Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
09/04/2003 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 354-01-12/27.02.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за храните,
  внесен от Пламен Моллов
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 354-01-12/27.02.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за храните,
  внесен от Пламен Моллов
  На извънредното заседание, проведено на 8 април 2003 г., с
  участието на вносителя, Комисията по икономическата политика
  разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  храните.
  Предложеният законопроект е насочен към създаване на ясни
  правила при производството и търговията с хранителни продукти.
  Предвижда се регистрация както на лицата, така и на местата за
  тяхното производство. Този режим ще съдейства за ограничаване на
  дейността на онези производители, които работят при нехигиенични
  условия, а от друга страна, ще стимулира производителите, които
  спазват санитарните и други изисквания. Със законопроекта се
  създава национална организация на производителите на храни, на
  която по силата на закона се възлагат определени функции, и която
  заедно с браншовите съюзи ще съдейства на държавните органи при
  регистрацията на производителите на храни и местата за
  производството на храни, както и при осъществяването на контрола
  върху храните и цялата верига от производителя до търговската
  мрежа. Регистрацията ще се извършва от Националния съвет по
  безопасност на храните. Към този съвет се създава държавен орган
  за координация на контрола по храните. Тя ще координира
  контрола, осъществяван сега от различна органи, и ще изключва
  възможността за дублиране на дейността на различните контролни
  органи, каквато понастоящем съществува. Законопроектът създава
  необходимите гаранции за производство на безопасни храни и се
  отговаря на обществена потребност, която е в съответствие с
  принципите на европейското право.
  При обсъждането на законопроекта народните представители
  поставиха въпросите за необходимостта от по-голямо съгласуване на
  законопроекта с другите закони, уреждащи контрола върху храните,
  както и с актовете на Европейския съюз в същата област. Направени  бяха предложения за конкретизиране на задълженията на
  държавните органи за оказване на съдействие на националната
  организация на производителите на храни и за засилване на техните
  контролни правомощия. Предложено беше да се конкретизират
  правомощията на обществените организации в областта на контрола
  върху храните.
  Въз основа на проведената дискусия Комисията по
  икономическта политика единодушно предлага на Народното
  събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за храните, внесен от народния представител
  Пламен Моллов.
  Форма за търсене
  Ключова дума