Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
22/05/2002 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 202-01-26/24.04.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за техническите
  изисквания към продуктите,
  внесен от Министерския съвет
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 202-01-26/24.04.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за техническите
  изисквания към продуктите,
  внесен от Министерския съвет
  На извънредното заседание, проведено на 17 май 2002 г. в Пловдив, с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
  Законопроектът е изготвен в съответствие с необходимостта от постигането на по-голяма яснота при прилагането на принципите на Новия подход за техническо регламентиране и стандартизация и Глобалния подход за оценяване на съответствията.
  В съответствие с правилата, установени в Европейския съюз към лицата, имащи задължения да пускат продуктите на пазара и/или в действие, се включва и “упълномощен представител”. Въвежда се изискването върху продуктите да бъдат отбелязани името и адреса на лицето, което го пуска на пазара/и или в действие, както и наличието на инструкция или указание за употреба на български език. По този начин ще се облекчи работата на органите по надзора на пазара.
  Законопроектът дава възможност за признаване на маркировката “СЕ” и документите, удостоверяващи съответствието на продуктите и издадени от нотифицираните европейски органи за оценяване на съответствието, което е необходимо за започване на преговори по подписването на РЕСА -Европейски протоколи за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствията.
  С предлаганите изменения и допълнения се постига равнопоставеност между българските производители и вносителите по отношение на изискванията, които техническият надзор предявява спрямо производителите и вносителите на съоръжения с повишена опасност. Премахва се разрешителния режим за пускане в експлоатация на съоръжения с повишена опасност.

  С цел постигане на прозрачност в изискванията и действията на администрацията в законопроекта е разписан лицензионен режим за лицата, които ще осъществяват технически надзор на определени видове съоръжения с повишена опасност.
  В хода на обсъждането народните представители поставиха въпроси за необходимостта от разширение на административния капацитет на Държавната агенция по стандартизация и метрология с оглед най-пълно осъществяване на надзора на пазара; за по-ясното разграничаване на компетенциите на Държавната агенция по стандартизация и метрология от тези на Комисията по търговия и защита на потребителите; за необходимостта от изменения в Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия; за взаимодействието между органите по надзора ца пазара и митническите органи, както и за предвидения лицензионен режим за лицата, които ще осъществяват технически надзор на определени видове съоръжения с повишена опасност.
  Бяха изказани предложения в законопроекта да се разпишат и техническите изисквания към съоръжения, които не са с повишена опасност, както и да се оптимизират взаимодействията между Министерски съвет и Държавната агенция по стандартизация и метрология по отношение на компетенциите по определянето на техническите изисквания към продуктите.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, внесен от Министерския съвет.
  17 май 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума