Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
28/11/2003 първо гласуване

  Становище
  по законопроект № 302-01-67/06.11.2003 г.,за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия,
  внесен от Министерския съвет и по законопроект
  №354-01-10 /25.02.2003г. за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия, внесен от Йордан Нихризов
  Становище
  по законопроект № 302-01-67/06.11.2003 г.,за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия,
  внесен от Министерския съвет и по законопроект
  №354-01-10 /25.02.2003г. за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия, внесен от Йордан Нихризов

  На заседанието, проведено на 26 ноември 2003 г., с участието на
  вносителите, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за
  изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия, внесен
  от Министерския съвет, и законопроекта за изменение и допълнение на Закона
  за малките и средните предприятия, внесен от народния представител Йордан
  Ангелов Нихризов.
  С внесения от Министерския съвет законопроект се разширява
  предметът на регулиране, като се предвижда законът да урежда насърчаване на
  предприемачеството въобще. По тази причина се предлага и ново наименование
  на закона - Закон за насърчаване на предприемачеството. Финансовите прагове
  за определяне на предприятията като малки и средни и изискванията за
  численост на персонала се повишават в съответствие с Препоръка на
  Европейската комисия от 3 април 1996 г. (96/280/ЕС). Разграничават се
  дейностите по ръководство на държавната политика в областта на насърчаване
  на предприемачеството и дейността по нейното изпълнение. Министърът на
  икономиката координира и контролира държавната политика в областта на
  малките и средните предприятия и на експортната дейност, а изпълнението на
  държавната политика се възлага на Агенцията за насърчаване на
  предприемачеството. Законопроектът предвижда допълване на мерките за
  насърчаване на малките и средните предприятия. Предлага се сливане на
  Агенцията за малки и средни предприятия с Изпълнителната агенция за
  насърчаване на търговията, което ще оптимизира административния капацитет
  за провеждане на държавната политика за насърчаване на предприемачеството.
  Същевременно законопроектът цели облекчаване административното
  обслужване на предприемачите. Разширяват се функциите на Консултативния
  съвет, който е съвещателен орган към министъра на икономиката, включващ в
  състава си представители на бизнеса. Законопроектът дава възможност за
  съвместно осъществяване на мерки по насърчаване на предприемачеството от
  държавата и неправителствени организации.
  Внесеният от народния представител Йордан Нихризов законопроект
  предвижда изграждане на гаранционен фонд с участието на държавата, който да
  гарантира до 50 на сто от исканото от банките обезпечение на кредити за малки
  и средни предприятия.
  1

  При обсъждането на внесения от Министерския съвет законопроект
  народните представители поставиха въпросите за: необходимостта от
  повишаване на праговете за определяне на едно предприятие като малко или
  средно; правилата за финансиране на малките и средните предприятия;
  качеството на административните услуги, предоставяно от държавните органи.
  В дискусията по законопроекта, внесен от народния представител
  Йордан Нехризов, се посочи необходимостта от въвеждане на подробни правила
  за оценка на риска и минимизирането му при гарантиране на кредитите,
  разпределянето му между банките и държавните органи, включително чрез
  издаване на насрещни гаранции, както и от предоставянето на обезпечения от
  бенефициерите по гаранциите. Направено бе предложение за въвеждане на
  изискване за управляване на фонда от професионалисти.
  Въз основа на проведените обсъждания Комисията по икономическта
  политика с 6 гласа “за”, 2 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” предлага на
  Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за малките и средните предприятия, внесен от
  Министерския съвет, като времето за писмени предложения за изменения и
  допълнения в приетия на първо гласуване законопроект бъде удължен на две
  седмици.
  След проведено гласуване с 2 гласа “за” и 8 гласа “въздържали се”
  Комисията по икономическата политика не предлага на Народното събрание да
  приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  малките и средните предприятия, внесен от народния представител Йордан
  Нихризов.
  26 ноември 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума