Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
22/03/2004 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  по законопроект № 302-01-37/18.07.2003
  за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  по законопроект № 302-01-37/18.07.2003
  за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  На извънредното заседание, проведено на 19 март 2004 г., Комисията по
  икономическата политика обсъди предложението на комисията за чл. 20 от Доклад,
  вх. № 453-01-10/15.03.2004 г., и внася за обсъждане ново
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за нова редакция на чл. 20:
  Чл. 20. (1) Към агенцията се създава Арбитражен съд за разглеждане и
  решаване на спорове по обществени поръчки.
  (2) Устройството на Арбитражния съд се урежда с устав, а разглеждането на
  делата - с правилник, които се приемат от Министерския съвет.
  (3) Министерският съвет определя за председател на Арбитражния съд
  юрист, който има над 10 години стаж по специалността и високи професионални и
  нравствени качества.
  (4) Листата на арбитражния съд е открита. Всяка страна може да посочи
  като арбитър лице, което отговаря на изискванията на ал.5.
  (5) За арбитри могат да бъдат избирани пълнолетни граждани, неосъждани,
  които имат най-малко пет години юридически стаж.
  (6) Таксите по арбитражното производство се определят с тарифа на
  Министерския съвет, внесена от министъра на икономиката по предложение на
  изпълнителния директор на агенцията.
  22 март 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума