови години, ако има такива и те не са представени в комисията;
  3. счетоводен баланс към последното число на месеца преди изготвянето на плана за преобразуването;
  4. проекта за нов устав, съответно за изменения и допълнения в
  устава;
  5. други документи, определени с наредба.
  (3) Комисията отказва издаване на одобрение, ако писмените материали по ал. 1 не отговарят на изискванията на закона, съдържащата се в тях информация не е представена по достъпен за акционерите начин ши не разкрива вярно и пълно съществените обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по предложението за преобразуване, както и ако по друг начин интересите на акционерите са накърнени. Член 91 и чл. 92, ал. 2 и 3 се прилагат съответно. ”
  Създава се § 50г:
  “§ 50г. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Поне един месец преди деня на общото събрание, което трябва да вземе решение по предложението за преобразуване, в

  седалището на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, трябва да бъде осигурен достъп на всеки акционер до писмените материали по чл. 124а, ал. 2, т. 1-4. ”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Счетоводният баланс по чл. 124а, ал. 2, т. 3 трябва да бъде изготвен при прилагане на същата счетоводна политика и форма както последния годишен финансов отчет. “
  3. Алинея 4 се отменя. ”
  Създава се § 50д:
  “§ 50д. Създава се чл. 126а както следва:
  “Чл. 126а. (1) Всеки акционер, който е гласувал против решението на общото събрание за преобразуване, има право да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции на цената, която е посочена в плана за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) Лицата по ал. 1 следва да внесат в дружеството искане за изкупуване на акции, в срок от тридесет дни от датата на общото събрание.
  (3) В срок до тридесет дни след изтичане на срока по предходната алинея, но не преди вписване на преобразуването в търговския регистър, новообразуваното дружество или новообразуваните дружества, съответно приемащото дружеството при вливане е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1, отправили искане. ”
  Създава се § 50е:
  “§ 50е. В Глава осма след чл. 126а се създава раздел III:
  “Раздел III
  Договор за съвместно предприятие
  Чл. 126б. (1) С договор за съвместно предприятие публично дружество се задължава да осъществява основната си дейност или част от нея в общ интерес с друго дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, което контролира публичното дружество или е свързано с него.
  (2) Основна дейност по ал. 1 е съвкупността от правни и фактически действия и сделки на дружеството, от които се формира не по-малко от 25 на сто от неговите приходи от продажба на стоки и извършване на услуги съобразно последния одитиран годишен финансов отчет.

  (1) Съвместното предприятие се управлява заедно от управителните органи на дружествата - страни по договора или самостоятелно от управителния орган на едно от тези дружества, съответно от определени от управителните органи лица.
  (4) Лицата по ал. 3 са длъжни да разкриват информация за съвместното предприятие по реда на глава шеста, раздел IV.
  (5) Разпределението на печалбите и загубите от дейността на съвместното предприятие се извършва съобразно сътоношението между активите и другите форми на принос, с които всяко от дружествата участва в съвместното предприятие.
  (6) Договорът трябва да урежда формата и начина на участие на всяко от дружествата в съвместното предприятие, предмета на дейност, начина на управление, методите на разпределение между дружествата на печалбите и загубите на съвместното предприятие, както и условията и реда за прекратяване на договора.
  Чл. 126в. (1) Управителният орган на всяко публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие съставя писмен доклад, съдържащ правната и икономическата обосновка на договора, оценка на активите и другите форми на принос, с които всяко едно от дружествата участва в съвместното предприятие, както и обосновка, въз основа на общоприети оценъчни методи, на справедливата цена на акциите на съответното публично дружество. Изисквания към съдържанието на обосновката на справедливата цена, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.
  (2) Доклада по ал. 1 трябва да бъде проверен от не повече от трима независими експерти с необходимата квалификация и опит, одобрени от комисията по предложение на дружествата страни по договора. Разходите по експертизата са за сметка на дружествата.
  (3) Експертите съставят писмен доклад за акционерите, в който трябва да бъдат посочени методите за оценка на формите на принос на страните по договора и за оценка на справедливата цена на акциите на публичното дружество, доколко е коректно използването на тези методи, както и затруднения при оценяването, ако има такива. В доклада следва да бъде посочени и други съществени обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по проекта на договор. Член 124, ал. 3 се прилага съответно.
  Чл. 126г. (1) Проекта за договор за съвместно предприятие и докладите по чл.126в трябва да бъдат одобрени от комисията.
  (2) Всяко публично дружество — страна по договора за съвместно предприятие подава в комисията заявление за одобрение, като прилага документите по ал. 1 и други документи, определени с наредба. Комисията се произнася по заявлението в срок от тридесет дни от
  получаването му, а когато е поискано отстраняване на непълноти и несъответствия ши представяне на допълнителна информация - до 14 дни от допълнително подадените документи. Чл. 28, ал. 2, 3 и 5 се прилагат съответно.
  (3) Комисията издава мотивиран отказ за одобрение, само ако документите по ал. 1 не отговарят на изискванията на закона, ако съдържащата се в тях информация не е представена по достъпен за акционерите начин или не разкрива коректно и пълно съществени обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по проекта на договор ши ако по друг начин са накърнени интересите на акциионерите в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие.
  Чл. 126д. (1) Договорът за съвместно предприятие влиза в сила след одобрение от общите събрания на на всяко едно от дружествата - страни по договора. Решението на общото събрание се взима с мнозинство 3/4 от представения капитал.
  (2) Дружествата представят договора за съвместно предприятие и решенията на общите им събрания и на комисията за неговото одобение в търговския регистър в 7-дневен срок от влизане на договора в сила. В този срок публичното дружество - страна по договора, го заявява за вписване и в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3.
  (3) Прекратяването и развалянето на договора за съвместно предприятие има действие занапред. В тези случаи ал. 1 се прилага съответно.
  (4) Последващи изменения в договора за съвместно предприятие се извършват при съответно спазване разпоредбите на тази глава.
  Чл. 126е. (1) Всеки акционер в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие има право да иска от дружеството да изкупи всички ши част от притежаваните от него акции на цената, посочена в одобрения от комисията доклад на управителния орган на това дружество, ако е гласувал против решението на общото събрание за одобрение на договора ши на последващо негово изменение. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) В договора може да бъде предвидено правото на лицата по ал. 1 вместо изкупуване от публичното дружество да искат всички ши част от притежаваните от тях акции в публичното дружество да бъдат заменени с акции в дружеството — насрещна страна по договора. В този случай докладът на управителния орган по чл. 126в трябва да съдържа данни за правата по акциите на контролиращото дружество и обосновка, въз основа на общоприети икономически методи, на справедливата цена на акциите на контролиращото дружество и на съотношението им на замяна с акции на публичното дружество.

  (3) Лицата по ал. 1 следва да внесат в съответното публично дружество искане за изкупуване ши за замяна на акции, в срок от тридесет дни от датата на общото събрание.
  (4) В срок до тридесет дни след изтичане на срока по предходната алинея, но не преди влизане в сила на договора за съвместно предприятие, публичното дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите, отправили искане.
  Чл. 126ж. (1) Лицата, които управляват съвместното предприятие, са длъжни да действат в интерес на страните по договора и техните акционери. Член 116б се прилага съответно.
  (2) Лицата по ал. 1 отговарят солидарно за причинените поради неизпълнение на техни задължения при управлението на съвместното предприятие вреди на всяко от дружествата — страни по договора за съвместно предприятие.
  (3) Лице, което посредством своето влияние върху управляващ съвместното предприятие, го е склонило да действа ши да се въздържи от действие не в интерес на страните по договора, отговаря солидарно за причинените вреди.
  (4) Лица, притежаващи заедно ши поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество — страна по договор за съвместно предприятие могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на публичното дружество за обезщетение на вреди, причинени на публичното дружеството от действия ши бездействия на лицата по ал.2.
  Чл. 126з. (1) За договорите за съвместно предприятие с
  международен елемент се прилагат разпоредбите на този раздел и повелителните разпоредби на българското право.
  (2) Страните по договора - чуждестранни лица, както и чуждестранните лица, които управляват съвместното предприятие, са длъжни да посочат представител в страната и адрес, където да се връчват призовките, съобщенията и друга кореспонденция. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създават се нови § 60 - 65:
  “§ 60. В ЧЛ.122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  ‘‘(2) Вписване на преобразуването по ал. 1 в търговския регистър се допуска само след представяне в съда на писмения план за преобразуване по ал. 5 и 6, доклада на управителния орган по
  ЧЛ.123, доклада на независимите експерти по чл. 124 и решението на комисията по чл. 124а, както и ако уставите на новообразуваното дружество или дружества, или на приемащото дружество при вливане, отговарят на изискванията на закона.’’
  2. В ал. 5 се правят следните изменения:
  а) в т. 2 в началото се добавят думите “справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество” и се поставя запетая.
  б) създава се нова т. 3:
  “3. обосновка на цената по т. 2 въз основа на общоприети оценъчни методи;”
  в) досегашните точки 3-7 стават съответно точки 4-8.
  3. Създава се ал. 9:
  “(9) Изискванията към съдържанието на обосновката по ал. 5, Т.З, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.”
  § 61. В чл. 124 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Планът за преобразуване трябва да бъде проверен не повече от трима независими експерти с необходимата квалификация и опит, одобрени от комисията по предложение на управителните органи на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество. Експертите съставят писмен доклад за акционерите. Разходите по експертизата са за сметка на дружествата.”
  2. В ал. 2 думите “вещите лица” се заменя с “експертите” и се създава т.4:
  “4. други съществени обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по предложението за преобразуване.”
  3. В ал. 3 думите “Всяко вещо лице” се заменят с “Всеки експерт”.
  § 62. Създава се чл.124а:
  “Чл. 124а. (1) Планът за преобразуване и докладите по чл. 123 и 124 трябва да бъдат одобрени от комисията.

  (2) Преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество подават в комисията заявление за одобрение, като прилагат:
  1. писмените материали по ал. 1;
  2. годишните финансови отчети и докладите за дейността на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, за последните три финансови години, ако има такива и те не са представени в комисията;
  3. счетоводен баланс към последното число на месеца преди изготвянето на плана за преобразуването;
  4. проекта за нов устав, съответно за изменения и допълнения в устава;
  5. други документи, определени с наредба.
  (3) Комисията отказва издаване на одобрение, ако писмените материали по ал. 1 не отговарят на изискванията на закона, съдържащата се в тях информация не е представена по достъпен за акционерите начин или не разкрива вярно и пълно съществените обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по предложението за преобразуване, както и ако по друг начин интересите на акционерите са накърнени. Член 91 и чл. 92, ал.2 и 3 се прилагат съответно.”
  § 63. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Поне един месец преди деня на общото събрание, което трябва да вземе решение по предложението за преобразуване, в седалището на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, трябва да бъде осигурен достъп на всеки акционер до писмените материали по чл. 124а, ал. 2, т. 1-4.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Счетоводният баланс по чл. 124а, ал. 2, т. 3 трябва да бъде изготвен при прилагане на същата счетоводна политика и форма както последния годишен финансов отчет.“
  3. Алинея 4 се отменя.”
  § 64. Създава се чл. 126а:
  “Чл. 126а. (1) Всеки акционер, който е гласувал против решението на общото събрание за преобразуване, има право да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него

  акции на цената, която е посочена в плана за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) Лицата по ал. 1 следва да внесат в дружеството искане за изкупуване на акции, в срок от тридесет дни от датата на общото събрание.
  (3) В срок до тридесет дни след изтичане на срока по ал.2, но не преди вписване на преобразуването в търговския регистър, новообразуваното дружество или новообразуваните дружества, съответно приемащото дружеството при вливане е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1, отправили искане.”
  § 65. В Глава осма след чл. 126а се създава раздел III:
  “Раздел III
  Договор за съвместно предприятие
  Чл. 126б. (1) С договор за съвместно предприятие публично дружество се задължава да осъществява основната си дейност или част от нея в общ интерес с друго дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, което контролира публичното дружество или е свързано с него.
  (2) Основна дейност по ал. 1 е съвкупността от правни и фактически действия и сделки на дружеството, от които се формира не по-малко от 25 на сто от неговите приходи от продажба на стоки и извършване на услуги съобразно последния одитиран годишен финансов отчет.
  (3) Съвместното предприятие се управлява заедно от управителните органи на дружествата - страни по договора или самостоятелно от управителния орган на едно от тези дружества, съответно от определени от управителните органи лица.
  (4) Лицата по ал. 3 са длъжни да разкриват информация за съвместното предприятие по реда на глава шеста, раздел IV.
  (5) Разпределението на печалбите и загубите от дейността на съвместното предприятие се извършва съобразно сътоношението между активите и другите форми на принос, с които всяко от дружествата участва в съвместното предприятие.
  (6) Договорът трябва да урежда формата и начина на участие на всяко от дружествата в съвместното предприятие, предмета на дейност, начина на управление, методите на разпределение между дружествата на печалбите и загубите на съвместното предприятие, както и условията и реда за прекратяване на договора.

  Чл. 126в. (1) Управителният орган на всяко публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие съставя писмен доклад, съдържащ правната и икономическата обосновка на договора, оценка на активите и другите форми на принос, с които всяко едно от дружествата участва в съвместното предприятие, както и обосновка, въз основа на общоприети оценъчни методи, на справедливата цена на акциите на съответното публично дружество. Изисквания към съдържанието на обосновката на справедливата цена, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.
  (2) Доклада по ал. 1 трябва да бъде проверен не повече от трима независими експерти с необходимата квалификация и опит, одобрени от комисията по предложение на дружествата страни по договора. Разходите по експертизата са за сметка на дружествата.
  (3) Експертите съставят писмен доклад за акционерите, в който трябва да бъдат посочени методите за оценка на формите на принос на страните по договора и за оценка на справедливата цена на акциите на публичното дружество, доколко е коректно използването на тези методи, както и затруднения при оценяването, ако има такива. В доклада се посочват и други съществени обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по проекта на договор. Член 124, ал. 3 се прилага съответно.
  Чл. 126г. (1) Проекта за договор за съвместно предприятие и докладите по чл.126в трябва да бъдат одобрени от комисията.
  (2) Всяко публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие подава в комисията заявление за одобрение, като прилага документите по ал. 1 и други документи, определени с наредба. Комисията се произнася по заявлението в срок от тридесет дни от получаването му, а когато е поискано отстраняване на непълноти и несъответствия или представяне на допълнителна информация - до 14 дни от допълнително подадените документи. Член 28, ал. 2,3 и 5 се прилагат съответно.
  (3) Комисията издава мотивиран отказ за одобрение, само ако документите по ал. 1 не отговарят на изискванията на закона, ако съдържащата се в тях информация не е представена по достъпен за акционерите начин или не разкрива коректно и пълно съществени обстоятелства от значение за взимане от акционерите на обосновано решение по проекта на договор или ако по друг начин са накърнени интересите на акциионерите в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие.

  Чл. 126д. (1) Договорът за съвместно предприятие влиза в сила след одобрение от общите събрания на всяко едно от дружествата - страни по договора. Решението на общото събрание се взима с мнозинство 3/4 от представения капитал.
  (2) Дружествата представят договора за съвместно предприятие и решенията на общите им събрания и на комисията за неговото одобение в търговския регистър в 7-дневен срок от влизане на договора в сила. В този срок публичното дружество - страна по договора, го заявява за вписване и в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3.
  (3) Прекратяването и развалянето на договора за съвместно предприятие има действие занапред. В тези случаи ал. 1 се прилага съответно.
  (4) Последващи изменения в договора за съвместно предприятие се извършват при съответно спазване разпоредбите на тази глава.
  Чл. 126е. (1) Всеки акционер в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие има право да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции на цената, посочена в одобрения от комисията доклад на управителния орган на това дружество, ако е гласувал против решението на общото събрание за одобрение на договора или на последващо негово изменение. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) В договора може да бъде предвидено правото на лицата по ал.1 вместо изкупуване от публичното дружество да искат всички или част от притежаваните от тях акции в публичното дружество да бъдат заменени с акции в дружеството - насрещна страна по договора. В този случай докладът на управителния орган по чл. 126в трябва да съдържа данни за правата по акциите на контролиращото дружество и обосновка, въз основа на общоприети икономически методи, на справедливата цена на акциите на контролиращото дружество и на съотношението им на замяна с акции на публичното дружество.
  (3) Лицата по ал. 1 следва да внесат в съответното публично дружество искане за изкупуване или за замяна на акции, в срок от тридесет дни от датата на общото събрание.
  (4) В срок до тридесет дни след изтичане на срока по ал.3, но не преди влизане в сила на договора за съвместно предприятие, публичното дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите, отправили искане.

  Чл. 126ж. (1) Лицата, които управляват съвместното
  предприятие, са длъжни да действат в интерес на страните по договора и техните акционери. Член 1166 се прилага съответно.
  (2) Лицата по ал. 1 отговарят солидарно за причинените поради неизпълнение на техни задължения при управлението на съвместното предприятие вреди на всяко от дружествата - страни по договора за съвместно предприятие.
  (3) Лице, което посредством своето влияние върху управляващо съвместното предприятие друго лице, го е склонило да действа или да се въздържи от действие не в интерес на страните по договора, отговаря солидарно за причинените вреди.
  (4) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество - страна по договор за съвместно предприятие могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на публичното дружество за обезщетение на вреди, причинени на публичното дружеството от действия или бездействия на лицата по ал.2.
  Чл. 126з. (1) За договорите за съвместно предприятие с международен елемент се прилагат разпоредбите на този раздел и повелителните разпоредби на българското право.
  (2) Страните по договора - чуждестранни лица, както и чуждестранните лица, които управляват съвместното предприятие, са длъжни да посочат представител в страната и адрес.
  § 51. Член 140 се изменя така:
  “Чл.140. Министерският съвет издава наредба по прилагането на тази глава.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя като § 51 става § 66
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 51а:
  “§ 51а. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Публичното дружество, комисията, както и съответният регулиран пазар на ценни книжа, където акциите на дружеството са приети за търговия, трябва да бъдат уведомени за всяко лице, чието

  право на глас съгласно чл. 148 достигне до, надхвърли или падне под пет на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на гласовете от общото събрание на дружеството, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар. ”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Ако лицето по ал. 1 е търговско дружество ши друго юридическо лице, уведомлението трябва да посочва и лицата, които го контролират пряко ши непряко при условията по чл. 148, както и начина на осъществяване на контрола. ”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се добавя второ изречение “Лицето по ал. 1 декларира пред комисията наличието на обстоятелства по ал. 1 и ал. 2 в срока по предходното изречение. ”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 като след думата “уведомяване ” се добавя “и деклариране ”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) В срок 3 работни дни от уведомяване на комисията в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 се вписва промяната в броя гласове на лицето по ал. 1. Комисията предоставя данни за промяната в броя гласове на информационна агенция. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 67:
  § 67. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Публичното дружество, комисията, както и съответният регулиран пазар на ценни книжа, където акциите на дружеството са приети за търговия, трябва да бъдат уведомени за всяко лице, чието право на глас съгласно чл. 148 достигне до, надхвърли или падне под пет на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на гласовете от общото събрание на дружеството, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Ако лицето по ал. 1 е търговско дружество или друго юридическо лице, уведомлението трябва да посочва и лицата, които го контролират пряко или непряко при условията по чл. 148, както и начина на осъществяване на контрола.”

  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се добавя второ изречение “Лицето по ал. 1 декларира пред комисията наличието на обстоятелства по ал. 1 и ал. 2 в срока по изречение първо.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 като след думата “уведомяването” се добавя “и декларирането”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) В срок 3 работни дни от уведомяване на комисията в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 се вписва промяната в броя гласове на лицето по ал. 1. Комисията предоставя данни за промяната в броя гласове на информационна агенция.
  § 52. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, е длъжно в срок 14 дни от придобиването:
  1. да регистрира в комисията съгласно чл. 151 търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел, или
  2. да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството.”
  2. Алинеи 6, 7, 8 и 9 се изменят така:
  “(6) Задължението по ал. 1, т. 1 възниква и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, освен ако в 14-дневен срок от придобиването лицето прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 по-малко от 2/3 от гласовете. Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно.
  (7) Ако лицето по ал. 1 придобие в 14-дневния срок повече от 2/3, то регистрира едно търгово предложение.
  (8) Лице, което притежава пряко, чрез свързани лица и/или непряко по ал. 2 повече от половината от гласовете в общото събрание, няма право да придобива, включително чрез свързани лица или непряко по ал. 2, в рамките на една година акции с право на глас в количество по-голямо от 3

  на сто от общия брой акции на дружеството, без да отправи търгово предложение по чл. 1496. Алинея 5 се прилага съответно.
  (9) Лицата по ал. 1, 2, 6 и 8 са длъжни да осъществят търговото предлагане чрез упълномощен от тях инвестиционен посредник, като ползват възможностите за дистанционно приемане на търговото предложение чрез Централния депозитар. Инвестиционният посредник трябва да разполага с капитал не по-малък от предвидения в чл. 56, ал. 1.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя като § 52 става § 68
  § 53. Създават се чл. 149а и 149б:
  “Чл.149а. (1) Лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има право да регистрира търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери. Член 149, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
  (2) Ако лицето по ал. 1 не регистрира търгово предложение в срок 14 дни след придобиването на броя гласове по ал. 1, то е длъжно да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията за своите намерения да регистрира търгово предложение най-малко 3 месеца предварително. Лицето е длъжно незабавно да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията, в случай че намерението за търгово предложение отпадне, включително за причините за това.
  (3) Комисията може да откаже публикуването на търгово предложение по ал. 1, ако в последните 24 месеца предложителят е нарушил изискването по чл. 149, ал. 8.
  (4) До публикуването на търговото предложение, както и 14 дни след крайния му срок лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да закупи акциите на всеки акционер. В този случай се прилага съответно чл. 150, ал. 6.
  Чл. 149б. (1) Лице, което притежава най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество и иска да придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 1/3 от гласовете в общото събрание на това дружество, може да публикува търгово предложение за закупуване или за замяна на акции към всички акционери с право на глас след предварително потвърждаване на проект за търгово предложение от комисията. Член 149, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
  (2) Предложителят по ал. 1 е длъжен да закупи, съответно да замени, всички акции с право на глас на приелия предложението

  акционер. Ако броят на депозираните акции с право на глас от страна на всички акционери, приели предложението, надвишава общото количество акции по търговото предложение, предложителят закупува или заменя акции от всеки от приелите акционери съразмерно на депозираните от тях акции.
  (3) Лицето по ал. 1 може да определи минималния брой акции, които следва да му бъдат предложени за придобиване, за да бъде това предложение валидно.
  (4) Комисията може да спре търговията с акции на дружеството, чиито акции са обект на търговото предложение, ако това се налага с оглед на принципите по чл. 150, ал. 1.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя като § 53 става § 69
  § 54. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в ал. 2 в началото след думите “чл. 149, ал. 1” се поставя запетая и се добавя “6 и 8, чл. 149а и 1496”;
  б) в т. 2 след думите “да поиска” се добавя “или иска”;
  в) в т. 6 след думата “акциите” се добавя “и доказателства за наличието на необходимите средства за закупуване или на необходимите ценни книжа за замяна”.
  2. В ал. 3 думите “чл. 149, ал. 6” се заменят с “чл. 149а”.
  3. В ал. 4 думите “ал. 8” се заменят с “ал. 9”.
  4. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  “(6) Предложението по чл. 149а включва обосновка на предлаганата цена, съответно на предлаганата разменна стойност по чл. 150, ал. 2, т. 3. В обосновката се посочва стойноста на една акция на дружеството, изчислена въз основа на счетоводния баланс, на очакваните бъдещи парични приходи от акцията и по други оценъчни методи. Изисквания към съдържанието на обосновката се определят с наредба.
  (7) Цената, съответно разменната стойност на търговото предложение по чл. 149а, не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:
  1. стойността на акцията, посочена в обосновката по ал. 6, и
  2. средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.”
  5. Създава се нова ал. 8:

  “(8) Цената на търговите предложения по чл. 149, ал. 1, 6 и 8, както и по чл. 1496 не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - най- високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. Търговият предложител може да обоснове предлаганата от него цена съгласно ал. 6.”
  6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В§54 се правят следните изменения и допълнения:
  “§ 54. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 в началото след думите “чл.149, ал.1” се поставя запетая и се добавя “6 и 8, чл.149а и чл. 1496”;
  б) в т. 2 след думите “да поиска ” се добавя “или иска
  в) в т. 6 след “акциите ” се добавя “и доказателства за наличието на необходимите средства за закупуването или на необходимите ценни книжа за замяна ”,
  2. В ал. 3 думите “чл.149, ал. 6” се заменят с “чл. 149а”.
  3. В ал. 4 думите “ал. 8” се заменят с “ал. 9”.
  4. Алинеи би? се изменят така:
  “(6) Предложението по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл.149а включва обосновка на предлаганата цена, съответно на предлаганата разменна стойност по чл. 150, ал. 2, т. 3. В обосновката се посочва справедливата цена на една акция на дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. Изисквания към съдържанието на обосновката, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.
  (7) Цената , съответно разменната стойност на търговото предложоение по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл. 149а не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:
  1) справедливата цена на акцията, посочена в обосновката по ал.6; и
  2) средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. В случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител. ”

  5. Създава се нова ал. 8:
  “(8) Цената на тьрговите предложения по чл. 149, ал. 8, както и по чл. 1496 не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. Търговият предложител може да обоснове предлаганата от него цена съгласно ал. 6. ”
  6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 54, който става § 70:
  § 70. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се правят следните изменения:
  а) в началото след думите “чл.149, ал.1” се поставя запетая и се добавя “6 и 8, чл.149а и чл. 149б”;
  б) в т. 2 след думите “да поиска” се добавя “или иска”;
  в) в т. 6 след “акциите” се добавя “и доказателства за наличието на необходимите средства за закупуването или на необходимите ценни книжа за замяна”.
  2. В ал. 3 думите “чл.149, ал. 6” се заменят с “чл. 149а”.
  3. В ал. 4 думите “ал. 8” се заменят с “ал. 9”.
  4. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  “(6) Предложението по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл.149а включва обосновка на предлаганата цена, съответно на предлаганата разменна стойност по чл. 150, ал. 2, т. 3. В обосновката се посочва справедливата цена на една акция на дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. Изисквания към съдържанието на обосновката, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.
  (7) Цената, съответно разменната стойност на търговото предложоение по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл. 149а не може да бъде по- ниска от най-високата стойност между:
  1) справедливата цена на акцията, посочена в обосновката по ал.6; и

  2) средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. В случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.”
  5. Създава се нова ал. 8:
  „8) Цената на търговите предложения по чл. 149, ал. 8, както и по чл. 1496 не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. Търговият предложител може да обоснове предлаганата от него цена съгласно ал. 6.”
  6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  § 55. В чл. 151 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Предложенията по чл. 149, ал. 1, 2, 6, 8 и чл. 149а се регистрират в комисията и могат да бъдат публикувани, ако в срок 14 работни дни комисията не издаде временна забрана, а относно предложението по чл. 149б - окончателна забрана. Непроизнасянето на комисията в сроковете по изречение първо се смята за мълчаливо потвърждение на търговото предложение.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Управителният орган на дружеството в 3-дневен срок от получаване на предложението представя в комисията и на предложителя мотивирано становище по предложената сделка, включително дали предложението е справедливо спрямо акционерите, към които е адресирано, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Становището трябва да съдържа и информация относно съществуването на евентуални споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на дружеството - обект на търговото предложение, доколкото такава е известна на управителния орган, както и сведения за броя акции от дружеството, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя като § 55 става § 71

  § 56. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Ако представените документи са нередовни, нужна е допълнителна информация или доказателства за верността на данните, в срок 14 работни дни от регистрацията на предложението комисията издава временна забрана за публикуване на предложението и изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и доказателства. Относно търговото предложение по чл. 1496 срокът по изречение първо е 7 работни дни.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 могат да се извършват и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по телекс, телефакс, с телеграма или по електронна поща. Уведомяванията и съобщаванията с препоръчано писмо с обратна разписка или с телеграма се удостоверяват с известие за доставянето им, по телефакс се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило, както и от потвърждението за получаване, по телекс - с писменото потвърждение за изпратено съобщение, а по електронна поща - с копие от електронния запис за изпратеното съобщение.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Ако уведомяванията и съобщаванията в производството по ал.1 не бъдат приети на посочените от лицата или вписани в съответния регистър по чл. 18, ал. 1 адрес, телекс, факс, уведомяванията и съобщаванията се считат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Лицето отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата допълнителна информация и документи в срок до 14 работни дни след получаване на съобщението за това, а в случая на търгово предложение по чл. 149б - в срок до 3 работни дни.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя като § 56 става § 72
  § 57. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Извън случая на търгово предлагане по чл. 1496, ако в срок 7 работни дни от получаването на исканите документи комисията не издаде окончателна забрана за публикуване на предложението, предложителят може да го публикува.”
  2. В ал. 2 след думите “актовете по прилагането му” се добавя “или по друг начин интересите на акционерите са накърнени. Член 152, ал. 2 и 3 се прилагат съответно.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Комисията може да издаде окончателна забрана относно предложението по чл. 1496 само ако са налице съществени пропуски в обстоятелствата по чл. 150, ал. 2. Член 152, ал. 2 и 3 се прилагат съответно.”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  5. Досегашната ал.5 става ал.6 и в нея думите “ал.4” се заменят с “ал.5”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като § 57 става § 73
  § 58. В чл. 155, ал. 1 в началото се добавя “Извън случая на търгово предлагане по чл. 1496”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за S 58, който става § 74:
  § 74. В ЧЛ.155 се правят следните изменения и допъления:
  1. В ал. 1 в началото се добавя “Извън случая на търгово предлагане по чл. 1496”.
  2. В ал.4 думите “ал.9” се заменят с “ал.10”.
  § 59. В чл. 156, ал. 1 думите “в банка” се заменят с “при инвестиционен посредник”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като § 59 става § 75
  § 60. Създава се чл. 157а:
  “Чл.157а. (1) Министерският съвет приема наредба по прилагането на този раздел.
  (2) В съответствие с целите на този закон с наредбата по ал. 1 могат да бъдат определени други ценни книжа, освен акции, които са обект на търгово предлагане, изключения от задължението за регистриране и/или публикуване на търгово предложение, условия и ред за извършване на конкурентно търгово предложение, за оттегляне на търгово предложение, както и допълнителни условия и ред за провеждане на търговите предлагания.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 60 става § 76
  § 61. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал.2:
  “(2) Информацията по глава шеста, раздел IV е вътрешна информация до публичното й оповестяване от регулирания пазар съгласно чл. 99, ал. 2.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 61 става § 77
  § 62. В чл. 161 ал. 3 се отменя.
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В § 62 чл. 161 се изменя така:
  “Чл. 161. (1) Забранява се извършването на сделки и действия, които могат да създадат невярна представа за активно търсене, предлагане или търговия с ценни книжа, приети на регулиран пазар или да предизвикат каквато и да е друга необичайна промяна на цената или обема на търсене, предлагане и търговия с такива ценни книжа.
  (2) Манипулативни сделки и действия по ал. 1 могат да бъдат:
  1. сключване на една или повече сделки с ценни книжа, приети на регулиран пазар, в резултат на които не се променя действителният им притежател;
  2. разпространяване на невярна, преувеличена или подвеждаща информация, отнасяща се до ценни книжа, приети на регулиран пазар. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 62, който става § 78:
  § 78. В ЧЛ.161 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Забранява се извършването на сделки и действия, които могат да сьздадат невярна представа за активно търсене, предлагане или търговия с ценни книжа, приети на регулиран пазар или да предизвикат каквато и да е друга необичайна промяна на цената или обема на търсене, предлагане и търговия с такива ценни книжа.
  (2) Манипулативни сделки и действия по ал. 1 могат да бъдат:
  1. сключване на една или повече сделки с ценни книжа, приети на регулиран пазар, в резултат на които не се променя действителният им притежател;
  2. разпространяване на невярна, преувеличена или подвеждаща информация, отнасяща се до ценни книжа, приети на регулиран пазар.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  § 63. Създава се чл.161а:
  “Чл. 161а. Забранява се воденето на преговори и/или сключването на договори за покупко-продажба, замяна и заем на ценни книжа, както и предоставянето на инвестиционни консултации за ценни книжа или друга информация относно ценни книжа, като се използват неистински благоприятстващи данни или се премълчават неблагоприятни данни, които са от съществено значение за вземането на решение за придобиване или разпореждане с ценни книжа.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 79
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 63а:
  “§ 63а. Член 162 се изменя така:
  Чл. 162. Сключването на регулиран пазар на сделки в противоречие със забраните по чл. 160, 161 и 161а не води до тяхната недействителност. ”
  Създава се § 63б:
  «§ 63б. Създава се чл. 187а:

  Чл. 187a. Членовете на управителния орган на емитента, неговият прокурист, както и подписалият проспекта инвестиционен посредник, съответно управляващото дружество, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицето по чл. 34, ал. 1 ши 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. ”
  Създава се § 63в:
  “§ 63в. Член 195 се изменя така:
  “Чл. 195. (1) Активите на инвестиционното дружество от отворен тип се състоят единствено от:
  1. ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина;
  2. ценни книжа, издадени ши гарантирани от държавата ши от Българската народна банка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени ши гарантирани от други държави, централни банки ши международни организации;
  3. квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от местни ши чуждестранни общини;
  4. ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки;
  5. ценни книжа, извън книжата по т. 2-4, които не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа;
  6. акции на други инвестиционни дружества;
  7. движими вещи, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността на дружеството;
  8. парични средства.
  (2) Квалифицирани дългови ценни книжа по смисъла на ал. 1, т. 2, 3 и 4 са дългови ценни книжа с инвестиционен рейтинг от международно призната рейтингова агенция.
  (3) Инвестициите по ал. 1, т. 5 не могат да превишават 10 на сто от активите на инвестиционното дружество.
  (4) Инвестициите по ал. 1, т. 6 и 7 не могат да превишават поотделно 5 на сто от активите на инвестиционното дружество.
  (5) Не по-малко от 10 на сто от активите на инвестиционното дружество трябва да са парични средства в каса, вземания по безсрочни ши със срок до 3 месеца банкови влогове при ценни книжа или други платежни средства, определени с наредба.

  (6) Комисията може да определи чуждестранните регулирани пазари по ал. 1, т. 1, международните организации по ал. 1, т. 2, както и рейтинговите агенции и минималното ниво на инвестиционния рейтинг по ал. 2. Комисията може да ограничи инвестициите по ал. 1, т. 1 до отделни пазарни сегменти и дружества, търгувани на регулирани пазари в чужбина. ”
  Създава се § 63г:
  “§ 63г. В чл. 196, ал. 2 на след думата “акциите" се добавя “освен ако комисията не разреши удължаване на този срок. Член 177, ал. 3 и 4 се прилагат съответно. ”
  Създава се § 63д:
  “§ 63д. В чл. 201, ал. 1 на числото “5” се заменя с “7”.
  Създава се § 63е:
  «§ 63е. В чл. 202 се създава нова ал. б:
  “(б) Комисията може да издаде разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице при условията на чл. 55, ал. 5, т. 1 и 2. Член 55, ал. би 7си прилагат съответно. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създават се § 80 - 85:
  § 80. Член 162 се изменя така:
  Чл. 162. Сключването на регулиран пазар на сделки в противоречие със забраните по чл. 160,161 и 161а не води до тяхната недействителност.”
  § 81. Създава се чл. 187а:
  Чл. 187а. Членовете на управителния орган на емитента, неговият прокурист, както и подписалият проспекта инвестиционен посредник, съответно управляващото дружество, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицето по чл. 34, ал. 1 или 2 от Закона за счетоводството отговаря солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.”

  § 82. Член 195 се изменя така:
  “Чл. 195. (1) Активите на инвестиционното дружество от отворен тип се състоят единствено от:
  1. ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина;
  2. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или от Българската народна банка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации;
  3. квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от местни или чуждестранни общини;
  4. ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки;
  5. ценни книжа, извън книжата по т. 2-4, които не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа;
  6. акции на други инвестиционни дружества;
  7. движими вещи, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността на дружеството;
  8. парични средства.
  (2) Квалифицирани дългови ценни книжа по смисъла на ал. 1, Т.2, 3 и 4 са дългови ценни книжа с инвестиционен рейтинг от международно призната рейтингова агенция.
  (3) Инвестициите по ал. 1, т. 5 не могат да превишават 10 на сто от активите на инвестиционното дружество.
  (4) Инвестициите по ал. 1, т. 6 и 7 не могат да превишават поотделно 5 на сто от активите на инвестиционното дружество.
  (5) Не по-малко от 10 на сто от активите на инвестиционното дружество трябва да са парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове при ценни книжа или други платежни средства, определени с наредба.
  (6) Комисията може да определи чуждестранните регулирани пазари по ал. 1, т. 1, международните организации по ал. 1, т. 2, както и рейтинговите агенции и минималното ниво на инвестиционния рейтинг по ал. 2. Комисията може да ограничи инвестициите по ал. 1, т. 1 до отделни пазарни сегменти и дружества, търгувани на регулирани пазари в чужбина.”
  § 83. В чл. 196, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. Накрая се добавя ‘‘освен ако комисията не разреши удължаване на този срок. “
  2. Създава се изречение трето: “Член 177, ал. 3 и 4 се прилагат съответно. “
  § 84. В чл. 201, ал. 1 на числото “5” се заменя с “7”.
  § 85. В чл. 202 се създава ал. 6:
  “(6) Комисията може да издаде разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице при условията на чл. 55, ал. 5, т. 1 и 2. Член 55, ал. 6 и 7 си прилагат съответно.”
  Предложение на народния представител Исмет Саралийски:
  Създават се нови § 64 и § 65:
  “§ 64. Член 171 се изменя така:
  “Чл. 171. Всички разходи, свързани с дейността на инвестиционното дружество, включително годишното възнаграждение на управляващото дружество, възнаграждението на лицата по чл. 167, на банката - депозитар на дипломирания експерт-счетоводител, не могат да надвишават за дружествата със средногодишна нетна стойност на активите по баланс:
  от 500 000 до 1 500 001 лв. -15 %
  от 1 500 001 до 3 000 000 лв. -10 % над 3 000 001 лв. - 5 %.”
  §65. В чл. 177, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Инвестиционното дружество може да се преобразува в друг вид търговско дружество или да променя предмета си на дейност само с разрешение на комисията. Преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип в затворен тип и обратно се извършва също само с разрешение на комисията. ”
  Следващите параграфи се преномерират.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  § 64. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така;
  “3. да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;”.

  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Принудителна административна мярка е също отнемането на разрешение за извършване на дейност, предвидено в този закон, освен в случаите, когато лицето изрично се е отказало от издаденото разрешение.”
  3. Досегашните ал. 2-6 стават съответно ал. 3-7.
  Комисията по икономическата политика приема текста на вносителя, като § 64 става § 86
  Предложение на народните представители Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 64а:
  «§ 64а. В чл. 214, ал. 2 на се добавя второ изречение “В случаите на отнемане на разрешение за извършване на дейност съдът не може да спира изпълнението. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се § 87:
  § 87. В чл. 214, ал. 2 се добавя второ изречение “В случаите на отнемане на разрешение за извършване на дейност съдът не може да спира изпълнението.”
  § 65. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на:
  1. член 16, ал. 4, чл. 16а, ал. 1, чл. 33, ал. 4, чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 96, чл. 97, ал.1, изречение второ, чл. 98а от този закон или на нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.;
  2. член 21, ал. 3, чл. 23, ал. 4, чл. 32, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 3, чл. 40, ал. 3, чл. 50, чл. 51, ал. 1 и 3, чл. 54, ал. 7, чл. 66, чл. 70, ал. 1, 3 и 4, чл. 71, ал. 1, 3, 4 и 5, чл. 72, ал.1 и 3, чл. 73, ал. 3, чл. 74, ал. 1 и 3, чл. 75, ал. 5, ЧЛ.76, чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 93, ал. 2, чл. 94, 95, чл. 97, ал. 1, изречение първо, чл. 98, ал. 2, чл. 99, ал. 1, чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, ЧЛ.109, ал. 4, чл. 110, ал. 7, чл. 112б, ал. 11, чл. 115, ал. 1, изречение първо, ал. 2, 3, 8, 9, 10, 12 и 13, чл. 116, ал. 2, 4, 5, 6 и 10, чл. 117, чл. 122, ал. 3,

  ЧЛ.123, 142, 174, 184, чл. 189, ал. 1 и 2, чл. 193, ал. 4 и чл. 206, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв.;
  3. член 23, ал. 2, 6 и 7, чл. 34, ал. 1, чл. 38, чл. 44, ал. 1 и 3, чл. 52, ЧЛ.54, ал. 8, чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 1, 2 и 3, чл. 80, ал. 2 и 3, чл. 85, чл. 86, ал. 1, чл. 89, чл. 101, ал. 1 и 2, чл. 102, ал. 2, чл. 105, ал. 2, чл. 107, чл. 108, ал. 1, чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 6, чл. 112а, ал. 3, чл. 1126, ал. 7, чл. 1166, чл. 119, ал. 3, чл. 127, ал. 3, чл. 133, ал. 1, 2 и 3, чл. 135, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и 2, чл. 145, ал. 1, чл. 146, чл. 148, чл. 168, ал. 3, чл. 170, ал. 1, чл. 171, ЧЛ.173, ал. 1, изречение първо и ал. 5, чл. 187, ал. 2, чл. 190, чл. 191, изречение второ, чл. 193, ал. 9, чл. 196, ал. 2, чл. 200, ал. 1, чл. 210, ал. 2, §5 и § 7, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.;
  4, член 75, ал. 6, чл. 78, ал. 1, 2 и 3, чл. 79а, ал. 1, чл. 93а, ал. 1 и 2,
  чл. 128, ал. 3, чл. 134, ал. 1 и 2, чл. 139, ал. 2 и 4, чл. 169, чл. 170, ал. 2, чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 173, ал. 6, чл. 175, 176, 186, чл. 193, ал. 1, 5, 6 и 10, чл.194, ал. 3 и 5, чл. 195, чл. 196, ал. 1, 4 и 6, чл. 197, ал. 1, чл.199,чл.201,ал. 2, изречение първо, ал. 3 и 4, чл. 202, ал. 4 и 5, чл. 203, ал. 3 и § 8, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с глоба, както следва:
  1. за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 500 до 2000 лв.;
  2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 1000 до 6000 лв.;
  3. за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 2 000 до 10 000 лв.;
  4. за нарушения по ал. 1, т. 4 - от 6000 до 20 000 лв.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях числото “20 000” се заменя с “50 000”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 10, ал. 5 и 6, чл. 26, ал. 5 и 6, чл. 71, ал. 2 и 4, чл. 114, чл. 133, ал. 2 и 4, чл. 160, ал. 1 и 2, чл. 161 и чл. 161а, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.”
  4. Досегашната ал. 5 се отменя.
  5. Създава се нова ал. 6:
  “(6) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8 извършителите и допустителите се наказват с глоба от 5000 до 50 000 лв.”
  6. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) В случаите по ал. 3, 4 и 5 се наказват и подбудителите, помагачите и укривателите, като се вземат пред вид характерът и степента на тяхното участие.
  (8) За нарушения по ал. 1-6 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:
  1. за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 500 до 2000 лв., а при повторно извършване - от 1000 до 5 000 лв.;
  2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 1000 до 5000 лв., а при повторно извършване - от 2000 до 10 000 лв.;
  3. за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 2000 до 10 000 лв., а при повторно извършване - от 5000 до 20 000 лв.;
  4. за нарушения по ал. 1, т. 4 - от 5000 до 20 000 лв., а при повторно извършване - от 10 000 до 50 000 лв.;
  5. за нарушения по ал. 3, 4 и 5 - от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване - от 50 000 до 200 000 лв.;
  6. за нарушения по ал. 6 - от 2000 до 10 000 лв.”
  7. Досегашната ал. 6 става ал, 9 и в нея след думата “държавата” се добавя “в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица.”
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  В § 65, чл. 221, ал. 1, т. 3 след думите “§ 7, ал. 2” се добавя “и §10, ал.5”.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 65 се изменя така:
  “§ 65. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
  1. чл. 16, ал. 4, чл. 16а, ал. 1, чл.23, ал.4, изр. 2, чл. 33, ал. 4, чл. 51, ал. 3, чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 74, ал. 2 и 3, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 96, чл. 98, ал. 1, чл. 98а, чл. 114в, ал. 2 от този закон или на нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба в размер от 200 до 1 000 лева;
  2. чл. 23, ал. 4, изр. 1, чл. 32, чл. 34, ал. 1 и 3, чл. 40, ал. 3, чл. 50,, чл. 54, ал. 7, чл. 66, , чл. 71, ал. 3, чл. 72, ал.1 и 3, чл. 73, ал. 3, чл. 74, ал. 1, , чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 89, ал. 3, чл. 93, ал. 2, 5 и 6, изр. 1, чл. 94, чл. 95, ЧЛ.97, ал.1, чл. 98, ал. 2, чл. 99, ал. 1, чл. 103, чл. 104, ал.1 и 2, чл. 109, ал. 4, ЧЛ.110, ал. 7, чл. 111, ал.6, чл. 112б, ал. 11, чл. 115, ал. 1, изр.1.

  ал. 2, 3, 8, 9, 10, 12 и 13, чл. 1156, ал. 2 и 3, чл. 115в, ал. 2 и 3, чл. 116, ал. 2, 4, 5, 6 и 10, чл. 117, чл. 122, ал. 3, чл.123, чл. 142, чл. 151, ал. 3, чл. 174, чл. 184, чл. 189, ал.1 и 2, чл. 193, ал.4 и чл.206 от този закон се наказва с глоба 6 размер от 500 до 2 000 лева;
  3. чл. 10, ал. 8, чл. 21, ал. 1 и ал. 3, чл. 23, ал. 2, 6 и 7, чл. 33, ал. 1, ЧЛ.34, ал. 1, чл. 35, ал. 4, чл. 38, чл. 44, ал. 1 и 3, чл. 51, ал. 1, чл. 52, чл. 53, ал. 2, чл. 54, ал. 8, чл. 68б, ал. 1 и 4, чл. 70, ал. 1, 3 и 4, чл. 71, ал. 1 и 5, чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 1, 2, изр. 1 и ал. 5, чл. 80, ал. 2 и 3, чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 89, ал. 1, изр. 2 и ал. 2, чл. 93, ал. 6, изр. 2 и ал. 7, чл. 100ж, ал. 1 и 2, чл. 101, ал. 1 и 2, чл. 102, ал. 2, чл. 105, ал. 2, чл. 107, чл. 108, ал. 1, чл. 111, ал. 2, , чл. 112а, ал. 3, чл. 1126, ал. 3, изр. 1 и ал. 8, чл. 115в, ал.5, чл. 1166, чл. 116д, ал. 1 и 5, чл. 119, ал. 3 и 5, изр. 2, чл. 126а, ал. 3, чл. 126е, ал. 4, чл. 126ж, ал. 4, чл. 126и, ал. 1, чл. 127, ал. 3, чл. 133, ал. 1 и 3, чл.135, ал. 1, ЧЛ.141, ал. 1 и 2, чл. 145, ал. 1, чл. 146, чл. 148, чл. 168, ал. 3, чл. 170, ал. 1, чл. 171, чл. 173, ал. 1, изр. 1 и ал. 5, чл. 187, ал. 2, чл. 190, чл. 191, изр. 2, чл. 193, ал. 9, чл. 196, ал. 2, чл. 200, ал. 1, чл. 210, ал. 2, § 5 и § 7, ал. 2 от този закон се наказва с глоба в размер от 2 000 до 5 000 лева;
  4. чл. 10, ал. 10 и 11, чл. 68а, ал.1 и 2, чл. 686, ал. 2, чл. 78, ал. 1, 2 и 3, чл. 93а, ал. 1 и 2, чл. 100г, ал. 2, 3 и 4, чл.114, ал. 2, чл. 114а, ал. 1, чл. 114в, ал. 1, чл. 115, ал. 4, чл. 1266, ал.4, чл. 128, ал. 3, чл. 134, ал. 1 и 2, чл. 139, ал. 2 и 4, чл. 149, ал.1, 2, 6 и 8, чл. 149а, ал. 2 и 4, чл. 1496, ал. 2 чл. 169, чл. 170, ал. 2, чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 173, ал. 6, чл. 175, чл. 176, чл. 186, чл. 193, ал. 1, 5, 6 и 10, чл. 194, ал. 3 и 5, чл. 195, чл. 196, ал. 1, 4 и 6, чл. 197, ал. 1, чл. 199, чл. 201, ал. 2, изр. 1, ал. 3 и 4, чл. 202, ал. 4 и 5, чл. 203, ал. 3 и § 8 от този закон, се наказва с глоба в размер от 5 000 до 10 000 лева.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1, виновното лице се наказва с глоба в размер както следва:
  1. за нарушения по ал. 1, т.1 - от 500 до 2 000 лева;
  2. за нарушения по ал.1, т.2- от 2 000 до 5 000 лева;
  3. за нарушения по ал.1, т.3 -от 5 000 до 10 000лева;
  4. за нарушения по ал. 1, т.4- от 10 000 до 20 000 лева. “
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях числото “20 000” се заменя с “50 000”.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 10, ал. 6 и 10 чл. 26, ал. 5 и 6, чл.54,ал.1, чл. 69, ал.1, чл. 71, ал. 2 и 4, чл. 114, ал. 1, 6 и 7, чл. 114а, ал. 3 и 4, чл. 126в, чл. 133, ал. 2 и 4, чл. 160, ал. 1 и 2, чл. 161 и чл. 161а, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.


  5. Досегашната ал. 5 се отменя.
  6. Създава се нова ал. 6:
  “(6) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5 000 до 20 000 лв. ”
  7. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) В случаите по ал. 3, 4 и 5 се наказват и подбудителите, помагачите и укривателите, като се вземат пред вид характерът и степента на тяхното участие.
  (8) За нарушения по ал. 1 - 6 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:
  1. за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 500 до 2 000 лева, а при повторно извършване -от 1 000 до 5 000 лева;
  2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 2 000 до 5 000 лева, а при повторно извършване - от 2 000 до 10 000 лева;
  3. за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 5 000 до 10 000 лева, а при повторно извършване -от 10 000 до 20 000 лева;
  4. за нарушения по ал. 1, т. 4 - от 10 000 до 20 000 лева, а при повторно извършване - от 20 000 до 50 000 лева;
  5. за нарушения по ал. 3, ал. 4 и ал. 5 - от 50 000 до 100 000 лева, а при повторно извършване - от 100 000 до 200 000 лева;
  6. за нарушения по ал. 6 - от 10 000 до 50 000 лева. ”
  8. Създава се ал. 9:
  “{9) Разпоредбите на предходните алинеи се прилагат и за сделките и действията по § 1а, извършени в нарушение на глави трета, пета и девета от закона. ”
  9. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и след думата “държавата” се добавя “в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 65, който става § 88:
  88. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  ‘‘(1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
  1. чл. 16, ал. 4, чл. 16а, ал. 1, чл.23, ал.4, изр. 2, чл. 33, ал. 4, чл. 51, ал. 3, чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 74, ал. 2 и 3, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 96, чл. 98, ал. 1, чл. 98а, чл. 114в, ал. 2 от този закон или на нормативните
  актове по прилагането му, се наказва с глоба в размер от 200 до 1 000 лева;
  2. чл. 23, ал. 4, изр. 1, чл. 32, чл. 34, ал. 1 и 3, чл. 40, ал. 3, чл. 50,, чл. 54, ал. 7, чл. 66,, чл. 71, ал. 3, чл. 72, ал.1 и 3, чл. 73, ал. 3, чл. 74, ал. 1,, чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 89, ал. 3, чл. 93, ал. 2, 5 и 6, изр. 1, чл. 94, чл. 95, чл.97, ал.1, чл. 98, ал. 2, чл. 99, ал. 1, чл. 103, чл. 104, ал.1 и 2, чл. 109, ал. 4, чл.110, ал. 6 и 9, чл. 111, ал.6, чл. 1126, ал. 11, чл. 115, ал. 1, изр.1, ал. 2 и 3, чл. 1156, ал. 2 и 3, чл. 115в, ал. 2 и 3, чл. 116, ал.4, 5, 6 и 10, чл. 117, чл. 122, ал. 3, чл.123, чл. 142, чл. 151, ал. 3, чл. 174, чл. 184, чл. 189, ал.1 и 2, чл. 193, ал.4 и чл.206 от този закон се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лева;
  3. чл. 10, ал. 8, чл. 21, ал. 1 и ал. 3, чл. 23, ал. 2, 6 и 7, чл. 33, ал. 1, ЧЛ.34, ал. 1, чл. 35, ал. 4, чл. 38, чл. 44, ал. 1 и 3, чл. 51, ал. 1, чл. 52, чл. 53, ал. 2, чл. 54, ал. 8, чл. 686, ал. 1 и 4, чл. 70, ал. 1,3 и 4, чл. 71, ал. 1 и 5, чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 1, 2, изр. 1 и ал.5, чл. 80, ал. 2 и 3, чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 89, ал. 1, изр. 2 и ал. 2, чл. 93, ал. 6, изр. 2 и ал. 7, чл. 100ж, ал. 1 и 2, чл. 101, ал. 1 и 2, чл. 102, ал. 2, чл. 105, ал. 2, чл. 107, чл. 108, ал. 1, чл. 111, ал. 2, , чл. 112а, ал. 3, чл. 1126, ал. 3, изр. 1 и ал. 8, чл. 115в, ал.5, чл. 1166, чл. 116д, ал. 1 и 5, чл. 119, ал. 3 и 5, изр. 2, чл. 126а, ал. 3, чл. 126е, ал. 4, чл. 126ж, ал. 4, чл. 126и, ал. 1, чл. 127, ал. 3, чл. 133, ал. 1 и 3, ЧЛ.135, ал. 1, чл.141, ал. 1 и 2, чл. 145, ал. 1, чл. 146, чл. 148, чл. 168, ал. 3, чл. 170, ал. 1, чл. 171, чл. 173, ал. 1, изр. 1 и ал. 5, чл. 187, ал. 2, чл. 190, чл. 191, изр. 2, чл. 193, ал. 9, чл. 196, ал. 2, чл. 200, ал. 1, чл. 210, ал. 2, § 5 и § 7, ал. 2 от този закон се наказва с глоба в размер от 2 000 до 5 000 лева;
  4. чл. 10, ал. 10 и 11, чл. 68а, ал.1 и 2, чл. 686, ал. 2, чл. 78, ал. 1, 2 и 3, чл. 93а, ал. 1 и 2, чл. 100г, ал. 2, 3 и 4, чл.114, ал. 2, чл. 114а, ал. 1, чл. 114в, ал. 1, чл. 115, ал. 4, чл. 116а, ал.3, изр.1 и 2, чл. 126б, ал.4, чл. 128, ал. 3, чл. 134, ал. 1 и 2, чл. 139, ал. 2 и 4, чл. 149, ал.1, 2, 6 и 8, чл. 149а, ал. 2 и 4, чл. 149б, ал. 2 чл. 169, чл. 170, ал. 2, чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 173, ал. 6, чл. 175, чл. 176, чл. 186, чл. 193, ал. 1, 5, 6 и 10, чл. 194, ал. 3 и 5, чл. 195, чл. 196, ал. 1, 4 и 6, чл. 197, ал. 1, чл. 199, чл. 201, ал. 2, изр. 1, ал. 3 и 4, чл. 202, ал. 4 и 5, чл. 203, ал. 3 и § 8 от този закон, се наказва с глоба в размер от 5 000 до 10 000 лева.
  2. Създава се нова ал. 2:
  ‘‘(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1, виновното лице се наказва с глоба в размер както следва:
  1. за нарушения по ал. 1, т.1 - от 500 до 2 000 лева;
  2. за нарушения по ал.1, т.2 - от 2 000 до 5 000 лева;
  3. за нарушения по ал.1, т.3- от 5 000 до 10 000 лева;
  4. за нарушения по ал.1, т.4 - от 10 000 до 20 000 лева.“

  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях числото “20 000” се заменя с “50 000”.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 10, ал. 6 и 10 чл. 26, ал. 5 и 6, чл.54,ал.1, чл. 69, ал.1, чл. 71, ал. 2 и 4, чл. 114, ал. 1, 6 и 7, чл. 114а, ал. 3 и 4, чл. 126в, чл. 133, ал. 2 и 4, чл. 160, ал. 1 и 2, чл. 161 и чл. 161а, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  5. Алинея 5 се отменя.
  6. Създава се нова ал. 6:
  “(6) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5 000 до 20 000 лв.”
  7. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) В случаите по ал. 3, 4 и 5 се наказват и подбудителите, помагачите и укривателите, като се вземат пред вид характерът и степента на тяхното участие.
  (8) За нарушения по ал. 1 - 6 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:
  1. за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 500 до 2 000 лева, а при повторно нарушение - от 1 000 до 5 000 лева;
  2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 2 000 до 5 000 лева, а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лева;
  3. за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 5 000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лева;
  4. за нарушения по ал. 1, т. 4 - от 10 000 до 20 000 лева, а при повторно нарушение - от 20 000 до 50 000 лева;
  5. за нарушения по ал. 3, ал. 4 и ал. 5 - от 50 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение - от 100 000 до 200 000 лева;
  6. за нарушения по ал. 6 - от 10 000 до 50 000 лева.”
  8. Създава се ал. 9:
  “(9) Разпоредбите на алинеи 1-8 се прилагат и за сделките и действията по § 1а, извършени в нарушение на глави трета, пета и девета от закона.”

  9. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и след думата ‘‘^държавата” се добавя ‘‘в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица”.
  § 66. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите “Допълнителна разпоредба” се заменят с “Допълнителни разпоредби”.
  2. В § 1:
  а) в т. 2 след думите “договори за разлики” се добавя “български депозитарни разписки”;
  б) създава се нова т. 8:
  “8. “Български депозитарни разписки” са емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата на други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа;”;
  в) досегашните т. 8-21 стават съответно т. 9-22;
  г) създават се т. 23 и 24:
  “23. “Централен ежедневник” е вестник, който излиза всеки работен ден и се разпространява на цялата територия на страната.
  24. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.”
  3. Създава се § 1а:
  “§ 1а. За сделките и действията с компенсаторните записи и жилищни компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и с поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, се прилагат съответно глави трета, пета и девета от закона.”
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 66 се изменя така:
  “§ 66. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите “Допълнителна разпоредба ” се заменят с “Допълнителни разпоредби
  2. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:

  а) в m. 2 след “договори за разлики ” се добавя “български депозитарни разписки ”
  б) създава се нова т. 8
  “8. “Български депозитарни разписки” са емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата на други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа. ”
  в) досегашните т. 8-11 стават съответно т. 9-12.
  г) досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
  "13. “Контрол" е налице, когато едно лице:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на едно юридическо лице; ши
  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. ”
  д) досегашните т. 13-21 стават съответно т. 14-22.
  е) създават се т. 23, 24 и 25:
  “23. “Централен ежедневник ” е вестник, който излиза всеки работен ден и се разпространява на цялата територия на страната.
  24. “Повторно ” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  25. “Пазарна цена” е паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач. ”
  3. Създава се §1а:
  “§ 1а. За сделките и действията с компенсаторните записи и жилищни компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и с поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, се прилагат съответно глави трета, пета и девета от закона. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението

  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за §66, който става § 89:
  § 89. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така : ‘‘Допълнителни разпоредби”.
  2. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 2 след “договори за разлики” се добавя “български депозитарни разписки”
  б) създава се нова т. 8
  “8. “Български депозитарни разписки” са емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.”
  в) досегашните т. 8-11 стават съответно т. 9-12.
  г) досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
  "13. “Контрол" е налице, когато едно лице:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на едно юридическо лице; или
  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.”
  д) досегашните т. 13-21 стават съответно т. 14-22.
  е) създават се т. 23, 24 и 25:
  “23. “Централен ежедневник” е вестник, който излиза всеки работен ден и се разпространява на територията на страната.
  24. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  25. “Пазарна цена” е паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.”
  3. Създава се §1а:
  “§ 1а. За сделките и действията с компенсаторните записи и жилищни компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и с поименни

  компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, се прилагат съответно глави трета, пета и девета от закона.”
  § 67. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения;
  1. В § 3, ал. 2 думите “министъра на финансите, от Българската народна банка и от комисията” се заменят с “Министерския съвет”.
  2. В § 10 се правят следните изменения;
  а) в ал. 1 т. 1 се изменя така;
  “1. продажба на акции в случаите на приватизация, освен когато продажбата се извършва на фондова борса или при условията на търгово предлагане;”
  б) в ал. 2 т. 1 се изменя така;
  “1. продажба на акции в случаите на приватизация, освен когато продажбата се извършва на фондова борса.”
  3. В § 16, ал. 2 се създават т. 4 и 5;
  “4. условията и реда за възстановяване на увредените лица на неправомерно придобитите доходи съгласно чл. 221, ал. 9;
  5. условията и реда за издаване, прехвърляне и анулиране на български депозитарни разписки по § 1, т. 8 и изискванията към техните емитенти.”
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 67 се изменя така:
  “§ 67. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 3, ал. 2 думите “министъра на финансите, от Българската народна банка и от комисията ” се заменят с “Министерския съвет
  2. В § 10 се правят следните изменения:
  а) В ал. 1, т. 1 се изменя така:
  “1. продажба на акции в случаите на приватизация, освен когато продажбата се извършва на фондова борса или при условията на търгово предлагане. ”
  б) Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Спрямо купувачите на акции по приватизационни сделки и по сделки с "Банковата консолидационна компания" - АД, София не възниква задължение по чл. 149, ал. 1, ако преминават прага от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество чрез такава

  сделка, както и не възниква задължение по чл. 149, ал. 6, ако преминават прага от 2/3 от гласовете чрез такава сделка. Изключението по предходното изречение не се прилага, ако сделката е сключена на фондова борса. ”
  в) създава се ал. 6:
  “(6) Ограниченията по чл. 111, ал. 4 относно издаването на привилегировани акции от публично дружество не се прилагат в случаите на приватизация на дружества от национално значение, когато привилегированите акции се притежават от държавата. ”
  3. В §16, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
  “4. условията и реда за възстановяване на увредените лица на неправомерно придобитите доходи съгласно чл. 221, ал. 9.
  5. условията и реда за издаване, прехвърляне и анулиране на български депозитарни разписки по § 1, т. 8 и изискванията към техните емитенти. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 67, който става § 90:
  § 90. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 3, ал. 2 думите ‘‘министъра на финансите, от Българската народна банка и от комисията’’ се заменят с “Министерския съвет”.
  2. В § 10 се правят следните изменения:
  а) В ал. 1, т. 1 се изменя така:
  “1. продажба на акции в случаите на приватизация, освен когато продажбата се извършва на фондова борса или при условията на търгово предлагане.”
  б) Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Спрямо купувачите на акции по приватизационни сделки и по сделки с "Банковата консолидационна компания" - АД, София, не възниква задължение по чл. 149, ал. 1, ако преминават прага от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, както и не възниква задължение по чл. 149, ал. 6, ако преминават прага от 2/3 от гласовете чрез такава сделка. Изключението по изречение първо не се прилага, ако сделката е сключена на фондова борса.”
  в) В ал.5 се създава изречение второ: “Общото събрание на дружество, което е престанало да бъде публично, може да вземе

  решение за превръщане на акциите си в налични и за включване в устава на условия за тяхното прехвърляне.”
  г) създава се ал. 6:
  “(6) Ограниченията по чл. 111, ал. 4 относно издаването на привилегировани акции от публично дружество не се прилагат в случаите на приватизация на дружества от национално значение, когато привилегированите акции се притежават от държавата.”
  3. В §16, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
  “4. условията и реда за възстановяване на увредените лица на неправомерно придобитите доходи съгласно чл. 221, ал. 9.
  5. условията и реда за издаване, прехвърляне и анулиране на български депозитарни разписки по § 1, т. 8 и изискванията към техните емитенти.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАЮПОЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 68. (1) Разпоредбите на закона относно увеличаването на капитала на публично дружество не се прилагат, ако решението на общото събрание за увеличаване на капитала е взето до деня на влизане в сила на закона, но не повече от една година преди този ден, и записването на акции започне не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на закона.
  (2) Разпоредбите на закона относно отписване на публично дружество по чл. 119 от ЗППЦК не се прилагат, ако заявлението за отписване с необходимите приложени документи е подадено в комисията до влизането в сила на закона.
  (3) Задължението за извършване на търговото предлагане от лица, придобили повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, не възниква спрямо лицата, придобили тези гласове до влизането в сила на закона.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В § 68 се създава ал.4:
  “(4) В заварените производства относно търгови предложения комисията, ако е необходимо, дава срок на лицата да ги приведат в съответствие с разпоредбите на този закон. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението

  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 68, който става § 91:
  § 91. (1) Разпоредбите на този закон относно увеличаването на капитала на публично дружество не се прилагат, ако решението за увеличаване на капитала е взето до деня на влизане в сила на този закон, но не повече от една година преди този ден, и записването на акции започне не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Разпоредбите на този закон относно отписване на публично дружество по чл. 119 не се прилагат, ако заявлението за отписване с необходимите приложени документи е подадено в комисията до влизането в сила на този закон.
  (3) Задължението за извършване на търговото предлагане от лица, придобили повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, не възниква спрямо лицата, придобили тези гласове до влизането в сила на този закон.
  (4) В заварените производства относно търгови предложения комисията, ако е необходимо, дава срок на лицата да ги приведат в съответствие с разпоредбите на този закон.
  § 69. Публичните дружества са длъжни да приведат уставите си в съответствие с този закон на първото общо събрание, проведено след влизането в сила на този закон.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 69, който става § 92:
  § 92. Публичните дружества са длъжни да приведат уставите си и съставите на съветите си в съответствие с този закон на първото общо събрание, свикано след влизането в сила на този закон.
  § 70. Списъкът по чл. 10, ал. 5 се приема в едномесечен срок от влизането в сила на закона.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Параграф 70 се изменя така:
  “§ 70. (1) Редът, съдържанието и формата на деклариране на обстоятелствата по чл. 145, ал. 1 и 2 се определят с решение на комисията до приемане на съответната наредба по чл. 145, ал. 5.

  (2) Комисията взима решението по ал. 1 в 14-дневен срок от влизане на закона в сила и го огласява публично чрез предоставянето му на информационна агенция и интернет страницата си.
  (3) Лицата, които към влизане на закона в сила могат при условията на чл. 148 да упражняват 5 на сто и повече от гласовете на общото събрание на дружество, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар, е тримесечен срок от изтичане на срока по ал. 2 са длъжни да извършат уведомление по чл. 145, ал. 1 и 2 и да декларират съответните обстоятелства пред комисията. За неизпълнение на това задължение лицата носят отговорност по чл. 221, ал. 5 от закона. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 70, който става § 93:
  § 93. (1) Редът, съдържанието и формата на деклариране на обстоятелствата по чл. 145, ал. 1 и 2 се определят с решение на комисията до приемане на съответната наредба по чл. 145, ал. 5.
  (2) Комисията взима решението по ал. 1 в 14-дневен срок от влизане на този закон в сила и го огласява публично чрез предоставянето му на информационна агенция и интернет страницата си.
  (3) Лицата, които към влизане на този закон в сила могат при условията на чл. 148 да упражняват 5 на сто и повече от гласовете на общото събрание на дружество, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар, в тримесечен срок от изтичане на срока по ал. 2 са длъжни да извършат уведомление по чл. 145, ал. 1 и 2 и да декларират съответните обстоятелства пред комисията. За неизпълнение на това задължение лицата носят отговорност по ЧЛ.221, ал. 5.
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  Създава се § 70а:
  “§ 70а. Разпоредбата на чл. 129а от ЗППЦК се прилага за изменения и допълнения в правилника на Централния депозитар след влизане на закона в сила. ”
  Създава се § 706:

  “§ 70б. Изискванията към прилагането на оценъчните методи по чл. 122, ал. 9, чл. 12бв и чл. 150, ал. 6 се определят с решение на комисията до приемане на съответната наредба. ”
  Създава се § 70в:
  “§ 70в. Навсякъде в закона думите “счетоводни отчети” се заменят съответно с “финансови отчети ”, думите “заверен от дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие” — съответно с “одитиран от регистриран одитор”, а думите “чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводтвото” — съответно с “чл.26, ал. 1 от Закона за счетоводството”.
  Предложението за създаване на § 70а
  се оттегля от народните представители.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението за създаване на
  §706 и §70в, които стават §94 и § 95.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създават се § 94 и 95:
  “§ 94. Изискванията към прилагането на оценъчните методи по чл. 122, ал. 9, чл. 126в и чл. 150, ал. 6 се определят с решение на комисията до приемане на съответната наредба.
  § 95. Навсякъде в закона:
  1. думите “счетоводни отчети” и “счетоводните отчети” се заменят съответно с “финансови отчети” и “финансовите отчети”;
  2. думите “заверен от дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие”, “заверен от дипломиран експерт-счетоводител или от специализирано одиторско предприятие” и ”заверени от дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие” се заменят съответно с “одитиран от регистриран одитор”, “заверен от дипломиран експерт- счетоводител или от специализирано одиторско предприятие” и “одитирани от регистриран одитор”;
  3. думите ’’заверени от дипломиран експерт-счетоводител” се заменят със ’’заверени от регистриран одитор”.
  4. думите “чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството” се заменят с “чл.26, ал. 1 от Закона за счетоводството”.

  § 71. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г. и бр.25 от 2002 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 32, ал. 2 думите “или по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се заличават.
  2. В чл. 34, ал. 1, изречение последно след думата “нарушения” се поставя запетая и се добавя “както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на нормативните актове по прилагането му”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 71 става § 96
  § 72. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г. и бр. 84 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 204:
  а) в ал. 3 думата “само” се заличава, а след думата “акционерите” се поставя запетая и се добавя “което може да овласти за това съвета на директорите, съответно управителния съвет по реда на чл. 196.”;
  б) в ал. 5 след думата “закон” се поставя запетая и се добавя “с изключение на чл. 176, ал. 2 и 184, ал. 2”
  2. Член 205 се изменя така:
  “Изисквания и ред за издаване на облигации
  Чл. 205. (1) Издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при условия и по ред, установени със закон.
  (2) При издаването на облигации извън случаите по ал. 1 дружеството изготвя предложение за записване на облигации, съдържащо най-малко:
  1. решението по чл. 204, ал. 3;
  2. годишните счетоводни отчети за последните две години;
  3. общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем;
  4. брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, както и предвиждани ограничения за прехвърлянето им;

  5. при лихвоносни облигации - срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, ако такъв е предвиден, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на плащанията;
  6. при облигации с друга форма на доход - начина на образуване на дохода и падежите на плащанията;
  7. вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова;
  8. начин и срок на плащане на лихвата и главницата;
  9. начална и крайна дата, както и място и ред за записване на облигациите;
  10. условия за записване на облигациите;
  11. минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита за сключен.
  (3) Облигациите се считат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност.”
  3. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в заглавието думата “Приключване” се заменя с “Провеждане”;
  б) в ал. 1 думите “специализирано дружество” се заменят с “инвестиционен посредник”;
  в) в ал. 2, изречение първо думата “специална” се заменя с “набирателна”, а в изречение второ думите “че подписката е приключена” се заменят с “по ал. 6”;
  г) алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) С решението по чл. 204, ал. 3 се определят условията, при които заемът се счита за сключен, като условие за това е набирателната сметка да е заверена с парична сума, равна на емисионната стойност на всички записани облигации.
  (4) В 14-дневен срок от приключване на подписката дружеството сключва договор с банка, уреждащ реда и начина за обслужване на плащанията по облигационния заем.”
  д) в ал. 5 думите “Ако подписката приключи” се заменят с “Ако срокът по чл. 205, ал. 2, т. 9 изтече”.
  е) създават се ал. 6, 7 и 8:
  “(6) В едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите по чл. 205, ал. 2, т. 9 управителният орган на дружеството обнародва в “Държавен вестник” обявление за сключения облигационен заем, в което се посочват:
  1. размерът на заема;
  2. датата, от която тече срокът до падежа;
  3. датата на падежа - за лихвени и главнични плащания;

  4. банката по ал. 4, обслужваща плащанията по облигационния
  заем;
  5. данни относно провеждането на първото общо събрание на облигационерите, включително място, дата и час на провеждане на събранието и дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане.
  (7) Датата на провеждане на първото общо събрание на облигационерите не може да е по-късно от 30 дни от обнародването по ал.
  6. Мястото на провеждане на събранието не може да бъде различно от седалището на дружеството.
  (8) Дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите по чл. 209 и банката, обслужваща плащанията по облигационния заем, за всички изменения в търговската си дейност, които имат отношение към задълженията му по издадените облигации.”
  4. Член 207 се изменя така:
  “Нищожност на решение за издаване на облигации
  Чл.207. Нищожно е всяко решение на дружеството за:
  1. промяна в условията, при които са записани издадени облигации;
  2, издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии.”
  5. Член 208 се изменя така:
  "Първо общо събрание на облигационерите
  Чл. 208. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него са представени 1/2 от записания заем.”
  6. В чл. 210, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  “2. лица, пряко и/или косвено свързани с дружеството длъжник.”
  7. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 след думата "облигационерите" се добавя "чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" най-малко 10 дни преди събранието”;
  б) в ал. 2 думите "10 процента от облигациите" се заменят с "1/10 от съответната емисия облигации";
  в) в ал. 3 т. 2 се изменя така:
  "2. предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации".
  8. В чл. 218 думите "измененията в" се заменят с "увеличението
  на".
  Предложение на народните представители
  Ралица Агайн и Валери Димитров:
  В § 72 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2, в ЧЛ.205 се създава нова ал.4:
  2.

  “(4) В решението по чл. 204, ал. 3 за издаване на непублична емисия облигации може се предвиди да бъдат прилагани съответно разпоредбите на закона относно представителството на облигационерите и обезпечаването на публична емисия облигации. ”
  2. Създава се т. 9:
  “9. В чл. 223, ал. 4, т. 5 думата “предложенията” се заменя с “конкретни предложения ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 72, който става § 97:
  § 97. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и дои., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г. и бр.28 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 204:
  а) в ал. 3 думата “само” се заличава, а след думата “акционерите” се поставя запетая и се добавя “което може да овласти за това съвета на директорите, съответно управителния съвет по реда на чл. 196.”;
  б) в ал. 5 след думата “закон” се поставя запетая и се добавя “с изключение на чл. 176, ал. 2 и 184, ал. 2”
  2. Член 205 се изменя така:
  “Изисквания и ред за издаване на облигации
  Чл. 205. (1) Издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при условия и по ред, установени със закон.
  (2) При издаването на облигации извън случаите по ал. 1 дружеството изготвя предложение за записване на облигации, съдържащо най-малко:
  1. решението по чл. 204, ал. 3;
  2. годишните счетоводни отчети за последните две години;
  3. общата номинална и емисионна стойност на облигационния
  заем;
  4. брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, както и предвиждани ограничения за прехвърлянето им;
  5. при лихвоносни облигации - срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, ако такъв е предвиден, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на плащанията;
  6. при облигации с друга форма на доход - начина на образуване на дохода и падежите на плащанията;
  7. вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова;
  8. начин и срок на плащане на лихвата и главницата;
  9. начална и крайна дата, както и място и ред за записване на облигациите;
  10. условия за записване на облигациите;
  11. минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита за сключен.
  (3) Облигациите се издават само след пълното заплащане на емисионната им стойност.
  (4) В решението по чл.204, ал.3 за издаване на непублична емисия облигации може да се предвиди да бъдат прилагани съответно разпоредбите на закона относно довереника на облигационерите и обезпечаването на публична емисия облигации.’’
  3. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в заглавието думата „Приключване” се заменя с “Провеждане”;
  б) в ал. 1 думите “специализирано дружество” се заменят с “инвестиционен посредник”;
  в) в ал. 2, изречение първо думата “специална” се заменя с “набирателна”, а в изречение второ думите “че подписката е приключена” се заменят с “по ал. 6”;
  г) алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) С решението по чл. 204, ал. 3 се определят условията, при които заемът се счита за сключен. Задължително условие е емисионната стойност на всички записани облигации да е изцяло изплатена.
  (4) В 14-дневен срок от приключване на подписката дружеството сключва договор с банка, уреждащ реда и начина за обслужване на плащанията по облигационния заем.”
  д) в ал. 5 думите “Ако подписката приключи” се заменят с “Ако срокът по чл. 205, ал. 2, т. 9 изтече”.
  е) създават се ал. 6,7 и 8:
  “(6) В едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите по чл. 205, ал. 2, т. 9 управителният орган на дружеството обнародва в “Държавен вестник” обявление за сключения облигационен заем, в което се посочват:

  1. размерът на заема;
  2. датата, от която тече срокът до падежа;
  3. датата на падежа - за лихвени и главнични плащания;
  4. банката по ал. 4, обслужваща плащанията по облигационния
  заем;
  5. мястото, датата, часът и дневният ред на първото общо събрание на облигационерите.
  (7) Датата на провеждане на първото общо събрание на облигационерите не може да е по-късно от 30 дни от обнародването по ал. 6. Мястото на провеждане на събранието не може да бъде различно от седалището на дружеството.
  (8) Дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите по чл. 209 и банката, обслужваща плащанията по облигационния заем, за всички изменения в търговската си дейност, които имат отношение към задълженията му по издадените облигации.”
  4. Член 207 се изменя така:
  “Нищожност на решение за издаване на облигации
  Чл.207. Нищожно е всяко решение на дружеството за:
  1. промяна в условията, при които са записани издадени облигации;
  2. издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии.”
  5. Член 208 се изменя така:
  ”Чл. 208. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него са представени 1/2 от записания заем.”
  6. В чл. 210, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  “2. свързани с дружеството длъжник лица.”
  7. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 накрая след думата "облигационерите” се добавя "чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" най-малко 10 дни преди събранието”;
  б) в ал. 2 думите "10 процента от облигациите" се заменят с "1/10 от съответната емисия облигации";
  в) в ал. 3 т. 2 се изменя така:
  "2. предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации".

  8. Член 218 се изменя така:
  „Вписване на увеличения капитал
  Чл.218. Управителният съвет, съответно съветът на директорите заявява за вписване увеличението на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.”
  9. В ЧЛ.223, ал.4, т.5 думата “предложенията” се заменя с “конкретни предложения”.
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  Създават се § 73 и § 74:
  “§ 73. В § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118/1997 г.; бр. 35/1998 г. - Решение № 6 на Конституционния съд на Република България от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и бр. 153 от 1998 г., бр. 50, бр. 103 и бр. 111 от 1999 г., бр. 105/2000 г., бр. 110/2001 г.) се създава т. 51:
  “51. “Сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа ” са сделките:
  а) сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които, съгласно правилника на регулирания пазар, се регистрират на регулирания пазар;
  б) сключени при условията и реда на търгово предлагане по Глава единадесета. Раздел II на Закона за публично предлагане на ценни книжа. ”
  § 74. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115/1997 г.; попр., бр. 19/1998 г.; изм. и доп., бр. 21 и бр. 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 и бр. 108 от 2000 г., бр. 34 и бр. 110 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23, ал. 3, т. 14 след думите “права на акции ” се добавя “по сделки ”.
  2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 41:
  “41. “Сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа ” са сделките:
  а) сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които, съгласно правилника на регулирания пазар, се регистрират на регулирания пазар;

  6) сключени при условията и реда на търгово предлагане по Глава единадесета, Раздел II на Закона за публично предлагане на ценни книжа. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Форма за търсене
  Ключова дума