Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
29/03/2004 второ гласуване

  Доклад
  по законопроект № 302-01-47/26.09.2003г.,
  за допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции, внесен от Министерски съвет и
  законопроект № 302-01-51/15.10.2003г.,
  за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции, внесен от Министерски съвет
  за второ четене
  Доклад
  по законопроект № 302-01-47/26.09.2003г.,
  за допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции, внесен от Министерски съвет и
  законопроект № 302-01-51/15.10.2003г.,
  за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции, внесен от Министерски съвет
  за второ четене
  На няколко заседания, с участието на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции, постъпилите писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции
  (Обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
  от 1999 г. и бр. 28 от 2002 г.)
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона
  § 1. Наименованието на закона се изменя така: “Закон за насърчаване на инвестициите”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя

  2
  § 2. В чл. 1 думите “от чуждестранни лица и” се заличават, а думите “осъществяване на приоритетни инвестиционни проекти” се заменят с “насърчаване на инвестициите”.
  Предложение на народните представители Йордан Нихризов.
  Петър Жотев. Иван Г. Иванов. Валентин Василев. Никола Л. Николов.
  Васил Василев и Димитър Йорданов:
  В § 2, чл. 1 се създава ал. 2:
  “(2) Този закон не се прилага за насърчаване на инвестиции в стоманодобивната и въгледобивната промишленост, в селското стопанство, в рибното стопанство и в отбранителната промишленост, а също така и за инвестиции в автомобилостроенето, корабостроенето, автомобилния транспорт, производството на синтетични влакна, финансовата, банковата и
  застрахователната дейност. ”
  Предложението се оттегля от народните представители.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 2, чл. 1 се изменя така:
  “Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за насърчаването на инвестиции в страната, както и дейността на държавните органи в областта на инвестициите. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 2. Член 1 се изменя така:
  “Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции в страната, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.”
  § 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата “българските” се заменя с “местни”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Български гражданин с постоянно местопребиваване в чужбина, който има и друго гражданство, избира дали да се ползва от статута на местно или на чуждестранно лице по този закон.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 3 т. 2 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението

  3
  Предложение на Комисията по икономическата политика: § 3. В чл. 2 думата “българските” се заменя с “местните”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 4:
  “§ 4. Създава се чл.2а:
  “Чл.2а. Разпоредбите за насърчаване на инвестициите в този закон се прилагат в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § За:
  “§3а. Член 3 се отменя.
  Предложението се оттегля от народния представител.
  § 4. В чл. 4 думите “чуждестранни” и “чуждестранните” се заличават, а след думите “само за” се добавя “тези”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 4 се изменя така:
  “§4. Член 4 се отменя. ”
  Предложението се оттегля от народния представител.
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 4 да отпадне.
  § 5. Член 5 се отменя.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя § 6. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Чуждестранно лице може да участва във всички видове търговски дружества и в кооперации, като няма ограничения за размера на участието му.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 6 се изменя така:
  “§ 6. Членове 6, 7 и 8 се отменят. ”
  Народният представител оттегля предложението си за отмяна на чл.6 и 7.

  4
  Комисията по икономическата политика приема предложението за отмяна на чл. 8
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 6. Член 8 се отменя.
  § 7. В чл. 9 се създава ал. 3:
  “(3) Алинея 1 не се прилага, когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 7 се изменя така:
  “§ 7. Член 9 се отменя. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: § 7. Член 9 се отменя.
  § 8. Глава втора се изменя така:
  “Глава втора
  ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАСЪРЧАВАНЕ НА
  ИНВЕСТИЦИИТЕ
  Чл. 10. (1) Държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите се осъществява от министъра на икономиката във взаимодействие с държавните органи в съответните секторни политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, образование и други.
  (2) Министърът на икономиката:
  1. разработва стратегия за насърчаване на инвестиционната дейност в страната, която се приема от Министерския съвет;
  2. координира дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите;
  3. издава разрешения за придобиване право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти в определени в този закон случаи.
  (3) Областният управител провежда държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите на територията на областта, като организира разработването на програми за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение. Програмите се разработват в съответствие с областната стратегия за развитие и са част от регионалните планове за развитие.
  Чл. 11. (1) Държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите се изпълнява от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, наричана по-нататък "агенцията".
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката.

  5
  (3) Агенцията може да има представители извън страната в представителствата на Министерството на икономиката към дипломатическите представителства на Република България в чужбина.
  (4) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията, броят и дейността на нейните представители извън страната се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
  Чл. 1 la. (1) Агенцията:
  1. подпомага изпълнителния директор в изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите във взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, обществените организации и други юридически лица с нестопанска цел;
  2. осъществява консултантско, информационно и административно обслужване на инвеститорите и съдействие за изграждане елементите на техническата инфраструктура, свързана с обслужването на обекта на инвестицията;
  3. оказва съдействие на инвеститорите пред всички централни и териториални органи на изпълнителната власт и органи на местното самоуправление;
  4. представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
  5. може да предлага на компетентните органи предоставяне на държавна помощ и разработва бюджетна прогноза за необходимите средства за държавни помощи за изграждане на инфраструктура за насърчавани инвестиции;
  6. извършва издателска дейност;
  7. провежда семинари, форуми, срещи и конференции;
  8. анализира състоянието и условията за насърчаване на инвестициите в страната, като изготвя годишен доклад, който представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет.
  (2) За изпълнение на стратегията за насърчаване на инвестиционната дейност в страната агенцията изготвя програми с мерки за насърчаване на инвестициите, които да бъдат промоцирани чрез представителите извън страната.
  Чл. 116. (1) Агенцията води и поддържа за статистически цели Единна информационна система, в която събира данни за всички инвестиции в страната.
  (2) За попълване на Единната информационна система в края на всяко тримесечие на агенцията се предоставят индивидуални данни по фирми от:
  1. Националния статистически институт - за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни активи;
  2. Българската народна банка - за извършените за периода чуждестранни инвестиции в страната;
  3. други централни и териториални органи на изпълнителната власт - при поискване от агенцията.
  (3) Агенцията предоставя обобщени данни за инвестиции на държавни органи и други заинтересувани лица по ред, определен в устройствения правилник на агенцията.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11, ач. 3 да отпадне. Досегашната ал. 4 да стане ал. 3.
  2. В чл. 116, an. 1, след думата “страната” се добавя “и ги регистрира”.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението

  6
  Предложение на народните представители Йордан Нихризов,
  Петър Жотев, Иван Г. Иванов. Валентин Василев. Никола Д. Николов.
  Васил Василев и Димитър Йорданов:
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 2 се създава т. 4:
  “4. прави предложение за включване в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година за необходимите средства във формата на държавна помощ за насърчаване на инвеститори от първи клас. ”
  2. В чл. 11:
  а) ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Агенцията за насърчаване на инвестициите, наричана по-нататък Агенцията, е изпълнителна агенция към министъра на икономиката за разработване и провеждане на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.
  (2) Агенцията е юридическо лице със седалище в гр. София. Тя може да открива представителства в страната. ”
  б) алинеи 3 и 4 да отпаднат.
  3. Създава се нов чл. 11а:
  “Чл. 11а. (1) Агенцията се представлява и управлява от изпълнителен директор.
  (2) Договорът с изпълнителния директор на Агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката, съгласувано с министър-председателя.
  (3) Изпълнителният директор може да бъде само български гражданин с виеше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по- малко от пет години, с високи професионални и нравствени качества, който не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
  (4) Изпълнителният директор предоставя на министъра на икономиката ежегоден доклад за дейността на агенцията, в който се анализира състоянието и развитието на условията за осъществяването на инвестиции в страната. Докладът се публикува в интернет страницата на Агенцията.
  4. Досегашният чл. 11а става чл. 116 и в него се правят следните изменения:
  а) точка 1 се изменя така:
  “1. подпомага изпълнителния директор в изпълнение на държавната политика за насърчаване на инвестициите и съдейства на получателите на държавна помощ при осъществяване на взаимодействието между тях държавните органи, органите на местно самоуправление и други организации, подпомагащи насърчаването на инвестициите; ”
  б) точка 2 се изменя така:
  “2. съдейства за информационното обслужване на инвеститорите, включително и като издава бюлетини и други справочно-информационни издания за насърчаване на инвестициите; ”
  в) точка 5 се изменя така:

  7
  “5. подготвя в съответствие със Закона за държавните помощи уведомления за индивидуална държавна помощ ши за схема за помощ за отделените получатели на държавна помощ, като представлява държавата пред Комисията за защита на конкуренцията. ”
  г) създават се т. 9 и 10:
  “9. изпълнителният директор на Агенцията издава сертификат за клас инвеститор съобразно разпоредбите на този закон.
  10. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори и анализира действащите нормативни актове за влиянието им върху инвестиционната среда в страната. ”
  д) Досегашната ал. 2 се отменя.
  Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Разноските по обслужването на инвеститорите от първи, втори и трети клас се определят с тарифа от Министерския съвет.
  (3) Всички държавни органи, органи на местното самоуправление и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на служителите на Агенцията за осъществяване на правомощията по този закон. ”
  е) Досегашният чл. 116 става чл. 11e.
  Комисията по икономическата политика приема по принцип
  предложението по т. 1 и пь2, буква “а” - чл.11, ал.1,
  не приема предложенията по т.3 и 4, а предложението по т.2, буква “а”-
  чл.11, ал.2 и буква ((б” се оттегля от народните представители.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 8 се изменя така:
  “§ 8. Глава втора се изменя така:
  “Глава втора
  ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
  Чл. 10. (1) Министерския съвет определя държавната политика в областта на инвестициите.
  (2) По предложение на министъра на икономиката Министерският съвет приема стратегия за насърчаване на инвестициите.
  Чл. 11. (1) Държавната политика в областта на инвестициите се осъществява от министъра на икономиката във взаимодействие с други органи на изпълнителната власт.
  (2) Министърът на икономиката:
  1. разработва стратегия за насърчаване на инвестициите в страната в сътрудничество с други органи на изпълнителната власт и заинтересовани неправителствени организации;
  2. изготвя програми с мерки за насърчаване на инвестициите;
  3. представлява Република България в международни организации в областта на инвестициите.

  8
  Чл. 11а. (1) Областният управител провежда държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите на територията на областта.
  (2) Областният управител организира разработването на програми за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение. Програмите се разработват в съответствие с държавната стратегия за насърчаване на инвестициите и областната стратегия за развитие и са част от регионалните планове за развитие.
  Чл. 116. (1) Държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите се изпълнява от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, наричана по-нататък "агенцията".
  (2) Агенцията е юридическо лице със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката, на бюджетна издръжка.
  (3) Агенцията може да има служители извън страната в дипломатическите и консулските представителствата на Република България в чужбина.
  (4) Устройството и дейността на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
  Чл. lie. Агенцията:
  1. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите във взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, обществените организации и други юридически лица с нестопанска цел;
  2. осъществява информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите по реда на този закон;
  3. представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
  4. провежда маркетингови и други проучвания за сметка на инвеститорите;
  5. издава брошури, наръчници и други печатни и електронни материали, предоставящи информация за условията и реда за инвестиране в Република България;
  6. поддържа интернет страница с информация за инвестиционните възможности в България и условията за инвестиране;
  7. организира в страната и чужбина семинари, форуми, срещи и конференции за представяне на възможностите за инвестиране в Република България;
  8. анализира състоянието и условията за насърчаване на инвестициите в страната, като изготвя годишен доклад, който представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет.
  9. провежда обучение на длъжностни лица от местните администрации, отговорни за взаимодействие със служителите на агенцията и оказване на съдействие на инвеститорите.
  Чл. 11г. (1) Агенцията води и поддържа за статистически цели Единна информационна система, в която събира данни за всички инвестиции в страната.
  (2) За попълване на Единната информационна система на агенцията се предоставят индивидуални данни по фирми от:
  1. Националния статистически институт - за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни активи - в края на всяко тримесечие;
  2. Българската народна банка - за извършените за периода чуждестранни инвестиции в страната - в края на всяко тримесечие;
  3. други централни и териториални органи на изпълнителната власт - при поискване от агенцията.

  9
  (3) Агенцията предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения правилник на агенцията. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 8. Наименованието на глава втора се изменя така:
  “Глава втора
  ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ”
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за създаване на нов $ 9:
  “§ 9. Член 10 се изменя така:
  “Чл. 10. (1) Министърът на икономиката осигурява провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.
  (2) Министърът на икономиката:
  1. разработва стратегия за насърчаване на инвестициите в страната в сътрудничество с органите на изпълнителната власт и заинтересованите неправителствени организации, която се приема от Министерския съвет;
  2. изготвя програми с мерки за насърчаване на инвестициите;
  3. разработва и предлага проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
  4. представлява Република България в международни организации в областта на инвестициите;
  5. прави предложения за включване в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година на необходимите средства за насърчаване на инвестициите по този закон.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 10:
  “§ 10. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. (1) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите на територията на областта.
  (2) Областният управител организира разработването на програми за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение. Програмите се разработват в съответствие със стратегията за насърчаване на инвестициите и областната стратегия за развитие.”

  10
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за създаване на нов § 11:
  “§ 11. Създават се чл.11а, 116 и 11в:
  “Чл. 11а. (1) Създава се Българска агенция за инвестиции, наричана по- нататък "агенцията", която подпомага министъра на икономиката при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката.
  (3) Устройството и дейността на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
  (4) В годишния Закон за държавния бюджет се предвиждат целеви средства за извършване на инвестиционен маркетинг от агенцията.
  (5) По предложение на изпълнителния директор на агенцията министърът на икономиката или упълномощени от него лица определят служителите на агенцията, които имат право на допълнително възнаграждение, както и индивидуалния му размер. Допълнително възнаграждение се получава при надвишаване на предварително зададен план за обслужване на инвестиции по този закон.
  (6) Средствата по ал.5 се определят в размер на 20 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в Закона за държавния бюджет за съответната година.”
  Чл. 116. Агенцията:
  1. осъществява информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите по реда на този закон;
  2. провежда маркетингови и други проучвания за сметка на инвеститорите;
  3. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
  4. изготвя годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет.
  Чл. 11в. (1) Агенцията води и поддържа за статистически цели Единна информационна система, в която събира данни за всички инвестиции в страната.
  (2) За попълване на Единната информационна система на агенцията се предоставят индивидуални данни по фирми от:
  1. Националния статистически институт - за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни активи - в края на всяко тримесечие;
  2. Българската народна банка - за извършените за периода чуждестранни инвестиции в страната - в края на всяко тримесечие;
  3. други централни и териториални органи на изпълнителната власт - при поискване от агенцията.
  (3) Агенцията предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения правилник на агенцията.»

  11
  § 9. Наименованието на глава трета се изменя така: ’’НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12.
  § 10. Членове 12 и 13 се изменят така:
  “Чл. 12. (1) Инвестиция е всяко пряко и непряко вложение на физическо или юридическо лице или на негов клон, свързано със стопанска дейност, както и увеличението на стойността на вложението, и по-специално в:
  1. акции, дялове и други форми на участие в търговски дружества или други регистрирани юридически лица;
  2. право на собственост и всякакви други вещни права;
  3. права на вземания и всякакви други права, които имат икономическа стойност;
  4. права върху обекти на авторското право и сродните му права, права на патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, географски означения, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни, както и ноу-хау и гуд-уил;
  5. права за упражняване на стопански дейности, предоставени по силата на закон, договор или административен акт на компетентен държавен орган, включително права за търсене, проучване и добив на природни ресурси.
  (2) Според размера инвестициите се делят на 3 класа - първи, втори и трети клас. Класовете инвестиции се определят в правилника за прилагане на закона.
  Чл. 13. (1) По реда на този закон се насърчават инвестициите в:
  1. производство на продукти, предназначени предимно за износ;
  2. производство, свързано с добив и/или преработка на материали, земеделска и животновъдна продукция или на други природни ресурси от местен произход;
  3. производство на продукти от високотехнологично естество, предназначени за търговия на международния пазар или за доставка на местни производители на високотехнологични продукти;
  4. услуги, определени в правилника за прилагане на закона.
  (2) Насърчават се инвестициите, които отговарят на следните изисквания:
  1. инвестицията да е от определен клас съобразно размера й;
  2. инвестицията да е за създаване на ново или за разширяване или модернизация на съществуващо предприятие, което извършва някоя от дейностите по ал. 1;
  3. срок на реализация на инвестициите - до 3 години;
  4. създаване на нови работни места;
  5. икономическа ефективност на проекта за реализация на инвестицията.
  (3) Насърчаването на инвестиции, които не отговарят на изискванията по ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 или по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, се осъществява след преценка от министъра на икономиката на значението им за икономиката на Република България или за развитието на определен регион.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 10 се правят следните изменения:
  1. В чл. 12:

  12
  а) вал. 1 се създават. 6:
  “6. получаване на концесия. ”
  б) в ал. 2, изречение първо, след думата “клас” точката се заменя с две точки и се добавя:
  “Първи клас - над 100 млн. лв.
  Втори клас - от 50 до 100 млн. лв.
  Трети клас - от 10 до 50 млн. лв. ”
  Изречение второ се заличава.
  2. В чл. 13:
  а) в ал. 1:
  - в т. 3 думите “продукти от високотехнологично естество” се заменят с “високотехнологични стоки ”;
  - точка 4 се изменя така:
  “4. предоставяне на информационни, високотехнологични услуги. ”
  б) в ал. 2, т. 4 да отпадне. Досегашната т. 5 става т. 4.
  в) вал. 3 ” т. 4 ” да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народните представители Йордан Нихризов.
  Петър Жотев. Иван Г. Иванов, Валентин Василев, Никола Д. Николов,
  Васил Василев и Димитър Йорданов:
  В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) Инвестиция по този закон е капиталово вложение за създаване на ново предприятие, за разширяване на съществуващо предприятие или за започване на стопанска дейност, водеща до съществена промяна на произвеждания продукт или на производствения процес на съществуващо предприятие.
  (2) Формата на капиталовото вложение по горната алинея може да бъде:
  1. акции, дялове и други форми на участие в търговски дружества, търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
  2. право на собственост и всякакви други органичени вещни права;
  3. права на вземания и всякакви други права, които имат икономическа стойност;
  4. права върху обекти на авторското право и сродните му права, права на патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, географски означения, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни, както и ноу-хау, престижа и доверието към фирмата;
  5. права за упражняване на стопански дейности, предоставени по силата на закон, договор или административен акт на компетентен държавен орган, включително права за търсене, проучване и добив на природни ресурси.
  (3) Инвестицията, насърчавана по този закон трябва да бъде въведена в експлоатация не по-късно от 24 месеца от получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията за инвеститор първи клас или от получаване на сертификат за получаване на информационно обслужване за инвеститор втори или трети клас. ”

  13
  2. Създават се чл. 12а, чл. 126, чл. 12в и чл. 12г:
  “Чл. 12а. Според размера на капиталовото вложение инвестициите се делят на три класа - първи, втори и трети клас.
  Чл. 126. Инвестиция от първи клас е капиталово вложение по смисъла на чл. 12, при което общата стойност на инвестиционната програма надхвърля сумата от 10 (десет) млн. лева или техния еквивалент в евро или щатски долари, изчислени по курса за деня на БНБ.
  Чл. 12в. (1) Инвеститорите от първи клас имат право да получат освен правата по чл. 13 и държавна помощ във формата на:
  1. безвъзмездно или възмездно учредяване на право на строеж или право на ползване, безвъзмездно или възмездно собственост на недвижим имот или урегулиран терен по Закона за устройство на териториите, които са частна държавна или общинска собственост;
  2. данъчни облекчения, изразяващи се в преотстъпване на 50 на сто от корпоративния данък печалба по Закона за корпоративното подоходно облагане за срок от 10 години от момента на разрешаването на помощта;
  3. ускорена амортизация на дълготрайни материални активи;
  4. държавна помощ за създаване и поддържане на работни места.
  (2) Държавната помощ по предходната алинея се определя като процент от стойността на общите допустими разходи на инвестицията (нетен интензитет на помощта). Нетният интензитет на помощта не може да надвишава 50 на сто от допустимите инвестиционни разходи.
  (3) Допустимият интензитет на помощта по предходната алинея се увеличава с 15 на сто за инвестиция от инвеститор - малко и средно предприятие по българското законодателство
  (4) Допустимият интензитет на помощта се намалява с 50 на сто при инвестиция над 100 млн. лева, а при инвестиция над 200 млн. лева допустимият интензитет се намалява с 34 на сто.
  (5) Допустимата държавна помощ под формата на индивидуална помощ или схема за помощ се разрешава от Комисията за защита на конкуренцията по реда на Закона за държавните помощи. В случаите на схема за помощ министърът на икономиката определя предприятията, които отговарят на условията за допусната схема.
  Чл. 12г. (1) Допустимите разходи за инвестиция първи клас се определят като постоянен набор от разходи (стандартна база) - земя, сгради и оборудване и ограничен набор от нематериални активи - патенти, лицензия, ноу-хау и други непатентовани технически познания
  (2) Допустими разходи по предходната алинея са:
  1. изграждане, разширение или модернизация на нова или на съществуваща производствена сграда или допълнително помещение към сградата, включително лаборатории, помещение за почивка, зали за конференции и семинари и др., а също така извършване на необходимите промени върху земеделски земи за промяна на правния им статут или на урегулирани терени по Закона за устройство на територията;
  2. покупка на частично или цялостно оборудване за предприятие (мешини и съоръжения), които са произведени до 3 години от момента на заявлението за държавна помощ;

  14
  3. покупка на системи за управление и компютъризация на производството и контрол върху качеството на произвежданата продукция, включително и за закупуване на необходимия софтуер и индустриален дизайн на стоките;
  4. покупка на помощни моторни превозни средства и съоръжения за подобряване и експлоатация на съществуваща инфраструктура в района, включително за изграждане и подобряване на пътища, транспортни терминали и комуникационни връзки.
  (3) Нематериалните активи не могат да надвишават 25 на сто от стандартната база по ал. 1. Те не могат да се трансфирират в други предприятия.
  (4) Приемливите разходи за държавна помощ за създаване и поддържане на работни места се изчисляват, като разходът за заплата, преди облагане с данъци и осигуровки за срок от 2 години на едно заето лице, се умножава по броя на новосъздадените работни места. Тази инвестиция трябва да бъде поддържана минимум 3 години. ”
  3. В чл. 13 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1, т. 1 да отпадне. Останалите точки да се преномерират;
  б) алинея 3 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Членове 12 и 13се изменят така:
  “Чл. 12. (1) По реда на този закон се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново ши разширяване ши модернизация на съществуващо производство на стоки и/ши услуги, които създават работни места и срокът на реализация на инвестициите е до 3 години.
  (2) Алинея 1 не се прилага по отношение на инвестиции в банки, небанкови финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и дружества със специална инвестиционна цел, управляващи дружества, пенсионни и здравноосигурителни дружества, за инвестиции в хазартни дейности, както и по отношение на инвестициите, извършени в изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Чл. 13. Според размера им инвестициите се делят на 3 класа: първи, втори и трети клас. Размерът на инвестициите за всеки клас се определя в правилника за прилагане на закона. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението, което е отразено в § 13 и § 14.

  15
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 10. който става § 13:
  § 13. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) По реда на този закон се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново или разширяване или модернизация на съществуващо производство на стоки и/или услуги, срокът на реализация на инвестициите е до 3 години и се създават работни места.
  (2) Алинея 1 не се прилага по отношение на инвестиции в банки, небанкови финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и дружества със специална инвестиционна цел, управляващи дружества, пенсионни и здравноосигурителни дружества, за инвестиции в хазартни дейности, както и по отношение на инвестициите, извършени в изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съответно по отм. Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 14:
  “§ 14. Член 13 се изменя така:
  «Чл. 13. Според размера инвестициите се делят на три класа: първи, втори и трети клас. Размерът на инвестициите за всеки клас се определя в правилника за прилагане на закона.»
  § 11. Създават се нови чл. 14-17:
  “Чл. 14. (1) При заявяване в агенцията на намерение за осъществяване на инвестиция изпълнителният директор на агенцията проверява съответствието му с изискванията на чл. 13.
  (2) При установяване на съответствието по ал. 1 изпълнителният директор на агенцията изисква представяне на инвестиционен проект за издаване на сертификат за получаване на административно обслужване. Сертификатът се издава от изпълнителния директор на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице след преценка на вида и размера на инвестицията съгласно представения от инвеститора инвестиционен проект.
  (3) В случаите по чл. 13, ал. 3 на инвеститора се издава сертификат съгласно указанията на министъра на икономиката.
  (4) В сертификата се определя класът на инвестицията. Съдържанието на сертификата се определя в правилника за прилагане на закона.
  Чл. 15. (1) За инвестиции от трети клас агенцията извършва информационно и консултантско обслужване на инвеститора.
  (2) На инвеститора се предоставят предварително подготвени информационни материали, както и обработена информация за потенциални партньори в страната и за всички административни процедури по реализиране на инвестиционния проект.
  (3) Изпълнителният директор на агенцията предлага на инвеститора издаването на сертификат за трети клас инвестиции. При представяне на сертификата инвеститорът получава административно обслужване от централните и

  16
  териториалните администрации на органите на изпълнителната власт в минимално установените със закон срокове.
  Чл. 16. (1) За инвестиции от втори клас агенцията извършва индивидуално информационно, консултантско и административно обслужване на инвеститора пред всички централни и териториални администрации на органите на изпълнителната власт.
  (2) Изпълнителният директор на агенцията предлага на инвеститора издаване на сертификат за втори клас инвестиции.
  (3) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът подава в агенцията необходимите документи и копие от сертификата, като упълномощава определени служители на агенцията от негово име и за негова сметка да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на съответния инвестиционен проект.
  (4) Извън случаите по ал. 3 инвеститорът може да ползва административно обслужване в минималните срокове съгласно установените процедури в съответните закони.
  Чл. 17. (1) За инвестиции от първи клас агенцията извършва индивидуално информационно, консултантско и административно обслужване и може да съдейства за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, свързана с обекта на инвестицията, пред всички централни и териториални администрации на органите на изпълнителната власт.
  (2) Изпълнителният директор на агенцията предлага на инвеститора издаване на сертификат за първи клас инвестиции.
  (3) По искане на инвеститора агенцията публикува на страницата си в интернет предложената от инвеститора информация, както и покани за търсене на търговски партньори в Република България.
  (4) По искане на инвеститора агенцията предлага на компетентните органи да учредят ограничени вещни права върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост, по реда на този закон с оглед реализацията на инвестиция от първи клас. Неизпълнението на инвестиционния проект по отношение на срока и размера на инвестицията се включва в договора за учредяване на ограничено вещно право като основание за прекратяването му. В случая не се ограничават правата на инвеститора за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот и за учредяване на безвъзмездно право на ползване по реда на чл. 54 и чл. 56, ал. 2 от Закона за държавната собственост.
  (5) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна държавна собственост, се учредяват от областния управител без провеждане на търг или конкурс след съгласуване на предложението по ал. 4 с министъра на икономиката и с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на съгласуването областният управител издава заповед за учредяване на ограниченото вещно право и сключва договор.
  (6) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна общинска собственост, по ал. 4 се учредяват без провеждане на търг или конкурс по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината.
  (7) Общините уведомяват агенцията за възможностите за реализиране на проекти на тяхна територия и за изграждането на елементи на техническата

  17
  инфраструктура - публична общинска собственост. Информацията се предоставя на инвеститорите. ”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14 :
  а) вал. 1 след думите “изискванията на” се добавя “чл. 12 и”;
  б) вал. 2 думите “по ал. 1 ” да отпаднат;
  2. В чл. 15, ал. 1 след думата “агенцията” се добавя “или друго юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ”.
  3. В чл. 16:
  а) в cm. 1 след думата “агенцията ” се добавя “или друго юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ)
  б) в ал. 3 след думата “агенцията ”, на двете места в изречението, се добавя “или друго юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ)
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народните представители Йордан Нихризов.
  Петър Жотев. Иван Г. Иванов. Валентин Василев. Никола Л. Николов.
  Васил Василев и Димитър Йорданов:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 13а:
  “Чл. 13а. Инвестиции от втори клас са всички инвестиции, при които инвестиционната програма е в размер от 1 млн. до 10 млн. лева. ”
  2. Член 14 се изменя така:
  “Чл. 14. (1) За инвестиции от втори клас Агенцията извършва индивидуално информационно, консултантско и административно обслужване на инвеститора пред всички централни и местни органи на изпълнителната власт и местно самоуправление.
  (2) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът подава в Агенцията искане за индивидуално обслужване като подписва необходимите пълномощни за административно и процесуално представителство.
  (3) Изпълнителният директор на Агенцията в срок от 7 дни проверява съответствието на искането с разпоредбите на предходния член.
  (4) При установяване на съответствието по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията изисква представяне на инвестиционен проект за издаване на сертификат за получаване на индивидуално административно обслужване. Сертификатът се издава от изпълнителния директор на Агенцията или от упълномощено от него лице.
  (5) Индивидуалното обслужване по ал. 1 се извършва въз основа на договор с инвеститора, в който се определят правата и задълженията на страните, сроковете за изпълнение на инвестиционния проект, дължимото съдействие от страна на Агенцията и разноските за извършване на обслужването.

  18
  (6) При разногласие относно изпълнение на задълженията на страните се прилагат разпоредбите на българското право. ”
  3. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 1:
  “(1) Инвестиции от трети клас са всички инвестиции, които не отговарят на условията по чл. 12 и чл. 13 от този закон. ”
  б) алинея 3 да отпадне. Останалите алинеи да се преномерират.
  4. Член 16 се отменя.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 11 се изменя така:
  “§11. Създават се нови членове 14 - 18:
  Чл. 14. (1) След заявление на инвеститора, към което е приложен инвестиционен план, изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат за клас инвестиция.
  (2) Сертификатът определя класа на инвестицията и правата на инвеститора по този закон.
  (3) Редът за издаване на сертификата и неговото съдържание се определят в правилника за прилагане на закона.
  (4) Изискванията към инвестиционния план по ал. 1 се определят в правилника за прилагане на закона.
  Чл. 15. (1) След представяне на сертификат за клас инвестиция, централаните и териториалните органи на изпълнителната власт, включително кметовете на общини организират извършването на административно обслужване на инвеститорите в срокове, с една трета по-кратки от предвидените в нормативен акт.
  (2) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, агенцията извършва информационно обслужване на инвеститора за изпълнение на инвестиционния му план.
  (3) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, агенцията публикува на страницата си в Интернет предложената от инвеститора информация относно неговата дейност и инвестиции, както и покани за търсене на търговски партньори в Република България.
  Чл. 16. (1) Инвеститор, получил сертификат за първи или втори клас инвестиция, получава от агенцията индивидуално административно обслужване пред всички централни и териториални органи на изпълнителната власт и пред органите на местното самоуправление, необходимо за реализацията на инвестиционния план, ако направи искане за това.

  19
  (2) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът предоставя в агенцията необходимите документи и пълномощни.
  (3) При осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститор по ал. I, служителите на агенцията са длъжни да:
  1. предоставят на инвеститора пълна и точна информация за изискуемите документи, установените срокове и такси по специалните закони;
  2. поискат издаването и да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на съответната инвестиция и за извършване на свързаната с нея стопанска дейност.
  (4) Таксите за издаване на документите по ал.3, установени с нормативен акт, са за сметка на инвеститора.
  (5) Редът за осъществяване на индивидуално административно обслужване се определя в правилника за прилагане на закона.
  Чл. 17. (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, агенцията предлага на компетентните органи да:
  1. прехвърлят безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот - частна държавна ши общинска собственост;
  2. извършат продажба на недвижим имот - частна държавна или общинска собственост;
  3. учредят ограничени вещни права върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост.
  (2) Безвъзмездното прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот -частна държавна ши частна общинска собственост, се извършва по реда на Закона за държавната собственост, съответно Закона за собствеността.
  (3) Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, може да се извърши от областния управител без провеждане на търг или конкурс, след извършена оценка от лицензиран оценител, съгласувано с министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на становищата и извършената оценка областният управител може да издаде заповед за прехвърляне правото на собственост и да сключи договор.
  (4) Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от лицензиран оценител по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината.
  (5) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна държавна собственост, могат да се учредят от областния управител без провеждане на търг ши конкурс след извършена оценка от лицензиран оценител и предварителни писмени становища от министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на становищата и извършената оценка областният управител може да издаде заповед за учредяване на ограниченото вещно право и да сключи договор.
  (6) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна общинска собственост, могат да се учредят без провеждане на търг или конкурс след

  20
  извършена оценка от лицензиран оценител по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината.
  Чл. 18. Неизпълнението на инвестиционния план по чл.14, ал.1, т.1 по отношение на срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор по чл. 17 като основание за разваляне ши прекратяване.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за S 11. който става § 15:
  § 15. Създават се нови членове 14 -17:
  “Чл. 14. (1) След заявление на инвеститора, към което е приложен инвестиционен план, изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат за съответния клас инвестиция.
  (2) Сертификатът определя класа на инвестицията и правата на инвеститора по този закон.
  (3) Редът за издаване на сертификата и неговото съдържание се определят в правилника за прилагане на закона.
  (4) Изискванията към инвестиционния план по ал.1 се определят в правилника за прилагане на закона.
  Чл. 15. (1) След представяне на сертификат за клас инвестиция, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление извършват административно обслужване на инвеститорите в срокове, с една трета по-кратки от предвидените в нормативен акт, освен в случаите по ал.2-5.
  (2) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 5-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите на:
  1. член 140, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;
  2. член 21, ал. 6 и чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата;
  3. член 93, ал. 5, чл. 96, ал. 6, чл. 97, ал. 4, чл. 99, ал. 4 и чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда.
  (3) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 14-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в следните случаи:
  1. член 9, ал. 5, чл. 96, ал. 5, чл. 141, ал. 7 и чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията;
  2. член 97, ал. 3, чл. 99, ал. 2, чл. 111 и чл. 112, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
  3. член 62, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от Закона за водите.
  (4) Административното обслужване по чл. 64, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Закона за водите се осъществява в 14-д невен срок, като това изрично се отбелязва в обявяването и обнародването по чл. 62, ал. 4 и 5 и в обявлението по чл.65, ал. 2 от Закона за водите.
  (5) За осъществяване на административно обслужване на инвеститорите, получили сертификат за клас инвестиция, органите на държавния санитарен

  21
  контрол и органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" съобразно своята компетентност съдействат на служителите на агенцията за получаване на необходимите документи в 14-дневен срок.
  Чл. 16. По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, агенцията:
  1. извършва информационно обслужване на инвеститора за изпълнение на инвестиционния му план;
  2. публикува на страницата си в Интернет предложена от инвеститора информация относно неговата дейност и инвестиции, както и покани за търсене на търговски партньори в Република България. Информацията и поканата се изготвят от инвеститора по образец, утвърден от директора на агенцията.
  Чл. 17. (1) Инвеститор, получил сертификат за първи или втори клас инвестиция, получава от агенцията индивидуално административно обслужване пред всички централни и териториални органи на изпълнителната власт и пред органите на местното самоуправление, необходимо за реализацията на инвестиционния план, ако направи искане за това.
  (2) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът предоставя в агенцията необходимите документи и пълномощни.
  (3) При осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститор по ал.1, служителите на агенцията са длъжни да:
  1. предоставят на инвеститора пълна и точна информация за необходимите документи, установените срокове и такси по специалните закони;
  2. поискат издаването и да получат от съответните компетентни органи всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на съответната инвестиция и за извършване на свързаната с нея стопанска дейност.
  (4) Таксите за издаване на документите по ал.3, т.2, установени с нормативен акт, са за сметка на инвеститора.
  (5) Редът за осъществяване на индивидуално административно обслужване се определя в правилника за прилагане на закона."
  Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 16:
  “§ 16. Наименованието “Глава четвърта. Приоритетни инвестиционни проекти” се заличава.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 17:
  “§ 17. Създават се нови членове 18,19 и 20:
  “Чл. 18. (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, агенцията предлага на компетентните органи да:
  1. прехвърлят безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост;

  22
  2. извършат продажба на недвижим имот - частна държавна или общинска собственост;
  3. учредят възмездно или безвъзмездно ограничени вещни права върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост.
  (2) Безвъзмездното прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот - частна държавна или частна общинска собственост, се извършва по реда на Закона за държавната собственост, съответно Закона за собствеността.
  (3) Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, може да се извърши без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител и съгласуване с министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на становищата и извършената оценка областният управител може да издаде заповед за прехвърляне правото на собственост и да сключи договор.
  (4) Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината.
  (5) Ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, може да се учреди възмездно без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител и предварителни писмени становища от министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на становищата и извършената оценка областният управител може да издаде заповед за учредяване на ограниченото вещно право и да сключи договор.
  (6) Ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, може да се учреди безвъзмездно от областния управител със съгласието на Министерския съвет. Въз основа на заповедта областният управител сключва договор.
  (7) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна общинска собственост, могат да се учредят възмездно без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината.
  (8) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна общинска собственост, могат да се учредят безвъзмездно по решение на общинския съвет със заповед на кмета на общината.
  Чл. 19. Неизпълнението на инвестиционния план по чл.14, ал.1 по отношение на срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор по чл. 18 като основание за разваляне или прекратяване.
  Чл. 20. (1) За инвестиция от първи клас Министерският съвет може да отпуска средства за изграждане на елементи на техническа инфраструктура, необходими за реализацията на инвестиционния план до границите на имота.

  23
  (2) По предложение на министъра на икономиката Министерският съвет определя инвестиционните планове, които се насърчават по ал.1.
  (3) Взаимоотношенията между държавата и инвеститора относно изграждането на елементите на техническата инфраструктура се уреждат в правилника за прилагането на закона.
  4) Отпускането на средства, които представляват държавни помощи, се извършва след разрешение на Комисията за защита на конкуренцията по реда на Закона за държавните помощи.
  (5) В случаите, когато са отпуснати средства за изграждане на елементи на техническа инфраструктура, необходими за реализацията на инвестицонния план, инвеститорът представя банкова гаранция в размер на стойността на отпуснатите средства. Редът и условията за предоставяне, освобождаване или усвояване на банковата гаранция се определят в правилника за прилагане на закона.
  (6) Средствата от републиканския бюджет за изграждане на инфраструктура с цел насърчаване на инвестиции се предвиждат ежегодно със Закона за държания бюджет на Република България.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 18:
  “§ 18. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. (1) Във всяка централна и териториална администрация се определят едно или повече длъжностни лица, които осъществяват взаимодействие със служителите на агенцията и съдействат на инвеститорите, получили сертификат за клас инвестиции, или на упълномощени техни представители, във връзка с осъществяване на инвестиционните им планове.
  (2) Всички централни и териториални органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации са длъжни съобразно компетентността си да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститорите.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 19:
  “§ 19. Член 22 се отменя.”
  § 12. Създават се чл. 17а-17ж:
  “Чл. 17а. (1) След издаване на сертификат за първи клас инвестиции на инвеститора се предлага сключване на договор с изпълнителния директор на агенцията, с който инвеститорът се задължава да изпълни инвестиционния проект за определен срок, а агенцията да осъществи необходимото индивидуално административно обслужване и съдействие за изграждане на елементите на техническата инфраструктурата, свързана с обекта на инвестицията.
  (2) Инвеститорът представя към договора по ал. 1 банкова гаранция в размер на стойността на изградената инфраструктура. Гаранцията се освобождава след реализацията на инвестиционния проект.

  24
  (3) Ако инвеститорът заяви, че желае да се ползва само от индивидуалното административно обслужване, договор не се сключва и се прилага чл. 16, ал. 3.
  Чл. 176. (1) След сключване на договора по чл. 17а, ал. 1 инвеститорът упълномощава определени служители на агенцията от негово име и за негова сметка да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми според действащото законодателство документи, като им представя документите, необходими за осъществяване на обслужването, съгласно изискванията на специалните закони.
  (2) За осъществяване на необходимото административно обслужване и съдействие за изграждане на елементи на техническата инфраструктура служителите на агенцията са длъжни:
  1. да предоставят на инвеститора пълна и точна информация за изискуемите документи, установените срокове и такси по специалните закони;
  2. да проучат и представят на инвеститора поне две получени оферти за изпълнение на елементи на техническата инфраструктура за определяне на изпълнителя;
  3. да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на съответния инвестиционен проект.
  (3) Средствата, необходими за получаване на изискуемите документи за реализиране на инвестиционния проект, установени със закон, са за сметка на инвеститора.
  (4) Мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура на транспортната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и други системи, когато са публична собственост, се изграждат за сметка на републиканския бюджет или за сметка на бюджета на съответната община по решение на общинския съвет, а в останалите случаи - за сметка на експлоатационното дружество, което ги стопанисва.
  (5) Средствата от републиканския бюджет за изграждане на инфраструктура с цел насърчаване на инвестиции се предвиждат по реда на чл. 11 от Закона за устройството на държавния бюджет.
  Чл. 17в. (1) След сезиране от агенцията областните управители, кметовете на общини и служителите от администрацията осъществяват задълженията си по административно обслужване на инвестиционни проекти от първи и втори клас в минималните срокове съгласно установените процедури в закон или друг нормативен акт, доколкото в този закон не са установени по-кратки срокове. При съгласие на компетентния орган административното обслужване се извършва приоритетно и в по- кратки срокове.
  (2) Във всяка централна и териториална администрация се определят едно или повече длъжностни лица, които осъществяват взаимодействие със служителите на агенцията и съдействат на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за получаване на административно обслужване.
  (3) Всички компетентни централни и териториални органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на административното обслужване.
  Чл. 17г. Когато за реализиране на даден инвестиционен проект е необходимо взаимодействие на повече компетентни органи на изпълнителната власт, изпълнителният директор на агенцията може да изготви предложение до министъра на

  25
  икономиката за насърчаването му, което се внася за одобряване от Министерския съвет. Министерският съвет с решение обявява подкрепата си за предложения проект.
  Чл. 17д. Агенцията оказва слединвестиционна помощ на инвеститорите, реализирали инвестиция от първи и втори клас. Всички държавни органи, органи на местното самоуправление и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията за разрешаване на възникналите проблеми.
  Чл. 17е. (1) Условията и редът за осъществяване на информационно, консултантско и административно обслужване, както и за оказване на съдействие за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и слединвестиционна помощ на инвеститорите се определят с правилника за прилагане на закона.
  (2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции издава инструкция относно реда за осъществяване на информационното, консултантското и административното обслужване на инвеститорите и за съдействие за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, извършвано от служителите на агенцията.
  Чл. 17ж. (1) Всеки инвеститор може да получи държавна помощ при условия и по ред, предвидени в Закона за държавните помощи и в Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
  (2) Всеки инвеститор може да ползва данъчни облекчения при условия и по ред, предвидени в съответните закони.”
  Предложение на народните представители Йордан Нихризов.
  Петър Жотев, Иван Г. Иванов. Валентин Василев. Никола Л. Николов,
  Васил Василев и Димитър Йорданов:
  В § 12, чл. 17, чл. 17а, чл. 176, чл. 17в и чл. 17ж се отменят. Останалите членове да се преномерират.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Членове 176, 17д и 17е се отменят.
  2. Чл. 17в става чл. 19 и се изменя така:
  “Чл.19. (1) Във всяка централна и териториална администрация се определят едно или повече длъжностни лица, които осъществяват взаимодействие със служителите на агенцията и съдействат на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за клас инвестиции.
  (2) Всички компетентни централни и териториални органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване.
  Народният представител оттегля предложението си по пь 1.

  26
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по т.2, което е отразено в § 18, чл.21.
  Предложение на Комисията по икономическата политика: § 12 да отпадне.
  § 13. Глава четвърта “ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ” се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя по принцип предложението,
  което е отразено в § 16 и предлага § 13 да отпадне.
  § 14. В чл. 23 се създава ал. 3:
  “(3) Търговските дружества с чуждестранно участие, регистрирани по Търговския закон, могат да придобиват право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, включително земя.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 14 се изменя така:
  “§ 14. Глава пета “Права върху недвижими имоти” с членове 23-25 се отменя. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 14. който става § 20:
  § 20. Глава пета “Права върху недвижими имоти” с членове 23-26 се отменя.
  § 15. Член 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) В определени от Министерския съвет урбанизирани територии в граничната зона, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, чуждестранно лице или дружество с чуждестранно участие може да придобива право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти след получаване на разрешение.
  (2) Министърът на икономиката издава разрешение на лицата по ал. 1 след съгласуване с министъра на вътрешните работи и с министъра на отбраната, при условие че не застрашават националната сигурност и отбраната на страната. Съгласуването се извършва в 14-дневен срок.

  27
  (3) Министърът на икономиката се произнася по искането в едномесечен срок. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и не подлежи на обжалване по съдебен ред.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 15 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика Параграф 15 да отпадне.
  § 16. Член 26 се отменя.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 16 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика Параграф 16 да отпадне.
  § 17. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Текстът на ал. 1 става чл. 27 и в него думите “платени дължими данъци в следните случаи” се заменят с “липса на данъчни задължения и декларация за липса на други публични вземания срещу него, когато това е за сметка на:”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 17 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика Параграф 17 да отпадне.
  § 18. Членове 28-32 се отменят.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 18 се изменя така:
  “§ 18. Членове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 се отменят. ”

  28
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 18, който става § 21;
  § 21. Членове 27- 33 се отменят.
  § 19. Член 34 се изменя така:
  “Чл. 34. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задължение по чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, 3 и 4, чл. 176, ал. 2 и чл. 17д, изречение първо, се наказва с глоба в размер 500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) Длъжностно лице, което наруши чл. 15, ал. 3, чл. 17в и чл. 17д, изречение второ, се наказва с глоба в размер 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (3) Който не предостави искана информация от агенцията, която е свързана с обслужването на инвестиционен проект, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
  (4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1-3 глобата се налага в двоен размер.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 19 се правят следните изменения:
  1. В чл.34, ал. 1 думите “по чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, 3 и 4, чл. 176, ал. 2 и чл. 17д, изречение първо” се заменят с “по чл1За, чл.13 б ал.4, чл. 13в, ал.1 и 2, чл. 13г, чл13д, ал.1 и 3, 13ж и чл. 13з. ”
  2. В чл.34, ал. 2 думите “чл. 15, ал.3, чл. 17в и чл. 17д, изречение второ” се заменят с “чл. 136 ал.1, 2 и 3. ”
  3. В ал.4 след думата “глобата" се добавя “или имуществената санкция”.
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за S 19. който става § 22:
  § 22. Член 34 се изменя така:
  “Чл. 34. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задължение по чл. 14, ал. 1, чл.15, ал.2 и 3, чл. 16 и чл. 21, ал.1 се наказва с глоба в размер 500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) Длъжностно лице, което наруши чл. 15, чл.17, ал.3 и чл. 21, ал. 2, се наказва с глоба в размер 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (3) Който не предостави искана информация от агенцията, която е свързана с обслужването на инвестиционен проект, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
  (4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1-3 глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.”

  29
  § 20. Създава се чл. 35:
  “Чл. 35. (1) Актовете за установяване на извършено нарушение по чл. 33 се съставят от лицата, определени от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление "Банков надзор", а наказателните постановления се издават от него или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (2) Актовете за установяване на извършено нарушение по чл. 34,
  ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията.
  (3) Актовете за установяване на извършено нарушение по чл. 34,
  ал. 2 и 3 се съставят от длъжностно лице, определено от контролиращия орган, ако той е едноличен, или от неговия ръководител, ако органът е колективен, а наказателните постановления се издават от едноличния контролиращ орган, съответно от ръководителя на колективния контролиращ орган.
  (4) Когато нарушенията по чл. 34, ал. 2 и 3 са извършени от кметове на общини, актовете за установяване на административните нарушения се съставят от съответния областен управител или от оправомощени от него длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на държавната администрация.
  (5) Когато нарушенията по чл. 34, ал. 2 и 3 са извършени от областните управители, актовете за установяване на административните нарушения се съставят от оправомощено от министъра на държавната администрация длъжностно лице, а наказателните постановления се издават от министъра на държавната администрация.
  (6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (7) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, наложени по този закон, се планират и постъпват по бюджета на съответния административно наказващ орган.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 20, чл. 35, ал. 1 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 20. който става S 23:
  § 23. Създава се чл. 35:
  “Чл. 35. (1) Актовете за установяване на извършени нарушения по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията.
  (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

  30
  § 21. Създава се допълнителна разпоредба:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. “Чуждестранно лице” е:
  а) юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;
  б) дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;
  в) физическо лице - чуждестранен гражданин с постоянно местопребиваване в чужбина.
  2. “Инвестиционен проект” е проектът за изграждане, рационализация, разширяване или модернизация на обект с цел осъществяване на производство или услуги, включващ инвестиции, извършени от едно или повече лица.
  3. “Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на административни услуги и по осъществяване на административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации в предвидените в закон случаи, както и посредничеството на определени служители на Българската агенция за инвестиции за получаване от компетентните органи на всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на определен инвестиционен проект.
  4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 , б. “в”, думите “чуждестранен гражданин” се заменят с “чужденец
  2. Точка 2 се изменя така:
  “Лицензиран оценител” е лице, получило лиценз по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители или по НООПП (отм.)
  3. Точка 3 се изменя така:
  “3. “индивидуално административно обслужване ” е всяка дейност, извършвана от служителите на Българската агенция за инвестиции свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция. ”
  4. Създава се нова т.5:
  “5. “Информационно обслужване ” е предоставяне на информационни материали, информация за потенциални партньори в страната и всички административни процедури по реализация на инвестицията.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението

  31
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 21. който става § 24:
  § 24. След чл.34 се създават се допълнителни разпоредби с нови § 1 и 2: “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. “Чуждестранно лице” е:
  а) юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;
  б) дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;
  в) физическо лице - чужденец с постоянно местопребиваване в чужбина.
  2. “Независим лицензиран оценител” е лице, получило лиценз по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители или по отм. Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация.
  3. “Индивидуално административно обслужване” е всяка дейност, извършвана от служителите на Българската агенция за инвестиции, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.
  4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  5. “Информационно обслужване” е предоставяне на информационни материали и на информация за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по реализация на инвестицията.
  6. «Чуждестранна инвестиция» е всяко вложение или увеличаване на вложението на чуждестранно лице или негов клон във:
  а) акции или дялове в търговски дружества;
  б) право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;
  в) право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;
  г) право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
  д) ценни книжа, в това число облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, зидадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-къс от 6 месеца;
  е) кредити, включително под формата на финансов лизинг, за срок не по- къс от 12 месеца;
  ж) интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
  з) права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.
  § 2. Инвестициите от първи клас се считат за приоритетни инвестиционни проекти.

  32
  § 22. Параграфи 1-8 от Преходните и заключителните разпоредби стават съответно § 3-10.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 22. който става § 25:
  § 25. Досегашните параграфи 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 и 9 от преходните и заключителните разпоредби стават съответно § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 и 12.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 23. (1) За целите на този закон административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 5-дневен срок от сезирането им от служителите на агенцията в следните случаи:
  1. член 140, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;
  2. член 21, ал. 6 и чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата;
  3. член 93, ал. 5, чл. 96, ал. 6, чл. 97, ал. 4, чл. 99, ал. 4 и чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда.
  (2) За целите на този закон административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 14-дневен срок от сезирането им от служителите на агенцията в следните случаи:
  1. член 9, ал. 5, чл. 96, ал. 5, чл. 141, ал. 7 и чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията;
  2. член 97, ал. 3, чл. 99, ал. 2, чл. 111 и чл. 112, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
  3. член 62, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от Закона за водите.
  (3) За целите на този закон сроковете по чл. 64, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Закона за водите се считат 14-дневни, като това изрично се отбелязва в обявяването и обнародването по чл. 62, ал. 4 и 5 и в обявлението по чл.65, ал. 2 от Закона за водите.
  (4) За осъществяване на административно обслужване на инвестиции от първи и втори клас органите на държавния санитарен контрол и органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" съобразно своята компетентност съдействат на служителите на агенцията за получаване на необходимите документи в 14-дневен срок.
  (5) За осъществяване на административно обслужване на инвестиции от първи и втори клас, свързано с издаване на лицензия или с извършване на регистрация за започване на стопанска дейност и с издаване на разрешения и удостоверения за извършване на отделна сделка или действие, попадащи в обхвата на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, компетентните органи се произнасят в 5-дневен срок от сезирането им от служителите на агенцията. Когато в специалните закони, уреждащи тези режими, е предвиден ред за разглеждане на заявленията от колективен орган, по чието предложение се произнася компетентният орган или компетентният орган е колективен, за целите на този закон срокът за издаване на необходимия документ е 14- дневен.

  33
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 23 се отменя.
  Предложението се оттегля от народния представител.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя по § 23,
  който е отразен в § 15, чл. 15 и предлага § 23 да отпадне.
  Предложение на народните представители Йордан Нихризов,
  Петър Жотев. Иван Г. Иванов. Валентин Василев. Никола Л. Николов.
  Васил Василев и Димитър Йорданов:
  Създава се § 23а:
  “§ 23а. В Преходни и заключителни разпоредби:
  Създава се нов § ... В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44/1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 47 се създават ал. 3 и ал. 4:
  “(3) Продажбата или замяната на недвижим имот - частна държавна собственост за предприятие, а също така и учредяването на ограничени вещни права върху недвижим имот за предприятие, на което е разрешена по определения от закон ред държавна помощ за инвестиция, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (4) Въз основа на решението на Министерския съвет по предходната алинея, министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед и сключва договор за продажба, съответно замяна. ”
  2. В чл. 54 се създава нова ал. 3:
  “(3) Разпоредбите по ал. 1 и ал. 2 се прилагат и спрямо предприятия, на които е разрешена държавна помощ за инвестиция, като предложението по ал. 1 се прави от министъра на икономиката. ”
  3. В чл. 56, ал. 2 се добавя изречението:
  “Безвъзмездното право на ползване за предприятие, което има право на държавна помощ за инвестиция, се учредява от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението за създаване на нов § 23а
  § 24. (1) Агенцията за чуждестранни инвестиции се преобразува в Българска агенция за инвестиции. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения, служебните и трудовите правоотношения със служителите на Агенцията за чуждестранни инвестиции преминават към Българската агенция за инвестиции към министъра на икономиката.

  34
  (2) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на икономиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 24. който става § 26:
  § 26. (1) Българска агенция за инвестиции е правоприемник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.
  (2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката внася в Министерския съвет проект на постановление за изменение на Устройствения правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.
  § 25. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема списък на урбанизираните територии по чл. 24, ал. 1 по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, който се актуализира ежегодно и се обнародва в “Държавен вестник”.
  (2) Членове 9 и 24 не се прилагат по отношение на чуждестранните лица от Европейския съюз и европейското икономическо пространство от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 25 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народните представители Йордан Нихризов,
  Петър Жотев, Иван Г. Иванов. Валентин Василев. Никола Д. Николов. Васил Василев и Димитър Йорданов:
  В § 25, ал. 2 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 25 да отпадне.
  § 26. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона ръководителите на всички администрации да назначат или да възложат функции на едно или повече лица в съответната администрация за административно обслужване на инвеститори и да уведомят изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции.
  (2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции да упълномощи служители на агенцията за осъществяване на административно обслужване на инвеститори и да приеме в двумесечен срок от влизането в сила на

  35
  закона поименен списък на лицата по администрации с функции по административно обслужване.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “за административно обслужване на инвеститорите ” да се заменят с “по осъществяване на взаимодействие със служителите на агенцията и съдействие на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за клас инвестиции ”
  2. В ал. 2 след думите “за осъществяване на ” се добавя “индивидуално ”, а текста след думата “инвеститори ” се заменя с “и в двумесечен срок от влизане в сила на закона да представи на министъра на икономиката поименен списък на лицата пост. 1”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 26. който става § 27:
  § 27. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон ръководителите на всички администрации назначават или възлагат функции на едно или повече лица в съответната администрация по осъществяване на взаимодействие със служителите на агенцията и съдействие на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за клас инвестиции и уведомяват Българската агенция за инвестиции за определените лица.
  (2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции определя служители на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститори и в двумесечен срок от влизането в сила на този закон представя на министъра на икономиката поименен списък на лицата по ал.1.
  § 27. В срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилник за прилагането му.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  По §27 числото “6” се заменя с “3 ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за S 27. който става § 28;
  § 28. В срок до 3 месеца от обнародването на този закон в «Държавен вестник» Министерският съвет приема правилник за прилагането му.

  36
  § 28. В § 1 от Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1959 г. и бр. 21 от 1960 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г. и бр. 84 и 86 от 2003 г.) думите “чл. 5, ал. 1 от Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят с “§ 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
  § 29. В чл. 9, ал. 4, т. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г. и бр. 42 и 67 от 2003 г.) думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.
  § 30. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г. и бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 141, ал. 1 думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”;
  2. В чл. 143 думите “и на Закона за чуждестранните инвестиции” се заличават.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 30 става § 31.
  § 31. В чл. 32, т. 3 и 4 от Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г. и бр. 45 и 74 от 2002 г.) думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
  § 32. В чл. 24, ал. 1, т. 11 от Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г. и бр. 37 от 2003 г.) думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 32 става § 33.

  37
  Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 34:
  § 34. Този закон влиза в сила в 3-месечен срок от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 20, § 27 и § 28, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в “Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума