Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
31/07/2002 второ гласуване

  Доклад
  по законопроект № 202-01-26/24.04.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за техническите
  изисквания към продуктите,
  внесен от Министерския съвет
  Второ четене
  Доклад
  по законопроект № 202-01-26/24.04.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за техническите
  изисквания към продуктите,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене

  На заседанията, проведени на 17 и 24 юли 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, постъпилите писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
  (ДВ, бр. 86 от 1999 г.)
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  “4. надзора на пуснатите на пазара и/или в действие продукти;”.


  2. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
  “5. техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.”
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  В § 1 т. 2 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “ за пускане на пазара и/или в действие” се заменят с думите “ за пускане на пазара и/или за пускане в действие”.
  2. В т. 2 думите “ пускат на пазара и/или в действие” се заменят с думите “пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие”.
  3. Създава се нова т. 4:
  “4. надзора на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти;”.
  4. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
  “5. техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.”
  § 2. В чл. 2 т. 1 се изменя така:
  “1. да създаде условия, които гарантират пускането на пазара и/или в действие на продукти, които осигуряват защитата на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, защитата на потребителите и опазването на околната среда и вещите;”.
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по принцип


  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  В § 2, чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “осигуряват защитата на” се заменят с “не застрашават
  2. Създават се т. 3 и т. 4:
  “3. да се въведат процедурите за оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания, съобразно с изискванията на “Глобалния (модулния) подход
  4. да се изградят органи за надзор на пазара, които в своята работа спазват и прилагат общите критерии, определени в документите на Европейския съюз. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т.1 и не приема предложенията по т. 2
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 2. В чл. 2 т. 1 се изменя така:
  “1. да създаде условия, които гарантират пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти, които не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите;”
  § 3. Член 3 се изменя така:
  “Чл. 3. Продукти, за които са определени съществени изисквания, се пускат на пазара и/или в действие само когато осигуряват защитата на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, защитата на потребителите и опазването на околната среда и вещите, при условие че са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение.”
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  Параграф 3 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението


  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  В § 3, чл. 3 думите “осигуряват защита на” се заменят с “не застрашават
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 3. Член 3 се изменя така:
  “Чл. 3. Продукти, за които са определени съществени изисквания, се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите, при условие че са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение.”
  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ след думата “вносители” се поставя запетая и се добавя “упълномощени представители на производителите по ал. 3”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Производителят може да упълномощи писмено свой представител - местно лице, който е регистриран по Търговския закон, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с пускането на пазара и/или в действие на продуктите.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “пускането на пазара и/или в действие” се заменят с “пускането на пазара и/или пускането в действие”.
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думите “които ги пускат на пазара и/или в действие” се заменят с “които ги пускат на пазара и/или ги пускат в действие”;
  б) в изречение второ думите “пускат продукти на пазара и/или в действие” се заменят с “пускат продукти на пазара и/или пускат


  продукти в действие”, а след думата “вносители” се поставя запетая и се добавя “упълномощени представители на производителите по ал.3”;
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Производителят може да упълномощи писмено свой представител - местно лице, който е регистриран по Търговския закон, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с пускането на пазара и/или пускането в действие на продуктите.”
  § 5. Създават се чл. 4а и 4б:
  “Чл. 4а. Лицата, които пускат продукти на пазара и/или в действие, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно - върху опаковката му и придружаващата го документация, както и да предоставят инструкция и/или указание за употреба на български език, когато това се изисква от наредбите по чл. 7.
  Чл. 46. Търговците са длъжни да продават само продукти с маркировка за съответствие и/или с декларация за съответствие, с инструкция и/или указание за употреба на български език, когато това се изисква от наредбите по чл. 7, и с обозначени върху продуктите наименование и адрес на управление на лицето, което пуска продукта на пазара и/или в действие.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 5. Създават се чл. 4а и 4б:
  “Чл. 4а. Лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно - върху опаковката му и придружаващата го документация, както и да предоставят инструкция и/или указание за употреба на български език, когато това се изисква от наредбите по чл. 7.
  Чл. 46. Търговците са длъжни да продават само продукти с маркировка за съответствие и/или с декларация за съответствие, с инструкция и/или указание за употреба на български език, когато това се изисква от наредбите по чл. 7, и с обозначени върху


  продуктите наименование и адрес на управление на лицето, което пуска продукта на пазара и/или го пуска в действие.”
  § 6. В чл. 5 след думите “българските стандарти” се добавя “или националните стандарти на страните - членки на Европейския съюз”, а думите “по чл. 6” се заменят с “по чл. 7”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 6. В чл. 5 думите “по чл. 6” се заменят с “по чл. 7”.
  § 7. В чл. 6, ал. 2 след думата “животни” се поставя запетая и се добавя “защитата на потребителите”.
  Предложение на народните представители Недялко Калъчев. Борислав Великов и Цветан Пенков:
  В §7,в чл. 6 се създава ал. 3:
  “(3) Съществените изисквания към медицинските изделия, включително и ин витро диагностичните, се определят с отделен закон. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 8. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думата “начина” се заменя с “начините” и думите “и техническото досие на продукта” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя


  § 9. В чл. 8 думите “чл. 6” се заменят с “чл. 7” и накрая се добавя “и обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция по стандартизация и метрология, наречени “обявените лица”.
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  Параграф 9 се изменя така:
  “§ 9. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Оценяването на съответствието на продукти със съществените изисквания на наредбите по чл. 7, наричано по-нататък “оценяване на съответствието”, се извършва по процедури, които се образуват от конкретни модули на “Глобалния подход ”.
  (2) Модулите са определени в документите на Европейския съюз и са дадени в Приложение 1 към закона.
  (3) Процедурите за оценяване на съответствието, в зависимост от образуващите ги модули, могат да се изпълняват от:
  1. лицата, които пускат продуктите на пазара или в експлоатация;
  2. трети лица, които са получили разрешение да извършат такива процедури. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 9. В чл. 8 думите “чл. 6” се заменят с “чл. 7”, думите “пускат продукти на пазара и/или в действие” се заменят с “пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие” и накрая се добавя “и обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция по стандартизация и метрология, наречени “обявените лица”.
  § 10. Член 9 се изменя така:
  “Чл. 9. (1) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието се издава от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  (2) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието на строителните продукти се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на глава трета от закона.


  (3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя на председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология данните по чл. 14 и информация за отнетите разрешения в 7- дневен срок от издаването или отнемането на разрешението.”
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  В §10, чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието се издава от съответния министър или от друг орган на изпълнителната власт, на който е възложено изпълнението на наредба по чл. 7. ”
  2. Създава се нова ал.2:
  “(2) Министърът или друг държавен орган, издал разрешение по предходната алинея, носи отговорност за правомерната работа на получилото разрешение лице. Това лице е длъжно да се отчита за всяка изпълнена от него процедура за оценяване на съответствието пред упълномощилия го орган. ”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 да станат ал. 3 и 4.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Недялко Калъчев. Борислав Великов и Цветан Ценков:
  В § 10, чл. 9 се създава ал. 4:
  “(4) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието на медицинските изделия, включително и ин витро диагностичните, се издава от министъра на здравеопазването. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  Параграф 10 се изменя така:
  “§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения:


  1. Досегашният текст да стане ал. 1, като накрая думите “чл. 6” се заменяте “чл. 7”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Министърът или друг държавен орган, издал разрешение по предходния член, носи отговорност за правомерната работа на получилото разрешение лице. Това лице, наричано по-нататък “упълномощено лице ”, е длъжно да се отчита за всяка изпълнена от него процедура за оценяване на съответствието пред упълномощилия го орган. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 11. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
  “(2) В наредбите по чл. 7 се определят специфични критерии към лицата в зависимост от процедурите за оценяване на съответствието.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 12. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 6” се заменят с “чл. 7”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, представи сертификати за акредитация, с които се признава компетентността му като орган за сертификация на продукти и/или орган за сертификация на системи по качеството, и/или орган за контрол, издадени от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”, и когато процедурата за оценяване на съответствието изисква съответната компетентност, се счита, че лицето отговаря на критериите по чл. 10, ал. 1, т. 2,4, 5 и 7.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, може да представи сертификати, издадени от чуждестранни органи за акредитация, и когато има международно


  споразумение за взаимното им признаване, по което Република България е страна, се счита, че отговаря на критериите по чл. 10, ал. 1, т. 2,4, 5 и 7.”
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  В § 12, чл. 11 се създава ал. 4:
  “(4) Компетентността на лицата по ал. 1 на този член и изпълнението на специфичните критерии по ал. 2 на предходния член се установява от органа, който издава разрешението за оценяване на съответствието. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  В § 12, чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2, ал. 2 думите “Изпълнителната агенция “Българска служба по акредитация ” се заменят с “Национален орган по акредитация
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Компетентността на лицата по ал. 1 и по специфичните критерии на чл. 10, ал. 2, както и съответствието на критериите по чл. 10, ал. 1, т. 1, 3 и 6 се установява от органа, който издава разрешението за оценяване на съответствието. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 12. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 6” се заменят с “чл. 7”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, представи сертификати за акредитация, с които се признава компетентността му като орган за сертификация на продукти и/или орган за сертификация на системи по качеството, и/или орган за контрол, издадени от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”, и когато процедурата за оценяване на съответствието изисква


  съответната компетентност, се счита, че лицето отговаря на критериите по чл. 10, ал. 1, т. 2,4,5 и 7.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, може да представи сертификати, издадени от чуждестранни органи за акредитация, и когато има международно споразумение за взаимното им признаване, по което Република България е страна, се счита, че отговаря на критериите по чл. 10, ал. 1, т. 2,4, 5 и 7.”
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Компетентността на лицата по ал. 1 и изпълнението на специфичните критерии по чл. 10, ал. 2 се установява от органа, който издава разрешението за оценяване на съответствието.”
  § 13. В чл. 12, ал. 1 и 2 думите “съответният министър или друг орган на изпълнителната власт” се заменят с “председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология или съответният министър по чл. 9, ал. 2”.
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 13. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) В срок до един месец от получаване на заявлението и документите по чл. 11, ал. 1 председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология или министърът на регионалното


  развитие и благоустройството организират проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността на заявителя да изпълнява процедурите за оценяване на съответствието.
  (2) Когато при проверката се установят несъответствия с изискванията или пропуски в представената документация, заявителят се уведомява писмено за това и му се дават указания за отстраняването им. В тези случаи срокът по ал. 3 спира да тече от деня на уведомяването до отстраняване на несъответствията.
  (3) В срок до три месеца от подаване на заявлението и на документите по чл. 11, ал. 1 председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология или министърът на регионалното развитие и благоустройството издава решение или отказва издаването му с мотивирано решение, ако заявителят не отговаря на изискванията по чл. 10.
  (4) Заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от издаване на решението.
  (5) В случаите по чл. 11, ал. 2 и 3 проверка на място не се извършва”.
  § 14. В чл. 13 думите “чл. 6” се заменят с “чл. 7”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 15. Член 15 се изменя така:
  “Чл. 15. (1) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието се отнема от органа по чл. 9, който го е издал, когато лицата, получили разрешение:
  1. престанат да отговарят на някои от критериите по чл. 10;
  2. не изпълняват задълженията си при извършване на процедурите за оценяване на съответствието.
  (2) Разрешението за оценяване на съответствието, издадено в случаите по чл. 11, ал. 2, се отнема, когато Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация” отнеме сертификата за акредитация.”


  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  В § 15, чл. 15, ал. 2 думите “Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация ” се заменят с “Национален орган по акредитация ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 16. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17. За издаването на разрешения за оценяване на съответствието се събират държавни такси, чиито размери се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  Параграф 16 се изменя така:
  “§ 16. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17. (1) За издаването на разрешения за оценяване на съответствието се събират държавни такси, чиито размери се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Министрите и другите органи на изпълнителната власт предоставят на министъра на икономиката данните по чл. 14, както и информация за отнетите разрешения. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя


  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  Създава се нов § 17:
  “§ 17. В чл. 18 и чл. 19 думите “Държавната агенция по стандартизация и метрология” се заменят с “Министерството на икономиката. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  § 17. В чл. 20 думата “лицето” се заменя с “обявеното лице” и текстът до края се заличава.
  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  В § 17, чл. 20 думите “обявеното лице” се заменят с “упълномощеното лице ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 18. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. (1) Съответствието на продуктите със съществените изисквания се удостоверява с маркировка за съответствие, с декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7, и с техническо досие.
  (2) Изискванията за съдържанието на декларацията за съответствие и на техническото досие се определят с наредбите по чл. 7.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя


  § 19. Член 22 се изменя така:
  “Чл. 22. Лицата, които пускат продукти на пазара и/или в действие, съставят на български език декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 19. Член 22 се изменя така:
  “Чл. 22. Лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие, съставят на български език декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7.”
  § 20. Член 23 се изменя така:
  “Чл. 23. За продуктите, които имат маркировка за съответствие и декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл.7, се счита, че съответстват на съществените изисквания и съответствието им е оценено по процедури, определени в наредбите по чл. 7.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 21. Създава се чл. 24а:
  “Чл. 24а. Когато Република България е страна по международно споразумение за признаване на резултатите от оценяване на съответствието и на маркировка, която е различна от определената с наредбата по чл. 24, се счита, че продуктите с такава маркировка съответстват на съществените изисквания и съответствието им е оценено по процедури, определени в наредбите по чл. 7.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 22:
  “§ 22. В чл. 25 думите “лицата, които пускат продукти на пазара и/или в действие” се заменят с “лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие”.”


  § 22. В чл. 26 след думите “са длъжни” се добавя “да съхраняват и“ и накрая се добавя “и декларацията за съответствие”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 22. който става § 23:
  § 23. В чл. 26 думите “лицата, които пускат продукти на пазара и/или в действие” се заменят с “лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие”, а след думите “са длъжни” се добавя “да съхраняват и“ и накрая се добавя “и декларацията за съответствие”.
  Предложение на народния представител Александър Филипов:
  Създава се нов § 23:
  “§ 23. В глава четвърта се създава Раздел I “Общи положения
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  § 23. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Надзорът на пазара се извършва, за да се осигури съответствието на продуктите, пуснати на пазара и/или в действие, с изискванията по закона.
  (2) Надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология чрез Главна дирекция “Надзор на пазара”.
  (3) За строителните продукти и за медицинските изделия надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология съвместно съответно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на здравеопазването.”
  Предложение на народните представители
  Недялко Калъчев. Борислав Великов и Цветан Ценков:
  В § 23, чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “и за медицинските изделия” и “и с министъра на здравеопазването ” да отпаднат.
  2. Създава се ал. 4:


  “(4) Надзорът на пазара за медицинските изделия, включително и ин витро диагностичните, се осъществява по реда на отделен закон. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението пот. 1 и не приема предложението по т. 2
  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  В § 23, чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 и 3 и навсякъде по-нататък в закона думите “Държавна агенция по стандартизация и метрология” се заменят с “Държавна агенция по метрология и надзор на пазара
  2. В ал. 2, накрая, се добавя “и Главна дирекция “Надзор над съоръжения с повишена опасност ”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Дейностите на длъжностните лица по надзор на пазара по ал.2 се подпомагат от министрите и другите държавни органи, отговарящи за нормативни актове със съществени изисквания, както и от сдруженията на потребителите и инспекторатите по труда по ред, определен с наредбата на Министерския съвет по чл. ЗОд. ”
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Длъжностните лица по надзор на пазара по ал. 2 могат да работят съвместно ши се подпомагат от длъжностни лица на органи за надзор, определени с други закони. ”
  Предложениено no т. 1, 2 и 4 се оттегля от народния представител Комисията по икономическата политика не приема предложението по т. 3
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 23. който става § 24:
  § 24. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Надзорът на пазара се извършва, за да се осигури съответствието на продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие, с изискванията по закона.
  (2) Надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология чрез Главна дирекция “Надзор на пазара”.


  (3) За строителните продукти надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  § 24. Член 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Надзорът на пазара включва наблюдение, проверка за наличието на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл.7, проверка на декларацията за съответствие, проверка на частта от техническото досие, отнасяща се за съответствието на продуктите, или чрез изпитвания на образци или проби от продуктите, пуснати на пазара и/или в действие.
  (2) Изпитването на продуктите не може да се извършва от лицата, които са участвали в оценяването на съответствието на същите продукти.”
  Предложение на народния представител Александър Филипов:
  В § 24, чл. 28 се създава ал. 3:
  “(3) Председателят на Държавната агенция за стандартизация и метрология оправомощава длъжностни лица от своята администрация, по-нататък “органи по надзора на пазара”, които имат правата по настоящата глава. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  За § 24. който става § 25:
  § 25. Член 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Надзорът на пазара включва наблюдение, проверка за наличието на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл.7, проверка на декларацията за съответствие, проверка на частта от техническото досие, отнасяща се за съответствието на продуктите, или чрез изпитвания на образци или проби от продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие.


  (2) Изпитването на продуктите не може да се извършва от лицата, които са участвали в оценяването на съответствието на същите продукти.”
  § 25. Член 29 се изменя така:
  “Чл. 29. Органите за надзор на пазара извършват наблюдението и проверките:
  1. в търговските обекти, складовете и другите места за съхраняване и/или продажба на продукти на едро и дребно;
  2. в производствените, складовите и търговските помещения, в лечебните заведения и лабораториите, където продуктите се пускат в действие или се използват съгласно предназначението им;
  3. на панаирите, изложбите и демонстрациите в случаите по § 2 от Допълнителните разпоредби.”
  Предложение на народните представ25ители
  Недялко Калъчев. Борислав Великов и Цветан Ценков:
  В § 25, чл. 29, т. 2 думите “в лечебните заведения и лабораториите ” да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 25 става § 26
  § 26. Член 30 се изменя така:
  “Чл. 30. (1) При проверките органите за надзор на пазара изискват от лицата, които пускат продукти на пазара и/или в действие, декларация за съответствие и/или техническо досие, когато липсва маркировка за съответствие или тя е поставена в нарушение на изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.).
  (2) Органите за надзор на пазара изискват декларацията за съответствие и техническото досие и за продукти с маркировка за съответствие при съмнения, възникнали в резултат на наблюдение на пазара, писмени жалби и сигнали на други контролни органи, граждани и средства за масово осведомяване.


  (3) Когато декларацията за съответствие и техническото досие не са достатъчни, за да се установи съответствието на продукта със съществените изисквания, органите за надзор на пазара вземат образци или проби от продукта за изпитвания.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 26. който става § 27:
  § 27. Член 30 се изменя така:
  “Чл. 30. (1) При проверките органите за надзор на пазара изискват от лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие, декларация за съответствие и/или техническо досие, когато липсва маркировка за съответствие или тя е поставена в нарушение на изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.).
  (2) Органите за надзор на пазара изискват декларацията за съответствие и техническото досие и за продукти с маркировка за съответствие при съмнения, възникнали в резултат на наблюдение на пазара, писмени жалби и сигнали на други контролни органи, граждани и средства за масово осведомяване.
  (3) Когато декларацията за съответствие и техническото досие не са достатъчни, за да се установи съответствието на продукта със съществените изисквания, органите за надзор на пазара вземат образци или проби от продукта за изпитвания.”
  § 27. Създават се чл. 30а, 30б, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж и 30з:
  “Чл. 30а. (1) Органите за надзор на пазара забраняват с предписание разпространението и/или използването на продукти, за които в резултат на проверките и изпитванията е установено, че не съответстват на съществените изисквания, и предписват на лицата, които са пуснали тези продукти на пазара и/или в действие, да ги изтеглят от пазара.
  (2) Когато несъответствието със съществените изисквания може да се отстрани, продуктите се пускат отново на пазара и/или в действие след оценяване на съответствието им.
  (3) Когато несъответствието със съществените изисквания не може да се отстрани, лицата, които са пуснали продуктите на пазара и/или в действие, ги унищожават за своя сметка по предписание на органите за надзор на пазара. Редът за унищожаване на продуктите се определя в наредбата по чл. 30д.


  Чл. 30б. (1) Разходите за вземане на образци или проби и за изпитване са за сметка на лицата, които пускат продуктите на пазара и/или в действие, когато продуктите не съответстват на съществените изисквания. Когато продуктите съответстват на съществените изисквания, разходите са за сметка на органите за надзор на пазара.
  (2) Разходите за вземане на образци или проби от продукти без декларация за съответствие и техническо досие и разходите за изпитването им са за сметка на лицето, което ги пуска на пазара и/или в действие, независимо от получените резултати.
  Чл. 30в. Органите за надзор на пазара предписват на лицата, пуснали продукти на пазара и/или в действие без маркировка за съответствие, без декларация за съответствие и без техническо досие, да спрат разпространението и/или използването им до извършване на оценяване на съответствието им.
  Чл. 30г. При извършване на проверки органите за надзор на пазара могат да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и от компетентните органи на местното самоуправление.
  Чл. 30д. Министерският съвет с наредба определя условията и реда за извършване на надзор на пазара.
  Чл. 30е. В случаите по чл. 30а органите за надзор на пазара изнасят пред средствата за масово осведомяване следните данни за продукти:
  1. вид и количество на продуктите;
  2. търговската им марка;
  3. опасността или риска, свързани с употребата на продуктите;
  4. резултатите от проверката;
  5. предприетите мерки;
  6. лицата, които са ги пуснали на пазара и/или в действие.
  Чл. 30ж. (1) Органите за надзор на пазара имат право:
  1. на свободен достъп до местата по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2;
  2. да изискват от лицата, които пускат продукти на пазара и/или в действие, декларация за съответствие, техническо досие и инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7;


  3. да изискват от търговците инструкция и/или указание за употреба на продуктите на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7;
  4. да вземат образци или проби от продуктите за изпитвания;
  5. да получават необходимата информация за извършване на надзор на пазара.
  (2) Служителите в Главна дирекция “Надзор на пазара” се застраховат за сметка на бюджета на Държавната агенция по стандартизация и метрология срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнението на служебните им задължения.
  (3) Лицата, които пускат продукти на пазара и/или в действие, и търговците по чл. 46 са длъжни да осигуряват достъп до местата по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 и да оказват съдействие на органите за надзор на пазара при изпълнение на техните задължения.
  Чл. 30з. Органите за надзор на пазара са длъжни:
  1. да използват получените документи и информация само за целите на надзор на пазара;
  2. да се легитимират при извършване на проверките.”
  Предложение на народния представител Александър Филипов:
  В § 27 се правят следните изменения и допълнения.
  1. Текстовете на чл. 30а и чл. 30в да се обединят и чл. 30а и да приеме следния вариант:
  “Чл. 30а. (1) Когато лицата по чл. 28 констатират, че продуктът няма маркировка за съответствие и/или не се представи декларация за съответствие и/или техническо досие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7, ал. 1, или когато имат сериозни съмнения, че продукт, който има маркировка за съответствие и/или за който са представени посочените документи, не съответства на изискванията, органът за надзор на пазара със заповед нарежда временно спиране разпространението, продажбата и/или използването на продукта.
  (2) Заповедта се издава незабавно след като лицата по чл. 28 представят констативен протокол. В заповедта се определя срок за представяне на декларацията и/или техническото досие и/или срок за изпитване на продукта.
  (3) След представяне на документите по ал. 1 и/или изпитвателен протокол, органът за надзор на пазара е длъжен да се произнесе по наложеното временно спиране.


  (4) Когато представените документи по ал. 3 не дават основание да се счита, че продуктът съответства на приложимите за него наредби по чл. 7, ал. 1, органът за надзор на пазара със заповед нарежда забрана за разпространението, продажбата и/или използването на продукта.
  (5) В случаите на ал. 4 органът за надзор на пазара може да нареди изтеглянето на продукта от пазара и/или унищожаването му по ред, определен в наредба, издадена от него.
  (6) В заповедта по ал. 4, органът за надзор на пазара може да нареди на виновното лице да информира за своя сметка потребителите за рисковете, свързани с използването на продукта. Начините за информиране се определят в заповедта.
  (7) Заповедите по ал. 1 и 4 могат да се обжалват в 14-дневен срок от съобщаването им пред Върховния административен съд. ”
  2. Досегашните чл. 30г, чл. 30д, чл. 30е, чл. 30ж и чл. 30з съответно стават чл. 30в, чл. 30г, чл. 30д, чл. 30е и чл. 30ж.
  3. Член 30з се изменя така:
  “Чл. 30з. Органите за надзор на пазара са длъжни:
  1. да се легитимират при извършване на проверките;
  2. да установяват точно фактите, свързани с извършвания от тях надзор;
  3. да дават задължителни предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, като ги вписват в констативен протокол;
  4. да дават становище по възраженията на лицата във връзка с констатирани нарушения;
  5. да опазват служебната, производствената и търговската тайна, да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване и да използват документите и информацията от проверките само за целите на надзора. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  В § 27 се прави следното допълнение:
  Създава се чл. 30и:


  “Чл. 30и. (1) Продукти от внос от страни-членки на ЕС или ЕФТА, маркирани със “СЕ" или с други знаци и допуснати до пазара съгласно чл. 24а, подлежат на наблюдение от органите за надзор на пазара.
  (2) Когато органите за надзор на пазара установят чрез изпитване на достатъчна част екземпляри на продукт, маркиран със знака “СЕ" (или с друг знак на страна-членка на ЕС), че той създава недопустим риск при използването му от потребителите в Република България, се изпълняват разпоредбите на чл. 30а и чл. 306.
  (3) Председателят на Държавната агенция по метрология и надзор на пазара уведомява министъра на икономиката и председателя на Агенция “Български митници " за задържане на вноса на продукта.
  (4) Министърът на икономиката уведомява Европейската комисия за изтегляне от българския пазар на продукта, маркиран със “СЕ” и спешно изпраща всички документи, доказващи риска от неговото използване. Ако изтегленият от пазара продукт е маркиран с друг знак на страна-членка на ЕС или ЕФТА, министърът на икономиката спешно уведомява правителството на съответната страна. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 27. която става § 28:
  § 28. Създават се чл. 30а, 306, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж и 30з:
  “Чл. 30а. (1) Органите за надзор на пазара забраняват с предписание разпространението и/или използването на продукти, за които в резултат на проверките и изпитванията е установено, че не съответстват на съществените изисквания, и предписват на лицата, които са пуснали тези продукти на пазара и/или са ги пуснали в действие, да ги изтеглят от пазара.
  (2) Когато несъответствието със съществените изисквания може да се отстрани, продуктите се пускат отново на пазара и/или се пускат отново в действие след оценяване на съответствието им.
  (3) Когато несъответствието със съществените изисквания не може да се отстрани, лицата, които са пуснали продуктите на пазара и/или са ги пуснали в действие, ги унищожават за своя сметка по предписание на органите за надзор на пазара. Редът за унищожаване на продуктите се определя в наредбата по чл. ЗОд.


  Чл. 30б. (1) Разходите за вземане на образци или проби и за изпитване са за сметка на лицата, които пускат продуктите на пазара и/или ги пускат в действие, когато продуктите не съответстват на съществените изисквания. Когато продуктите съответстват на съществените изисквания, разходите са за сметка на органите за надзор на пазара.
  (2) Разходите за вземане на образци или проби от продукти без декларация за съответствие и техническо досие и разходите за изпитването им са за сметка на лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, независимо от получените резултати.
  Чл. 30в. Органите за надзор на пазара предписват на лицата, пуснали продукти на пазара и/или пуснали продукти в действие без маркировка за съответствие, без декларация за съответствие и без техническо досие, да спрат разпространението и/или използването им до извършване на оценяване на съответствието им.
  Чл. 30г. При извършване на проверки органите за надзор на пазара могат да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и от компетентните органи на местното самоуправление.
  Чл. 30д. Министерският съвет с наредба определя условията и реда за извършване на надзор на пазара.
  Чл. 30е. В случаите по чл. 30а органите за надзор на пазара изнасят пред средствата за масово осведомяване следните данни за продукти:
  1. вид и количество на продуктите;
  2. търговската им марка;
  3. опасността или риска, свързани с употребата на продуктите;
  4. резултатите от проверката;
  5. предприетите мерки;
  6. лицата, които са ги пуснали на пазара и/или са ги пуснали в действие.
  Чл. 30ж. (1) Органите за надзор на пазара имат право:
  1. на свободен достъп до местата по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2;
  2. да изискват от лицата, които пускат продукти на пазара и/или пускат продукти в действие, декларация за съответствие,


  техническо досие и инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7;
  3. да изискват от търговците инструкция и/или указание за употреба на продуктите на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7;
  4. да вземат образци или проби от продуктите за изпитвания;
  5. да получават необходимата информация за извършване на надзор на пазара.
  (2) Служителите в Главна дирекция “Надзор на пазара” се застраховат за сметка на бюджета на Държавната агенция по стандартизация и метрология срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнението на служебните им задължения.
  (3) Лицата, които пускат продукти на пазара и/или пускат продукти в действие, и търговците по чл. 46 са длъжни да осигуряват достъп до местата по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 и да оказват съдействие на органите за надзор на пазара при изпълнение на техните задължения.
  Чл. 30з. Органите за надзор на пазара са длъжни:
  1. да използват получените документи и информация само за целите на надзор на пазара;
  2. да се легитимират при извършване на проверките.”
  Предложение на народния представител Александър Филипов:
  Създават се нов Раздел II и чл. 30з, чл. 30и, чл. 30й, чл. 30к и чл. 30л:
  “Раздел II
  Надзор на продукти от внос
  Чл. 30з. (1) Митническите органи са длъжни да спрат митническото оформяне и незабавно да уведомят органа за надзор на пазара при поставяне под режим “внос” на продукт или партида продукти, когато:
  1. продуктът или партидата продукти показват определени характеристики, пораждащи сериозни съмнения в митническите органи, относно съответствието им с наредбите по чл. 7, ал. 1;
  2. продуктът или партидата продукти нямат маркировката за съответствие по чл. 24, ако такава се изисква с наредбите по чл. 7, ал.1;
  3. вносителят не може да представи декларация за съответствие на продукта, ако такава се изисква с наредбите по чл. 7, ал. 1, или


  когато представената декларация поражда съмнение за съответствието на продукта.
  (2) Когато продукт е включен в списък на опасните продукти, които са пускани на пазара, и/или когато продукт е обявен за опасен чрез международна информационна система, митническите органи отказват вноса.
  (3) Списъкът по ал. 2 се съставя и актуализира от органа за надзор.
  (4) Уведомяването по ал. 1 се извършва чрез изпращане на:
  1. копие от:
  а) декларацията за съответствие по ал. 1, т. 3;
  б) други придружаващи продукта документи.
  2. данни за:
  а) наименованието на декларирания продукт или партидата
  продукти;
  б) митническия тарифен номер на продукта, съгласно Митническата тарифа на Република България;
  в) страната на произход;
  г) наименованието и адреса на вносителя;
  д) наименованието на износителя.
  (5) Митническите органи извършват контрола по ал. 1 въз основа на предадена от органа за надзор информация относно:
  1. наименованието на продуктите, за които има наредби по чл. 7, ал. 1 и техния тарифен номер;
  2. наименованието на продуктите, за които се изисква маркировка за съответствие и/или декларация за съответствие;
  3. типовото съдържание на декларацията за съответствие.
  Чл. 30и. Продукти ши партиди продукти, подлежащи на митнически контрол по този закон, не могат да бъдат поставяни под режим в граничните митнически учреждения.
  Чл. 30й. (1) Срокът за спиране вноса на продуктите ши партидата продукти по чл. 41, ал. 1 е до три работни дни.
  (2) След изтичане на срока по ал. 1 митническите органи разрешават вноса на продукта ши партидата продукти, ако органът за надзор не ги уведоми за мерките, които ще предприеме.
  (3) Органът за надзор на пазара дава задължителни указания на митническите органи в срока по ал. 1 за по-нататъшните възможни действия с продукта ши партидата продукти.


  Чл. 30к. (1) Органът за надзор в срока по чл. 43, ал. 1 уведомява митническите органи, че:
  1. може да бъде разрешен вноса на продукта или партидата продукти, ако е установил неговото съответствие с наредбите по чл. 7, ал. 1 и са изпълнени другите изисквания по вноса;
  2. ще предприеме действия по установяване съответствието на продукта ши партидата продукти с наредбите по чл. 7, ал. 1;
  3. ще предприеме мерките по чл. 32, ал. 4.
  (2) Митническите органи в случаите по ал. 1, т. 3 вписват на гърба
  на търговската фактура, придружаваща продукта ши партидата продукти, и съответно върху всеки друг съпровождащ документ следната забележка: “Несъответстващ продукт. Забранен за
  търговска реализация. ”.
  (3) Митническите органи и органът за надзор на пазара трябва да осигурят възможно по-добри условия за съхранение на нетрайни и бързо развалящи се продукти.
  Чл. 30л. (1) За финансиране на надзора на пазара и други дейности, предвидени в този закон, по бюджетната сметка на Държавната агенция за стандартизация и метрология постъпват средствата от глобите и санкциите, събирани по този закон, дарения и помощи, предоставени от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и средства от други източници, определени с нормативен акт.
  (2) Постъпленията по ал. 1 се изразходват за:
  1. изследвания, експертизи и разработки, свързани с дейността по надзора на пазара и за усъвършенстване на нормативната база;
  2. програми за информация и популяризиране на дейностите по надзора на пазара;
  3. целеви програми и участие в национални и международни прояви, свързани с надзора на пазара;
  4. изграждане, развитие и поддържане на изпитвателните лаборатории, използвани за целите на надзора на пазара;
  5. изграждане, развитие и поддържане на материалната база на органа по ал. 1, квалификация и обучение на неговите служители;
  6. възнаграждение на независими експерти и извънщатни сътрудници и осигуряване на условия за тяхната работа;
  7. допълнително застраховане на лицата по чл. 28;


  8. материално стимулиране на щатните служители на органа по
  ал. 1.
  (3) Сумите за материално стимулиране на едно лице за една календарна година не могат да превишават 24 негови месечни брутни заплати. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  Създава се нов § 28:
  “§ 28. В заглавието на Глава пета да отпадне думата “Технически ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  § 28. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Експлоатацията на съоръжения с повишена опасност, както и устройството и монтажът на тези от тях, за които няма съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7, трябва да съответстват на технически изисквания, правила и норми за безопасност, определени с наредби на Министерския съвет.”
  2. В ал. 2 думата “актовете” се заменя с “наредбите”.
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  В § 28, чл. 31 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, ал. 1 думите “както и устройството и монтажът на тези от тях ”, а също и думите “технически изисквания, правила и ” да отпаднат.
  2. В т. 2, ал. 2 думите “председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология ” се заменят с “министъра на икономиката ”.
  3. Създава се т. 3:
  “3. Създава се ал. 3:


  “(3) Когато съществените изисквания за съоръжения с повишена опасност са определени с наредби по чл. 7, съответствието им с тях се оценява по общия ред на закона, а надзорът им след пускане в експлоатация се осъществява от длъжностните лица на Главна дирекция “Надзор над съоръжения с повишена опасност ” към Държавната агенция по метрология и надзор на пазара ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 28 става § 29
  § 29. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “опасност“ се поставя запетая и се добавя “за които няма наредби по чл. 7”, думата “производство” се заличава и думата “актовете” се заменя с “наредбите”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Съоръженията с повишена опасност, за които има наредби по чл. 7, подлежат след пускането им в експлоатация на технически надзор за съответствието им с техническото им досие и за съответствието на тяхната експлоатация с техническите изисквания, правила и норми, определени в наредбите по чл. 31.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “на подвижен железопътен състав” се заличават.
  Предложение на народния представител
  Иван Николаев Иванов:
  В § 29, чл. 33 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Съоръжения с повишена опасност от местно производство или внос, за които са приети наредби по чл. 31, ал. 2, се пускат в експлоатация от лица за оценяване на съответствието, които се упълномощават за това от министъра на икономиката по общия ред на закона. ”
  2. Точка 2 да отпадне.


  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 29. който става § 30:
  § 30. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “опасност“ се поставя запетая и се добавя “за които няма наредби по чл. 7”, думите “производство, внос” се заличават и думата “актовете” се заменя с “наредбите”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Съоръженията с повишена опасност, за които има наредби по чл. 7, подлежат след пускането им в експлоатация на технически надзор за съответствието им с техническото им досие и за съответствието на тяхната експлоатация с техническите изисквания, правила и норми, определени в наредбите по чл. 31.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “на подвижния железопътен състав” се заличават.
  § 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “оправомощени” се заменя с “получили лицензия за това”.
  2. В ал. 2 думите “оправомощени лица” се заменят с “лица, получили лицензия за това” и думите “оправомощаване на лицата по ал.1” се заменят с “издаване на лицензните”.
  3. Създават ал. 3 и 4:
  “(3) Лицата, получили лицензия да осъществяват технически надзор, трябва да имат застраховка за вредите, които могат да причинят вследствие на неизпълнение на задълженията си на собствениците или ползвателите на съоръжения с повишена опасност или на трети лица.
  (4) Инспекторите от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” се застраховат за сметка на бюджета на Държавната агенция по стандартизация и метрология срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнението на служебните им задължения.”


  Предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  В § 30, чл. 34, т. 3 и нататък в закона думите “Инспекция за държавен технически надзор ” се заменят с “Надзор над съоръжения с повишена опасност ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 30 става § 31
  § 31. Създава се чл. 34а:
  “Чл. 34а. (1) Председателят на Държавната агенция по
  стандартизация и метрология издава лицензни за срок 5 години за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност на:
  1. лица, осъществяващи надзора въз основа на договор със собственика или ползвателя на съоръжения с повишена опасност;
  2. структурно обособени части на предприятия или организации, пряко подчинени на ръководителя им - за осъществяване на технически надзор върху съоръженията с повишена опасност, които са собственост или се ползват от предприятието или организацията.
  (2) Лицата по ал. 1, които кандидатстват за получаване на лицензия, трябва:
  1. да са регистрирани по Търговския закон или да са създадени със закон, с акт на Министерския съвет или на държавен орган;
  2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;
  3. да разполагат с персонал, който притежава квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
  4. да притежават материално-технически условия и средства за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
  5. да не участват в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор осъществяват;


  6. да не участват в капитала, управлението или контрола на търговски дружества, които извършват дейностите по т. 6.
  (3) Лицензията съдържа:
  1. наименованието, седалището и адреса на лицензираното лице;
  2. номера на фирменото дело или наименованието на акта, с който е създадено лицето;
  3. наименованието на структурното звено, което ще осъществява технически надзор - в случаите по ал. 1, т. 2;
  4. видовете съоръжения с повишена опасност, за които лицето се лицензира да осъществява технически надзор;
  5. начален и краен срок на действие на лицензията.
  (4) Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология отказва да издаде лицензията, когато лицата по ал. 1 не отговарят на някое от изискванията по ал. 2. Отказът да се издаде лицензия се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (5) Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология отнема лицензията при:
  1. прекратяване на търговеца или на юридическото лице;
  2. промени в обстоятелствата, при които лицензията е издадена;
  3. липса на застраховка по чл. 34, ал. 3;
  4. установяване от инспекторите от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”, че лицата, получили лицензия, не изпълняват задълженията си съгласно закона и наредбите по прилагането му.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 31 става § 32
  § 32. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата “актовете” се заменя с “наредбите”.
  2. В т. 1 думите “на които не е извършено оценяване на съответствието по реда на глава трета” се заменят със “за които няма наредби по чл. 7”.
  3. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “като се спазват изискванията на чл. 143 от Закона за устройство на територията”.
  4. В т. 3 думите “монтаж, експлоатация” и думите “и под държане” се заличават.


  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 32 става § 33
  § 33. В чл. 36 думите “производство, монтаж” се заличават.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 33 става § 34
  § 34. Член 37 се изменя така:
  “Чл. 37. Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” установяват наличието на условията за производството и монтажа на съоръженията с повишена опасност, определени в наредбите по чл. 31, за които няма наредби по чл. 7.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 34 става § 35
  § 35. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Собственикът или ползвателят на съоръжение с повишена опасност е длъжен да го регистрира пред органите за технически надзор и да им предостави техническата му документация.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 35 става § 36
  § 36. В чл. 40 след думата “опасност” се поставя запетая и се добавя “за които няма наредби по чл. 7”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 36 става § 37


  § 37. Член 41 се изменя така:
  “Чл. 41. Изискванията, условията и редът за издаване на разрешенията по чл.36, 37 и 40 и за регистрация по чл. 39, ал. 1 се определят с наредбите по чл. 31.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 37. който става § 38:
  § 38. Член 41 се изменя така:
  “Чл. 41. Изискванията, условията и редът за издаване на разрешенията по чл. 36 и 40 и за регистрация по чл. 39, ал. 1 се определят с наредбите по чл. 31.”
  § 38. В чл. 42 ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Органите за технически надзор извършват първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират.
  (2) Редът за извършване на прегледите, проверките и изпитванията по ал. 1 на отделните видове съоръжения с повишена опасност се определя с наредбите по чл.31.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 38 става § 39
  § 39. В чл. 42, ал. 3, чл. 44 и чл. 46, ал. 1 и 2 думите “и/или” се заменят с “или”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 39 става § 40

  § 40. В чл. 49, ал. 1 изречение първо се изменя така:
  “За неизпълнение на установените изисквания в тази глава и в наредбите по чл. 31 инспекторите от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” прилагат следните принудителни административни мерки:”.


  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 40 става § 41
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се § 42:
  “§ 42. В чл. 50 думите “лице, което пуска продукти на пазара и/или в действие” се заменят с “лице, което пуска продукти на пазара и/или пуска продукти в действие”.
  § 41. Член 51 се изменя така:
  “Чл. 51. Лице, което състави и/или използва декларация за съответствие със съдържание, което не съответства на съдържанието, определено с наредбите по чл. 7, се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., ако с деянието не се извършва престъпление.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 41 става § 43
  § 42. Създават се чл. 51а, 516 и 51 в:
  “Чл. 51а. Лице, което пуска на пазара и/или в действие продукти с маркировка за съответствие в нарушение на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, се наказва с глоба от 300 до 800 лв. или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.
  Чл. 516. Лице, което пуска на пазара и/или в действие продукти с маркировка за съответствие, без да е оценено съответствието им със съществените изисквания с тях, се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 51 в. Лице, което пуска на пазара и/или в действие продукти без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл.7, се наказва с глоба от 500 до 800 лв. или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”


  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 42. който става § 44:
  § 44. Създават се чл. 51а, 516 и 51в:
  “Чл. 51а. Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти с маркировка за съответствие в нарушение на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, се наказва с глоба от 300 до 800 лв. или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.
  Чл. 516. Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти с маркировка за съответствие, без да е оценено съответствието им със съществените изисквания с тях, се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 51в. Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл.7, се наказва с глоба от 500 до 800 лв. или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § нов 45:
  “§ 45. В чл. 52 думите “лице, което пуска продукти на пазара и/или в действие” се заменят с “лице, което пуска продукти на пазара и/или пуска продукти в действие”.
  § 43. Създават се чл. 52а, 526, 52в, 52г и 52д:
  “Чл. 52а. Лице, което пуска на пазара и/или в действие продукти, без да е посочило върху тях наименованието и адреса си на управление или без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. или с имуществена санкция от 300 до 1000 лв.
  Чл. 52б. Търговец, който продава продукти без маркировка за съответствие, се наказва с глоба 500 лв. или с имуществена санкция 1000 лв.
  Чл. 52в. Търговец, който продава продукти без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7, се наказва с глоба 800 лв. или с имуществена санкция 1500 лв.
  Чл. 52г. Търговец, който продава продукти без обозначение на наименованието или адреса на управление на лицето, което ги пуска на


  пазара и/или в действие, се наказва с глоба 250 лв. или с имуществена санкция 500 лв.
  Чл. 52д. Търговец, който продава продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба 200 лв. или с имуществена санкция 500 лв. “
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 43. който става § 46:
  § 46. Създават се чл. 52а, 526,52в, 52 г и 52д:
  “Чл. 52а. Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти, без да е посочило върху тях наименованието и адреса си на управление или без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. или с имуществена санкция от 300 до 1000 лв.
  Чл. 52б. Търговец, който продава продукти без маркировка за съответствие, се наказва с глоба 500 лв. или с имуществена санкция 1000 лв.
  Чл. 52в. Търговец, който продава продукти без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7, се наказва с глоба 800 лв. или с имуществена санкция 1500 лв.
  Чл. 52г. Търговец, който продава продукти без обозначение на наименованието или адреса на управление на лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, се наказва с глоба 250 лв. или с имуществена санкция 500 лв.
  Чл. 52д. Търговец, който продава продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба 200 лв. или с имуществена санкция 500 лв. “
  § 44. Член 53 се изменя така:
  “Чл. 53. За неизпълнение или нарушение на задължителните предписания по чл. 30а, ал. 1 и 3 и чл. 30в виновните лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 44 става § 47
  § 45. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така:


  “(1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 50, 51, 51а - 51 в, 52, 52а - 52д и 53 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология или от министрите, на които е възложено разработването на наредби по чл. 7.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба или имуществена санкция до 500 лв. включително.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 45 става § 48
  § 46. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “виновните” се заменя с “физическите” и след думата “лева” се добавя “а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в същия размер”.
  2. В ал. 2 след думата “глоба” се добавя “или имуществена санкция”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 46 става § 49
  § 47. В чл. 58 се създава ал. 3:
  “(3) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 600 лв. включително или имуществена санкция до 1000 лв. включително.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 47 става § 50
  § 48. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1.В § 1:
  а) точка 9 се изменя така:


  “9. “Ползвател” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно основание.”;
  б) създава се т. 10:
  “10. “Търговец” е всяко лице, което предоставя безплатно или срещу заплащане продукти на потребител и е различно от лицето, което пуска продуктите на пазара и/или в действие.”
  2. В § 2, ал. 2 думите “Длъжностните лица по чл. 28” се заменят с “Органите за надзор на пазара.”
  3. В § 3:
  а) в ал. 2 след думите “български език” се добавя “или чрез потвърждаване за прилагане като български стандарти”;
  б) в ал. 3 думите “по чл. 6” се заменят с “по чл. 7” и думите “Съвета на Европа” се заменят с “Европейския съвет”.
  4. Създава се § За:
  “§ За. За целите на прилагането на наредбата, която въвежда директивата на Европейския съвет 73/23/ЕЕС (OJ L 77 от 26 март 1973 г.) за хармонизация на законовите разпоредби на страните членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, изменена с Директива 93/68/ЕЕС (OJ L 220 от 30 август 1999 г.), лицата, които изготвят експертен доклад за съответствието, получават разрешение по реда на глава трета.”
  5. В § 4 след думите “Министерството на транспорта” се добавя “и съобщенията”.
  6. Създава се § 4а:
  “§ 4а. (1) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост се осъществява от специализирания орган по § 4 на Министерството на транспорта и съобщенията.
  (2) Правилата, нормите и изискванията за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията по ал. 1, за които няма наредби по чл. 31, се определят с наредби на министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) За заверка на документите по чл. 35, за издаване на разрешения по чл. 36 и 40, за технически прегледи, проверки и изпитвания на


  съоръжения с повишена опасност по чл. 42, ал. 1, извършвани от специализирания орган на Министерството на транспорта и съобщенията по § 4, се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 48. който става § 51:
  § 51. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точка 9 се изменя така:
  “9. “Ползвател” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно основание.”;
  б) създава се т. 10:
  “10. “Търговец” е всяко лице, което предоставя безплатно или срещу заплащане продукти на потребител и е различно от лицето, което пуска продуктите на пазара и/или ги пуска в действие.”
  2. В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думите “не се пускат на пазара и/или в действие” се заменят с “не се пускат на пазара и/или не се пускат в действие”;
  б) в ал. 2 думите “Длъжностните лица по чл. 28” се заменят с “Органите за надзор на пазара.”
  3. В § 3:
  а) в ал. 2 след думите “български език” се добавя “или чрез потвърждаване за прилагане като български стандарти”;
  б) в ал. 3 думите “по чл. 6” се заменят с “по чл. 7” и думите “Съвета на Европа” се заменят с “Съвета на Европейския съюз”.
  4. Създава се § За:
  “§ За. За целите на прилагането на наредбата, която въвежда директивата на Европейския съвет 73/23/ЕЕС ((OJ L 77 от 26 март 1973 г.) за хармонизация на законовите разпоредби на страните членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, изменена с Директива 93/68/ЕЕС (OJ L 220 от 30 август 1999 г.), лицата, които


  изготвят експертен доклад за съответствието, получават разрешение по реда на глава трета.”
  5. В § 4 след думите “Министерството на транспорта” се добавя “и съобщенията”.
  6. Създава се § 4а:
  “§ 4а. (1) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост се осъществява от специализирания орган по § 4 на Министерството на транспорта и съобщенията.
  (2) Правилата, нормите и изискванията за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията по ал. 1, за които няма наредби по чл. 31, се определят с наредби на министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) За заверка на документите по чл. 35, за издаване на разрешения по чл. 36 и 40, за технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръжения с повишена опасност по чл. 42, ал. 1, извършвани от специализирания орган на Министерството на транспорта и съобщенията по § 4, се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се § 52:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  към Закона за изменение и допълнение на Закона за техническите
  изисквания към продуктите
  § 52. Навсякъде в закона думите “Държавната агенция по стандартизация и метрология” се заменят с “Държавната агенция за метрология и технически надзор”.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 49. Лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието до влизането в сила на закона, могат да извършват оценяване на съответствието до изтичането на срока на действие на разрешението.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 49 става § 53
  § 50. Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в “Държавен вестник”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 50. който става § 54:
  § 54. Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 52, който влиза в сила от 9 ноември 2002 г.
  24 юли 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума