Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
20/09/2002 първо гласуване

  Становище
  по законопроект № 202-01-58 за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Министерския съвет.
  Становище
  по законопроект № 202-01-58 за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Министерския съвет.


  На заседанието, проведено на 18 септември 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.
  Законопроектът цеди усъвършенстване на нормативната уредба на антимонополното право и по-пълното й хармонизиране с европейското законодателство. Законопроектът е изпълнение на задълженията на страната във връзка с глава 6 от преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз. При изготвяне на законопроекта е отчетена и практиката на Комисията за защита на конкуренцията по прилагането на Закона за защита на конкуренцията.
  Законопроектът изменя и допълва действащите правни норми, регламентиращи противодействието срещу вертикалните и хоризонталните картелни споразумения, злоупотребите с монополно и господстващо положение и концентрацията на стопанската дейност. Променени са критериите за оценка на ефекта върху конкурентната среда от различните видове картелни споразумения. Установена е забрана за участниците в картелно споразумение да го изпълняват до постановяване решението на комисията. Въвежда се институтът на “съвместно господстващо положение”. Разширени са правомощията на антимонополния регулатор. Въвежда се задължителен съдебен контрол върху всички актове на комисията пред Върховния административен съд. Намалява се съставът на Комисията за защита на конкуренцията.
  При обсъждане на законопроекта бяха поставени въпросите за: изменението на приложното поле на закона; мястото и функциите на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с принципа за

  разделение на властите; състава и броя на членовете на комисията; функциите на нейния председател; необходимостта комисията да се отчита пред Народното събрание. Беше оспорено правомощието на комисията да намалява налаганите от нея имуществени санкции, както и възможността й да отменя решенията си.
  След проведеното гласуване, в което 9 народни представители подкрепиха законопроекта, а 3 народни представители се въздържаха, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума