Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
25/03/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 254-01-72/31.07.2002 г.
  за дружествата със специална инвестиционна цел,
  внесен от Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн
  за второ четене
  ДОКЛАД
  по законопроект № 254-01-72/31.07.2002 г.
  за дружествата със специална инвестиционна цел,
  внесен от Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн
  за второ четене
  На четири заседания, е участието на вносителите, Комисията по
  икономическата политика обсъди законопроекта за дружествата със
  специална инвестиционна цел, постъпилото писмено предложение на
  народен представител, както и предложенията, направени по време на
  дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното
  събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В заглавието на законопроекта и навсякъде в текста думите
  “дружества със специална инвестиционна цел ” се заменят със “специални
  инвестиционни дружества
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона
  Дял първи
  Общи положения
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите за наименованието
  на Дял първи, като Дял първи става Глава първа
  Предмет на закона
  Чл. 1. Този закон урежда отношения, свързани със:
  1. секюритизация на активи; включително и бъдещи;
  2. учредяването и дейността на дружествата със специална
  инвестиционна цел.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 1, т. 1 се изменя така:
  “1. Инвестиране в недвижими имоти и вземания срещу емитиране на
  ценни книжа; ”
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Предмет
  Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със
  секюритизация на недвижими имоти и вземания посредством
  дружества, получили лиценз за извършване на дейност като дружества
  със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и
  прекратяването им.
  Цели на закона
  Чл. 2. Този закон цели:
  1. да насърчи колективното инвестиране;
  2. да създаде условия за развитието на секюритизацията на активи;
  3. да защитава интересите на инвеститорите в дружествата със
  специална инвестиционна цел.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думата “колективното ” се заменя с “публично ”.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. Да създаде условия за насърчаване на инвестирането в
  недвижими имоти и вземания и в развитието на капиталовия пазар; ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Цел
  Чл. 2. Този закон има за цел:
  1. да създаде условия за развитие на инвестирането чрез
  секюритизация на недвижими имоти и вземания и за развитие на
  капиталовия пазар;
  2. да осигури защита на интересите на инвеститорите в
  дружествата със специална инвестиционна цел.
  Дял втори
  Дружество със специална инвестиционна цел
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Дял втори става Глава втора и наименованието се изменя така:

  «Учредяване и лицензиране на дружество със
  специална инвестиционна цел»
  Определение
  Чл. 3. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел се учредява
  като акционерно дружество с предмет на дейност инвестиране в недвижими
  имоти или вземания. То функционира като инструмент за колективно
  инвестиране и действа на принципа на разпределение на риска.
  (2) Във фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел се
  включва обозначението "акционерно дружество със специална
  инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ".
  (3) Лица, които не отговарят на изискванията на този закон, не могат
  да включват в наименованието си обозначението "акционерно дружество
  със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ".
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 3 се правят изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Дружеството със специална инвестиционна цел се учредява
  като акционерно дружество с предмет на дейност инвестиране в
  недвижими имоти ши вземания и действа на принципа на разпределение на
  риска. ”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Във фирмата на дружеството да се включва обозначението, че
  то е специално инвестиционно дружество. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението пот. 1
  и не приема предложението пот. 2
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Определение
  Чл. 3. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел е
  акционерно дружество, което при условията и по реда на този закон
  инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа,
  в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими
  имоти и вземания).
  (2) Във фирмата на дружеството със специална инвестиционна
  цел се включва обозначението "акционерно дружество със специална
  инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ".
  (3) Лица, които не отговарят на изискванията на този закон, не
  могат да включват в наименованието си обозначението "акционерно
  дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението
  "АДСИЦ".
  Сделки
  Чл. 4. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да
  извършва по занятие следните сделки:
  1. покупка на актив или активи с цел предоставяне за управление,
  отдаване под наем, лизинг или аренда и продажба - при секюритизация на
  недвижими имоти, или получаване на плащанията - при секюритизация на
  вземания;
  2. издаване на ценни книжа с цел набиране на средства за покупка на
  активите по предходната точка.
  (2) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  извършва по занятие други търговски сделки извън посочените в ал. 1,
  освен ако са позволени от този закон или са пряко свързани с
  осъществяването на сделките по предходната алинея.
  (3) Недвижимите имоти, които подлежат на секюритизация могат да
  бъдат жилищни, търговски, административни и земеделски и трябва да се
  намират на територията на България.
  (4) Едно дружество със специална инвестиционна цел не може да
  секюритизира едновременно недвижими имоти и вземания.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “по занятие ” да отпаднат;
  б) точка 2 да стане т. 1 и се изменя така:
  “1. Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа; ”
  в) точка 1 да стане т. 2 и се изменя така:
  “2. Покупка на недвижими имоти с цел предоставянето им за
  управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, както
  и покупко-продажба на вземания; ”
  2. В ал. 2:
  а) думите “по занятие” и думите “ако са позволени в този закон
  или ” да отпаднат;
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Недвижимите имоти, обект на инвестиране, трябва да се
  намират на територията на България. ”
  4. В ал. 4 думата “секюритизира” се заменя с “инвестира”, а след
  думата ”едновременно ” се добавя “в ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по т. 1, букви „а“ и “б”, т. 2 и 3;
  приема по принцип предложението по т. 2, буква “в”.
  Предложението пот. 4 се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Предмет на дейност
  Чл. 4. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да
  извършва следните сделки:
  1. набиране на средства чрез издаване на ценни книжа;
  2. покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими
  имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им
  за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им,
  или покупко-продажба на вземания.
  (2) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  извършва други търговски сделки извън посочените в ал. 1 и пряко

  свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от този закон.
  (3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  придобива недвижими имоти или вземания, които са предмет на
  правен спор.
  (4) Недвижимите имоти, придобивани от дружество със
  специална инвестиционна цел, трябва да се намират на територията на
  Република България.
  (5) Вземанията, придобивани от дружество със специална
  инвестиционна цел, трябва да:
  1. са към местни лица;
  2. не са обект на принудително изпълнение.
  (6) Едно дружество със специална инвестиционна цел може да
  секюритизира само недвижими имоти или само вземания.
  Учредяване и съдебна регистрация
  Чл. 5 (1) За учредяване на дружество със специална инвестиционна
  цел е необходимо не по-малко от 30 на сто от основния капитал да бъде
  записан от името и за сметка на институционални инвеститори.
  (2) При учредяване на дружеството със специална инвестиционна цел
  учредителното събрание освен решенията, посочени в чл. 163, ал. 3 от
  Търговския закон, приема решение за задължително увеличаване на
  капитала със същия клас акции като записаните на учредителното събрание
  от момента, в който дружеството бъде регистрирано като публично
  ("първично увеличаване на капитал").
  (3) Увеличаването по ал. 2, трябва да бъде в размер не по-малко от 30
  на сто от основния капитал.
  (4) За вписване в търговския регистър на дружеството със специална
  инвестиционна цел е необходимо да се представят документи,
  удостоверяващи наличието на обстоятелствата по предходните алинеи.
  (5) Регистьрният съд незабавно след вписването на дружество със
  специална инвестиционна цел служебно уведомява Държавната комисия по
  ценни книжа.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 5 се правят следните изменения ”
  1. Вал. 1:
  а) думите “основния капитал ” се заменя с “капитала
  б) думата “институционални ” се заменя с
  “институционализирани ”.
  2. В ал. 3 и навсякъде по-нататък в текста думите “основния
  капитал ” се заменя с “капитала”;
  3. Алинея 4 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по т. 1, буква “а”, т. 2 и 3.
  Предложението по т. 1, буква “б” се оттегля
  от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  Учредяване
  Чл. 5 (1) Дружеството със специална инвестиционна цел се
  учредява само по реда на чл. 163 от Търговския закон. Учредители
  могат да бъдат не повече от 50 лица.
  (2) За учредяване на дружество със специална инвестиционна цел
  е необходимо не по-малко от 30 на сто от капитала да бъде записан от
  институционални инвеститори.
  (3) При учредяване на дружеството със специална инвестиционна
  цел учредителното събрание задължително приема решение за
  първоначално увеличаване на капитала със същия клас акции като
  записаните на учредителното събрание, от момента, в който на
  дружеството бъде издаден лиценз по чл. 11. Увеличаването трябва да
  бъде в размер не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.
  (4) Дружеството със специална инвестиционна цел уведомява
  Комисията за финансов надзор за вписването си в търговския регистър
  в 7-дневен срок от получаване на решението на съда.
  Капитал и акции
  Чл. 6. (1) Капитал на дружеството със специална инвестиционна цел
  не може да бъде по-малък от 500 хил. лв.
  (2) Капиталът, записан на учредителното събрание. Трябва да бъде
  реално внесен към момента на подаване на заявление за регистрация в
  търговския регистър.
  (3) Правото на глас в общото събрание на дружеството със специална
  инвестиционна цел възниква с пълното изплащане на емисионната стойност
  на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението
  на неговия капитал, в търговския регистър.
  (4) Вноските в капитала могат да бъдат само парични.
  (5) Акциите на дружеството със специална инвестиционна цел са
  безналични. Член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се
  прилага.
  (6) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да издава
  привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.
  (7) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез
  принудително обезсилване на акциите.
  (8) Увеличение на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон не
  се допуска.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “капитал” се заменя с “капиталът ”.
  2. В ал. 2 думата “заявление ” се заменя със “заявлението ”.
  3. В ал. 3 след думата “акция ” се поставя точка и думите “и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия
  капитал, в търговския регистър. ” да отпаднат.
  4. В ал. 6 думите “привилегировани акции, даваги право на повече от
  един глас ” се заменят с “многогласни акции ”.
  5. В ал. 8 думата “съгласно ” се заменя с “по
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по т. 1, 2,3 и т. 5
  и не приема предложението пот. 4
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Капитал и акции
  Чл. 6. (1) Капиталът на дружество със специална инвестиционна
  цел не може да бъде по-малък от 500 хил. лв.
  (2) Капиталът, записан на учредителното събрание, трябва да
  бъде изцяло внесен към момента на подаване на заявлението за
  вписване в търговския регистър.
  (3) Вноските в капитала могат да бъдат само парични.
  (4) Акциите на дружество със специална инвестиционна цел са
  безналични. Член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се
  прилага.
  (5) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.
  (6) Капиталът на дружество със специална инвестиционна цел не
  може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.
  (7) Увеличаване на капитала по чл. 197 от Търговския закон не се
  допуска.
  Устав

  Чл. 7. Уставът на дружеството трябва да съдържа освен данните,
  предвидени в Търговския закон и гл. VIII от Закона за публично предлагане
  на ценни книжа, и данни за:
  1. срокът, за който се създава дружеството, ако е предвиден такъв;
  2. вида на активите, които дружеството ще секюритизира;
  3. минималното равнище на обезпеченост на вземанията при
  дружествата с предмет на дейност секюритизация на вземания;
  4. максималният размер на разходите за управление на дружеството
  като съотношение към активите по баланса на дружеството;
  5. правилата за определяне на възнаграждението на лицата, които
  управляват и представляват дружеството и на обслужващите дружества, ако
  има такива;
  6. разпределението на правата и задълженията между управителния
  орган и обслужващите дружества, ако има такива;
  7. допълнителни факти и обстоятелства, определи с наредба.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 7, т. 6 се изменя така:
  “6. Правата и задълженията на обслужващите дружества, ако има
  такива; ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Устав
  Чл. 7. Освен данните, предвидени в Търговския закон, уставът на
  дружеството със специална инвестиционна цел трябва да съдържа и:
  1. срока, за който се създава дружеството;
  2. вида на активите, които дружеството ще секюритизира;
  3. инвестиционните цели на дружеството;
  4. ограничения към вида недвижими имоти, в които дружеството
  може да инвестира, съответно към вида вземания и тяхната
  обезпеченост, ако такива са предвидени;
  5. максималния размер на разходите за управление на
  дружеството като съотношение към стойността на активите по баланса
  на дружеството;
  6. правилата за определяне на възнагражденията на членовете на
  съвета на директорите на дружеството, както и на възнагражденията
  на обслужващите дружества;
  7. правата и задълженията на обслужващите дружества.
  Членове на управителните органи
  Чл. 8. (1) Лицата, които управляват или представляват, дружеството
  трябва да имат виеше образование и да притежават професионална
  квалификация и управленски опит в областта на финансите или на
  недвижимите имоти, както и да:
  1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец и не се
  намират в производство за обявяване на несъстоятелност;
  3. не са били членове на управителен или контролен орган на
  дружество съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през
  последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на
  несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
  4. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
  5. не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права
  или по съребрена линия помежду си или на друг член на управителен или
  контролен орган на дружеството със специална инвестиционна цел или на
  обслужващите дружества, ако има такива.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с декларация, към която
  се прилага диплома за завършено виеше образование и свидетелство за
  съдимост.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 8, ал. 1, т. 2 думите “като едноличен търговец ” да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Управление
  Чл. 8. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел се
  управлява и представлява от съвет на директорите.
  (2) Членовете на съвета на директорите трябва да имат виеше
  образование и да не са:
  1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като
  неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се
  намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
  3. били членове на управителен или контролен орган на
  дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през
  последните две години, предхождащи датата на решението за
  обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
  4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

  5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права
  или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или
  контролен орган на обслужващо дружеството.
  (3) Изискванията на ал. 2 се отнасят и за физическите лица, които
  представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.
  (4) За установяване на обстоятелствата по ал. 2 се представя
  декларация, диплома за завършено виеше образование и свидетелство
  за съдимост.
  Набиране и съхранение на паричните средства
  Чл. 9. (1) Сумите, набирани от издаването на ценни книжа, се внасят
  от лицата, закупили ценните книжа, по банкова сметка, специално открита
  от дружеството със специална инвестиционна цел.
  (2) Паричните средства и ценните книжа на дружеството със
  специална инвестиционна цел се съхраняват в банка-депозитар.
  (3) Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на
  дружеството със специална инвестиционна цел при спазване на условията,
  предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни
  книжа.
  (4) За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на
  чл. 173 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  Нетна стойност на активите
  Чл. 10. (1) Нетната стойност на активите на дружеството със
  специална инвестиционна цел се определя поне веднъж годишно, в края на
  съответната финансова година, както и при издаване на нови акции или
  обратно изкупуване.
  (2) Извършената оценка може да се използва през цялата следваща
  година, освен ако няма промяна в общата икономическа ситуация или
  състоянието на имотите.
  Комисията по икономическата политика
  не подкрепя текста на вносителите
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 10 да отпадне.
  Разпределение на печалбата
  Чл. 11. (1) След заделяне на законовите резерви, дружеството всяка
  година разпределя не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата
  година между акционерите под формата на паричен дивидент по
  притежаваните от тях акции.
  (2) Друго решение за разпределение на печалбата е нищожно.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 11, cm. 1 се изменя така:
  “(1) Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 11. който става чл. 10:
  Разпределение на печалбата
  Чл. 10. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел
  разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за
  финансовата година.
  (2) Дивидентите се изплащат в срок 12 месеца от края на
  съответната финансова година.
  (3) За удържания данък по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
  корпоративното подоходно облагане дружествата със специална
  инвестиционна цел, лицензирани от Комисията за финансов надзор
  издават документ, който съдържа:
  1. наименование, номер и дата на съставяне на документа;
  2. наименования и адреси на лицата - издател и получател на
  документа;
  3. номер по националния данъчен регистър и БУЛСТАТ на
  издателя и получателя на документа, а за получател - физическо лице,
  се изписва единният граждански номер на лицето;
  4. размер на начисления дивидент и отчетния период, за който се
  отнася;
  5. размер на удържания данък;
  6. вид и дата на платежния документ, с който е преведен данъкът;
  7. вид и дата на платежния документ, с който е изплатен
  съответният дивидент;
  8. име, фамилия и подпис на съставителя и получателя.
  (4) Документът по ал. 3 се издава в два екземпляра, единият от
  които остава в дружеството, удържало данъка, а другият се предоставя
  на лицето - получател на дивидента.
  Регистрация в публичния регистър
  Чл. 12. (1) Когато дружеството със специална инвестиционна цел не е
  учредено по реда на чл. 5 ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни
  книжа, лицата, управляващи и представляващи дружеството, са длъжни не
  по-късно от шест месеца от дата на вписването му в търговския регистър да
  подадат в Държавната комисия по ценните книжа проспект за увеличаване
  на капитала в размера, предвиден в решение на дружеството по чл. 5, ал. 2.
  (2) С регистрацията на дружеството в публичния регистър
  Държавната комисия по ценните книжа му издава разрешение за
  извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел
  при условие, че:
  1. уставът и другите учредителни актове на дружеството съответстват
  на закона;
  2. капиталът отговаря на изискванията на чл. 6, и
  3. членовете на управителните органи отговарят на изискванията на
  чл. 8.
  (3) Лицата управляващи и представляващи дружеството са длъжни да поискат приемане на публичната емисия от акции за търгуване на
  регулиран пазар в 7-дневен срок от одобряването на проспекта.
  (4) Ако в срок от 3 месеца от регистрацията на дружеството в
  публичния регистър, емисията не бъде регистрирана за търговия на
  регулирания пазар Държавната комисия по ценните книжа може служебно
  да отпише дружеството от публичния регистър.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 12, който става чл. 11;
  Издаване на лиценз
  Чл. 11. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни не по-
  късно от 6 месеца от датата на вписването на дружеството със
  специална инвестиционна цел в търговския регистър да подадат в
  Комисията за финансов надзор заявление за издаване на лиценз за
  извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна
  цел по определен от комисията образец, към което се прилагат:
  1. уставът и другите учредителни актове;
  2. проспект за задължително увеличаване на капитала чрез
  публично предлагане на акции по чл. 5, ал. 3 от този закон;
  3. документи, удостоверяващи спазването на изискванията на
  чл.8, ал. 2 за членовете на съвета на директорите на дружеството и за
  лицата, оправомощени да го управляват и представляват;
  4. договора с банка депозитар;
  5. имената или наименованията и данни за лицата, които
  притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с
  право на глас. Лицата представят писмени декларации относно
  произхода на средствата, с които са направени вноските срещу
  записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за
  платените от тях данъци през последните 5 години.
  (2) Комисията за финансов надзор издава лиценз и потвърждава
  проспекта в срок до 1 месец от получаването на заявлението, а когато
  са били поискани допълнителни сведения и документи - до 14 дни от
  получаването им. Комисията може еднократно да изиска отстраняване
  на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация.
  (3) Комисията за финансов надзор отказва да издаде лиценз, ако:
  1. проспектът за публично предлагане на ценни книжа,
  обслужващото дружество, банката-депозитар или договорът по ал. 1,
  т.4 не съответстват на изискванията на този закон, на Закона за
  публичното предлагане на ценни книжа или на актовете по тяхното
  прилагане;
  2. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5
  на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол
  над дружеството, с дейността си или с влиянието си върху вземането на
  решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;
  3. дружеството не отговаря на изискванията за минимален
  капитал;
  4. членовете на съвета на директорите и лицата, оправомощени
  да управляват и представляват дружеството, не отговарят на
  изискванията на чл. 8, ал. 2;
  5. не са спазени други изисквания на закона или са застрашени
  интересите на инвеститорите.
  Проспект
  Чл. 13. (1) В допълнение към информацията, изискуема по Глава б,
  Раздел П от Закона за публично предлагане на ценни книжа проспектът за
  издаване на ценни книжа от дружество със специална инвестиционна цел
  следва да съдържа следната информация:
  1. целта на използване на набраните средства и описание на
  критериите, на които отговарят закупените активи или тези, които предстои
  да се закупят;
  2. другите източници на финансиране, ако такива са предвидени;
  3. максималният размер на предвиденото външно финансиране,
  съотнесен към собствения капитал;
  4. сумата или методът за определяне на възнаграждението на лицата,
  представляващи и управляващи дружеството и на обслужващите лица;
  5. максимално допустимият размер на разходите за управление на
  дружеството като съотношение към активите по баланса на дружеството;
  6. допълнителните инвестиции и разходи, необходими за въвеждане
  на активите в експлоатация;
  7. допълнителни факти и обстоятелства, определени с наредба.
  (2) Членовете на управителния орган на дружеството, неговият
  прокурист, както и подписалият проспекта инвестиционен посредник,
  отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или
  непълни данни в проспекта. Лицето по чл. 34, ал. 1 или 2 от Закона за
  счетоводството отговаря солидарно с лицата по изречение първо за вреди,
  причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите
  отчети на дружеството със специална инвестиционна цел, а регистрираният
  одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
  (3) Дружествата със специална инвестиционна цел се освобождават от
  таксите, които са задължени да заплатят съгласно Закона за публичното
  предлагане на ценни книжа, за одобряването на проспекта им за първично
  увеличаване на капитала.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 13, ал. 2 думите “неговият прокурист ” се заменят с
  “прокуристът на акционерното дружество ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 13, който става чл. 12:
  Проспект
  Чл. 12. (1) Проспектът за публично предлагане на ценни книжа от
  дружество със специална инвестиционна цел съдържа данни за
  дружеството, за неговата дейност и за предлаганите акции в
  съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на
  ценни книжа и актовете по прилагането му, както и:
  1. за инвестиционните цели и ограниченията в инвестиционната
  политика;
  2. описание на критериите, на които отговарят недвижимите
  имоти, съответно вземанията, в които ще инвестира дружеството,
  както и характеристиките на придобитите недвижими имоти,
  съответно вземания;
  3. за другите източници на финансиране, ако такива са
  предвидени;
  4. максималния размер на предвиденото външно финансиране,
  съотнесен към размера на собствения капитал;
  5. данни за банката-депозитар и условията, на които трябва да
  отговарят обслужващите дружества;
  6. сумите или методът за определяне на възнагражденията на ,
  както и на обслужващите дружества;
  7. максимално допустимият размер на разходите за управление на
  дружеството като съотношение към стойността на активите по баланса
  на дружеството;
  8. допълнителните инвестиции и разходи, необходими за
  въвеждане на активите в експлоатация;
  9. допълнителни факти и обстоятелства, определени с наредба на
  Комисията за финансов надзор.
  (2) Членовете на съвета на директорите, прокуристът на
  дружеството, както и подписалият проспекта инвестиционен
  посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни,
  заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицето по чл. 34, ал. 1
  или 2 от Закона за счетоводството отговаря солидарно с лицата по
  изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или
  непълни данни във финансовите отчети на дружеството със специална
  инвестиционна цел, а регистрираният одитор - за вредите, причинени
  от одитираните от него финансови отчети.
  Първично увеличаване на капитала
  Чл. 14 (1) Първичното увеличаване на капитала на дружеството със
  специална инвестиционна цел се извършва само въз основа на одобрен от
  Комисията за финансов надзор проспект. Член 112а, ал. 1 от Закона за
  публичното предлагане на ценни книжа не се прилага.
  (2) При първично увеличаване на капитала се издават права по
  смисъла на § 1, т. 3. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  Срещу всяка акция от увеличението се издава едно право.
  (3) Първичното увеличаване на капитала се обслужва от
  инвестиционен посредник с капитал, не по-малък от предвидения в чл. 56,
  ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Цялата емисия
  права по ал. 2 се поема от инвестиционния посредник и се предлага за
  публично търгуване на регулиран пазар. При първичното увеличаване на
  капитала не се прилагат разпоредбите на чл.112, ал. 1 от Закона за
  публичното предлагане на ценни книжа и чл. 194 от Търговския закон.
  (4) Дружеството със специална инвестиционна цел изпраща
  уведомление до регулирания пазар, на който ще се предлагат неговите
  акции. Уведомлението съдържа началната дата, от която ще започне
  предлагането на правата, сроковете, при които ще се извършва и
  информация за броя и за номиналната и емисионната стойност на акциите,
  които ще се записват.
  (5) Уведомлението по ал. 4 трябва да бъде изпратено не по-късно от
  тридесет работни дни от датата на издаване на решение за вписване в
  публичния регистър.
  (6) Регулираният пазар е длъжен да приеме за търгуване правата по
  ал. 2.
  (7) Срокът за записване на акции по ал. 1 е най-малко 30 дни.
  Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за
  прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15
  работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
  (8) Първичното увеличаване на капитала се извършва до размера на
  записаните акции.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 14, който става чл. 13:
  Първоначално увеличаване на капитала
  Чл. 13 (1) Първоначално увеличаване на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел се извършва само въз
  основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. Член
  112а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се
  прилага.
  (2) При първоначално увеличаване на капитала се издават права
  по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни
  книжа. Срещу всяка акция от увеличението се издава едно право.
  (3) Първоначалното увеличаване на капитала се обслужва от
  инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл.
  56, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Цялата
  емисия права по ал. 2 се поема от инвестиционния посредник и се
  предлага за публично търгуване на регулиран пазар. При
  първоначалното увеличаване на капитала не се прилагат разпоредбите
  на чл.112, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и
  чл. 194 от Търговския закон.
  (4) Дружеството със специална инвестиционна цел изпраща
  уведомление до регулирания пазар, на който ще се предлагат неговите
  акции. Уведомлението съдържа началната дата, от която ще започне
  предлагането на правата, сроковете, при които ще се извършва и
  информация за броя и за номиналната и емисионната стойност на
  акциите, които ще се записват.
  (5) Уведомлението по ал. 4 трябва да бъде изпратено не по-късно
  от тридесет работни дни от датата на издаване на лиценз за
  извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна
  цел.
  (6) Регулираният пазар е длъжен да приеме за търгуване правата
  по ал. 2.
  (7) Срокът за записване на акции по ал. 1 е най-малко 30 дни.
  Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока
  за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-
  малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на
  правата.
  (8) Първоначалното увеличаване на капитала се извършва до
  размера на записаните акции.
  Промяна в устройството и управлението
  Чл. 15. (1) Промяна в устава и в другите устройствени актове, замяна
  на банката-депозитар и на управляващото дружество, ако има такова се
  допуска след одобрение на комисията.
  (2) Комисията издава или отказва да издаде одобрения по ал. 1 в 14-
  дневен срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако
  са поискани допълнителни сведения-от получаването им. Комисията
  отказва да издаде одобрение, ако не са спазени изискванията на закона и
  подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Отказът се мотивира
  писмено.
  (3) Съдът вписва в търговския регистър промяната в устава след
  представяне на одобрението на комисията.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 15, ал. 1, 2 и 3 - навсякъде в текста думата “одобрение” се
  заменя с “разрешение ”.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Промяна в устройството и управлението
  Чл. 15. (1) Промяна в устава и в другите устройствени актове на
  дружество със специална инвестиционна цел, както и замяна на
  банката-депозитар и на обслужващо дружество се допуска след
  одобрение на Комисията за финансов надзор.
  (2) Комисията за финансов надзор издава или отказва да издаде
  одобрение по ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на заявлението с
  приложенията към него, а ако са поискани допълнителни сведения - от
  получаването им. Комисията отказва да издаде одобрение, ако не са
  спазени изискванията на закона и актовете по прилагането му.
  Отказът се мотивира писмено.
  (3) Съдът вписва в търговския регистър промяната в устава след
  представяне на одобрението по ал. 1.
  Отнемане на разрешение за дейност
  Чл. 16. (1) Комисията отнема издаденото разрешение, ако
  дружеството със специална инвестиционна цел:
  1. не започне да извършва разрешената дейност в срок 12 месеца от
  издаването на разрешението;
  2. е представило неверни данни, които са послужили като основание
  за издаване на разрешението;
  3. престане да отговаря на условията, при които е издадено
  разрешението;
  4. не отговаря на изискванията за минимален капитал;
  5. системно нарушава разпоредбите на този закон или актовете по
  прилагането му.
  (2) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от
  вземане на решението за отнемане на разрешението.
  (3) След влизане в сила на решението за отнемане на разрешението
  Комисията незабавно отправя искане до съответния окръжен съд за
  образуване на производство за ликвидация на дружеството и предприема
  необходимите мерки за уведомяване на обществеността.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 16, ал. 1, т. 4 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  Отнемане на лиценз
  Чл. 16. (1) Комисията за финансов надзор отнема издадения
  лиценз, ако дружеството със специална инвестиционна цел:
  1. не започне да извършва разрешената дейност в срок 12 месеца
  от датата на издаването на лиценза;
  2. е представило неверни данни, които са послужили като
  основание за издаване на лиценза;
  3. престане да отговаря на условията, при които е издаден
  лицензът;
  4. системно нарушава разпоредбите на този закон или актовете по
  прилагането му.
  (2) Комисията за финансов надзор уведомява писмено
  дружеството в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на
  лиценза.
  (3) След влизане в сила на решението за отнемане на лиценза
  Комисията за финансов надзор незабавно отправя искане до
  съответния окръжен съд за образуване на производство за ликвидация
  на дружеството със специална инвестиционна цел и предприема
  необходимите мерки за уведомяване на обществеността.
  Промяна на фирмата при липса на регистрация или
  отнемане на разрешение
  Чл. 17. (1) Държавната комисия по ценните книжа изпраща до съда
  по регистрацията на дружеството със специална инвестиционна влезлият в
  сила отказ за регистрацията му като публично дружество, решението за
  отнемане на разрешението му за дейност и решението за отписване от
  публичния регистър.
  (2) При уведомление по ал. 1, регистьрният съд служебно изменя
  фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел като
  означението "дружество със специална инвестиционна цел" или
  съкращението "АДСИЦ" се заменят с "акционерно дружество", съответно
  "АД".
  (3) Ако Държавната комисия по ценните книжа не получи
  документите за вписване на дружеството със специална инвестиционна цел
  като публично в срок от б месеца от неговата регистрация тя процедира по
  реда на ал. 1.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 17, който става чл. 14:
  Промяна на фирмата при неиздаване на лиценз
  Чл. 14. (1) Комисията за финансов надзор изпраща до съда по
  регистрацията на дружеството със специална инвестиционна цел
  влезлия в сила отказ за издаване на лиценз.
  (2) Ако Комисията за финансов надзор не получи заявление по
  чл. 11 ал. 1 в срок до 6 месеца от датата на вписване в търговския
  регистър на дружеството със специална инвестиционна цел, тя
  уведомява съда за това.
  (3) При уведомление по ал. 1 или 2, съдът по регистрацията
  служебно изменя фирмата на дружеството със специална
  инвестиционна цел като обозначението "акционерно дружество със
  специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ" се
  заменят с "акционерно дружество", съответно "АД".

  Глава трета
  Управление на активите на дружеството със
  специална инвестиционна цел
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Наименованието на Глава трета се изменя така:
  “Изисквания към дейността на дружество със специална
  инвестиционна цел”
  Дължима грижа
  Чл. 18. (1) Управлението на активите на дружеството със специална
  инвестиционна цел се извършва с грижата на добрия търговец, при спазване
  принципите на:
  1. поддържане на оптимално съотношение между надеждност и
  доходност;
  2. защита на интереса на инвеститорите в книжата, издадени от
  дружеството.
  (2) Управителите на дружеството със специална инвестиционна цел
  са длъжни веднага след придобиването на недвижим имот да го застраховат
  срещу погиване от всички възможни рискове.
  (3) Управителите на дружеството със специална инвестиционна цел
  носят солидарна отговорност с третите лица, с които те са сключили
  договори от които е произлязла вреда за дружеството.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. B ал. 2:
  а) думите “Управителите на дружеството” се заменя с “Управителните органи
  б) думите “от всички възможни рискове ” да отпаднат.
  2. В ал. 3 думите “Управителите на дружеството” се заменят с “Управителните органи ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по т. 1, буква “б”
  и приема по принцип предложението по т. 1, буква “а” и по т. 2
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 18, който става чл. 17:
  Дължима грижа
  Чл. 17. (1) Управлението на активите на дружество със специална
  инвестиционна цел се извършва с грижата на добър търговец, като се
  предпочита интереса на акционерите пред собствения и се поддържа
  оптимално съотношение между надеждност и доходност.
  (2) Членовете на съвета на директорите на дружество със
  специална инвестиционна цел са длъжни веднага след придобиването
  на недвижим имот да го застраховат.
  Обслужващи дружества
  Чл. 19. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел за
  секюритизация на недвижими имоти сключва договори за обслужване и
  поддържане на неговите активи срещу възнаграждение с търговски
  дружества, разполагащи с необходимите организация и ресурси за тази цел
  (обслужващи дружества).
  (2) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация
  на вземания сключва договори за събиране на придобитите вземания и
  обслужване на свързаните с това плащания срещу възнаграждение с
  търговски дружества, разполагащи с необходимите организация и ресурси
  за тази цел (обслужващи дружества).
  (3) Обслужващо дружество не може едностранно да прихваща срещу
  своето възнаграждение суми, събрани в полза на дружеството със
  специална инвестиционна цел в процеса на:
  1. обслужване и поддържане на неговите активи при секюритизация
  на недвижими имоти, или
  2. събиране и обслужване на неговите вземания при секюритизация
  на вземания.
  (4) Ако дружеството със специална инвестиционна цел се управлява
  от управляващо дружество, чл. 168, ал. 2, 3 и 4 и чл. 169 от ЗППЦК се
  прилагат съответно.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В cm. 1 и ал. 2 думите “секюритизация на” се заменят с
  “инвестиране в ”.
  2. В ал. 3:
  а) думата “едностранно ” да отпадне;
  б) в т. 2 думите “събиране и ” да отпаднат.
  Комисията no икономическата политика
  приема предложението по пи 2,
  а предложението пот. 1 се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 19, който става чл. 18:
  Обслужващи дружества
  Чл. 18. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може
  да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на
  придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите
  вземания.
  (2) Дружеството със специална инвестиционна цел възлага на
  едно или повече търговски дружества, разполагащи с необходимите
  организация и ресурси (обслужващо дружество), обслужването и
  поддържането на придобитите недвижими имоти, извършването на
  строежи и подобрения, съответно обслужването на придобитите
  вземания, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и
  кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности.
  (3) Обслужващите дружества осигуряват извършването на
  дейностите по ал. 2 в съответствие със закона и с устава на дружеството
  със специална инвестиционна цел.
  (4) Обслужващо дружество не може да прихваща срещу своето
  възнаграждение парични средства на дружеството със специална
  инвестиционна цел.
  (§) Комисията за финансов надзор извършва проверки на
  обслужващите дружества при условията и по реда на чл. 18 и 19 от
  Закона за Комисията за финансов надзор.
  Оценка на активите
  Чл. 20. (1) Управителите на дружеството със специална инвестиционна цел трябва да назначат един или повече независими експерт -оценители, специализирани в областта на недвижимите имоти.
  (2) Оценителите отговарят за вреди, причинени на дружеството или
  на негови акционери, ако вредите произтичат от тяхна умишлено неточна
  оценка.
  (3) В края на всяка финансова година се извършва оценка на всички
  активи, които се притежават от дружеството със специална инвестиционна
  цел.
  (4) Секюритизираните недвижими имоти не могат да бъдат
  продавани, без да им е направена предварителна оценка от експерт-
  оценителя. Ново оценяване не се извършва, ако от последното са изминали

  не повече от шест месеца и не са настъпили съществени промени в общата
  икономическа среда.
  (5) Недвижимите имоти за секюритизация се оценяват преди
  придобиването им.
  (6) Цените, по които дружеството със специална инвестиционна цел
  придобива активи, не могат да бъдат значително по-високи, а ценните, по
  които продава активи, значително по-ниски от направената оценка, освен
  при изключителни обстоятелства. В този случай управителите на
  дружеството трябва да обяснят действията си в следващият периодичен
  отчет.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 20 се правят следните изменения ”
  1. В ал. 1 думата “Управителите” се заменя с “Управителните
  органи ”.
  2. В ал. 4 думата “секюритизираните ” да отпадне.
  3. Вал. 5 думите “за секюритизация ” да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението по т. 1.
  Предложението пот. 2 и т. З се
  оттеглят от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 20, който става чл. 19:
  Оценка на недвижимите имоти и вземанията
  Чл. 19. (1) Преди придобиване на недвижими имоти и вземания
  дружеството със специална инвестиционна цел възлага оценяването им
  на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област.
  (2) Оценката не може да бъде възложена на лице, което:
  1. притежава пряко или непряко акции в дружеството със
  специална инвестиционна цел;
  2. е член на съвета на директорите на дружеството със специална
  инвестиционна цел;
  3. е свързано лице с член на съвета на директорите или с лице,
  което притежава пряко или непряко повече от 5 на сто от акциите на
  дружеството със специална инвестиционна цел;
  4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или
  контролен орган, съдружник или акционер в продавача, както и
  свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му
  орган, с негов съдружник или акционер;

  5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или
  конфликт на интереси.
  (3) Оценителите представят декларация за липсата на
  обстоятелствата по ал. 2
  (4) Оценителите отговарят за вредите, виновно причинени на
  дружеството или на негови акционери, които произтичат от тяхна
  неточна оценка.
  (5) Цените, по които дружеството със специална инвестиционна
  цел придобива недвижими имоти или вземания, не могат да бъдат
  значително по-високи, а цените, по които ги продава, значително по-
  ниски от направената оценка, освен при изключителни обстоятелства.
  В този случай лицата, които управляват и представляват дружеството,
  трябва да обяснят действията си в следващия периодичен отчет.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  Създава се нов чл. 20:
  Последващи оценки на недвижимите
  имоти и вземанията
  Чл. 20. Притежаваните от дружеството със специална
  инвестиционна цел недвижими имоти или вземания се оценяват в края
  на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от
  5 на сто в индекса на цените на недвижимите имоти или в индекса на
  инфлация, определен от Националния статистически институт. Член
  19 се прилага съответно.
  Общи ограничения
  Чл. 21. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може:
  1. да залага или ипотекира свои активи за чужд дълг, както и да
  гарантира задължения на трети лица;
  2. да предоставя заеми;
  (2) Дружеството със специална инвестиционна цел може да взима
  заеми, само ако заемът е:
  1. свързан с емитиране на дългови ценни книжа, предлагани
  публично;
  2. предоставен от банка и се използва за придобиване и въвеждане в
  експлоатация на активите за секюритизация или за изплащане на лихви
  и/или главници по издадени дългови ценни книжа или плащане на други
  разходи, предвидени в устава и проспекта за издаване на ценни книжа и ако
  не води до превишаване на ограниченията предвидени в устава.
  (3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  осъществява стопанска дейност, включително и в областта на земеделието,
  търговията и услугите.
  (4) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  осъществява пряко дейностите по експлоатацията и поддръжката на
  придобитите от него недвижими имоти или събирането на придобитите от
  него вземания.
  (5) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира
  до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.
  (6) Дружеството със специална инвестиционна цел за-
  секюритизиране на недвижими имоти може да инвестира до 10 на сто от
  активите си във вземания на банки, обезпечени с една или повече първи по
  ред ипотеки в полза на съответната банка, когато тези вземания не са
  материализирани в ценни книжа.
  (7) Недвижимите имоти по предходната алинея трябва да са
  застраховани срещу погиване и могат да бъдат следните видове:
  1. жилища, включително отдавани под наем;
  2. вили, сезонни и ваканционни жилища;
  3. търговски и административно-офисни помещения, хотели,
  ресторанти и други подобни имоти;
  4. промишлени и складови помещения.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
  “1. Да обезпечава чужди задължения; ”
  2. Алинея 2 да отпадне.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  осъществява друга стопанска дейност. ”
  4. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Недвижимите имоти по предходната алинея трябва да са
  застраховани срещу погиване. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението пот. 1 и
  приема по принцип предложението пот. 2,3 и 4
  Предложение на Комисията по икономическата политика :
  Общи ограничения
  Чл. 21. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може
  да обезпечава чужди задължения или да предоставя заеми.
  (2) Дружеството със специална инвестиционна цел може да:
  1. емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на
  регулиран пазар;
  2. взема банкови кредити за придобиване и въвеждане в
  експлоатация на активите за секюритизация;
  3. взема банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата
  стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако
  кредитът е за срок не повече от 12 месеца.
  (3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да
  инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.
  Ограничение за инвестиране на свободните средства
  Чл. 22. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да
  инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или
  гарантирани от българската държава, и банкови депозити.
  (2) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране
  на недвижими имоти може да инвестира не повече от 10 на сто от активите
  си в ипотечни облигации, емитирани по реда на Закона за ипотечните
  облигации.
  (3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  придобива дялови участия в други дружества освен позволените в чл. 21,
  ал. 5.
  (4) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  участва на капиталовия пазар като инвестира в активи различни от
  позволените по реда на ал. 1 и ал. 2 или извършва обратно изкупуване по
  реда на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 22, ал. 2 думите “секюритизиране на” се заменят с
  “инвестиране в”, а след думата “облигации ” се поставя точка и текстът
  по-нататък да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика :
  Инвестиране на свободните средства
  Чл. 22. (1) Дружество със специална инвестиционна цел може да
  инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или
  гарантирани от българската държава и в банкови депозити.
  (2) Дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на
  недвижими имоти може да инвестира до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации.
  (3) Дружество със специална инвестиционна цел не може да
  придобива дялови участия в други дружества освен в случаите на
  чл.21, ал. 3.
  (4) Дружество със специална инвестиционна цел не може да
  участва на капиталовия пазар като инвестира в активи, различни от
  тези по ал. 1 и ал. 2, или да извършва обратно изкупуване по реда на
  чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
  Ограничение за придобиване на
  нови активи за секюритизация
  Чл. 23. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да
  придобива нов актив или активи за секюритизация, ако такива
  придобивания са предвидени в устава на дружеството и проспекта за
  издаване на ценни книжа.
  (2) Ако са спазени изискванията на чл. 20, ал. 5 и 6, членове 646-649
  от Търговския закон не се прилагат в случай на несъстоятелност на
  продавача на секюритизираните активи, продадени на дружеството със
  специална инвестиционна цел.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 23, ал. 1 думите “за секюритизация ” да отпаднат.
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  За чл. 23, който става съответно чл. 23 и 24:
  Ограничение за придобиване на
  нови активи за секюритизация
  Чл. 23. Дружество със специална инвестиционна цел може да
  придобива нов актив или активи за секюритизация, само ако това е
  предвидено в устава на дружеството и в проспекта за публично
  предлагане на ценни книжа.
  Защита на дружественото имущество
  Чл. 24. Членове 646-649 от Търговския закон не се прилагат за
  недвижимите имоти и вземанията, продадени на дружество със
  специална инвестиционна цел, освен ако сделките са извършени в нарушение на чл. 4 и 19 от този закон.
  Глава четвърта
  Разкриване на информация и конфликт на интереси
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  за наименованието на Глава четвърта
  Разкриване на информация
  Чл. 24. (1) Дружествата със специална инвестиционна цел за
  секюритизиране на недвижими имоти в периодичните си отчети, освен
  информацията, която разкриват като публични дружества, публикуват и
  информация за:
  1. дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо
  общия размер на секюритизираните активи;
  2. продажба или покупка на нов актив на стойност,- надвишаваща с
  5% стойността на секюритизираните активи.
  3. друга информация, определена с наредба.
  (2) Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране
  на парични вземания в периодичните си отчети, освен информацията, която
  разкриват като публични дружества, публикуват и информация за:
  1. дела на необслужваните вземания от общо секюритизираните;
  2. вида и размера на обезпечението и срока до падежа на вземанията
  за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията,
  3. средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на
  вземанията;
  4. среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на
  секюритизираните вземания;
  5. за класификацията на вземанията според наредба, приета от
  Министерски съвет по предложение на Комисията за финансов надзор;
  6. друга информация, определена с наредба.
  (3) Дружествата със специална инвестиционна цел, които притежават
  дялове или акции от обслужващо дружество, представят в периодичните си
  отчети и финансови отчети за дейността на обслужващото дружество.

  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 24, който става чл. 25:
  Разкриване на информация
  Чл. 25. (1) Дружествата със специална инвестиционна цел за
  секюритизиране на недвижими имоти в тримесечните и в годишните си
  отчети освен информацията, която разкриват като публични
  дружества, публикуват и:
  1. информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу
  заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи;
  2. информация за продажба или покупка на нов актив на
  стойност, надвишаваща с 5% стойността на секюритизираните активи.
  3. друга информация, определена с наредба на Комисията за
  финансов надзор.
  (2) Дружествата със специална инвестиционна цел за
  секюритизиране на парични вземания в тримесечните и в годишните
  си отчети освен информацията, която разкриват като публични
  дружества, публикуват и информация за:
  1. дела на необслужваните вземания от общо секюритизираните
  вземания;
  2. вида и размера на обезпечението и срока до падежа на
  вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия им размер;
  3. средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на
  вземанията;
  4. среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници
  на секюритизираните вземания;
  5. класификацията на вземанията, определена в наредбата по
  ал.1, т. 3;
  6. друга информация, определена с наредбата по ал. 1, т. 3..
  (3) Дружествата със специална инвестиционна цел, които
  притежават дялове или акции от обслужващо дружество, представят в
  тримесечните и в годишните си отчети и финансови отчети за
  дейността на обслужващото дружество.
  Конфликт на интереси
  Чл. 25. (1) Лицата, които управляват и представляват дружеството
  със специална инвестиционна цел, са длъжни да изпълняват задълженията
  си добросъвестно и да полагат дължимата грижа за защитаване на
  интересите на инвеститорите като предпочитат интереса на дружеството
  пред своя собствен интерес.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни всяка година да подават в Комисията за
  финансов надзор декларация за имуществените и деловите си интереси.
  (3) Лицата по ал. 1 са длъжни да избягват конфликти между своя
  интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да
  ги разкриват своевременно по начин достъпен за инвеститорите и да не
  участват при вземането на решения в тези случаи.
  (4) Лицата, които управляват и представляват дружеството, са длъжни
  да пазят търговската тайна на дружеството и след като загубят това си
  качество, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите за чл. 25, който става чл. 26
  Глава пета
  Преобразуване и прекратяване на дружество със специална
  инвестиционна цел
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  за наименованието на Глава пета
  Преобразуване и прекратяване
  Чл. 26. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да
  се преобразува в друг тип търговско дружество, както и да променя
  предмета си на дейност.
  (2) Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва с
  разрешение на Държавната комисия по ценните книжа само между
  дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи
  от един и същи тип.
  (3) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с
  разрешение на Държавната комисия по ценните книжа като
  новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат
  дружества със специална инвестиционна цел.
  (4) Дружеството със специална инвестиционна цел се прекратява при
  изтичане на предвидения в устава срок или при решение на общото
  събрание само на основания, предвидени в устава и проспекта за издаване
  на ценни книжа. За прекратяване на дружеството се издава разрешение от
  Държавната комисия по ценните книжа. Лицата, определени за ликвидатори
  или синдици на дружеството със специална инвестиционна цел се
  одобряват от Комисията. Чл. 69 от ЗППЦК се прилага съответно.
  (5) Условията и редът за преобразуване по ал. 2 и 3 и за прекратяване
  на дружествата със специална инвестиционна цел се определят с наредба.
  (6) За издаване на разрешение по предходната алинея се подава
  заявление по образец. Комисията се произнася по заявлението в 14-дневен
  срок от получаването, а когато са били поискани допълнителни сведения и
  документи в 7-дневен срок от получаването им. Чл. 28, ал. 2 и 3 от ЗППЦК
  се прилага съответно.
  (7) Комисията отказва издаване на разрешение за преобразуване или
  прекратяване, ако не са спазени изискванията на закона или актовете по
  прилагането му или не са осигурени интересите на инвеститорите.
  Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 3-дневен срок.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. I и ал. 2 думата “тип ” се заменя с “вид ”.
  2. В ал. 7 думите “не са спазени изискванията на закона или
  актовете по прилагането му или ” да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 26. който става съответно чл. 27,28 и 29;
  Преобразуване
  Чл. 27. (1) Дружество със специална инвестиционна цел не може
  да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя
  предмета си на дейност.
  (2) Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва с
  разрешение на Комисията за финансов надзор само между дружества
  със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от
  един и същи вид.
  (3) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с
  разрешение на Комисията за финансов надзор като новосъздаденото
  или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със
  специална инвестиционна цел.
  Прекратяване
  Чл. 28. Дружеството със специална инвестиционна цел се
  прекратява при изтичане на предвидения в устава срок или при
  решение на общото събрание само на основания, предвидени в устава и
  в проспекта за издаване на ценни книжа. За прекратяване на
  дружеството се издава разрешение от Комисията за финансов надзор.
  Лицата, определени за ликвидатори или синдици на дружеството със
  специална инвестиционна цел се одобряват от Комисията за финансов
  надзор. Членове 68а и 69 от Закона за публичното предлагане на ценни
  книжа се прилагат съответно.

  Издаване на разрешение
  Чл. 29 (1) За издаване на разрешение по чл.27 и 28 се подава
  заявление по образец. Комисията за финансов надзор се произнася по
  заявлението в 14-дневен срок от получаването му, а когато са били
  поискани допълнителни сведения и документи - в 7-дневен срок от
  получаването им. Член 28, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане
  на ценни книжа се прилагат съответно.
  (2) Комисията за финансов надзор отказва издаване на
  разрешение за преобразуване или прекратяване, ако не са защитени
  интересите на инвеститорите. Заявителят се уведомява писмено за
  взетото решение в 3-дневен срок.
  (3) Условията и редът за издаване на разрешение по чл.27 и 28 се
  определят с наредба на Комисията за финансов надзор.
  Глава шеста
  Административно-наказателна отговорност
  Предложение на Комисията по икономическата политика :
  Наименованието на Глава шеста се изменя така:
  “Принудителни административни мерки и
  административнонаказателна отговорност”
  Принудителни административни мерки
  Чл. 27. За дружествата със специална инвестиционна цел се прилагат
  разпоредбите на чл. 212 - чл. 215 от Закона за публичното предлагане на
  ценни книжа с изключение на правилата по чл. 212, ал. 1, т. 4, и от ал. 2 до
  ал. 6.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 27. който става чл. 30:
  Принудителни административни мерки
  Чл. 30. (1) За дружествата със специална инвестиционна цел се
  прилагат разпоредбите на чл. 212 - чл. 220 от Закона за публичното
  предлагане на ценни книжа с изключение на разпоредбите на чл. 212,
  ал.1, т. 4 и ал. 2 - ал. 6.
  (2) За обслужващите дружества се прилага разпоредбата на
  чл.212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  Нарушения и наказания
  Чл. 28. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
  1. чл. 3, ал. 3, чл. 8, чл. 13, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 се наказва с глоба в
  размер от 500 до 2000 лв.
  2. чл. 4, ал. 2 и 4, чл. 6, ал.6, 7 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 4 се наказва с глоба
  в размер от 2000 до 5000 лв.
  3. чл. 9, ал. 3, чл. 11, чл. 21, 22 и чл. 23 се наказва с глоба в размер от
  5000 до 10000лв.
  (2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се
  наказва с глоба в двоен размер на посочените в ал. 1 размери.
  (3) За нарушения по ал. 1 на юридически лица и еднолични търговци
  се налага имуществена санкция в размери, както следва:
  1. за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 1000 до 5000 лв., а при повторно
  нарушение - от 1000 до 5000 лв.;
  2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 5000 до 10000 лв., а при повторно
  нарушение - от 5 000 до 10 000 лв.;
  3. за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно
  нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.
  (4) При несъобразяване с приложена принудителна административна
  мярка по чл. 27 извършителите и допустителите се наказват с глоба в
  размер от 2 000 до 10 000лв.
  (5) Длъжностните лица, извършили умишлено или при груба
  небрежност нарушение на този закон отговарят солидарно с дружеството
  със специална инвестиционна цел за произтекли от нарушенията вреди.
  (6) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се
  отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат
  възстановени на увредените лица.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица се налага
  имуществена санкция, а на едноличните търговци глоба в следните
  размери: ”
  2. В ал. 6 думите “степента, в която не могат да бъдат
  възстановени на увредените лица ” да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението пот. 1 и
  приема по принцип предложението пот. 2
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за чл. 28, който става чл. 31;
  Административнонаказателна отговорност
  Чл. 31. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение
  на:
  1. член 3, ал. 3, чл. 8, ал. 2 или 3, чл. 12, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 се
  наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв.;
  2. член 4, ал. 2, 4 или 5, чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 5, 6 или 7, чл. 21,
  чл.22, чл. 26, ал. 1, 3 или 4 се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000
  лв.;
  3. член 4, ал. 6, чл. 9, ал. 3, чл. 10, чл. 19,20 и 23 се наказва с глоба
  в размер от 5000 до 10 000лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1, глобата е съответно в двоен
  размер.
  (3) За нарушение по ал. 1 на юридическите лица и едноличните
  търговци се налага имуществена санкция както следва:
  1. по т. 1 - от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 1000
  до 5000 лв.;
  2. по т. 2 - от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 5
  000 до 10 000 лв.;
  3. по т. 3 - от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от
  10 000 до 20 000 лв.
  (4) При несъобразяване с приложена принудителна
  административна мярка по чл. 30 извършителите и допустителите се
  наказват с глоба в размер от 2 000 до 10 000лв.
  (5) Актовете за констатираните нарушения се съставят от
  упълномощени от председателя на Комисията за финансов надзор
  длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от
  председателя на комисията. Установяването на нарушенията,
  издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
  постановления се извършват по реда на Закона за административните
  нарушения и наказания.
  Налагане на административни наказания
  Чл. 29. (1) Актовете за констатираните нарушения по чл. 29 се
  съставят от упълномощени от председателя на Комисията за финансов
  надзор длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от
  председателя на комисията.
  (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
  изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
  Закона за административните нарушения и наказания.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите за чл. 29, който е отразен
  като ал. 5 на чл. 31
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. За целите на този закон:
  1 ."Секюритизация" е дейност, при която вещни права (право на
  собственост и право на строеж) върху недвижими имоти или права върху
  парични вземания, включително и бъдещи вземания, се материализират в
  ценни книжа, предлагани публично.
  2."Разходи за управление на дружеството" са: всички разходите по
  управлението и обслужването включително разходи за възнаграждение на
  членовете на управителните органи на дружеството или на управляващото
  дружество, ако има такова, както и разходите за възнаграждение на
  обслужващото дружество, дипломираният ескперт-счетоводител, експерт-
  оценителите и депозитарната банка.
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 1 и т. 2 да отпаднат.
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 1:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1 ."Секюритизация" е дейност, при която вещни права (право на
  собственост и право на строеж) върху недвижими имоти или права
  върху парични вземания, включително и бъдещи вземания, се
  материализират в ценни книжа, предлагани публично.
  2. "Разходи за управление на дружеството" са всички разходи по
  управлението и обслужването включително разходи за възнаграждения
  на членовете на съвета на директорите на дружеството, както и
  разходите за възнаграждение на обслужващите дружества,
  регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар.
  3. “Местно лице” е:
  а) юридическо лице със седалище в страната;
  б) юридическо лице със седалище извън страната - за дейността в
  страната чрез регистриран клон;
  в) физическо лице с постоянно пребиваване в страната.
  4. “Свързани лица” са лицата по смисъла на §1 от Търговския
  закон.
  5. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от
  влизането в сила на наказателното постановление, с което
  нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 2. За неуредените в този закон въпроси се прилагат съответно
  разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и на
  Търговския закон, с изключение на чл. 204, ал. 1 от Търговския закон.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите за § 2
  § 3. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115
  от 1997 г., попр., бр. 19 от 1998г., доп., бр.21 от 1998 г., изм. и доп., бр. 153
  от 1998 г., бр.12, бр. 50, бр. 51, бр. 64, бр. 81, бр. 103, бр. 110 и бр. 111 от
  1999 г., бр. 105 и бр. 108 от 2000 г., бр. 34 и бр, 110 от 2001 г.) се правят
  следните изменения:
  (1) Създава се нова Глава единадесета:
  “Глава единадесета:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА
  ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
  Чл.62. (1) Дружествата със специална инвестиционна цел, които:
  1. са регистрирани като публични дружества в Държавната комисия
  по ценни книжа;
  2. имат регистрирана емисия за увеличаване на капитала по реда на
  Закона за дружества със специална инвестиционна цел,
  3. спазват ограничения на чл. 11 и чл. 21-22 от Закона за дружества
  със специална инвестиционна цел,
  4. и не надвишават предвидения в устава им максимален размер на
  разходите за управление не се облагат с данък върху печалбата.
  (2) Приходите от сделки извън посочените в чл. 4 от Закона за
  дружествата със специална инвестиционна цел, както и от продажба на
  недвижим имот, извършена в срок по-малък от една година от
  придобиването му се облагат по общия ред.
  (3) Дивидентите на акционерите се облагат по общия ред."
  Предложение на народния представител Камелия Касабова:
  В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните
  изменения:
  1. В § 1 след думата “книжа” се поставя точка и думите “и
  Търговския закон, с изключение на чл. 204, ал. 1 ” да отпаднат.
  2. Параграф 3 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по m2.
  Предложението пот 1 се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 3 да отпадне.
  § 4. В чл. 216 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  (Обн. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г.,
  изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000 г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002 г.,
  изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г.) се правят следните изменения:
  (1) В ал. 1 се създава нова точка 3:
  "3. на дружество със специална инвестиционна цел с вземането на
  решение за налагане на мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 или т. 6 за срок до 3
  месеца;"
  (2) Създава се ал. 4:
  "(4) Ако с изтичането на тримесечния срок по ал. 1, т. 3, дружеството
  със специална инвестиционна цел не бъде прекратено или отписано от
  регистъра на публичните дружества, правомощията на квестора се
  прекратяват и правата на органите на дружеството се възстановяват."
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  Параграф 4 да отпадне.
  § 5. (1) Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се
  приемат от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по
  ценните книжа.
  (1) Държавната комисията по ценни книжа се задължава в срок от
  един месец да предостави проекти по предходната алинея на МС.
  (2) До приемането на подзаконовите нормативни актове се прилагат
  съответно правилата за публичните дружества.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 5, който става § 3:
  § 3. В срок от 6 месеца от влизането в сила на закона Комисията
  за финансов надзор приема наредбите по прилагането му.
  § 6. Този закон влиза в сила 1 месец след обнародването му в
  Държавен вестник.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 6 да отпадне.
  5 март 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума