Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
30/01/2004 второ гласуване

  ДОКЛАД
  законопроект № 302-01-53/21.10.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за туризма,
  внесен от Министерския съвет
  за ВТОРО четене
  ДОКЛАД
  законопроект № 302-01-53/21.10.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за туризма,
  внесен от Министерския съвет
  за ВТОРО четене
  На няколко свои заседания, с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, постъпилите писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за туризма
  (Обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г.)
  Комисията по икономическата политика подкрепя наименованието на закона
  § 1. В чл. 2, т. 5 думите “туристическите дейности” се заменят с “качеството на туристическия продукт”.
  Комисията по икономическата политика не подкрепя текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 1. В чл. 2, т. 5, накрая, се добавя “и качеството на туристическия

  2
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  “3. извършването на туристически превоз;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 3:
  а) създава се нова т. 5:
  “5. плажовете и ски-пистите;”
  б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите “места за развлечение и атракции” се заменят с “развлекателни”;
  в) досегашната т. 6 става т. 7;
  г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след думите “резерватите” се добавя “поддържаните резервати”.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 2 се правят следните изменения:
  1. В чл.3, ал.4 думата “културния” се заменя с “културно-историческия”.
  2. В чл. 3, ал. 4, изречение първо, се изменя така:
  “Туризмът е международен (входящ и изходящ) и вътрешен, организиран и неорганизиран. Освен това туризмът е: ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по т. 1 и не приема предложението пот. 2
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 2 се изменя така:
  “§ 2. В чл. 3, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови т. 5 и т. 6:
  “5. плажовете;
  6. ски-пистите; ”
  2. Досегашната т. 5 става т. 7 и в нея думите “места за развлечение и атракции ” се заменят с “развлекателни ”.
  3. Досегашната т. 6 става т. 8.
  4. Досегашната т. 7 става т. 9 и в нея след думите “резерватите ” се добавя “поддържаните резервати ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.3:
  а) създават се нови т. 5 и т. 6:
  “5. плажовете;
  6. ски-пистите;”
  б) досегашната т. 5 става т. 7 и в нея думите “места за развлечение и атракции” се заменят с “развлекателни”.
  в) досегашната т. 6 става т. 8.

  3
  г) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея след думата “резерватите” се добавя “поддържаните резервати”.
  2. В ал. 4:
  а) т. 2 се изменя така:
  “2. културно-исторически”
  б) създава се нова т.7:
  “7. конгресен”;
  в) досегашната т.7 става т. 8.
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. създава условия за развитие на ваканционния, културния, екологичния, здравния и на балнеоложкия, спортния, селския и друг туризъм;”.
  2. В т. 5 думите “на качеството в туризма” се заменят с “върху качеството на туристическия продукт”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. създава условия за развитие на ваканционния, културно-историческия, екологичния, здравния и на балнеоложкия, спортния, селския, конгресния и друг туризъм;”.
  2. В т. 5 думите “на качеството в туризма” се заменят с “върху качеството на туристическия продукт”.
  § 4. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. Министърът на икономиката определя държавната политика в туризма,
  като:
  1. разработва стратегия и краткосрочни програми за развитие на туризма;
  2. координира дейността на министерствата и ведомствата;
  3. утвърждава правилника за организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по лицензиране и категоризиране;
  4. издава лицензи за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност по предложение на Експертната комисия по лицензиране и категоризиране;
  5. определя категорията на туристически обекти по предложение на Експертната комисия по лицензиране и категоризиране;
  6. одобрява по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм стандарти и критерии за качеството на туристическия продукт;
  7. организира и координира управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт;
  8. ръководи Националния съвет по туризъм;
  9. утвърждава и контролира изпълнението на годишната програма за национална реклама;

  4
  10. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
  11. контролира дейността на Агенцията по туризъм;
  12. контролира дейността на Комисията по търговия и защита на потребителите относно предоставените й по този закон правомощия;
  13. координира дейността по привличане на чуждестранни инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище;
  14. осъществява международното сътрудничество и представлява държавата пред международните организации в областта на туризма;
  15. съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;
  16. определя съвместно с министъра на здравеопазването центровете и местата за предлагане на потребление на балнеолечебни и други медицински услуги;
  17. предлага на Министерския съвет определянето на национални курорти съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на културата;
  18. разработва съвместно с компетентните ведомства проекти на нормативни актове, регламентиращи правила и нормативи относно изискванията към туристическите обекти.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 4, т. 3 думата “утвърждава ” се заменя с “предлага
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 4, чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  “3. утвърждава правилника за организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и правилника за организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО)
  2. Точка 4 се изменя така:
  “4. извършва регистрация и издава удостоверение за регистрация за туроператорска ши туристическа агентска дейност по предложение на ЕКРТТА;
  3. Точка 5 се изменя така:
  “5. определя категорията на туристически обекти по предложение на ЕККТО в предвидените от закона случаи;
  4. Точка 6 се заличава.
  5. Точка 17 се изменя така:

  5
  «17. съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването предлага на Министерския съвет обявяването на курорти за курорти с национално значение.»
  6. Точка 18 се изменя така:
  “18. разработва проекти на нормативни актове в областта на туризма. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 4. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. Министърът на икономиката провежда държавната политика в туризма, като:
  1. разработва стратегия и краткосрочни програми за развитие на туризма;
  2. координира дейността на министерствата и ведомствата;
  3. утвърждава правилника за състава и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и правилника за състава и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО);
  4. извършва регистрация и издава удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност по предложение на ЕКРТТА;
  5. определя категорията на туристически обекти по предложение на ЕККТО в предвидените от закона случаи;
  6. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт;
  7. ръководи Националния съвет по туризъм;
  8. утвърждава и контролира изпълнението на годишната програма за национална реклама;
  9. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
  10. контролира дейността на Агенцията по туризъм;
  11. контролира дейността на Комисията по търговия и защита на потребителите относно предоставените й по този закон правомощия;
  12. координира дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище;
  13. осъществява международното сътрудничество и представлява държавата пред международните организации в областта на туризма;
  14. съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;
  15. определя съвместно с министъра на здравеопазването центровете и местата за предлагане на балнеолечебни и други медицински услуги;
  16. съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на културата предлага на Министерския съвет определя с наредба условията и редът за придобиване на статут на курорт с национално значение;

  6
  17. разработва проекти на нормативни актове в областта на туризма.” § 5. В чл. 6, ал. 2 думите “по закона” се заменят с “по този закон”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 6. Наименованието на раздел II от глава втора се изменя така:
  “Национален съвет по туризъм. Агенция по туризъм. Експертна комисия по лицензиране и категоризиране”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 6 се изменя така:
  “§ 6. Наименованието на раздел II от Глава втора се изменя така: ‘‘Национален съвет по туризъм. Агенция по туризъм. Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти. Експертна комисия по категоризация на туристически обекти ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  “§ 6. Наименованието на раздел 11 от Глава втора се изменя така:
  “Национален съвет по туризъм. Агенция по туризъм. Експертна комисия по
  регистрация на туроператори и туристически агенти. Експертна комисия по
  категоризация на туристически обекти”
  § 7. В чл. 7, ал. 5 т. 4 се изменя така:
  “4. приема и предлага за одобряване от министъра на икономиката годишен доклад за дейността на Агенцията по туризъм;”.
  Комисията по икономическата политика не подкрепя текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 7. В чл. 7, ал. 5, т. 4 се отменя.
  § 8. Член 9 се изменя така:
  “Чл. 9. (1) Създава се Агенция по туризъм към министъра на икономиката.
  (2) Агенцията по туризъм:

  7
  1. осигурява организацията и административното обслужване на лицата, кандидатстващи за издаване на лиценз и за определяне категорията на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 5;
  2. участва в разработването на нормативната уредба в областта на туризма и анализира практиката по прилагането на нормативните актове;
  3. взаимодейства с туристическите сдружения при осъществяването на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт;
  4. провежда политиката по диверсификация на туристическия продукт;
  5. разработва и предлага за одобряване от Националния съвет по туризъм годишната програма за национална реклама;
  6. изпълнява програмата за национална реклама;
  7. разработва и предлага за одобряване от министъра на икономиката стандарти и критерии за качеството на туристическия продукт;
  8. организира и координира въвеждането на системи за управление на качеството във фирмите, извършващи туристическа дейност;
  9. съдейства за обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма съвместно с компетентните ведомства и национално представените туристически сдружения;
  10. осъществява методическо ръководство и координация на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
  11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;
  12. координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризиране на българското културно-историческо наследство;
  13. съдейства за информационното обслужване на лицата, извършващи туристически дейности, включително по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други международни организации;
  14. осигурява информационното обслужване, координира и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;
  15. координира и подпомага дейностите по развитие на инфраструктурата и управлението на националните курорти;
  16. осъществява контролни функции по спазване на стандартите и изискванията върху качеството на туристическия продукт в предвидените с този закон случаи.
  (3) Агенцията по туризъм е юридическо лице, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
  (4) Агенцията по туризъм се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
  (5) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 8, чл. 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите “издаване па лиценз’’ се заменят с “регистрация за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност ’’ и думите “3 и 5” се заменят с “3, 5 и 6”;  8
  б) точка 7 се заличава;
  в) в т. 8 думите “организира и координира” се заменят с “информационно подпомага”.
  г) точка 15 се заличава;
  д) в т. 16 думите “по спазване на стандартите и изискванията върху качеството на туристическия продукт ” се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Агенцията по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на икономиката, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. София. ”.
  Народният представител оттегля предложението си по пи 1, б. ”г”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т 1, б. ”а”, “б”, “в” и “д” и приема по принцип предложението по пи 2.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 8. Член 9 се изменя така:
  “Чл. 9. (1) Създава се Агенция по туризъм към министъра на икономиката.
  (2) Агенцията по туризъм:
  1. осигурява административното обслужване на лицата, кандидатстващи за издаване на регистрация за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност и за определяне категорията на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6;
  2. участва в разработването на нормативната уредба в областта на туризма и анализира практиката по прилагането на нормативните актове;
  3. взаимодейства с туристическите сдружения при осъществяването на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт;
  4. разработва и предлага за одобряване от Националния съвет по туризъм годишната програма за национална реклама;
  5. изпълнява програмата за национална реклама;
  6. информационно подпомага въвеждането на системи за управление на качеството във фирмите, извършващи туристическа дейност;
  7. съдейства за обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма съвместно с компетентните ведомства и национално представените туристически сдружения;
  8. осъществява методическо ръководство и координация на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
  9. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;
  10. координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризиране на българското културно-историческо наследство;

  9
  11. съдейства за информационното обслужване на лицата, извършващи туристически дейности, включително по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други международни организации;
  12. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;
  13. подпомага дейностите по развитие на инфраструктурата и управлението на курортите с национално значение;
  14. осъществява контролни функции в предвидените с този закон случаи.
  (3) Агенцията по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.
  (4) Агенцията по туризъм се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник-изпълнителен директор.
  (5) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.”
  § 9. Създава се чл. 9а:
  “Чл. 9а. (1) Към изпълнителния директор на Агенцията по туризъм се създава Експертна комисия по лицензиране и категоризиране (ЕКЛК).
  (2) Председател на ЕКЛК е изпълнителният директор на Агенцията по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице, а членове са представители на Министерството на икономиката, Агенцията по туризъм и на национално представените туристически сдружения.
  (3) Членовете на ЕКЛК се определят със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм съгласувано с министъра на икономиката по предложение на ръководителя на ведомството, съответно на ръководния орган на сдружението.
  (4) Организацията на работа, съставът и дейността на ЕКЛК се уреждат с правилник, утвърден от министъра на икономиката.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 9, чл. 9а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В cm. I думите “изпълнителния директор на ” да отпаднат.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Председател на ЕКЛК е изпълнителният директор на Агенцията по туризъм, а членове са по 1 (един) представител на Министерството на икономиката и на национално представените туристически асоциации и сдружения
  3. В ал. 3 думите “се определят със ” се заменят със “се вписват в ”, а след думата “сдружението ” се добавя “(асоциацията) ".
  4. В ал. 4 след думата “правилник ” се добавя “, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката ”.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението

  10
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 9, чл. 9а се изменя така:
  “Чл. 9а (1) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм се подпомага от Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и от Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО).
  (2) Председател на комисиите по ал. 1 е изпълнителният директор на Агенцията по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице.
  (3) В състава на ЕКРТТА, се включват с равен на брой гласове представители на Министерство на икономиката и Агенцията по туризъм, от една страна и представители на национално представените туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от друга.
  (4) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл.3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, се включват с равен на брой гласове представители на Министерство на икономиката и на Агенцията по туризъм, от една страна и представители на национално представените туристически сдружения, от друга.
  (5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6, се включват с равен на брой гласове представители на Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта и Агенцията по туризъм, от една страна и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга.
  (6) Съставите на комисиите по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм съгласувано с министъра на икономиката по предложение на съответното ведомство и на съответното сдружение.
  (7) Организацията на работа, съставите и дейността на комисиите по ал. 1 се уреждат със съответни правилници, утвърдени от министъра на икономиката. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  § 9. Създава се чл. 9а:
  “Чл. 9а. (1) Към изпълнителния директор на Агенцията по туризъм се създават Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО).
  (2) Председател на комисиите по ал. 1 е изпълнителният директор на Агенцията по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице.
  (3) В състава на ЕКРТТА, се включват с равен на брой гласове представители на Министерство на икономиката и Агенцията по туризъм, от една страна и представители на национално представените туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от друга страна.

  11
  (4) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл.3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, се включват с равен на брой гласове представители на Министерство на икономиката и на Агенцията по туризъм от една страна и представители на национално представените туристически сдружения на хотелиерите и ресторантьорите, от друга страна.
  (5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6, се включват с равен на брой гласове представители на Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта и Агенцията по туризъм, от една страна и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.
  (6) Членовете на комисиите по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм съгласувано с министъра на икономиката по предложение на съответното ведомство и на съответното сдружение.
  (7) Организацията на работа, съставите и дейността на комисиите по ал. 1 се уреждат със съответни правилници, утвърдени от министъра на икономиката.”
  § 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:
  1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;
  2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
  3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
  4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 2 след думата “туризма” предлогът “с” се заменя със запетая и се добавя “в който с равни квоти участват”;
  б) в т. 4 думата “категоризира” се заменя с “определя категорията на”;
  в) в т. 5 думите “категоризираните от него обекти” се заменят с “категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 10, т. 2 се прави следното допълнение:
  “а) в чл.10, ал.2, т. 2 след «създава» се добавя «и ръководи».
  Комисията по икономическата политика приема предложението

  12
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:
  1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;
  2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
  3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
  4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) точка 1 се отменя;
  б) точка 2 се изменя така:
  “2. създава и ръководи Консултативен съвет по въпросите на туризма;”
  в) в т. 4 думата “категоризира” се заменя с “определя категорията на”;
  г) в т. 5 думите “категоризираните от него обекти” се заменят с “категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 10а:
  “§ 10а. Създава се чл. 10а:
  “ Чл. 10а (1) На територията на всяка развиваща туризъм община се създава Консултативен съвет по въпросите на туризма.
  (2) Председател на Консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
  (3) В състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администрация, от една страна и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга.
  (4) Кметът на общината определя броя на членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма, съгласно ал. 3.
  (5) Консултативният съвет по въпросите на туризма:
  1. изработва и предлага на Общинския съвет програмата по чл. 10, ал. 1;
  2. прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината
  (6) Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.
  (7) Организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет. ”

  13
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 11:
  § 11. Създава се чл. 10а:
  “Чл. 10а. (1) На територията на всяка развиваща туризъм община се създава Консултативен съвет по въпросите на туризма по предложение на кмета или на туристическо сдружение.
  (2) Председател на Консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
  (3) В състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администрация, от една страна и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга страна.
  (4) Кметът на общината определя броя на членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма, съгласно ал. 3.
  (5) Консултативният съвет по въпросите на туризма:
  1. изработва и предлага на Общинския съвет програмата по чл. 10, ал. 1;
  2. прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическата такса.
  (6) Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.
  (7) Организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет.”
  § 11. В чл. 12, ал. 3 думите “на качеството в туризма” се заменят с “върху качеството на туристическия продукт”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя по принцип текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 12. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) т. 5 се изменя така:
  “5. участват с представители в ЕККТО;”
  б) т. 6 се изменя така:
  “6. участват с представители в ЕКРТТА.”
  2. В ал. 3 думите “на качеството в туризма” се заменят с “върху качеството на туристическия продукт”.

  14
  § 12. В чл. 14 думите “Министерството на икономиката” се заменят с “Агенцията по туризъм”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 12 става § 13.
  § 13. В чл. 15, ал. 1, т. 4 думите “единна система за” се заличават.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 13, чл. 15, ал. 2, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква а) думата “лицензиране ” се заменя с “регистрация ”.
  2. В буква б) след думите “председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите ” се добавят “и изпълнителния директор на Агенцията по туризъм ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 13. който става § 14:
  § 14. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите “единна система за” се заличават.
  2. В ал. 2, т. 2:
  а) в буква ”а” думата “лицензиране” се заменя с “регистрация”;
  б) в буква ”б” след думите “председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите” се добавя “и изпълнителния директор на Агенцията по туризъм”.
  § 14. В чл. 16, ал. 3 думите “в изпълнение на Общинската програма за развитие на туризма” се заменят със “само за дейностите по чл. 10, ал. 2”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 14 става § 15.
  § 15. В чл. 17, ал. 1 думите “със заповед на министъра на икономиката” се заменят с “от министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  §15 се изменя така:
  “§ 15. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17 (1) Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица.

  15
  (2) Регистрацията се извършва от министъра на икономиката в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.
  (3) За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:
  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
  2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентка дейност има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42,
  6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
  7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
  8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.
  (4) Изискванията по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се конкретизират в наредба, приета от Министерския съвет.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 15. който става § 16:
  “§ 16. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17 (1) Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица.
  (2) Регистрацията се извършва от министъра на икономиката в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.
  (3) За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:
  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
  2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентка дейност има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
  6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
  7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;

  16
  8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.
  (4) Изискванията по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се конкретизират в наредба, приета от Министерския съвет.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 15а:
  “§ 15а. Член 18 се изменя така:
  “Чл. 18. (1) За вписване в регистъра, лицата по чл. 17, ал. 3 подават заявление по образец, в което се посочват вида на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление, данъчен номер и код по БУЛСТАТ, когато има такива, както и адрес на туристическия обект. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност - оригинал или заверен препис и декларация, че не е в ликвидация;
  3. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
  4. копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператоска или туристическа агентска дейност;
  5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ,от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;
  7. копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42;
  8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението лицето не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не му е отнеман лиценз/заличена регистрацията за туроператорска или туристическа агентска дейност;
  9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по ал. 10.
  (2) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подават в Агенцията по туризъм.
  (3) ЕКРТТА разглежда заявленията и документите по ал. 1 в 2-месечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.
  (4) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1, ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 5 започва за тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
  (5) Министърът на икономиката въз основа на предложението на ЕКРТТА в 3-месечен срок от постъпването на заявлението в Агенцията по туризъм, извършва

  17
  регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.
  (6) Изричният или мълчаливият отказ за регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (7) Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно.
  (8) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят и/или преотстъпват.
  (9) На регистрираните лица се издава удостоверение за регистрация, което се поставя на видно място в туристическия обект. ”
  (10) За вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  Създава се нов § 17:
  “§ 17. Член 18 се изменя така:
  “Чл. 18. (1) За вписване в регистъра, лицата по чл. 17, ал. 3 подават заявление по образец, в което се посочват вида на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление, данъчен номер и код по БУЛСТАТ, когато има такива, както и адрес на туристическия обект. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност - оригинал или заверен препис и декларация, че не е в производство по ликвидация;
  3. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
  4. копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;
  7. копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
  8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не е с отнет лиценз/заличена регистрацията за туроператорска или туристическа агентска дейност;
  9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по ал. 10.

  18
  (2) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подават в Агенцията по туризъм.
  (3) ЕКРТТА разглежда заявленията и документите по ал. 1 в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.
  (4) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1, ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 5 започва за тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
  (5) Министърът на икономиката въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Агенцията по туризъм извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.
  (6) Изричният или мълчаливият отказ за регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (7) Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно.
  (8) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.
  (9) На регистрираните лица се издава удостоверение за регистрация, което се поставя на видно място в туристическия обект.
  (10) За разглеждането на документи и вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  § 16. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 5 думата “процедура” се заменя с “производство”.
  2. В ал. 3 думите “издадена заповед за” се заменят с “издадения”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  § 16 се изменя така:
  “§ 16. Член 19 се изменя така:
  ‘‘Чл. 19. (1) Регистрираните туроператори могат да подадат заявление за регистрация като туристически агенти, ако отговарят на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал3 , т. 2, 3. и 4. В тези случаи туроператът подава заявление за регистрация като туристически агент, към което прилага докумените по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
  (2) Регистрацията се извършва по реда на чл.18. За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат такси. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 16. който става § 18:
  § 18. Член 19 се изменя така:

  19
  “Чл. 19. (1) Регистриран туроператор може да подаде заявление за регистрация като туристически агент, ако отговаря на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал.3, т. 2, 3 и 4. В тези случаи туроператът подава заявление за регистрация като туристически агент, към което прилага докумените по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4,5 и 6.
  (2) Регистрацията се извършва по реда на чл.18. За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат такси.”
  § 17. В чл. 20 думите “със заповед по предложение на Централната експертна” се заменят с “по предложение на Експертната”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  § 17 се изменя така:
  “§ 17. Член 20 се изменя така:
  “Чл. 20 (1) Регистрацията се заличава със заповед на министъра на икономиката:
  1. по искане на регистрираното лице ;
  2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото лице;
  3. по мотивирано решение на органа, извършил регистрация, когато:
  а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
  б) туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;
  в) при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 3;
  г) ако туроператорът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 42;
  д) ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;
  (2) Със заличаването на регистрацията удостоверението се обезсилва.
  (3) Заповедта на министъра на икономиката за заличаване на регистрацията подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (4) При заличаване на регистрацията, министърът на икономиката предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 17. който става § 19;
  § 19. Член 20 се изменя така:
  “Чл. 20 (1) Регистрацията се заличава със заповед на министъра на икономиката:
  1. по искане на регистрираното лице ;

  20
  2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото лице;
  3. по мотивирано предложение на ЕКРТТА и решение на органа, извършил регистрация:
  а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
  б) когато туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;
  в) при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 3;
  г) ако туроператорът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 42, ал.1;
  д) ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред.
  (2) Със заличаването на регистрацията удостоверението се обезсилва.
  (3) Заповедта на министъра на икономиката за заличаване на регистрацията подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (4) При заличаване на регистрацията, министърът на икономиката предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване.”
  § 18- В чл. 21, ал. 2 думите “Заповедта на министъра на икономиката за отказ” се заменят с “Отказът”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  § 18 се изменя така:
  “§ 18. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. (1) В регистъра по чл. 17, ал. 2 се вписват:
  1. регистрационен номер;
  2. вид на туристическата дейност/ дейности;
  3. фирма, седалище и адрес на управление;
  4. адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
  5. номер по БУЛСТАТ и данъчен номер, ако има такива;
  6. име и ЕГН на лицата с право да представляват и/или управляват търговеца;
  7. номер на заповедта на министъра на икономиката за регистрация и за заличаване на регистрацията;
  10. номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;
  11. наложени принудителни административни мерки и санкции по този закон. (2) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване по ал. 1,
  регистрираното лице уведомява министъра на икономиката в 14-дневен срок. Съответната промяна се вписва в регистъра и при необходимост се издава ново удостоверение за регистрация. ”

  21
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 18. който става § 20:
  § 20. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. (1) В регистъра по чл. 17, ал. 2 се вписват:
  1. регистрационен номер;
  2. вид на туристическата дейност/ дейности;
  3. фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице;
  4. адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
  5. код по БУЛСТАТ и данъчен номер;
  6. име и ЕГН на лицата с право да представляват и управляват търговеца;
  7. номер на заповедта на министъра на икономиката за регистрация и за заличаване на регистрацията;
  8. номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, ал. 1, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;
  9. наложени принудителни административни мерки и санкции по този
  закон.
  (2) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване по ал. 1, регистрираното лице уведомява министъра на икономиката в 14-дневен срок. Промяната се вписва в регистъра и при необходимост се издава ново удостоверение за регистрация.”
  § 19. В чл. 22, т. 2 и 3 думите “с прекратяване” се заменят с “при прекратяване”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Досегашният § 19 да отпадне.
  Създава се нов § 19:
  “§ 19. Член 22 и чл. 23 се отменят. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 19. който става § 21:
  § 21. Членове 22 и 23 се отменят.
  § 20. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “застрахователи” се добавя “и превозвачи, с екскурзоводи, планински водачи и аниматори с придобита правоспособност”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Условията и редът за придобиване на правоспособност по ал. 1 се определят с наредба на министъра на икономиката, министъра на образованието и министъра на културата.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.

  22
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24, ал. 1 думите “сключва договори ” се заменят с “може да сключва договори само ”.
  2. Създава се чл. 25а (Глава IV, раздел I):
  “Чл. 25а. Туристическият ваучер не се издава при извършване от туристическия агент на резервации на основни и допълнителни туристически услуги, които не са съставляващи елементи на организирано туристическо пътуване с обща цена. Туристическият агент предоставя на туриста (потребителя) своя резервационна бланка, която е писмен документ, потвърждаващ резервирането на услугата. Заплащането на услугата туристът може да извърши на туристическия агент или директно в съответния обект. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 20 се изменя така:
  “§ 20. Член 24 се изменя така:
  “Чл. 24 (1) При извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на страната, туроператорът или туристическият агент сключва договори с регистрирани туроператори или туристически агенти, с лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя с професионална квалификация и опит, както и с лица, извършващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти.
  (2) Изискванията за професионална квалификация и опит по ал. 1, се определят с наредба на министъра на икономиката, министъра на образованието и науката, министъра па културата, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването.
  (3) Туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста ” при пътувания извън страната.
  (4) За сключването на застраховката по ал. 3, застрахователен агент по смисъла на Закона за застраховането може да бъде и юридическо лице. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за $ 20. който става § 22:
  § 22. Член 24 се изменя така:
  «Чл. 24 (1) При извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на страната, туроператорът или туристическият агент сключва договори с регистрирани туроператори или туристически агенти, с

  23
  лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя с професионална квалификация и опит, както и с лица, извършващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти.
  (2) Изискванията за професионална квалификация и опит по ал. 1, се определят с наредба на министъра на икономиката, министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването.
  (3) Туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” при пътувания извън страната.
  (4) За сключването на застраховката по ал. 3, застрахователен агент по смисъла на Закона за застраховането може да бъде и юридическо лице.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 20а:
  “§ 20а. В чл. 25, ал. I и 2 думата “лицензиран ” се заменя с “регистриран ”.
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 23:
  “§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думата “лицензиран” се заменя с “регистриран”.
  2. В ал. 5, т. 3 и 4 думите “номер на лиценза” се заменят с “регистрационен номер”.”
  § 21. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Организирани туристически пътувания с обща цена се формират от лицензиран туроператор и се предлагат за продажба от него или чрез туристически агент.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 21, чл. 27, ал. 2, съюзът “или“ да се замени с “и/или” и думата “агент“ да се замени с “агенти ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 21, чл. 27 се създава ал. 3:
  “(3) Продажби на организирани туристически пътувания с обща цена се извършват само със сключване на писмен договор между туриста (потребителя) и

  24
  туроператора. Ако продажбите се извършват от туристическия агент, последният сключва договор с туриста (потребителя) от името на туроператора, с когото се намира в договорни отношения. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 21. който става § 24:
  § 24. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Организирани туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти.”
  § 22. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “или туристическия” се заменят с “пряко или чрез туристически”.
  2. В ал. 2 и 5 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристически”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 22 става § 25.
  § 23. В чл. 29, ал. 1 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристическия”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 23 става § 26.
  § 24. В чл. 30 се правят следните изменения.
  1. В ал. 3:
  а) в т. 3 в началото се добавя “фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача” и се поставя запетая;
  б) в т. 6 думата “екскурзии” се заменя с “пътувания”.
  2. В ал. 6 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристическия”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя по принцип текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика за S 24. който става § 27:
  § 27. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 2 думите “номер на лиценза” се заменят с “регистрационен номер”;

  25
  б) в т.3 в началото се добавя “фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача” и се поставя запетая;
  в) в т. 6 думата “екскурзии” се заменя с “пътувания”.
  2. В ал. 6 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристическия”.
  § 25. В чл. 32, ал. 1 и 3 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристическия”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 25 става § 28.
  § 26. В чл. 35, ал. 1 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристическия”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 26 става § 29.
  § 27. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристическия”.
  2. В ал. 4 думите “министъра на икономиката” се заменят с “изпълнителния директор на Агенцията по туризъм” и накрая се добавя “в 14-дневен срок от сключването му”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 27, чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “сключва застраховка” се заменят с ’’ежегодно сключва договор за застраховка
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “ (4) Договорът за застраховка се сключва за срок от 1 година и се подновява или се сключва нов, не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Туроператорът предоставя на министъра на икономиката копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в регистъра по чл. 17.
  3. Създава се нова ал. 5:
  “(5) При първоначална регистрация регистрираните туроператори са длъжни да представят копие от сключения договор за застраховка в 7-дневен срок от уведомяване за издаденото удостоверение за регистрация ”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  26
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за S 27. който става § 30:
  § 30. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “сключва застраховка” се заменят с ’’ежегодно сключва договор за застраховка”:
  2. В ал. 2 думите “или туристическият” се заменят с “пряко или чрез туристическия”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Договорът за застраховка се сключва за срок от една година и се подновява или се сключва нов договор, не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Туроператорът предоставя на министъра на икономиката копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в регистъра по чл. 17.”
  4. Създава се нова ал. 5:
  “(5) При първоначална регистрация регистрираните туроператори са длъжни да представят копие от сключения договор за застраховка в 7-дневен срок от уведомяване за издаденото удостоверение за регистрация”.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  § 28. В чл. 45, т. 3 думата “процедура” се заменя с “производство”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 28 става § 31.
  § 29. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 буква “б” се изменя така:
  “б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;”
  2. Създава се т. 5:
  “5. да сключи застраховка “Гражданска отговорност на хотелиери и ресторантьори.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 29 се изменя така:
  “§ 29. В чл. 46, т. 4, б. “б” се изменя така:
  “б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението

  27
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за S 29. който става § 32:
  § 32. В чл. 46, т. 4 буква “б” се изменя така:
  “б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;”
  § 30. Създава се чл. 46а:
  “Чл. 46а. (1) Лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство, сключва застраховка “Гражданска отговорност на хотелиери и ресторантьори”, покриваща отговорността му за неимуществени и имуществени вреди, причинени на неговите гости, клиенти и посетители при или по повод осъществяване на дейността му.
  (2) Лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство, в 14-дневен срок от сключването на договора по ал. 1 уведомява изпълнителния директор на Агенцията по туризъм за сключения от него договор по ал. 1 за вписване в Националния туристически регистър.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф § 30 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 33:
  “§ 33. В чл. 49 се създава ал. 4:
  “(4) Лицата по ал.1 са длъжни да внесат приходите от туристическата такса в бюджетната сметка на общините до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се нов § 30:
  “§ 30. След чл. 49 се създава Раздел IV:
  “Раздел IV
  Категоризиране на туристическите обекти ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се нов § 34:
  “§ 34. След чл. 49 се създава Раздел IV:
  “Раздел IV
  Категоризиране на туристическите обекти”

  28
  § 31. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Процедура по категоризиране на туристически обект се открива след подаване на заявление от лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или от упълномощено от него лице при условията и по реда на наредбата за категоризиране по чл. 55, ал. 3.”
  2. Създават се нови ал. 7 и 8:
  “(7) Организирането, функционирането, поддържането, контролът и категоризирането на плажовете се уреждат с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.
  (8) Изграждането, поддържането, контролът и категоризирането на ски- пистите се уреждат с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката съвместно с министъра на земеделието и горите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта и министъра на околната среда и водите.”
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Не подлежат на категоризиране по този закон заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и в лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 31 се изменя така:
  “§ 31. Член 50 се изменя така:
  “Чл. 50 (1) На категоризиране по този закон подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.
  (2) Не подлежат на категоризиране по този закон заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане. ”
  (3) Процедура за категоризиране или за промяна категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се открива след подаване на заявление от лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или от упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;
  3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3;
  4. котя от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
  5. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата

  29
  по чл. 55, ал. 3;
  6. копия от документите за собственост на обекта;
  7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
  8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
  10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55, ал. 4.
  (4) На лицето по ал. 3, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за сроковете, посочени в чл. 52, ал. 3, което се поставя на видно място в обекта.
  (5) Категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 55, ал. 3.
  (6) Категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 е безсрочна.
  (7) Туристическите хижи се категоризират съгласно наредба, приета от управителния съвет на Българския туристически съюз и утвърдена от министъра на икономиката. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 31. който става § 35:
  § 35. Член 50 се изменя така:
  “Чл. 50 (1) На категоризиране по този закон подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.
  (2) Не подлежат на категоризиране по този закон заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.
  (3) Процедура за категоризиране или за промяна категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се открива след подаване на заявление от лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или от упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;
  3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в

  30
  обекта, по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3;
  4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
  5. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3;
  6. копия от документите за собственост на обекта;
  7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
  8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
  10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55, ал. 4.
  (4) На лицето по ал. 3, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за сроковете, посочени в чл. 52, ал. 3, което се поставя на видно място в обекта.
  (5) Категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 55, ал. 3.
  (6) Категорията на туристическите обеки по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 е безсрочна.
  (7) Туристическите хижи се категоризират съгласно наредба, приета от управителния съвет на Българския туристически съюз и утвърдена от министъра на икономиката.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 31а:
  “§ 31а. Създава се чл. 50а:
  “Чл. 50а. За определяне категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 може да кандидатства лице, което:
  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
  2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 36:
  “§ 36. Създава се чл. 50а:
  Чл. 50а. За определяне категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 може да кандидатства лице, което:
  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

  31
  2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 316:
  “§ 316. Създава се чл. 506:
  “Чл. 506 (1) Процедурата за категоризиране на плаж се открива след подаване на заявление от лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху него. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;
  3. копия от документите за собственост на обекта или съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на обекта
  4. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
  5. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55,
  ал. 4.
  6. други документи, определени в наредбата по чл. 51, ал. 5.
  (2) Категория на плаж се определя на база съответствие с минимални задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на санитарно-хигиенните норми и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5.
  (3) Категорията на плажа е безсрочна. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 37:
  “§ 37. Създава се чл. 506:
  “Чл. 506 (1) Процедурата за категоризиране на плаж се открива след подаване на заявление от лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху него. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;
  3. копия от документите за собственост на обекта или съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на обекта

  32
  4. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
  5. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55, ал. 4.
  6. други документи, определени в наредбата по чл. 51, ал. 5.
  (2) Категория на плаж се определя на база съответствие с минимални задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на санитарно-хигиенните норми и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5.
  (3) Категорията на плажа е безсрочна.
  Предложение на народния представител Волеви Димитров:
  Създава се § 31в:
  “§ 31 в. Създава се чл. 50в:
  “Чл. 50в (1) Процедурата за категоризиране на ски-писта се открива след подаване на заявление от лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски- пистата съоръжение. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - препис или оригинал;
  3. копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползуване на съоръжението;
  4. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащото към туристическия обект съоръжение в експлоатация;
  5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
  6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.
  7. други документи, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.
  (2) Категория на ски-писта се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски-пистата и достъп до планинския участък, и предоставяни туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.
  (3) Категорията на ски-писта е безсрочна. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 38:
  ”§ 38. Създава се чл. 50в:
  “Чл. 50в (1) Процедурата за категоризиране на ски-писта се открива след подаване на заявление от лицето, което ще предоставя туристически услуги в

  33
  туристическия обект и е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение. Към заявлението се прилагат:
  1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - препис или оригинал;
  3. копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползуване на съоръжението;
  4. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащото към туристическия обект съоръжение в експлоатация;
  5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
  6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.
  7. други документи, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.
  (2) Категория на ски-писта се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски-пистата и достъп до планинския участък, и предоставяни туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.
  (3) Категорията на ски-писта е безсрочна.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 31г:
  “§ 31г. В чл. 51 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:
  “(4) Плажовете се категоризират в следните категории: “А ”, “В ” и “С
  (5) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването
  (6) Ски-пистите се категоризират в следните категории: “ЗЕЛЕНА ”, “СИНЯ” и “ЧЕРВЕНА”.
  (7) Категоризирането ски-пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 39:
  “§ 39. В чл. 51 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:

  34
  “(4) Плажовете се категоризират в следните категории: “А”, “В” и “С”.
  (5) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването
  (6) Ски-пистите се категоризират в следните категории: “ЗЕЛЕНА”, “СИНЯ” и “ЧЕРВЕНА”.
  (7) Категоризирането па ски-пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите.”
  § 32. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “Централната експертна комисия” се заменят с “Експертната комисия”.
  2. В ал. 3 думите “собственика на туристическия обект” се заменят с “лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 32 се изменя така::
  “§ 32. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) думите “Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране ” се заменят с “ЕККТО
  б) създават се т. 4 и 5:
  “4. плажовете - категория “А ”, “В” и “С”;
  5. ски-пистите - категория “ЗЕЛЕНА ”, “СИНЯ” и “ЧЕРВЕНА ”.
  2. В ал. 3 думите “от собственика на туристическия обект ” се заменят със “съответно от лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, от собственика на плажа или лицето, на което са предоставени права за ползване върху него, от собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху него ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 32. който става § 40:
  § 40. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) думите “Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране” се заменят с “ЕККТО”;
  б) създават се т. 4 и 5:

  35
  “4. плажовете - категория “А”, “В” и “С”;
  5. ски-пистите - категория “ЗЕЛЕНА”, “СИНЯ” и “ЧЕРВЕНА”.
  2. В ал. 3 думите “от собственика на туристическия обект” се заменят със “съответно от лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, от собственика на плажа или лицето, на което са предоставени права за ползване върху него, от собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху него”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 32а:
  “§ 32а. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се отменя.
  2. В ал. 1 и ал. 2 след думата “обект ” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Категория на плаж и на ски-писта се прекратява:
  1. по искане на лицето, което е собственик на туристическия обект или на което са предоставени права за ползване върху плажа, съответно по искане на лицето, което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски- пистата съоръжение;
  2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност;
  3. при системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл.51 , ал. 5 и ал. 7.
  (4) При прекратяване категорията на туристически обект, министърът на икономиката предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 41:
  “§ 41. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думата “обекти” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3”;
  б) точка 1 се отменя;
  в) създава се т.7:
  “7. при неизпълнение на задълженията по чл.49, ал.1,3 и 4”.
  2. В ал. 2 след думата “обект” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3”.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Категория на плаж и на ски-писта се прекратява:  36
  1. по искане на лицето, което е собственик на туристическия обект или на което са предоставени права за ползване върху плажа, съответно по искане на лицето, което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по чл.50б, ал. 1 или по чл. 50в, ал. 1;
  3. при системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл.51, ал. 5 и ал. 7.
  (4) При прекратяване категорията на туристически обект, министърът на икономиката предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 326:
  “326. В чл. 54, ал. 1 думите “в наредбата по чл. 55, ал. 3” се заменят със “съответно в наредбите по чл. 51, ал. 5 и ал. 7 и в наредбата по чл. 55, ал. 3 ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 42:
  “§ 42. В чл. 54, ал. 1 думите “в наредбата по чл. 55, ал. 3” се заменят със “съответно в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7 и в наредбата по чл. 55, ал. 3”.
  § 33. В чл. 55, ал. 1 след думата “обекти” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 33 се изменя така:
  “§ 33. В чл. 55, ал. 3 след думата “обект ” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 33, който става § 43:
  § 43. В чл. 55, ал. 3 след думата “обект” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3”.
  § 34. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “обект, категоризиран по реда на закона” се заменят с ‘категоризиран обект”.
  2. В ал. 3 думите “случая по ал. 1” се заменят със “случаите по ал. 1 и 2”.

  37
  Комисията по икономическата политика подкрепя по принцип текста на вносителя Предложение на Комисията по икономическата политика: за S 34. който става § 44:
  § 44. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “обект, категоризиран по реда на закона” се заменят с “категоризиран обект”.
  2. В ал. 2 думите “обект, категоризиран по реда на закона, същият” се заменят с “категоризиран обект, наемателят”.
  3. В ал. 3 думите “случая по ал. 1” се заменят със “случаите по ал. 1 и 2”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 34а:
  “§ 34а. Раздел IV на Глава четвърта става Раздел V ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се нов § 45:
  “§ 45. Досегашният Раздел IV на Глава четвърта става Раздел V.”
  § 35. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения.
  1. Думите “Създава се Национален туристически регистър в Министерството на икономиката, който съдържа информация за” се заменят с “Националният туристически регистър съдържа информация за”.
  2. Създава се т. 6:
  “6. категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 35 се изменя така:
  “§ 35. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата “лицензираните “ се заменя с “регистрираните ”.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6”. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 35. който става S 46:
  § 46. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата “лицензираните “ се заменя с “регистрираните”.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6”.”
  38
  § 36. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “министъра на икономиката” се заменят с “изпълнителният директор на Агенцията по туризъм”.
  2. В ал. 2 думите “Министерството на икономиката” се заменят с “Агенцията по туризъм”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 36 да отпадне.
  Предложението бе оттеглено от народния представител.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 36, който става § 47 и се изменя така:
  § 47. В чл.5 9 се създава ал. 5:
  “(5) Национално представените туристически сдружения могат да съдействат на министъра на икономиката при извършване на проверки относно вписаните в регистъра обстоятелства”.
  § 37. В чл. 60, ал. 1 думите “Министерството на икономиката” се заменят с “Агенцията по туризъм”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 37 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 37 да отпадне.
  § 38. В чл. 61, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, буква “з” думата “издаване” се заличава.
  2. В т. 2:
  а) в буква “м” думата “отнемане” се заменя с “понижаване”;
  б) създава се буква “о”:
  “о) номер, дата и срок на сключения застрахователен договор по чл. 46, ал. 1, т. 5 и име на застрахователя.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 38 се изменя така:
  “§ 38. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 1 се правят следните изменения:
  аа) думата “лицензираните " се заменя с “регистрираните ”.
  66) в 6. “а ” думата “лиценза ” се заменя с “удостоверението за регистрация ”.

  39
  вв) буква “ж ” да отпадне;.
  гг) в б. “з ” думите “издаване, отказ, прекратяване или отнемане на лиценза ” се заменят с “регистрация, отказ или заличаване на регистрацията, съответно обезсилване на удостоверението за регистрация”.
  б) В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  аа) след думите “туристически обекти” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3”.
  бб) в б. “м ” думата “отнемане ” се заменя с “понижаване и прекратяване ”.
  в) Създава се нова т. 3:
  “3. за категоризираните плажове и ски-писти:
  а) номер на удостоверението;
  б) вид на обекта;
  в) наименование на обекта;
  г) категория на обекта;
  д) фирма/име, седалище/ местожителство и постоянен адрес на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  е) номер по БУЛСТАТ, данъчен номер или ЕГН на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  ж) номер на заповедта на министъра на икономиката за определяне на категорията, за отказ или прекратяване на категорията;
  з) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон. ”
  г. Досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 2:
  а) В т. 1 думите “издадения лиценз ” се заменят с “издаденото удостоверение за регистрация
  б) В т. 2 след думите “туристическия обект ” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2
  и З”.
  в) Създават се нова т. 3:
  “3. определената категория, наименование, вид на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски- пистата съоръжение ши са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  г) Сегашната т. 3 става т. 4. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението

  40
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 38, който става § 48:
  § 48. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 1 се правят следните изменения:
  аа) думата “лицензираните” се заменя с “регистрираните”.
  бб) в б. “а” думата “лиценза” се заменя с “удостоверението за регистрация”.
  вв) в б. «д» думата «номер» се заменя с «код»;
  гг) буква “ж” се отменя;.
  дд) в б. “з” думите “издаване, отказ, прекратяване или отнемане на лиценза” се заменят с “регистрация, отказ или заличаване на регистрацията, съответно обезсилване на удостоверението за регистрация”.
  б) В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  аа) след думите “туристически обекти” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и
  3”.
  бб) в букви «з» и «и» думите «номер по» се заменят с «код по»;
  вв) в б. “м” думите “или отнемане” се заменят с “понижаване или прекратяване”.
  в) Създава се нова т. 3:
  “3. за категоризираните плажове и ски-писти:
  а) номер на удостоверението;
  б) вид на обекта;
  в) наименование на обекта;
  г) категория на обекта;
  д) фирма/име, седалище/ местожителство и постоянен адрес на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  е) код по БУЛСТАТ, данъчен номер или ЕГН на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  ж) номер на заповедта на министъра на икономиката за определяне на категорията, за отказ или прекратяване на категорията;
  з) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон.”
  г) Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея в б. «в» думите «БУЛСТАТ номер» се заменят с «код по БУЛСТАТ».
  2. В ал. 2:
  а) В т. 1 думите “издадения лиценз” се заменят с “издаденото удостоверение за регистрация”.

  41
  б) В т. 2 след думите “туристическия обект” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1,2
  и З”.
  в) Създават се нова т. 3:
  “3. определената категория, наименование, вид на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски- пистата съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  г) Досегашната т. 3 става т. 4.”
  § 39. В чл. 62, ал. 1 и 2 думите “Министърът на икономиката” се заменят с “Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя по принцип текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 39. който става § 49:
  § 49. В чл. 62 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Министърът на икономиката” се заменят с
  “Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм” и думата “лицензирани” се заменя с “регистрирани”.
  2. В ал. 2 думите “Министърът на икономиката” се заменят с
  “Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм”.
  § 40. В чл. 63 накрая се добавя “по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като § 40 става § 50.
  § 41. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения.
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите;”
  2. Създава се нова т. 3:
  “3. изпълнителният директор на Агенцията по туризъм;”
  3. Досегашната т. 3 става т. 4.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 41 се изменя така:
  “S 41. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 2 се изменя така:
  “2. председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите; ”
  б) Създава се нова т. 3:

  42
  “3. изпълнителният директор на Агенцията по туризъм; ”
  в) Досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 2:
  а) Създава се нова т. 1:
  “1. да извършват периодични и извънредни проверки; ”
  б) Досегашните т. 1-4 стават съответно т. 2-6.
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) По време на извършването на контрола, длъжностните лица съставят констативни протоколи. В протоколите те отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срок за изпълнение. ”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за $ 41. който става§ 51;
  § 51. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 2 се изменя така:
  “2. председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите;”
  б) Създава се нова т. 3:
  “3. изпълнителният директор на Агенцията по туризъм;”
  в) Досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 2:
  а) Създава се нова т. 1:
  “1. да извършват проверки на място и по документи;”
  б) Досегашните т. 1,2,3 и 4 стават съответно т. 2,3, 4 и 5.
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) По време на извършването на контрола, длъжностните лица съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срок за изпълнение.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  43
  § 42. Създават се чл. 64а и 646:
  “Чл. 64а. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм извършва текущ и последващ контрол.
  (2) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм извършва текущ контрол по спазване на условията и реда по издадените лицензи за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност и условията и реда за категоризация на туристическите обекти.
  (3) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм извършва последващ контрол върху изпълнението на предписанията, дадени на контролираните лица по време на извършването на текущия контрол.
  (4) В изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Агенцията по туризъм:
  1. извършва периодични и извънредни проверки чрез оправомощени длъжностни лица;
  2. сигнализира органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;
  3. предлага на министъра на икономиката отнемането на издаден лиценз за туроператорска и туристическа агентска дейност при условията на чл. 65, ал. 1, т. 1 или за прекратяване категорията на туристически обекти при условията на чл. 65, ал. 1, т. 2.
  (5) По време на извършването на текущия контрол оправомощените длъжностни лица съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове за изпълнението им.
  Чл. 646. (1) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите извършва текущ и последващ контрол.
  (2) Председателят на комисията извършва текущ контрол по отношение на изискванията за осъществяване дейността на туроператорите и на туристическите агенти и върху качеството на предоставяните туристически услуги в туристическите обекти.
  (3) Председателят на комисията извършва последващ контрол върху изпълнението на препоръките и предписанията, дадените на контролираните лица по време на извършването на текущия контрол.
  (4) В изпълнение на контролните си правомощия председателят на комисията:
  1. извършва периодични и извънредни проверки чрез оправомощени длъжностни лица;
  2. сигнализира органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;
  3. предлага на министъра на икономиката отнемането на издаден лиценз за туроператорска и туристическа агентска дейност при условията на чл. 65, ал. 1, т. 1 или за прекратяване категорията на туристически обекти при условията на чл. 65, ал. 1, т. 2;
  4. налага принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени с този закон.
  (5) По време на извършването на текущия контрол оправомощените длъжностни лица съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове за изпълнението им.”

  44
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 42 се изменя така:
  “§ 42. Създават се чл. 64а и 646:
  “Чл. 64а (1) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм извършва контрол за:
  1. спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти по чл. 17, ал. 3, 24, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, 4 и 5;
  2. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, по чл. 45, 46, т. 1, 2 и 3, чл. 50, ал. 4 и 5 и чл. 53, ал. 1, т. 5 и 6 и ал. 3;
  3. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 по чл. 506, ал. 2, чл. 50в, ал. 2.
  (2) В резултат на контрола по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по туризъм предлага на министъра на икономиката:
  1. заличаване на регистрацията за туроператорска или туристическа агентска дейност;
  2. понижаване категорията на категоризираните от министъра на икономиката туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3;
  3. прекратяване на категорията на категоризираните от министъра на икономиката туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, съответно на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6.
  Чл. 646. Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите извършва контрол за:
  1. спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти по чл. чл. 25, чл. 28 до 36 вкл., чл. 42, ал. 2 и 3 и чл. 55, ал. 1.
  2. спазване изискванията за категоризация за туристическите обекти по чл.3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 по чл. 46, т. 4, чл. 47, чл. 48, чл. 49, ал. I, чл. 53, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 55, ал. 2;
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 42. който става § 52:
  § 52. Създават се чл. 64а и 646:
  “Чл. 64а (1) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм извършва контрол за:
  1. спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти по чл. 17, ал. 3, 24, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, 4 и 5;
  2. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти по чл.3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, чл. 45, 46, т. 1, 2 и 3, чл. 50, ал. 4 и 5 и чл. 53, ал. 1, т. 5 и 6;
  3. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти по чл.3, ал. 3, т. 5 и 6, чл. 506, ал. 2, чл. 50в, ал. 2 и чл.53, ал.3.
  (2) В резултат на контрола по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по туризъм предлага на министъра на икономиката:

  45
  1. заличаване на регистрацията за туроператорска или туристическа агентска дейност;
  2. понижаване категорията на категоризираните от министъра на икономиката туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3;
  3. прекратяване на категорията на категоризираните от министъра на икономиката туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, съответно на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6.
  Чл. 646. Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите извършва контрол за:
  1. спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти по чл. 25, чл. 28 до 36 вкл., чл. 42, ал. 2 и 3 и чл. 55, ал. 1 .
  2. спазване изискванията за категоризация за туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, чл. 46, т. 4, чл. 47, чл. 48, чл. 49, ал. 1, чл. 53, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 55, ал. 2.»
  § 43. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите “по чл. 23, ал. 1” се заменят с “по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, а в случаите по т. 3-8 - по предложение на председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите”;
  б) в т. 2 думите “по чл. 53, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6” се заменят с “по чл. 53, ал. 1, т. 3, 4 и 6 по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, а в случаите по т. 5 - по предложение на председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите”;
  в) в т. 3 след думите “по предложение на” се добавя “председателя на”.
  2. В ал. 3 думите “Комисията по търговия и защита на потребителите или оправомощени от нея” се заменят с “Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите или оправомощени от него”.
  3. В ал. 4 след думите “оправомощени от” се добавя “председателя на”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 43 се изменя така:
  “§ 43. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 1:
  а) Точка 1 се изменя така:
  “1. заличава регистрацията на лицето, което извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1; ”
  б) В т. 2 след думата “обекти ” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1,2 и 3” и думите “т. 3, 4, 5 и 6” се заличават.
  в) Създава се нова т. 3:
  “3. прекратява категорията на категоризираните обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3; ”
  г) Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
  “4. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на повторно неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1. ”

  46
  2. B ал. 2, т. 1 и 2 след думите “обекти ” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 ”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица налагат принудителна административна мярка “временно затваряне на туристическия обект ” по чл. 3, ал. 1,т. 1, 2 и 3 в случаите, когато констатират:
  1. извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;
  2. извършване на дейностите, хотелиерство или ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект;
  3. повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на изисканите за проверката документи. ”
  4. В ал. 4 думите “Комисията по търговия и защита на потребителите ” се заменят с “изпълнителния директор на Агенцията по туризъм ”.
  5. В ал. 6 преди думите “се налага ’’ се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. I, 2 и 3
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 43. който става § 53:
  § 53. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 1 се изменя така:
  “1. заличава регистрацията на лицето, което извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1; ”
  б) В т. 2 след думата “обекти” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3” и думите “т. 3,4,5 и 6” се заличават.
  в) Създава се нова т. 3:
  “3. прекратява категорията на категоризираните обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3;”
  г) Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
  “4. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думите “обекти” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3”;
  б) в т. 2 след думите “обекти” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 и думите «т. 2 и 3» се заменят с «т. 2 и 4»;
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица налагат принудителна

  47
  административна мярка “временно затваряне на туристическия обект” по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 в случаите, когато констатират:
  1. извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;
  2. извършване на дейностите, хотелиерство или ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект;
  3. повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на изисканите за проверката документи.”
  4. В ал. 4 думите “Комисията по търговия и защита на потребителите” се заменят с “изпълнителния директор на Агенцията по туризъм”.
  5. В ал. 6 преди думите “се налага” се добавя “по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се §43а:
  “§ 43а. В чл. 67 думата “лиценз" се заменя с “удостоверение за регистрация".
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 54:
  “§ 54. В чл. 67 думата “лиценз” се заменя с “удостоверение за регистрация”.”
  § 44. В чл. 68 думите “или превозвач” се заменят с “превозвач, екскурзовод, планински водач и аниматор”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 44 се изменя така:
  “§ 44. Член 68 се изменя така
  “Чл. 68. Туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител и аниматор, който не притежава съответната професионална квалификация и опит, се наказва с имуществена санкция с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. "
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика з § 44. който става $ 55:
  § 55. Член 68 се изменя така
  “Чл. 68. Туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или  48
  туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, което не притежава съответната професионална квалификация и опит съгласно чл. 24, ал.2, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 44а:
  “§ 44а. В чл. 69 думата “нелицензиран ” се заменя с “нерегистриран ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 56:
  “ § 56. В чл. 69 думата “нелицензиран” се заменя с “нерегистриран”."
  § 45. Създава се чл. 70а:
  “Чл. 70а. Туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 45 става § 57.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 446:
  “§ 446. В чл. 73 думите “Хотелиер или ресторантьор, който” се заменят с “Който ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 58:
  “§ 58. В чл. 73 думите “Хотелиер или ресторантьор, който” се заменят с “Който”.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 44в:
  “§ 44в. В чл. 76 думата “лиценз ” се заменя с “удостоверение за регистрация ”.

  49
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 59:
  “§ 59. В чл. 76 думата “лиценз” се заменя с “удостоверение за регистрация”.”
  § 46. В чл. 84 думите “Министерството на икономиката” се заменят с “Агенцията по туризъм”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 46 става § 60.
  § 47. В чл. 86 след думите “чл. 46, т. 4” се добавя “и 5”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 47 става § 61.
  § 48. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 след думата “чужбина” се добавя “туристически превоз”, а думите “транспортни, пътнически” се заличават.
  2. В т. 9 думите “пасажерски авиационен, воден и автобусен” се заменят с “туристически”.
  3. В т. 12 думите “транспортни услуги, осъществявани” се заменят с “туристически превоз, извършван”.
  4. Точка 13 се изменя така:
  “13. “Допълнителни туристически услуги” са услуги, предоставяни от екскурзоводи, планински и други водачи във връзка с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, визови услуги, услуги по време на конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, услуги на школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища и други услуги, способстващи развитието на туризма.”
  5. В т. 14, буква “а” се изменя така:
  “а) туристически превоз;”
  6. Създава се т. 14а:
  “14а. “Туристически превоз” е извършването на превоз, свързан с предоставянето на туристически услуги.”
  7. Точка 17 се изменя така:
  “17. “Национално представено туристическо сдружение” е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява:
  а) най-малко 34 на сто от лицата, лицензирани за извършване на туристическа дейност, или

  50
  б) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 34 на сто от категоризираните туристически обекти.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 48 се изменя така:
  “§ 48. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  “7. “Туроператорска дейност” е организирането на групови ти индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.
  2. В т. 8 думата “лицензирано ” се заменя с “регистрирано
  3. В т. 10 думата “лицензирано " се заменя с “регистрирано
  4. В т. 13 думата “екскурзии” се заменя с “услуги свързани с пътувания”, думите “визови услуги” се заличават и след думата “ски-училища” се добавя “училища за водни спортове
  5. Точка 17 се изменя така:
  “17. “Национално представено туристическо сдружение ” е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява:
  а) най-малко 34 на сто от лицата, регистрирани за извършване на туристическа дейност, или
  б) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 34 на сто от категоризираните туристически обекти. ”
  6. Създават се т. 23, 24 и 25:
  23. “Плаж ” е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в която се предлагат и потребяват туристически услуги.
  24. “Воден обект” е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа.
  25. “Ски-писта ” е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги свързани с практикуване на ски-спортове (ски-алпийски дисциплини, сноуборд и ски-бягане). ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В Допълнителната разпоредба, § 1, т. 7 се изменя така:
  “7. “Туроператорската дейност" е формирането и предлагането с цел продажба на организирани пътувания в страната и чужбина, включително и застраховки, резервации на хотелски услуги, екскурзоводски, транспортни, пътнически и други услуги по договор и ваучер при спазване изискванията на

  51
  действащото законодателство, както и извършването на преки или чрез ТА продажби на организирани пътувания в страната и в чужбина
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 48, който става § 62:
  § 62. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  “7. “Туроператорска дейност” е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.
  2. В т. 8 думата “лицензирано” се заменя с “регистрирано”.
  3. В т. 10 думата “лицензирано” се заменя с “регистрирано”.
  4. В т.11 думата “лицензиран” се заменя с “регистриран”.
  5. В т. 13 думата “екскурзии” се заменя с “услуги свързани с пътувания”, думите “визови услуги” се заличават и след думата “ски-училища” се добавя “училища за водни спортове”.
  6. Точка 17 се изменя така:
  “17. “Национално представено туристическо сдружение” е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява:
  а) най-малко 33 на сто от лицата, регистрирани за извършване на туристическа дейност, или
  б) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 33 на сто от категоризираните туристически обекти.”
  7. Създават се т. 23, 24, 25 и 26:
  23. “Плаж” е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в която се предлагат и потребяват туристически услуги.
  24. “Воден обект” е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа.
  25. “Ски-писта” е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги свързани с практикуване на ски-спортове (ски-алпийски дисциплини, сноуборд и ски- бягане).
  26. “Курорт с национално значение” е селищно образование без постоянно живеещо население, без самостоятелно землище, със собствена инфраструктура, което задоволява общонационални потребности в областта на туризма. Курортите с национално значение могат да бъдат национални курортни комплекси и национални курортни центрове”.  52
  § 49. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби думите “чл. 22, т. 5” се заменят с “чл. 22, т. 6”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 49 да отпадне.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 50. (1) Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация към министъра на икономиката се преобразува в Агенция по туризма към министъра на икономиката.
  (2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения, служебните и трудовите правоотношения със служителите на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация преминават към Агенцията по туризъм.
  (3) В едномесечен срок от обнародването на закона в “Държавен вестник” министърът на икономиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за преобразуване на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по туризъм.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 50 става § 63.
  § 51. В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема наредбите по чл. 50, ал. 7 и 8.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 51 думата “закона” да се замени с “този закон” и думите “ чл. 50 ал. 7 и 8” да се заменят с “чл. 51 ал. 5 и 7”.
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за S 51. който става § 64;
  § 64. В 6-месечен срок от обнародване на този закон в “Държавен вестник” Министерският съвет приема наредбите по чл. 5, т. 16, чл. 51, ал. 5 и 7 и чл. 55, ал.3.
  § 52. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на икономиката съвместно с министъра на образованието и науката и министъра на културата издава Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия “екскурзовод”, “планински водач” и “аниматор”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 52 се изменя така:

  53


  “§ 52. В б-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката съвместно с министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта, министъра на здравеопазването и министъра на културата издава Наредба за изискванията за професионална квалификация и опит на екскурзоводи, планински водачи, ски-учители и аниматори. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 52, който става § 65:
  § 65. В 6-месечен срок от деня на обнародване на този закон в “Държавен вестник” министърът на икономиката съвместно с министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването издава наредбата по чл. 24, ал. 2.
  § 53. Параграф 20 влиза в сила в 6-месечен срок от влизането в сила на Наредбата за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия “екскурзовод”, “планински водач” и “аниматор”.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 53 се изменя така:
  “§ 53. Параграф 20а в частта, касаеща екскурзоводите, планинските водачи, ски-учителите и аниматорите влиза в сила в б-месечен срок от влизането в сила на този закон. ”
  Народният представител оттегли предложението си.
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 53 да отпадне.
  § 54. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема наредбата по чл. 46а, ал. 3.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 54 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 54 да отпадне.


  54
  § 55. В 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата по
  чл. 46а, ал. 3 лицата, които извършват хотелиерство или ресторантьорство, са длъжни да сключат договора за застраховка по чл. 46, ал. 1, т. 5.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 55 да отпадне.
  Създава се нов § 55:
  “§ 55. (1) Лицензираните туроператори и туристически агенти се
  регистрират служебно в 1-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) В срока по ал. 1 лицензираните туроператори следва да представят в Министерството на икономиката сключен застрахователен договор по чл. 42. В случай, че след изтичане на срока по ал. 1, лицензираните туроператори не са представили застрахователния договор по чл. 42, те не подлежат на вписване в регистъра.
  (3) Лицензите, издадени до влизане в сила на този закон се считат за невалидни след изтичане на срока по ал. 1. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  «§ 66. (1) Лицензираните туроператори и туристически агенти се регистрират служебно в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) В срока по ал. 1 лицензираните туроператори следва да представят в Министерството на икономиката сключен застрахователен договор по чл. 42, ал.1. В случай, че след изтичане на срока по ал. 1 лицензиран туроператор не представи застрахователния договор по чл. 42, ал. 1, той не подлежи на вписване в регистъра.
  (3) Лицензите, издадени до влизане в сила на този закон, се считат за невалидни след изтичане на срока по ал. 1.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 55а:
  “§ 55а Когато към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 51, ал. 5 има приети от Министерския съвет решения, съответно подписани договори за предоставяне на концесия върху морски плажове - част от крайбрежната плажна ивица, тези морски плажове поличават категория “С” по право, без да е необходимо подаване на заявление за категоризация от страна на концесионерите им. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  Създава се § 67:
  “§ 67. (1) Когато към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 51, ал. 5 има приети от Министерския съвет решения, съответно подписани договори за предоставяне на концесия върху морски плажове - част от крайбрежната плажна ивица, тези морски плажове получават категория “С” по право, без да е

  55
  необходимо подаване на заявление за категоризация от страна на концесионерите им.

  (2) Когато към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 51, ал. 7 има приети от Министерския съвет решения, съответно подписани договори за предоставяне на концесия върху ски-писти, тези ски-писти получават категория “ЗЕЛЕНА” по право, без да е необходимо подаване на заявление за категиризация от страна на концесионерите им.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се § 556:
  “§ 556. (1) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност, процедурата се довършва по реда на този закон.
  (2) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, процедурата и категоризацията се довършват по реда на този закон. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 68:
  “§ 68. (1) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност, процедурата се довършва по реда на този закон.
  (2) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, процедурата и категоризацията се довършват по реда на този закон.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се нов § 56:
  “§ 56. (1) В закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност ( обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г, попр. бр. 59 от 2003, изм. и доп. бр. 107 от 2003) се правят следните изменения:
  1. Член 13, ал. 2 се отменя.
  2. В ПРЗ се създава § 6:
  “§ 6. Разпоредбите на този закон, с изключение на Приложението по чл. 9, ал.1, т. 2 се изменят, допълват и отменят единствено със специален закон за изменение и допълнение на този закон ”
  3. точка 11 от Приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 се отменя.

  56
  4. в т. 28 от Приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 думите “уредени в специален закон ” се заличават.
  (2) Параграфи 31а, 316, 31 в, 31г, 32 и 32а т.2 влизат в сила от 1 януари 2005 г.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 69:
  “§ 69. (1) В закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност ( обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г, попр. бр. 59 от 2003, изм. и доп. бр. 107 от 2003) се правят следните изменения:
  1. Член 13, ал. 2 се отменя.
  2. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) В § 4, ал.2 след думите “друг закон” се добавя “който предвижда режим или изискване по смисъла на чл.4, ал.1”
  б) Създава се нов § 6:
  “§ 6. Разпоредбите на този закон, с изключение на Приложението по чл. 9, ал.1, т. 2 се изменят, допълват и отменят единствено със специален закон за изменение и допълнение на този закон”
  3. В Приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
  а) точка 11 се отменя;
  б) В т. 28 думите “уредени в специален закон” се заличават.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 70:
  “§ 70. Този закон влиза в сила в шестмесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на разпоредбите по §4 относно чл.5, т.16, § 8, § 22 относно чл.24, ал.2, § 39 относно чл. 51, ал.5 и 7, § 43 относно чл. 55, ал. 3 и § 69, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.
  29 януари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума