Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
17/09/2002 първо гласуване

  Доклад
  по законопроект № 202-01-46 за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерски съвет
  Доклад
  по законопроект № 202-01-46 за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерски съвет  На заседанието, проведено на 11 септември 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси.
  Предложеният законопроект урежда обществените отношения по управлението на държавните резерви и военновременните запаси. Създаването и поддържането на държавни резерви и военновременни запаси гарантира нормалното функциониране на държавата и икономиката, като обезпечава ресурси за преодоляване на природни бедствие, епидемии, кризисни ситуации и военно положение.
  В законопроекта се регламентират функциите и задачите на органите по управление на държавните резерви и военновременните запаси, както и задълженията и отговорностите на отделните административни и правни субекти. Определят се източниците и реда за финансиране на дейностите по създаване, съхраняване, опазване и обновяване на резервите и запасите, както и условията за тяхното деблокиране, продажба и използуване.
  Законопроектът предвижда оперативното управление и ръководство да се възложи на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, която е администрация към Министерския съвет и е самостоятелно юридическо лице. Държавните резерви и военновременните запаси са частна държавна собственост, чието създаване се извършва със средства на държавния бюджет по планове, утвърдени от Министерския съвет. Покупката на суровини, материали и стоки за държавни резерви и военновременни запаси ще се извършва по реда на Закона за обществените поръчки чрез търгове и на стоковите борси и

  тържища. Условията и редът за продажба ще бъдат регламентирани с отделна наредба на Министерския съвет.
  В хода на обсъждането народните представители поставиха въпроси за механизма, по който Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” ще избира външните съхранители - търговци и организации, както и за механизмите, по които ще контролира тяхната дейност. Изказани бяха и мнения, че в предложения законопроект липсват конкретни норми, които уреждат придобиването и отнемането на статуса на “съхранител” на държавни резерви.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума