Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
20/09/2002 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 202-01-43/25.07.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет
  внесен от Министерския съвет
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 202-01-43/25.07.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет
  внесен от Министерския съвет

  На заседанието, проведено на 18 септември 2002 г., с участието на
  представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и
  социален съвет.
  Законопроектът цели усъвършенстване на нормативната уредба във
  връзка с конституирането и функционирането на Икономическия и социален
  съвет. Той хармонизира нашето право с разрешенията на страните от
  Европейския съюз.
  Изменя се редът за конституиране на съвета, като се предвижда той да
  може да действа при липса на представени кандидатури от отделните
  органи при при номиниране на множество кандидатури. Предвижда се
  обнародване в “Държавен вестник” и в един централен всекидневник на покана
  за определяне на нови членове с цел да се даде по-голяма възможност на всяка
  организация, която се смята за представителна, да вземе участие при определяне
  членовете на съвета. Процедурата по определяне на членовете на съвета цели да
  избегне изцяло намесата на изпълнителната власт. Предлага се третата група
  членове на съвета да бъде увеличена с представители и на други големи групи
  от обществото. Дейността на членовете на съвета е почтена и не е платена.
  Въвежда се възможност да се определи срок за изготвяне на становище.
  Предлага се бюджетът на Икономическия и социален съвет да бъде част от
  бюджета на Народното събрание.
  В дискусия по законопроекта бяха поставени въпросите за функциите и
  бюджета на Икономическия и социален съвет.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата
  политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и
  социален съвет, внесен от Министерския съвет.
  18 септември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума